Endeksler
                                        
              ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU              
            BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN            
               HÜKMÜNDE KARARNAME (1)               
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi  : 19/10/1989, No : 383            
  Yetki Kanununun Tarihi    : 12/3/1986, No : 3268            
                   9/4/1987, No : 3347            
                  12/10/1988, No : 3479            
                   1/6/1989, No : 3569            
  Yayımlandığı R. G. Tarihi  : 13/11/1989, No :20341            
  V. Tertip Düsturun Cildi   :  Sh.:                   
                                        
                                        
                   I. BÖLÜM                  
               Amaç, Kapsam, Tanımlar              
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 2872 sayılı Çevre Kanununun 
9.maddesine göre "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen ve edilecek   
alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gi-
dermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını be-
lirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını 
revize etmek ve re'sen onaylamak üzere Çevre Bakanlığına bağlı ve Tüzel Kişiliğe
sahip Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının kurulması ile bu Kurumun teşkilat 
ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.(2)                
  Kurumun yönetimine ve işletilmesine dair temel ilkeler şunlardır:      
  a) Milletlerarası koruma sözleşmeleri ve Çevre Mevzuatı da dikkate alınarak 
Bölgedeki koruma ve kullanma esaslarını tesbit etmek ve yeni düzenlemeler yap- 
mak.                                      
  b) Bölgenin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı doğrultusunda korunması  
için her türlü icraatta bulunmak, araştırma ve incelemeleri yapmak ve yaptırmak,
gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili dernekler ve milletlerara-
sı kuruluşlarla işbirliği sağlamak.                       
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bakanlar Kurulunca ilan edilen ve ilan edilecek "Özel Çevre Koruma
Bölgeleri" hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümleri uygulanır.     
  Bölgede yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler ile mevcut her ölçekteki plan
kararları konusunda bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır. 
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen deyimlerden;         
  a) (Değişik : 9/8/1991 - KHK - 444/2 md.) Kurul; Çevre Bakanlığı Yüksek Çev-
re Kurulunu,                                  
  b) Kurum; Özel Çevre Koruma Kurumunu,                    
-------------------------                            
(1) Bu KHK'nin adı 9/8/1991 tarih ve 444 sayılı KHK'nin 1. maddesi ile Özel Çev-
  re Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname olarak
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                     
(2) Bu fıkrada geçen "Başbakanlığa bağlı" ibaresi 9/8/1991 tarih ve 444 sayılı 
  KHK'nin 7 nci maddesi ile "Çevre Bakanlığına bağlı" olarak değiştirilmiş ve 
  metne işlenmiştir.                             
                                        
K. H. K.'LER KASIM 1991 (Ek - 9)                        
                                        
                                        
                                        
  c) Başkanlık; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,            
  d) Başkan; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını,               
  e) Bölge; Bakanlar Kurulu tarafından kara ve deniz sınırları belirtilen Özel
Çevre Koruma alanını,                              
  f) Hassas Zon; Özel Çevre Koruma BÖlgesi içinde yer alan ve Başkanlıkça dü- 
zenlenen planlarda özel işaretlerle gösterilen; niteliğine göre tesbit edilen  
tedbirlerle zaman, mekan ve faaliyet türleri açısından çok kısıtlı kullanımlara 
izin verilen ve gerekli sayı ve nitelikte özel personel tarafından kontrol edi- 
len doğal rezerv alanını,                            
  ifade eder.                                 
                 II. BÖLÜM                  
                  Teşkilat                   
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Kurumun Merkez Teşkilatı Kurul, ana hizmet birimleri, danışma bi- 
rimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.(1)                   
  Kurumun merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.           
                                        
  Taşra Teşkilatı                               

  Madde 5 - Başkanlık genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
                                        
                  III. BÖLÜM                 
               Özel Çevre Koruma Kurulu (2)           
  Kurul                                    

 

 
  Madde 6 - (Mülga : 9/8/1991 - KHK - 444/7 md.)               
  Kurulun Görevleri ve yetkileri                       

  Madde 7 - (Mülga : 9/8/1991 - KHK - 444/7 md.)               
                                        
                  IV. BÖLÜM                  
                  Başkanlık                  
  Başkan                                   

  Madde 8 - (Değişik birinci fıkra : 9/8/1991 - KHK - 444/3 md.) Kurum Baş-  
kanı Çevre Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla atanır; Kurumun en üst  
amiridir ve Kurumun hizmetini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma   
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Kurumun faaliyet  
alanına giren konularda diğer yurt içi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği  
ve koordinasyonun sağlanmasında 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yar-  
dımcı olmakla görevli ve Çevre Bakanına karşı sorumludur.            
  Başkan Bölge sınırları dahilinde görevlendirilmek üzere 5442 sayılı İl İda- 
resi Kanununun 8/B maddesi gereğince Valilik emrine eleman atayabilir. 2451   
sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümle- 
ri dışında kalan memurların atama işlemlerini yapar ve Kurumun ita amiridir.  
                                        
  Başkan Yardımcısı                              

  Madde 9 - Kurumda, Başkanlığın ana hizmet birimleri ile, danışma ve yardım- 
cı birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde Baş- 
kana yardımcı olmak üzere bir başkan yardımcısı görevlendirilebilir.      
----------------------                             
(1) Bu fıkrada geçen "Özel Çevre Koruma Kurulu" ibaresi 9/8/1991 tarih ve 444  
  sayılı KHK'nin 7 nci maddesi ile "Kurul" olarak değiştirilmiş ve metne   
  işlenmiştir.                                
(2) Bu KHK'nin Özel Çevre Koruma Kurulu başlıklı, III numaralı bölümü 9/8/1991 
  tarih ve 444 sayılı KHK'nin 7 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başkanlığın Görev ve Yetkileri                       

  Madde 10 - Başkanlık, Kurulun kararlarını da dikkate alarak aşağıdaki gö-  
revleri yapar:                                 
  a) Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanların doğal güzellikleri
ve tarihi kalıntılarının ekolojik dengesinin korunması hususunda her türlü araş-
tırma ve incelemeleri yaptırarak, gerekli tedbirleri alır veya aldırır.     
  b) Bölge ile ilgili her ölçekteki yeni plan ve projeyi re'sen onaylar.   
  c) Kurulca belirlenen esaslar doğrultusunda hangi çeşit tesislerin nerelerde
yapılacağına, bu konuda ilgililere taşınmaz mal tahsisine ilişkin kararları yü- 
rürlükteki mevzuata göre alır ve uygulanmasını sağlar.             
  d) Kurulun kararlarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak taşınmaz malla-
rın kamulaştırılması için gerekli işlemleri yapar.               
  e) Bölgede her ölçekteki planlarla günübirlik alan olarak ilan edilen özel 
mülkiyet dışındaki alanların ve kumsalların irtifak hakkı Başkanlığa geçer. Baş-
kanlık bu yerleri işletir veya işletilmesini sağlar.              
                                        
                  V. BÖLÜM                   
               Ana Hizmet Birimleri