Endeksler
                                        
  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ   
  PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI    
  YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU    
  İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL-   
  MASI, DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AY-   
  LIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE    
  KARARNAME                                  
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 27.6.1989  No : 375              
  Yetki Kanununun Tarihi  : 12.3.1986  No : 3268             
                 9.4.1987  No : 3347             
                 12.10.1988 No : 3479             
                 1.6.1989  No : 3569             
  Yayımlandığı R. G. Tarihi : 30.6.1989  No : Mükerrer 20211        
  V.Tertip Düsturun Cildi  :       Sh.:                

  Madde 1 - (Değişik:5/7/1991-KHK-433/11 md.;İptal:Ana.Mah'nin 5/5/1992 tarih 
veE.1991/33,K.1992/32 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:18/5/1994-KHK-527/28 
md.)                                      
  A) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk     
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sa- 
yılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa 
göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylı-
ğı ödenir.                                   
  Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge 
rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dol- 
duranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır. (1)          
  Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış  
hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve 
kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları  
Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle 
belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edile- 
bilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.                           
  Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır.  
-------------------------------                         
(1) Bu fıkrada yeralan ve kıdem aylığının hesabına esas alınan 15 ve 375 göster-
  ge rakamları,Bakanlar Kurulunun 8/11/1994 tarih ve 94/6302 sayılı Kararıyla 
  1/1/1995 tarihinden geçerli olmak üzere sırasıyla 20'ye ve 500'e yükseltil- 
  miş olup,metne işlenmiştir.(R.G.:31/12/1994 - 22158)            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun   
hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, 
tazminat,ödenek,ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.     
   B) Birinci fıkra kapsamına giren personele aşağıda yer alan esas ve usul- 
lere göre her ay lojman tazminatı ödenir. (1)                  
                                        
  1. Kapsama dahil personelden;                        
  a) (Değişik: 23/2/1995-KHK-547/15 md.) Kendilerine 2946 sayılı Kamu Konut- 
ları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlarla, muhtelif kanunlara göre 
kira yardımından yararlananlar.                         
  b) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar,     
  c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri,               
  d) Sözleşmeli personel,                           
  Lojman tazminatından yararlanamaz.                     
  2. Kapsama dahil personelden;                        
  Aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ek göstergeleri;          
                                        
  2500 (dahil) ve daha fazla olanlara            600.000.-     
  1500 (dahil) ve 2500 arasında olanlara          400.000.-     
  Diğerlerine (Ek göstergesi olmayanlar dahil)       200.000.-     
  Lira tutarında her ay lojman tazminatı ödenir. Eşlerden her ikisinin de   
tazminata müstehak olması halinde sadece tazminat miktarı fazla olana ödeme ya- 
pılır.                                     
  Bu tazminat, sair ödemelerde aylık kavramına dahil edilmez ve tazminata hak 
kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Damga vergisi ha- 
riç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.                  
  Mahalli İdareler kapsama dahil personele lojman tazminatı ödeyip ödememeye 
ve bu madde uyarınca tesbit edilen miktarları aşmamak şartıyla daha düşük mik- 
tarlarda ödeme yapmaya yetkilidir.                       
  (Değişik: 23/2/1995-KHK-547/15 md.) Kapsama dahil personele ödenecek lojman 
tazminat miktarlarını 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde personelin kadro derecesi, görev un- 
vanı ve ek göstergesi ile görev yerinin nüfus ve gelişmişlik düzeyi gibi husus- 
ları birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.            
  3.Büyükelçiler,daimi delegeler,maslahatgüzarlar,askeri temsil heyetleri baş-
kanları ve başkonsoloslar hariç olmak üzere sürekli görevle yurtdışına atanan  
kapsama dahil personelden kendilerine yurtdışında gerek kamu kurum ve kuruluşu- 
nun mülkiyetinde bulunan gerek kiralanan konutların tahsis edilmesi halinde il- 
gili memurun emsal katsayılarına göre belirlenen yurtdışı net aylığının % 25'ini
geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edilen tutarlar kadar kira bedeli alı-
nır.Kira bedeli alınan konutların mefruşat,elektrik,su,gaz,telefon,garaj ve ge- 
nel giderleri de ilgili personelce ayrıca karşılanır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  452-1                    
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/15 md.)              
  Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı   
Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Ha- 
kimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümle- 
rine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle söz- 
leşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel   
Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tes- 
pit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti so- 
nunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başa-
rılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlı-
ğının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil 
tazminatı ödenebilir.                              
  Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belir- 
lenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bil-  
diği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.
  Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek Kurumların teknik   
hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici   
kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri  
teknik bilimler lisansiyerlerinden; fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendiri- 
len ve yabancı dil bilgileri birinci fıkra uyarınca yapılacak seviye tespit sı- 
navı sonucunda (A) düzeyinde olanlara 19.000.000 lira, (B) düzeyinde olanlara  
11.000.000 lira, (C) düzeyinde olanlara 7.000.000 lira yabancı dil tazminatı  
ödenir. Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumların  
başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 400 milyar lirası için (küsuru dahil) 
bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. Yatırım ödeneği miktarı her  
yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değer- 
leme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yarar- 
lananlara ayrıca birinci fıkra hükmü uyarınca yabancı dil tazminatı ödenmez.  
  Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin  
bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş   
sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.  
Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin  
olarak da bu fıkra hükmü geçirlidir.                      
  Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hü-  
kümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi  
tutulmaz.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  452-2                    
                                        

  Madde 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv- 
vetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı 
Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan
personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.      
  a) Genelkurmay Başkanı,                   4500      
  b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları         
ve Jandarma Genel Komutanı,                   4200      
  c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargı-         
tay Başkanı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı,     4000      
  d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,          
Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Baş-         
savcısı,                            3800      
  e) (Değişik: 25/1/1990-KHK-402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa   
Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, 
Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar, Müsteşarlar, Talim ve Terbiye         
Kurulu Başkanı,                         3500      
  f) Başbakanlık Müsteşar yardımcıları,            2600      
  g) (Ek: 23/10/1989-KHK-386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu          
    Üyesi                          2400      
  Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmak- 
ta olan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.  
                                        
        30.6.1989 itibariyle       15.7.1989 tarihinden      
        uygulanmakta olan        itibaren uygulanacak      
         Ek Göstergeler          Ek Göstergeler        
      --------------------------   ----------------------------     
           3300               3800           
           3000               3500           
           2700               3200           
           2400               2900           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        30.6.1989 itibariyle    15.7.1989 tarihinden         
        uygulanmakta olan     itibaren uygulanacak         
         Ek Göstergeler        Ek Göstergeler          
       --------------------  ---------------------------        
          l950           2400               
          1800           2150               
          1650           2000               
          1500           1800               
          1200           1500               
           900           1100               
           600            750               
           450            550               
           300            400               
           150            200               
                                        

  Madde 4 - 12 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 36/A - 11, 43/B-k,  
68/B-c, 79,146,202,213 üncü maddeden sonra gelen Ek Madde ile Ek 23 üncü madde- 
lerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)         

  Madde 13 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 14 - (23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 15 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin de- 
ğiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 16 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin değiş-
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 17-18 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 11 ve 12. maddeleri- 
nin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)            

  Madde 19 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde değik-
lik yapılması ile ilgili olup,yerine işlenmiştir.)               

  Madde 20 - (Mülga:10/9/1993-KHK-524/13 md.)                 

  Madde 21 - (24/2/1983 tarih ve 2802 Sayılı Kanuna bir Ek Madde eklenmesi ile
ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                        

  Madde 22 - (13/1/1943 tarih ve 4358 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile ilgi-
li olup, yerine işlenmiştir.)                          

  Madde 23 - 25 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 49/f, 137/fıkra 4-c, 
Ek 17 nci maddelerinin değiştirilmesi ve Ek 5 inci Maddenin yürürlükten kaldı- 
rılması ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)                

  Madde 26 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 27 - (4/1/1961 tarih ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değişti- 
rilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 28 - (Değişik:2/12/1993-3920/1 md.)                  
  A) (Değişik: 7/11/1996 - 4206/1 md.) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan  
edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belir-
lenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan;Emni-
yet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile söz- 
leşmeli uçuş personeline,subay,astsubay,uzman jandarma ve uzman erbaşlara ve  
operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca
alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş
ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çar- 
pımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece
ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat,(B) fıkrasında yer alan tazminata  
ilave olarak ayrıca ödenir. (1)                         
  Tazminat ödenecek yerleşim birimleri, aylık veya günlük olarak ödenecek taz-
minat miktarları, tazminatın ödenme usul ve esasları, hangi hallerde kesileceği 
Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi, Maliye Bakanlığının  
görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.                
  Bu görevler nedeniyle meydana gelen sakatlık ve yaralanmalarda tedavi süre- 
since, hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince (yedeksubay,erbaş ve
erler terhis edilseler bile) fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ödeme ya-  
pılmaya devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 12 ayı geçemez
ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı 
Kanun uyarınca ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışında kesin bir  
işlem yapılması halinde de sona erer.                      
  Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleşim birimlerinde emniyet 
ve asayişe yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi yapanlar hakkında da  
görevin risk ve zorluğuna göre bu fıkra hükümleri uygulanır.Bunlara ödenecek  
ek tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere doğrudan  
Başbakanca belirlenir.                             
  Bu tazminat kapsam dahilinde fiilen görev yapılan sürelere göre hesaplanır 
ve ay sonunda ödenir.                              
  B) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç,657 sa- 
yılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu- 
nu,3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,2802 sayılı 
Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi 
personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli söz- 
leşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşı-
lığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından;Olağanüstü Hal Bölgesi ve 
mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi  
üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl 
bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebi- 
lir. (2)                                    
  Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği,hangi hal- 
lerde kesileceği,ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar,görev mahallinin özelli- 
ği, görevin önem ve güçlüğü,personelin teminindeki zorluklar,personelin zorunlu 
hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak,ilgili  
bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile 
tespit edilir.                                 
  Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat  
miktarları ise emsali personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan  
Başbakanca belirlenir.                             
  Bu şekilde tespit edilen ek tazminat,personel yönünden kazanılmış hak teşkil
etmez.                                     
  Kamu İktisadi teşebbüsleri,kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yap- 
mamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha dü- 
şük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir.                     
  Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi 
değildir.                                    
------------------------                            
(1) Bu fıkrada yeralan ek tazminatların; 1/1/1997-30/6/1997 tarihleri arasında 
  erbaş ve erler için 12.500.000 lirayı, diğer personel için 22.750.000 lira- 
  yı, 1/7/1997 tarihinden itibaren ise erbaş ve erler için 15.000.000 lira-  
  yı, diğer personel için 28.000.000 lirayı geçemiyeceği 1997 Mali Yılı Büt- 
  çe Kanununun 42/e maddesi ile hüküm altına alınmıştır.           
(2) Bu fıkra uyarınca ödenecek ek tazminat tavanının 20.000.000 lira olarak   
  uygulanacağı 1997 Mali Yılı Bütçe Kanununun 42/e maddesi ile hüküm altına  
  alınmıştır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 29 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 7 nci maddesinin
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              

  Madde 30 - (10/11/1983 tarih ve 2949 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin değiş-
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 31 - (Değişik birinci fıkra: 6/7/1995-KHK-562/12 md.) Devlet Güvenlik 
ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin başkan ve üyeleri, başsavcı, savcı ve savcı yar- 
dımcıları ile adli müşavirlere aylık, ödenek ve yüksek hakimlik tazminatlarından
ayrı olarak bu görevlerinin devamı süresince (2000) gösterge rakamının, bu mah- 
kemelerde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personele ise 
(500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. (2000) gösterge rakamı, bu mahke- 
melerin bulunduğu il merkezi birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ise
(3000), ikinci derece öncelikli yörelerde ise (2500)olarak uygulanır.      
  Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar
Kanununun aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır ve bu tazminat damga vergisi  
hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.                    

  Geçici Madde 1 - (Değişik: 5/7/1991 - KHK - 433/13 md.;İptal:Ana.Mah'nin  
5/5/1992 tarih ve E.1991/33,K.1992/32 sayılı Kararı ile.)            

  Geçici Madde 2 - 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun bu Kanun Hük- 
münde Kararnamenin 17 nci maddesi ile değişik 11 inci maddesindeki ek ders ücre-
ti göstergeleri 1/7/1989 - 31/12/1989 döneminde profesörler için 90, doçentler 
için 75, yardımcı doçentler için 60, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 50 
olarak uygulanır, aynı maddenin son fıkrasındaki % 60 zam ise aynı dönem için  
uygulanmaz.                                   

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek göstergelerin   
yeniden tesbiti ile yeni ihdas edilen memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığından
dolayı emekli keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkın-
da 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hük-
mü uygulanmaz.                                 

  Geçici Madde 4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden 
sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinde bu Kanun Hükmünde Karar-
namenin 8 inci maddesi ile yapılan değişiklikle 20 Milyar Liraya çıkarılan yatı-
rım ödeneği limiti 1/1/1990 tarihine kadar 5 Milyar Lira olarak uygulanır.   

  Geçici Madde 5 - Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göçe zorlanan ve Türki- 
ye'de ikamet eden bu ülke uyruğuna mensup Türk soyundan olan kişilerin Devlet  
memuriyetine alınmalarında Türk vatandaşı olma şartı aranmaz.          
  Bu maddenin uygulanmasından doğacak tereddÜtleri gidermeye ve her türlü dü- 
zenlemeleri yapmaya Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın görüşlerini 
almak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.             

  Geçici Madde 6 - (Mülga:2/12/1993 - 3920/2 md.)               

  Geçici Madde 7 - (Ek: 5/7/1991 - KHK - 433/14 md.;İptal:ana.Mah'nin 5/5/1992
tarih ve E.1991/33,K.1992/32 sayılı Kararı ile.)                

  Madde 32 - Aşağıda gösterilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri  
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
  a) 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik Geçi- 
ci 1 inci maddesi,                               
  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesi,         
  c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 40 ıncı maddesi.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 33 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,3,5,6,10,11,12,13,14,15,18,19, 
21,23,25,26,29,30 ve 31 inci maddeleri 15/7/1989 tarihinde; 28 inci maddesi,  
tazminat nisbetlerinin tespit edildiği tarihi izleyen aybaşında, diğer maddeleri
ise 1 Temmuz 1989 tarihinde yürürlüğe girer.                  

  Madde 34 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                  * *                     
                  *                      
                                        
    27/6/1989 TARİH VE 375 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER        
                                        
  1. 2/12/1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun geçici maddeleri:         
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan hüküm- 
lere göre kendilerine ek tazminat ödenen sözleşmeli personele (Türk Silahlı Kuv-
vetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel ile Milli İs- 
tihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel 
hariç) 31.12.1994 tarihine kadar,sürekli işçilere yeni bir toplu iş sözleşmesi 
veya münferit iş akdi yapılıncaya kadar,mahalli idareler ile bunlara bağlı kuru-
luşlarda görevli memurlara ise bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 
15.12.1993 tarihinde ödenen miktarlar üzerinden (Toplu Konut Fonu adına Türkiye 
Emlak Bankasında açılan hesaba yatırılan miktarda kendilerine verilmek suretiy- 
le) ek tazminat,katsayı ve tazminat bazındaki artışlar dikkate alınmaksızın   
ödenmeye devam olunur.                             
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrasında yer alan üst sı-
nır,bütçe kanunlarıyla bir tespit yapılıncaya kadar 6 000 000 lira olarak uygu- 
lanır.Bu miktarları % 50 oranına kadar artırmaya Başbakan yetkilidir.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 456 - 1                    
                                        
      375 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun, KHK                              Yürürlüğe 
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler       giriş tarihi
------------ ---------------------------------------------------- --------------
KHK/386            -----                2/11/1989   
KHK/402            -----                15/2/1990   
KHK/405            -----                27/3/1990   
KHK/418          38 inci maddesi             1/7/1990   
KHK/433    a) 1 ve 3 üncü maddeleri               1/1/1992   
       b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı           
       Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B)         
       fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;             
        1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hüküm-        
       lerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Per-        
       sonel Kanununa tabi olan personelden profesör, do-        
       çent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı    
       Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sa-       
       yılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sa-        
       yılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden;         
       kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar        
       ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için     15/8/1991  
        2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsa-       
       mına giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan       
       öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları        
       Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri      
    ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar           
    ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun     
       36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) ben-       
       dinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulu-         
       nanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür,        
       Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel         
       Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Ku-        
       ruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar,        
       Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar        
    için                         15/1/1992      
        3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per-        
       sonelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri,        
       Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve         
       Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan per-         
       sonel için                      15/7/1992  
        4. Kapsama dahil diğer personel için        15/1/1993  
       c) Diğer maddeleri                  15/7/1991  
                                  tarihinden  
                                  geçerli ol- 
                                  mak üzere  
                                  8/7/1991   
KHK/476              --                15/1/1992  
                                        
 3920    a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile değişen 375 sayılı        
       KHK'nin 28 inci maddesinin (A) Fıkrası ile 2 nci         
       maddesinin (g) bendi                 10/12/1993  
                                  tarihini   
                                  izleyen   
                                  aybaşından  
                                  itibaren   
                                        
       b) geçici 1 inci maddesinin (b) fıkrası       10/12/1993  
       c) Diğer hükümleri                  15/1/1994  
                                        
                                        
KHK/527               -                20/5/1994 
KHK/547               -                15/4/1995 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 456 - 2                    
                                        
      375 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun, KHK                              Yürürlüğe 
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler       giriş tarihi
------------ ---------------------------------------------------- --------------
KHK/562    7 nci madde                      15/8/1995 
       14 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesi        1/1/1996 
       Diğer maddeleri                    25/7/1995 
4206                                 Yayım tari-
                                   hi olan  
                                   14/11/1996 
                                   tarihini  
                                   izleyen  
                                   ayın onbe- 
                                   şinde   
KHK/570             -                  15/4/1997 
                                   tarihinden 
                                   geçerli ol-
                                   mak üzere 
                                   yayımı olan
                                   3/4/1997  
                                   tarihinde