Endeksler
                                        
        BAKANLIKLARDA VE BAĞLI KURULUŞLARDA AVRUPA           
        T0PLULUĞUYLA İLGİLİ BİRİMLER KURULMASI VE            
         190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN            
         EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA            
           DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME               
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 14/4/1989  No: 367              
  Yetki Kanununun Tarihi   : 12/3/1986  No: 3268             
                 9/4/1987    3347             
                12/10/1988    3479             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi  : 4/5/1989  No: 20158             
  V. Tertip Düsturun Cildi  :       Sh.:               
                                        

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Avrupa Topluluğuyla ilişki- 
lerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütü-
lebilmesi için bakanlıkların ve Başbakanlığa bağlı kuruluşların kendi görev   
alanları ile sınırlı Avrupa Topluluğuyla ilgili birimler kurmak, bu birimlerin 
görevlerini ve buralarda çalıştırılacak uzman yardımcıları ile uzmanların istih-
dam şekillerini düzenlemektir.                         

  Madde 2 - Avrupa Topluluğu uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununda sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki nitelikler  
aranır:                                     
  a) İlgili bakanlık ve kuruluşların görev alanları ile ilgili en az 4 yıllık 
yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki 
yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,                    
  b) Avrupa Topluluğu içinde geçerli en az bir yabancı dili, bu görevin gerek-
tirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek,                  
  c) Yapılacak giriş ve yeterlik imtihanında başarılı olmak,         
  d) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış 
bulunmak,                                    
  Avrupa Topluluğu konusunda lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmak ata- 
mada tercih sebebidir.                             

  Madde 3 - 2 nci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl ça-
lışmış ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkı-
nı kazanırlar. İmtihanda başarılı olanlar "Avrupa Topluluğu Uzmanı" unvanını  
alırlar.                                    
  Avrupa Topluluğu uzman yardımcılığı giriş ve uzmanlık yeterlik imtihanının 
şekil ve uygulama esasları Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      

  Madde 4 - Avrupa Topluluğu uzmanlığı ve Avrupa Topluluğu uzman yardımcılığı 
hizmetlerinde kadro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları  
Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıstırılması hakkındaki hüküm- 
lerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.          
  Kadro karşılık gösterilmek kaydıyla çalıştırılacakların sayısı, sözleşme  
usul ve esasları ile ücret miktarı ve yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulun-
ca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.                 

  Madde 5 - (29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti-
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        
K.H.K.LER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değişti-
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 7 - (9/4/1987 tarih ve 3348 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 8 - (9/1/1985 tarih ve 3146 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 9 - (6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 10 - (19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 11 - (13/12/1983 tarih ve 181 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 12 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 13 - (8/6/1984 tarih ve 206 sayılı KHK'nin 8 nci maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 14 - (8/1/1985 tarih ve 3143 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti-
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 15 - (16/4/1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 16 - 223 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (e) bendiyle, 14 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin "Ana 
Hizmet Birimleri" bölümünün (5) numaralı bendi "5. Avrupa Topluluğu Başkanlığı",
adıgeçen Kanun Hükmünde Kararnamede ve diğer mevzuatta geçen "Avrupa Ekonomik  
Topluluğu Başkanlığı", ibaresi "Avrupa Topluluğu Başkanlığı","Avrupa Ekonomik  
Topluluğu Başkanı" ibaresi "Avrupa Topluluğu Başkanı" olarak değiştirilmiştir. 
  "e) Avrupa Topluluğu Başkanlığı"                      
  "Avrupa Topluluğu Başkanlığı                        

  Madde 14 - Avrupa Topluluğu Başkanlığı, Avrupa Topluluğu ile ilişkilerin,  
ülke ekonomisine yararlı, düzenli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için ge-
rekli incelemeleri yapar, bu konuda belirlenecek hedef ve politikaların tesbiti-
ne yardımcı olur."                               

  Madde 17 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvelle- 
rinde değişiklik yapmakta olup, ilgili yerine işlenmiştir.)           
  Geçici Madde - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte en 
az beş yıl Bakanlıklar ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda görev yapmış ve 2 nci 
maddenin (a) ve (b) bendlerindeki şartları haiz olanlar en geç altı ay içinde  
Avrupa Topluluğu Uzmanı olarak atanabilirler.                  

  Madde 18 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

  Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.