Endeksler
                                        
             190 VE 354 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE            
              KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK              
               YAPILMASINA DAİR KANUN              
                HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi  : 13/9/1989,  No : 379            
  Yetki Kanununun Tarihi    : 12/3/1986,  No :3268            
                  9/4/1987,  No: 3347            
                 12/10/1988,  No: 3479            
                  1/6/1989,  No: 3569            
  Yayımlandığı R.G. Tarihi   : 6/11/1989,  No: 20334            
  V.Tertip Düsturun Cildi   :  Sh.:                    
                                        

  Madde 1 - 11 - (24/1/1989 tarih ve 354 sayılı KHK'nin çesitli maddelerinin 
değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)             
                                        

  Madde 12 - Diğer kanunlarda yer alan, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Başkanlığı" ibaresi, ilgisine göre "Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü" veya  
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü", "Kütüphaneler ve Yayım- 
lar Genel Müdürlüğü" ibaresi, ilgisine göre "Kütüphaneler Genel Müdürlüğü" veya 
"Yayımlar Dairesi Başkanlığı", "Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı" iba-
resi "Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü" ve "Milli Folklor Araştırma Dai- 
resi Başkanlığı" ibaresi "Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı" şeklinde 
değiştirilmiştir.                                
                                        
  Madde l3 - Diğer kanunlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı 
ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar, hizmetin 
özelliğine göre Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Yayımlar Dairesi
Başkanlığına yapılmış sayılır.                         
                                        

  Madde 14 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin eki cetvelin değiştiril- 
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    
                                        

  Madde 15 - (24/1/1989 tarih ve 354 sayılı KHK'nin eki cetvelin değiştiril- 
mesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                   

  Geçici Madde 1 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin eki cetvelin değiş-
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Geçici Madde 2 - Kadro ve unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bun-
ların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile 
diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.            
                                        

  Madde 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
                                        

  Madde 17 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
K.H.K.LER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)