Endeksler
                                        
           ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN         
             İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE           
                   KARARNAME                 
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 14/1/1982  No : 35               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 13/1/1982  No : 2578              
  Yayımlandığı R.G. Tarihi : 14/1/1982  No : 17574             
  V. Tertip Düsturun Cildi : 21     Sh : 439              
                                        
  Konu ve tanım:                               

  Madde 1 - 1. (Değişik: 30/3/1982 - KHK - 38/1 md.) Ödeme güçlüğü içinde bu- 
lunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi, bunlara para
yatıranların haklarının güvence altına alınması bu Kanun Hükmünde Kararname hü- 
kümlerine göre yürütülür.                            
  2. Bu kanun hükmünde kararnamenin uygulanmasında banker deyimi; Bankalar Ka-
nununa tabi kuruluşlar ile özel kanunlarına göre mevduat kabul etme, ödünç para 
verme ve menkul kıymetler alım ve satımı ile iştigal etmeye yetkili kılınan ku- 
ruluşlar dışında kalan;                             
  a) Bu işleri yapmak üzere daha önce bir merciden izin almış olan,      
  b) veya böyle bir izin almamış olmasına rağmen statüsünde bu işlerle uğraşa-
cağı kayıtlı bulunan,                              
  c) veya basın, radyo, televizyon veya diğer yollardan yapmış oldukları ilan 
ve reklamlarla bu faaliyetlerini halka duyuran ve bu suretle menfaat vaad ederek
yükümlülük altına giren,                            
  d) veya münhasıran menkul kıymet alım ve satım işleri ile uğraşan gerçek ve 
tüzel kişileri ifade eder.                           
  3. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kendi adına tahvil ve hisse senedi ih-
raç eden kuruluşların sözü edilen ihraç işlemleri bankerlik faaliyeti sayılmaz. 
                                        
  Görevli mahkemeler:                             

  Madde 2 - 1. Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Hakimler ve Savıcılar Yüksek Ku- 
rulu tarafından belirlenecek bir veya birden fazla Ticaret Mahkemesi bu kanun  
hükmünde kararnameye göre tasfiye işlemlerini yapmakla görevlidir.       
  2. Gerektiğinde, yukarıda sayılanlar dışında kalan illerde de bu işlemleri 
yapmakla görevlendirilecek mahkemeler, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine,   
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.            
                                        
  Tasfiye kurulu                               

  Madde 3 - 1. Bu kanun hükmünde kararnameye göre tasfiye işlerini yürütmek  
üzere görevli mahkeme nezdinde bir veya gerektiğinde birden fazla tasfiye kurulu
teşkil edilir.                                 
  2. (Değişik: 7/7/1982 - KHK - 40/1 md.) Tasfiye Kurulu, Başbakanlıkça uzman 
kişiler arasından belirlenecek iki ve görevli mahkemece seçilecek bir hukukçu  
üyeden oluşur. Başbakanlık ve görevli mahkemece yeter sayıda yedek üye seçilir. 
Ye-                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dek üyeler fiilen görev yaptıkları sürece asıl üyelerin yetki, görev ve hakları-
na sahip olurlar.                                
  3. Tasfiye Kurulu üyelerine bu görevleri için verilecek ücret, Bakanlar Ku- 
rulu kararıyla tesbit edilir.                          
  4. (Değişik: 7/7/1982 - KHK - 40/1 md.) Tasfiye Kurulu, icra ve iflas Kanu- 
nunda yazılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı ile iflas dairesi görev ve 
yetkilerine sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması 
konusundaki kararlar, İcra ve İflas Kanununun 210 uncu maddesinin 2 nci fıkra- 
sına göre alınacak tedbirler, pazarlıkla satış kararları ve pay cetveli düzen- 
lenmesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir. Tasfiye Kurullarının,bağlı ol-  
dukları görevli mahkemenin yargı çevresi dışında kalan yerlerdeki işlemleri o  
yer icra ve iflas dairesince istinabe suretiyle yapılır.            
                                        
  (Ek: 12/1/1983 - KHK - 53/1 md.) Şu kadar ki, Ankara ve İstanbul'da, bu yer-
ler veya başka yerlerdeki tasfiye kurullarının doğrudan ya da istinabe suretiyle
talep edecekleri işleri yürütmek üzere Adalet Bakanlığınca birer icra ve iflas 
dairesi görevlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen icra ve iflas dairesi, tas- 
fiye kurullarının işlemlerine münhasır olmak üzere yanında bulunduğu asliye   
mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlı olmaksızın, anılan illerin il belediye  
sınırları içindeki işleri görmeye yetkilidir. Bu tür işlerden doğan uyuşmazlık- 
lar icra ve iflas dairesinin bağlı olduğu icra ve tetkik merciinde çözümlenir. 
  5. (Ek: 18/2/1982 - KHK - 37/1 md.) Görevli mahkeme iş durumuna göre tasfiye
kurullarının çalışmalarına son vererek bunların işlerini diğer tasfiye kurulla- 
rına devredebileceği gibi gerekli gördüğü takdirde tasfiye kurulu üyelerinin  
yerlerini değiştirebilir. Ayrıca, atanmalarındaki usule göre üyelerin görevleri-
ne son verilebilir.                               
  6. (Ek: 18/2/1982 - KHK - 37/1 md.) Tasfiye kurulu üyeleri bu görevlerinin 
dışında başka bir görev üstlenemezler. Kamu görevlisi olan üyeler kuruldaki gö- 
revlerinin devamı süresince, her türlü özlük hakları saklı kalmak üzere, kurum- 
larınca izinli sayılırlar.                           
  7. (Ek: 18/2/1982 - KHK - 37/1 md.; Değişik: 25/9/1982 - KHK - 48/1 md.)  
Tasfiye Kurulu başkanı üyeler arasından görevli mahkemece seçilir. Mahkeme daha 
önce görevlendirilmiş olan başkanların yerine yenisini seçebilir. Kurulun bütün 
yazışmaları başkan tarafından yürütülür.                    
  8. (Ek: 7/7/1982 - KHK - 40/1 md.) Görevli mahkeme, tasfiye kurulu başkan  
veya üyelerinden birine belirli dava, icra takibi vesair işlemlerde tasfiye ku- 
rulunu temsil yetkisi verebilir.                        
  9. (Ek: 7/7/1982 - KHK - 40/1 md.) Görevli mahkeme, tasfiye kurulunun talebi
üzerine dava ve icra takibi için, Hazine avukatları ile kamu kurum ve kuruluşla-
rının avukatları arasından Başbakanlıkça belirlenecek bir avukatın görevlendi- 
rilmesine karar verebilir. Bu işlerle görevlendirilme, sözü geçen avukatların  
asli görevlerini yürütmelerine engel teşkil etmez. Bunların bu fıkra hükmü gere-
ğince bakacakları dava ve icra takipleri nedeniyle lehlerine hükmolunup tahsil 
olunan vekalet ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı madde- 
sindeki limit dikkate alınmaksızın ayrıca kendilerine ödenir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  10. (Ek: 25/9/1982 - KHK - 48/1 md.; Değişik: 12/1/1983 - KHK - 53/1 md.)  
Tasfiye Kurulu Başkanı ve üyeleri ile uzman ve diğer çalışanlar, görevleri sıra-
sında veya görevleriyle ilgili olmak kaydı ile işledikleri ve aleyhlerine işle- 
nen suçlar nedeniyle Ceza Kanunu uygulamasında devlet memuru sayılırlar. Bu gö- 
revliler hakkında soruşturma yapılabilmesi bağlı bulundukları görevli mahkemenin
inceleme sonunda vereceği izne tabidir.                     
                                        
  Diğer görevliler:                              

  Madde 4 - 1. (Değişik: 7/7/1982 - KHK - 40/2 md.) Gerekli görülecek araştır-
ma ve incelemelerin yapılması ve diğer işlerin görülmesi için mahkeme ve tasfiye
kurulları nezdinde Bakanlıklar ve Kamu İktisadi Teşebbüslerince yeter sayıda  
personel görevlendirilir.                            
  2. Görevli Mahkeme ihtiyaç duyduğu personel için Adalet Bakanlığı aracılığı 
ile Başbakanlığa başvurur.                           
  3. (Ek : 30/3/1982 - KHK - 38/4 md.) Bu şekilde görevlendirilen personele 
bu görevleri nedeniyle verilecek ek ücret Bakanlar Kurulu kararıyla tesbit edi- 
lir.                                      
  4. (Ek: 22/6/1982 - KHK - 39/1 md.) Gerektiği takdirde Bakanlar Kurulu   
Kararı ile Tasfiye Kurullarına yardımcı olmak ve mahkeme nezdinde çalışmak   
üzere bir veya birden fazla banka görevlendirilir. Kararda görevin kapsamı da  
belirlenir. Bu durumda Bankanın ilgili memur ve müstahdemleri hakkında İcra ve 
İflas Kanununun 5 ve 10 uncu maddeleri hükümleri de uygulanır.         
  5. (Ek: 7/7/1982 - KHK - 40/2 md.) Görevli mahkemenin mahkeme başkanı ta-  
rafından ismen belirlenecek personeline de 3 üncü fıkraya göre Bakanlar Kurulu 
Kararı ile uzmanlar dışındaki personele verilen miktarda ek ücret ödenir.    
                                        
  Bankerlerin başvurusu ve beyan yükümlülüğü:                 

  Madde 5 - 1. Bu kanun hükmünde kararname hükümlerine göre tasfiye isteyen  
bankerlerin, görevlendirilecek mahkemelerin Resmi Gazete'de ilan edilmesinden  
itibaren en geç 15 gün içinde muamele merkezlerinin bulunduğu mahaldeki görevli 
Mahkemeye başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinde bankerler, yönetici, denet-
çi, müdür ve ortaklarının isim ve adreslerini de bildirmek zorundadırlar.    
  2. (Değişik: 18/2/1982 - KHK - 37/2 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yü- 
rürlüğe girdiği tarihte konkordatonun tasdiki kararı kesinleşmemiş veya konkor- 
dato talebi reddedilmiş veya haklarında iflas kararı verilmiş olan bankerler  
Mahkemeye başvurmak zorundadırlar. Bunlardan 1 inci fıkrada öngörülen süre için-
de başvurmayanların konkordato ve iflas dosyaları ilgili mahkeme veya iflas   
daireleri tarafından re'sen görevli mahkemeye gönderilir. Bu durumda mahkemece 
tasfiyenin açılmasına karar verilir.                      
  3. Bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde verecekleri bir  
beyanname ile halen alacak ve borç ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzel  
kişilerin, mümkün ise adreslerini de gösteren bir listesini, aldıkları ve ver- 
dikleri para miktarlarını, anlaştıkları vade, faiz oranı, sair menfaat, ana para
ve faizden yapılan ödemeleri ve kalan miktarları, bütün belge ve dayanakları ile
beraber Mahkemeye bildirmek zorundadırlar.                   
  4. (Değişik: 18/2/1982 - KHK - 37/2 md.) Gerçek kişi bankerler, başvurma ta-
rihinden itibaren bir ay içinde kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlat- 
lığına, kendisini evlat edinene, yönetici olarak çalıştırdığı kişilere; tüzel  
kişi bankerler ise, tü-                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
zel kişiliğe ve bunların ortakları ile yönetici ve denetçilerine; bunlar da ken-
dilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlarına ve kendilerini evlat edinenlere
ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, hak, alacak ve 
menkul kıymetleri bildirmekle yükümlüdürler.                  
  5. (Değişik: 18/2/1982 - KHK - 37/2 md.) Ayrıca;              
  a. Gerçek kişi bankerler, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini 
evlat edinene ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları-
na ve gerçek veya tüzel üçüncü kişilere;                    
  b. Tüzel kişi bankerler, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, ortaklarına,  
yönetici ve denetçilerine; bu ortak, yönetici ve denetçiler de kendilerine, eş- 
lerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve üçüncü dereceye
kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına;                
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki iki yıl içinde 
ivazlı veya ivazsız olarak devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz mal,   
haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri, başvurma tarihinden  
itibaren bir ay içinde beyan etmekle yükümlüdürler.               
  6. (Değişik: 18/2/1982 - KHK - 37/2 md.) Gerçek kişi bankerler, kendileri ve
yöneticileri tüzel kişi bankerler ise ortakları, yönetici ve deneticileri, res- 
men veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra boşanmış oldukları eşle-
ri için de 4 ve 5 inci fıkra hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar. 
  7. (Değişik: 22/6/1982 - KHK - 39/2 md.) Ölü, kaçak ve gaibliğine karar ve- 
rilmiş bankerler hakkında bunların mirasçıları, varsa ortakları, yöneticileri, 
denetçileri ve müdürleri ek 4 üncü maddede yazılı süre içinde, tasfiye için mah-
kemeye başvurmak ve diğer bentlerde hüküm altına alınan beyan mükellefiyetlerini
yerine getirmek zorundadırlar.                         
  8. Bu Kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinde tasfiye haline girmiş bu-
lunan bankerler için yukarıda öngörülen mükellefiyetler, tasfiye memurlarınca  
yerine getirilir.                                
  9. (Ek: 18/2/1982 - KHK - 37/2 md.) Tasfiye, Başbakanlıkça görevlendirilecek
Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tarafından istenmiş ise, 
beyanda bulunma yükümlülüğü 7 nci maddeye göre yapılacak ilandan itibaren baş- 
lar. Bu fıkra gereğince beyanda bulunma süresi 15 gündür.            
                                        
  Diğer başvuru halleri:                           

 

 
  Madde 6 - 1. 5 inci madde uyarınca başvuruda bulunmayan bankerler hakkında,
İcra ve İflas Kanununun 177 nci maddesindeki sebeplerin mevcut olması veya iflas
kararı verilmiş yahut konkordatonun tasdikli kararının kesinleşmemiş bulunması 
hallerinde, bunlardan alacaklı olan kişiler, bu Kanun Hükmünde Kararname gere- 
ğince görev yapacak mahkemelerin Resmi Gazete'de ilan edilmesinden itibaren bir 
ay içinde tasfiye için Mahkemeye başvurabilirler.                
  2. (Değişik: 22/6/1982 - KHK - 39/3 md.) Başbakanlıkça görevlendirilecek Ba-
kanlıklar veya Sermaye Piyasası Kurulu yaptıkları araştırmalar sonucunda tasfiye
edilmelerini gerekli gördükleri bankerler hakkında yukarıdaki haller ve süre ile
bağlı olmaksızın gerekçeli bir raporla mahkemeye başvurabilirler. Acele hallerde
talebin gerekçeli rapora dayanması şartı aranmaz.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. (Ek: 18/2/1982 - KHK - 37/3 md.) Bu madde ile 5 inci maddeye göre yapılan
tasfiye talepleri geri alınmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu mad-
desi hükmü uygulanmaz. Gerektiğinde deliller mahkemece re'sen toplanır.     
                                        
  Tasfiyenin açılması kararı ve ilanlar:                   

  Madde 7 - (Değişik: 30/3/1982 - KHK - 38/3 md.)               
  1. Mahkeme, bankerin kendisinin, görevli Bakanlığın veya Sermaye Piyasası  
Kurulunun başvurusu üzerine, banker hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hüküm- 
lerine göre tasfiyenin açılmasına karar verir.                 
  2. Alacaklıların başvurusu mahkemece incelemeye tabi tutulur. Mümkün olduğu 
takdirde banker de dinlenildikten sonra, talebin uygun görülmesi halinde, mahke-
mece tasfiyenin açılmasına karar verilir.                    
  3. Tasfiye Kurullarınca bu maddenin 5 inci fıkrasına göre tasfiye ile ilgili
ilanların yapılmasına başlanmadan önce görevli mahkeme, söz konusu ilanlar üze- 
rine bankerlerin, alacaklıların, borçluların ve diğer ilgililerin ne şekilde ha-
reket edeceklerini 9 uncu maddede yazılı hususları da belirtmek suretiyle Resmi 
Gazete ile Radyo ve Televizyonda yayınlanacak genel bir bildiri ile duyurur.  
  4. Tasfiyenin açılması kararı, Resmi Gazete'de Radyo ve Televizyonda ilan  
edilmek ve İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesinde yazılı yerlere bildirilmek
ve gereği yapılmak üzere mahkemece tasfiye kuruluna gönderilir.         
  5. Tasfiye kurulunca yapılacak ilanda, tasfiyesine karar verilmiş olan ban- 
kerin adı ve ünvanı ile bankerin, alacaklıların, borçluların ve diğer ilgilile- 
rin başvurma süresi ve başvurma yeri yazılmakla yetinilir. Tasfiye Kurulu, bir- 
den çok gerçek ve tüzel kişi banker için ortak ilan yapabilir.         
  6. Tasfiye kurulları gerekli gördüğü takdirde başvurma süresinin bir bölü- 
münde alacaklıların soyadlarının alfabetik sırasına göre, diğer bölümünde de  
sıra gözetilmeksizin başvurulmasına karar verebilir. Bu husus yapılacak ilanda 
ayrıca belirtilir.                               
  7. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ilanlar, kararnameye göre kuru- 
lan Başbakanlık Koordinasyon Komitesi aracılığı ile Resmi Gazete'de ve Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumunca öncelikle ve ücretsiz olarak yayınlanır.     
                                        
  Muhafaza tedbirleri:                            

  Madde 8 - 1. Mahkeme, tasfiye kararından önce ve sonra, ilgililerin yurtdı- 
şına çıkmasını yasaklama dahil alacaklıların menfaati için zorunlu gördüğü bütün
tedbirleri her zaman alabilir.                         
  2. (Değişik: 12/1/1983 - KHK - 53/2 md.) 14 üncü maddeye göre geçersiz sayı-
lan işlemlere konu olan mal ve haklarla, gerektiğinde İcra ve İflas Kanununun  
277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek işlemlerle ilgili  
mal ve haklar hakkında da mahkeme gerekli muhafaza tedbirlerini alır. İcra ve  
İflas Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek mal 
ve haklar için mahkeme ve tasfiye kurullarınca alınan tedbirler, tedbir kararın-
dan itibaren 9 ay içinde tasfiye kurulu tarafından iptal davası açılmadığı tak- 
dirde kendiliğinden kalkar. Daha önce alınmış olan muhafaza tedbirleri için 9  
aylık dava süresi 14/10/1982 tarihinden itibaren başlar.            
  3. (Ek: 22/6/1982 - KHK - 39/4 md.; Değişik: 7/7/1982 - KHK - 40/3 md.)   
Acele hallerde davadan önce Bakanlar Kurulunca, bankerlerin ve bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5 inci maddesinin 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen ilgililerin 
sözü edilen fıkralarda beyana tabi malları ile diğer hak ve menfaatleri üzerin- 
deki tasar-                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ruf hakkının sınırlandırılmasına, bunların mallarının, defterlerinin ve kayıtla-
rının muhafaza altına alınmasına ve yurt dışına çıkmalarının yasaklanmasına ka- 
rar verilebileceği gibi Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığı da bu ted- 
birleri almaya yetkili kılınabilir. Daha önce alınmış bu tür idari tedbirler  
nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler hakkında hukuki ve cezai   
sorumluluk iddiası ile dava açılamaz.                      
                                        
  İlan üzerine yapılacak işlemler:                      

  Madde 9 - 1. (Değişik: 7/7/1982 - KHK - 40/4 md.) Her ne sebeple olursa ol- 
sun bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci maddedeki ilan tarihinden itibaren
en geç 1 ay içinde, alacaklarının tutarını, teminatlarını, vadelerini, faiz   
oranlarını, sair menfaatlerini, ödemelerini ve kalan miktarlarını (takip ve dava
konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesinin 2 nci 
bendi hükmüne göre tasfiye kuruluna bildireceklerdir. Bildirme işlemi vekaletna-
mesi muhtarlıkça onaylı vekil vasıtasıyla da yerine getirilebilir. Alacak bil- 
dirme işlerinde vekilin avukat olması gerekmez. Yukarıda sözü edilen bir aylık 
süre gerektiğinde görevli mahkemece 15 günü geçmemek üzere uzatılabilir. Sürenin
uzatıldığı da ilgili tasfiye kurulu tarafından ilan edilir. Bir bankerin diğer 
bankerdeki alacağının yazımı süreye tabi değildir. Şu kadar ki yazım süresinden 
sonra yazdırılan bu alacaklar, yazımdan evvel kararlaştırılmış paylaşmaya işti- 
rak edemezler. Tasfiye masası bu alacakları kabul ederse kabul keyfiyeti ile  
sırası Resmi Gazete'de ilan edilir. İcra ve İflas Kanununun 235 inci maddesi  
hükmü bu durumda da uygulanır.                         
  2. Yukarıdaki süre içinde talepte bulunmayanların alacakları, bu Kanun Hük- 
münde Kararnameye göre yapılacak tasfiyede dikkate alınmaz.           
  3. (Değişik: 12/1/1983 - KHK - 53/3 md.) Her ne sebeple olursa olsun banker-
lere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve 
füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar 7 nci mad- 
deye göre yapılan ilandan itibaren 15 gün içinde 1 inci fıkrada gösterilen şe- 
killerde borçlarını ve borçları teminatsız ise borca yeter derecede taşınır ve 
taşınmaz mal ve haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tasfiye ku- 
rullarının talebi üzerine veya re'sen bu borçların ödenmesini sağlamak amacıyla 
teminat isteyebilir ve gerekli gördüğü tedbirleri alabilir. Borçların vadesinde 
ödenmemesi halinde ihtara gerek kalmadan temerrüt faizi işler. Borcun tamamının 
varsa takip masrafları ile birlikte 13 Ocak 1983 tarihinden itibaren üç ay için-
de ödenmesi halinde işlemiş ve işleyecek olan temerrüt faizi alınmaz. Temerrüt 
faizi; ödemenin aynı tarihten itibaren beş ay içinde yapılması halinde aylık  
% 2, yedi ay içinde yapılması halinde aylık % 5 ve daha sonraki ödemelerde ise 
aylık % 10 üzerinden hesaplanır. Temerrüt faizi ile ilgili hüküm ödeme planının 
uygun görülmesi nedeniyle haklarında tasfiyenin kaldırılmasına karar verilen  
bankerlere borçlu olanlar bakımından da ödeme planının gerçekleşmesine veya tas-
fiye kurulunca yapılacak işlemlerin tamamlanmasına kadar aynen uygulanır. Ban- 
kerlerle yukarıda sözü edilen kişilere borçlu olanların takas iddiasının kabulü 
halinde (artan alacak miktarı ayrık olmak üzere) her iki alacak için de temerrüt
faizi uygulanmaz. Ödünç para alma dışındaki borçlanmalar ile tasfiyeye tabi tu- 
tulan bankerler arasındaki her türlü borçlanmalar için temerrüt faiz oranı vade 
tarihinden vade yoksa tasfiyenin açılması tarihinden itibaren hesaplanır ve   
oranı her halükarda % 2'yi geçemez. Borçlu tasfiyeye tabi banker ise, tasfiyenin
açılması tarihinden itibaren hesaplanacak faizin alacaklı bankerin tasfiye masa-
sına ödenmesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin birinci fık-
rasındaki sıra ve esaslara göre işlem yapılır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4. (Ek: 18/2/1982 - KHK -37/4 md.; Değişik: 25/9/1982 - KHK - 48/3 md.) Ban-
kerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul 
ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere ait mevduat, para, mal,
hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler, varsa 
onlar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla, sözü edilen fıkrada gösterilen 
sürede bunları tasfiye kurullarına bildirmek ve tasfiye kurullarınca yapılacak 
tebligattaki süre ve şartlar dahilinde teslim etmekle yükümlüdürler. Yapılacak 
tebligatta makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai yönden sorumlu olacakları ve  
rüçhan haklarından yararlanamıyacakları hususları da bildirilir.        
  5. (Ek: 18/2/1982 - KHK - 37/4 md.; Değişik: 25/9/1982 - KHK - 48/3 md.) Bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde sözü edilen geçersiz tasarruflar-
dan yararlanmış olan kişiler de edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkra da belirti-
len süre içinde tasfiye kurullarına bildirmek zorundadırlar. Bu kişiler, edin- 
dikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiyenin açılması tarihindeki 
değeri kadar kişisel malları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer tutarında
taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini aynı süre içinde  
tasfiye kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Geçersiz tasarruflardan edinilen  
menfaatler veya bunların değeri tutarındaki malların tasfiye kuruluna teslim  
yükümlülüğü, 4 üncü fıkrada belirtilen esaslar dahilinde yerine getirilir.   
  6. (Ek: 7/7/1982 - KHK - 40/4 md.) Bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen 
diğer kişilere borçlu olanların tasfiye masasına girecek borçları hakkında   
14 Ocak 1982 tarihinden itibaren zamanaşımı işlemez.              
  7. (Ek: 7/7/1982 - KHK - 40/4 md.) 3 üncü fıkra gereğince görevli mahkemece 
alınacak tedbirler sıra cetveli düzenlemesinde haciz hükmünde sayılır.     
  8. (Ek: 7/7/1982 - KHK - 40/4 md.) Bankerlerin borçlu oldukları çeklerle,  
bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen diğer kişilere borçlu olanların tasfiye 
masasına alacak olarak girecek borçlarına ait çeklerde Türk Ticaret Kanununun  
692 nci maddesinin 5 inci bendindeki keşide yerine ilişkin şart ile 708 inci  
maddedeki ibraz zorunluluğu aranmaz ve 711 inci maddedeki çekten cayma hükmü  
uygulanmaz.                                   
  9. (Ek: 25/9/1982 - KHK - 48/3 md.) Tasfiyeye tabi tutulan bankerlerle 3 ün-
cü fıkrada belirtilen kişilerin hamili oldukları tasfiye masasına giren senetle-
rinde Türk Ticaret Kanununun 626 ncı maddesinde öngörülen ödememe protestosu ke-
şidesi şartı ve 635 inci maddesindeki ihbar zorunluluğu aranmaz.        
                                        
  Mahkemenin görevinin kapsamı:                        

  Madde 10 - 1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görevlendirilen mahkeme- 
ler sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi ve iptal davaları dahil,  
tasfiye işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak bütün şikayet ve uyuşmazlıkları çö- 
zümler.                                     
  2. (Değişik: 12/1/1983 - KHK -53/4 md.) Bütün alacaklılar taleplerini geri 
aldıkları veya tüm borçlar ödendiği yahut bankerlerin sıra cetvelinin ilanından 
itibaren 15 gün içinde sunacakları azami bir yıl süreli tasfiye planı uygun gö- 
rüldüğü ve bu yoldaki kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde tam ve sağlam 
teminat sağladığı takdirde, mahkeme bankerin bankerlik faaliyeti dışındaki ça- 
lışmalarına devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar verebilir.  
Mahkeme gösterilenler dışında başkaca teminat verilmesine veya ödeme planında  
değişiklik yapılmasına lüzum gördüğü takdirde 15 günlük ek süre verebilir. Tas- 
fiyenin kaldırılması talebi-                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nin red ve kabulüne dair kararlar aleyhine banker ve ilgili tasfiye kurulu tara-
fından temyiz yoluna başvurulabilir.                      
  3. (Ek: 18/2/1982 - KHK- 37/5 md.) Görevli mahkemelere intikal eden husus- 
larda basit yargılama usulü uygulanır. Kural olarak duruşma yapılmaksızın karar 
verilir. Mahkemece duruşma yapılması tensip edildiği takdirde öncelikle Tebligat
Kanununun 2, 7 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre taraflar en kısa zamanda  
duruşmaya çağrılır ve mazeretsiz olarak gelmeseler bile gereken karar verilir. 
Bir davada birden fazla mazeret talebinde bulunulamaz. Bir işlemin yapılması  
için birden fazla mehil verilemez.                       
  4. (Ek: 18/2/1982 - KHK- 37/5 md.; Değişik: 12/1/1983 - KHK - 53/4 md.) Öde-
me planının uygun görülmesi sebebiyle verilen tasfiyenin kaldırılması kararının 
kesinleşmesi üzerine ödeme planı görevli mahkemece ilgili tasfiye kuruluna gön- 
derilir. Bankerin ödeme planına kısmen de olsa uymaması halinde teminatın tasfi-
ye kurulunca tamamı paraya çevrilerek alacaklılara alacakları ödenir. Bu şekil- 
deki ödemelerde ödeme planına göre vadesi gelmemiş alacaklardan indirim yapıla- 
maz.                                      
  5. (Ek: 30/3/1982 - KHK- 38/5 md.; Değişik: 12/1/1983 - KHK- 53/4 md.) Temi-
natın alacakları karşılamadığı hallerde tasfiye kurulunca, herhangi bir hükme  
gerek kalmaksızın bankerin diğer mal, hak ve alacakları hemen muhafaza altına  
alınarak paraya çevrilir ve elde edilen miktardan ödenmemiş alacaklar karşıla- 
nır.                                      
  6. (Ek: 12/1/1983 - KHK - 53/4 md.) Tasfiyenin kaldırılması kararının kesin-
leşmesi üzerine bankerin teminat olarak gösterdikleri dışında kalan malları ile 
diğer sorumluların malları üzerindeki muhafaza tedbirleri kalkar. Ancak, bankere
borçlu olanların malları üzerine konulmuş olan tedbir, vadesi gelmiş borçlar  
için tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesinden, vadesi gelmemiş olanlar
hakkında da vadelerinden itibaren bir ay sonra kalkar.             
  7. (Ek: 12/1/1983 - KHK - 53/4 md.) Görevli mahkeme teminat olarak gösteri- 
len malların bir kısmını, alacaklıların menfaatini haleldar etmemek kaydıyla,  
şartlı veya şartsız olarak serbest bırakabilir.                 
  8. (Ek: 12/1/1983 - KHK-53/4 md.) Tasfiyenin kaldırılması isteği ve ödeme  
planı geri alınamaz ve üçüncü kişiler de gösterdikleri teminattan vazgeçemezler.
                                        
  Tedbir kararına uymak ve bilgi vermek zorunluluğu: