Endeksler
                                        
          TURİZM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ          
           HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME             
                                        
  Kanun Hük.Karar.nin Tarihi  : 24/1/1989  No: 355             
  Yetki Kanununun Tarihi    : 12/3/1986  No: 3268             
                  9/4/1987    3347             
                 12/10/1988    3479             
  Yayımlandığı R.G.'nin Tarihi : 2/3/1989  No: 20096 Mükerrer        
  V.Tertip Düsturun Cildi   :       Sh:               
                   *                     
                  *  *                    
  Bu KHK ile ilgili olarak çıkarılan tüzük için "Tüzükler Külliyatı"nın kanun-
     lara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                   *                     
                  *  *                    
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
              Amaç,Görev,Teşkilat                 
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; yurdun turizme elverişli  
bütün imkanlarını ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak ve Türk toplumunun
sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirmek;turizmin geliş-
tirilmesi,pazarlanması,teşvik ve desteklenmesi için önlemler almak,turizm konu- 
larıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak
için Turizm Bakanlığının kurulmasına,teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları  
düzenlemektir.                                 
  Görev                                    

  Madde 2 - Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:             
  a) Turizmi milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun 
turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek,geliştirmek ve pazarlamak,  
  b) Yerli ve yabancı yatırım potansiyelini yönlendirmek,           
  c) Turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek ve kamulaştırmak, 
etüt,proje ve inşaatını yapmak,yaptırmak,                    
  d) Turizm konuları ile ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirmek,teşvik etmek
ve işbirliğinde bulunmak,                            
  e) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı dokümantasyonu ha- 
zırlamak ve hazırlatmak,her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak turizmle il- 
gili tanıtma hizmetlerini içerde ve dışarda yürütmek,              
  f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.                
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Turizm Bakanlığı teşkilatı,merkez teşkilatı ile taşra ve yurtdışı 
teşkilatından,bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.           
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
              Bakanlık Merkez Teşkilatı              
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleriyle danışma ve   
denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.            
  Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Bakanlık Makamı                
  Bakan                                    

  Madde 5 - Bakan,Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetleri-
ni mevzuata,Hükümetin genel siyasetine,milli güvenlik siyasetine,kalkınma plan- 
larına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet   
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-
la görevli,Başbakana karşı sorumludur.                     
  Bakan,emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup,Bakanlık  
merkez,taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetle- 
rini,işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.       
  Müsteşar                                  

  Madde 6 - Müsteşar,Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup,Bakanlık hizmet- 
lerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde,Bakanlığın amaç ve  
politikalarına,kalkınma planlarına ve yıllık programlara,mevzuat hükümlerine uy-
gun olarak düzenler ve yürütür.Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık 
kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin  
eder.                                      
  Müsteşar,yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorum-
ludur.                                     
  Müsteşar Yardımcıları                            

  Madde 7 - (Değişik: 25/3/1990 - KHK - 411/1 md.)              
  Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendi-
rilebilir.(1)                                  
                İKİNCİ BÖLÜM                  
               Ana Hizmet Birimleri                
  Ana Hizmet Birimleri                            

  Madde 8 - (Değişik: 25/3/1990 - KHK - 411/2 md.)              
  Turizm Bakanlığı'nın ana hizmet birimleri şunlardır:            
  a) Yatırımlar Genel Müdürlüğü,                       
  b) İşletmeler Genel Müdürlüğü,                       
  c) Tanıtma Genel Müdürlüğü,                         
  d) Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü,                     
  e) Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı,                     
  Yatırımlar Genel Müdürlüğü                         

  Madde 9 - (Değişik: 25/3/1990 - KHK - 411/3 md.)              
  Yatırımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:             
  a) Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak,önceliklerini
belirlemek; turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve  
değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,bu konuyla ilgili olarak diğer 
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak;              
  b) Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu 
turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elve- 
rişli,her türlü araştırmaları yapmak,istatistiki verileri toplamak,değerlendir- 
mek ve sektörün yararına sunmak;                        
  c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm bölge,alan ve merkezlerinin 
tespiti,ilanı ve bu yerlerin planları konusunda Bakanlığa verilen görev ve yet- 
kileri yürütmek;                                
  d) Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma 
da dahil olmak üzere,temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek;   
  e) Yerli ve Yabancı Yatırımcıları yönlendirmek;               
  f) Turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel    
sektörün alt ve üstyapı yatırımlarını sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına göre  
tespit etmek,yönlendirmek,yıllık yatırım programlarını hazırlamak,gerekli görü- 
lenlerin uygulamalarını yapmak veya yaptırmak;                 
----------------                                
(1) 21/9/1996 tarih ve 96/46221 sayılı Karar ile Müsteşar Yardımcısı kadrosu  
  dört'e çıkarılmıştır. (Bkz.R.G.: 21/9/1996 - 22764)             
                                        
                                        
  g) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendiril-
mesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dökümantasyon mer-
kezi kurmak;                                  
  h) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.               
                                        
  İşletmeler Genel Müdürlüğü                         

  Madde 10 - (Değişik : 25/3/1990 - KHK - 411/4 md.)             
  İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :             
  a) Sektörün öncelik ve ihtiyacına göre, her türlü teşvik aracından yararlan-
mak suretiyle turistik yatırım ve işletmelerin daha verimli çalışmalarının temi-
ni ile mevcutların kalitesinin yükseltilmesini sağlamak;            
  b) Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Belgelendirme işlemlerini yürütmek;   
  c) Dünya turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belir- 
lenecek politika ve esaslara uygun olarak turizm işletmelerinin uygulayacakları 
fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerini yürütmek;                
  d) Turizm işletmelerinin, turizm meslek kuruluşlarının ve Turist Rehberleri-
nin faaliyetlerini denetlemek, denetim sonuçlarına göre, bu işletme, kuruluş ve 
kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini yürütmek;         
  e) Bu hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli idare- 
ler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile 
kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli  
işbirliğini sağlamak;                              
  f) Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları so- 
runlarla ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak, bu amaçla ilgili kuruluş- 
lardan yardım talep etmek;                           
  g) Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılara ilişkin
proje ve inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak;                 
  h) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendiril-
mesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dökümantasyon mer-
kezi kurmak;                                  
  ı) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.               
  Tanıtma Genel Müdürlüğü                           

  Madde 11 - (Değişik : 25/3/1990 - KHK - 411/5 md.)             
  Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :              
  a) Her türlü imkandan yararlanarak, turizm değerlerinin, yurt içinde ve dı- 
şında tanıtımını yapmak, yaptırmak; bu amaçla yurt içinde ve dışında seminer,  
sempozyum, kollokyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve ben-
zeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faali-
yet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve ki- 
şileri desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağla- 
mak, bu tür faaliyetlerin ülkemizde yapılmasını özendirmek;           
  b) Dünya seyahat ticaretinin ülkemize yönelmesini sağlamak üzere, yurt içi 
ve dışındaki yerli ve yabancı seyahat ticareti kuruluşları ile ortak projeler  
geliştirmek, faaliyetlerine yardımcı olmak;                   
  c) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi  
amacıyla, bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren, kitle iletişim veya ulaştırma  
kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve yabancı kamuoyunu etkileyebilecek 
konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerini da- 
vet etmek ve ağırlamak;                             
  d) Yurt içi ve yurt dışı tanıtma için gerekli yayın, döküman ve malzemeyi  
hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak;                
  e) Ülkemize yönelik turizm talebinin değerlendirilmesi ve buna uygun politi-
kaların oluşturulması amacıyla yurt içinde ve dışında her türlü etüd ve araştır-
maları yapmak veya yaptırmak, istatistiki verileri derlemek ve yayımlamak;   
K.H.K.'LER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendi-  
rilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dökümantasyon 
merkezi kurmak;                                 
  g) Avrupa Topluluğunun turizm mevzuat ve politikalarına ilişkin işlemleri  
yapmak;                                     
  h) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yürütmek.              
                                        
  Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü                       

  Madde 11/A - (Ek: 25/3/1990 - KHK - 411/6 md.)               
  Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:           
  a) Turizm sektörünün eğitilmiş eleman ihtiyacının tesbiti, bu ihtiyacın kar-
şılanması için gerekli tedbirlerin alınması ve eğitim programlarının hazırlanma-
sı ile uygulanmasını sağlamak,                         
  b) Turizm sektörünün eğitilmiş eleman ihtiyacının karşılanması için ilgili 
meslek ve kamu kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak,            
  c) Turizm elemanı yetiştirmek amacıyla eğitim merkezleri kurmak, kurslar aç-
mak,                                      
  d) Turist rehberliği kursları açmak, rehberlerin yetiştirilmesini sağlamak, 
  e) Bakanlık personelinin ve meslek elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında
yetiştirilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,                 
  f) Eğitim programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi  
amacıyla dış kaynaklardan teknik yardım sağlamak,                
  g) Toplumda turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yap- 
mak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,         
  h) Turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin turizm konusunda eğitilme- 
sini planlamak ve uygulanmasını sağlamak,                    
  ı) Turizm Meslek Eğitimi konusunda kaynak oluşturmak üzere, ihtisas kütüpha-
nesi ve dökümantasyon merkezi kurmak, çeşitli yayın ve araç-gereç sağlamak ve  
üretmek,                                    
  j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.              
                                        
  Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı                      

  Madde 12 - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:     
  a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası
kuruluşlarla turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,           
  b) Turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle aktedilecek işbirliği  
anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin  
işlemleri yürütmek,                               
  c) Milletlerarası turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların 
yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,                 
  d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.              
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
             Danışma ve Denetim Birimleri             
  Danışma ve Denetim Birimleri                        

  Madde 13 - Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birim- 
leri şunlardır:                                 
  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,                        
  b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,          
  c) Hukuk Müşavirliği,                            
  d) Bakanlık Müşavirleri,                          
  e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.                  
                                        
  Teftiş Kurulu Başkanlığı                          

  Madde 14 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan  
adına aşağıdaki görevleri yapar:                        
                                        
                                        
  a) Bakanlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların 
her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim inceleme ve soruşturma 
işlerini yürütmek,                               
  b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- 
rama uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve  
Bakana sunmak,                                 
  c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,             
  d) Bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.           
  Teftiş Kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ça- 
lışma usulleri tüzükle düzenlenir.                       
  Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı            

  Madde 15 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevle-
ri şunlardır:                                  
  a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakan-
lar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve gö-
revlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara  
uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak,                                 
  b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önce- 
likle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Bakanın onayını
aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,              
  c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi 
için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir   
şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esasla-
rına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,                
  d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle 
ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,            
  e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının 
uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken
güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası sevi- 
yede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hiz-
metlerini yürütmek,                               
  f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge- 
tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,        
  g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,                    
  h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer 
hizmetleri yürütmek,                              
  Hukuk Müşavirliği                              

  Madde 16 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:            
  a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, 
cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,           
  b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki ted- 
birleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya- 
pılmasına yardımcı olmak,                            
  c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli 
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari dava- 
larda Bakanlığı temsil etmek,                          
  d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve progra- 
rama uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırla- 
mak ve Bakanlık makamına sunmak,                        
  e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan   
ve Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki   
açıdan inceleyerek görüş bildirmek,                       
  f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.              
K.H.K.'LER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                        
                                        
                                        
                                        
  Bakanlık Müşavirleri                            

  Madde 17 - Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan  
konularda Bakana yardımcı olmak üzere ondört Bakanlık müşaviri görevlendirile- 
bilir.                                     
  Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.              
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği                    

  Madde 18 - Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plan- 
lamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağ- 
lamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.      
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                 Yardımcı Birimler               
  Yardımcı Birimler                              

  Madde 19 - (Değişik:25/3/1990 - KHK - 411/7 md.)              
  Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır :     
  a) Personel Dairesi Başkanlığı,                       
  b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                 
  c) Savunma sekreterliği,                          
  d) Özel Kalem Müdürlüğü,                          
  Personel Dairesi Başkanlığı                         

  Madde 20 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:       
  a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalış- 
maları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulun- 
mak,                                      
  b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yü- 
rütmek,                                     
  c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.              
  Eğitim Dairesi Başkanlığı                          

  Madde 21 - (Mülga: 25/3/1990 - KHK - 411/8 md.)               
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 22 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmet-
leri yürütmek,                                 
  b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürüt-
mek,                                      
  c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,          
  d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap- 
mak,                                      
  e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek 
ve yürütmek,                                  
  f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmala- 
rını sağlamak,                                 
  g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara su-
nulmasını sağlamak,                               
  h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlem- 
lerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,    
  ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,          
  j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek;   
bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,             
  k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenle- 
mek ve yürütmek,                                
  l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Savunma Sekreterliği                            

  Madde 23 - Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösteri- 
len görevleri yerine getirir.                          
                                        
  Özel Kalem Müdürlüğü                            

  Madde 24 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:           
  a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,              
  b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,   
  c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve milli ve dini  
bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koor-
dine etmek,                                   
  d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.                
                                        
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
                  Sürekli Kurul                
  Sürekli Kurul                                

  Madde 25 - Turizm Bakanlığındaki sürekli kurul Turizm Şurası'dır.      
                                        
  Turizm Şurası                                

  Madde 26 - Turizm Şurası, turizm konusunda Bakanlığın en yüksek danışma or- 
ganıdır.                                    
  Turizm Şurası, gerekli görülen turizm konularını görüşmek üzere ve üç yılda 
bir normal, gerektiğinde olağanüstü olarak Bakanın davetiyle toplanabilir.   
  Turizm Şurasının kararları istişaridir.                   
  Turizm Şurasının sekreterya hizmetleri Turizm Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
  Turizm Şurasının teşekkülü ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.   
                                        
                   ÜÇÜNCÜ KISIM                
               Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı            
  Taşra Teşkilatı                               

  Madde 27 - Bakanlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen  
3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile  
İl idaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşki- 
latı kurmaya yetkilidir.                            
                                        
  Yurtdışı Teşkilatı                             

  Madde 28 - Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya 
yetkilidir.                                   
                   DÖRDÜNCÜ KISIM              
                  Sorumluluk ve Yetkiler            
  Yöneticilerin Sorumlulukları                        

  Madde 29 - Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet  
veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve prog- 
ramlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumlu- 
dur.                                      
  Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

  Madde 30 - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer ba-  
kanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki  
mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu 
sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.              
  Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faali- 
yetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara  
danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.     
K.H.K.'LER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu                 

  Madde 31 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle   
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.                      
                                        
  Yetki Devri                                 

  Madde 32 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticile-
ri sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmı-
nı astlarına devredebilir. Yetki devri, devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
                                        
                  BEŞİNCİ KISIM                
                 Çeşitli Hükümler               
  Mükafat                                   

  Madde 33 - Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı gös- 
termiş kişi, topluluk ve kuruluşlara mükafat verebilir. Verilecek mükafatın mik-
tarı ile verilme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte hazır-
lanacak bir yönetmelikle tayin ve tesbit edilir.                
                                        
  Kadrolar                                  

  Madde 34 - Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara iliş-
kin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hüküm-
lerine göre düzenlenir.                             
                                        
  Atama                                    

  Madde 35 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cet- 
velde sayılanlar dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilatına ilişkin 
bulunanlar valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
hükümleri uygulanmak kaydıyla, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetki- 
sini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.                
  Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin
hükümler saklıdır.                               
  Yurtdışı teşkilatına ilk defa atanacakların, atanma tarihinden önce en az üç
yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmaları şarttır.     
  (Değişik : 25/3/1990 - KHK - 411/9 md.) Yurtdışı teşkilatına atananlar,   
yurtdışında her defasında 3 yıl kalabilirler. Hizmette başarılı olmayanlar bu  
süreden önce geri alınabilir. Gerek görüldüğü takdirde yurtdışında kalma süresi 
Bakan onayıyla 2 yıl uzatılabilir.                       
  (Değişik : 25/3/1990 - KHK - 411/9 md.) Yeniden yurtdışına atanabilmek için 
Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatında en az 2 yıl çalışmış olmak şarttır.    
  Döner Sermaye İşletmesi                           

  Madde 36 - Bakanlık her türlü baskı, dağıtım ve reklam işleri ile afişler, 
turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, 
fotoğraf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergileri açmak,  
radyo ve televizyon programları, folklör gösterileri, festivaller düzenlemek  
ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklıklar kurmak üzere  
döner sermaye işletmesini kurabilir. Döner sermayenin kuruluş sermayesi 250 mil-
yon liradır.                                  
  Bu miktarı on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.      
  Döner sermaye, bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle ayni yardımlar, döner
sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.  
  Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olu- 
nan sermaye tutarına eklenir.                          
  Döner sermaye işletmeleri Muhasebei Umumiye Kanunu ile Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine tabi değildir.                           
  Döner sermayenin işletilmesinden doğan karlar ödenmiş sermaye, tahsis edilen
sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
  Döner sermaye işletmesinin kuruluş ve teşkilatına, döner sermayenin işletil-
mesine, hesap usullerine, alım, satım, yapım, bakım ve onarım işlemlerine dair 
esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak düzenlenecek bir yönetme-
likle belirlenir.                                
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 37 - 13/2/1984 tarihli ve 187 sayılı, 8/6/1984 tarihli ve 216 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.             

  Geçici Madde 1 - Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm Genel Müdürlüğü, Ta- 
nıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü, Turizm Planlama ve Yatırımlar Daire Başkan- 
lığı personeli kadroları ile birlikte hiç bir işleme gerek kalmaksızın Turizm  
Bakanlığına devredilmiştir.                           

  Geçici Madde 2 - Kültür ve Turizm Bakanlığına ait her türlü menkul ve gayrı-
menkul, araç gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personel ile merkez ve 
taşra teşkilatına ait kadroların Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına devri 
iki bakanlık arasında yapılacak protokolle tesbit edilir. İptal ve ihdas edile- 
cek kadro cetvelleri bir ay içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlığa gönderi- 
lir.                                      
  Turizm Bakanlığının 1989 Mali Yılı harcamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı  
bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakan- 
lığı yetkilidir.                                

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Turizm Bakanlığı  
teşkilatlanıncaya kadar, ana hizmet birimleri dışındaki hizmetleri Kültür Ba-  
kanlığı personeli eliyle yürütülür.                       
                                        

  Geçici Madde 4 - (Değişik: 17/3/1989 - KHK - 364/4 md.)           
  Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilatına ait menkul, gayrimenkul,  
araç, gereç, malzeme, taşıt, döşeme ve demirbaşları Turizm Bakanlığına devredil-
miştir.                                     
  Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilatı personeli Turizm Bakanlığına 
ait ekli (2) sayılı listenin yurtdışı bölümündeki kadrolara atanmış sayılırlar. 

  Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesine göre kurul-
ması öngörülen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar sözü edi-
len maddede belirtilen hizmetler 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunla kuru- 
lan döner sermaye işletmesi tarafından yürütülür.                

  Geçici Madde 6 - Diğer mevzuatta Kültür ve Turizm Bakanlğına yapılmış olan 
atıflar, hizmetin özelliğine göre Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname ile Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  
hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.    

  Geçici Madde 7 - (Ek : 17/3/1989 - KHK - 364/5 md.)             
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe gi-
rinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye ay-
kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.              

  Geçici Madde 8 - (Ek : 17/3/1989 - KHK - 364/5 md.)             
  Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya ata-
nıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski 
kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük
hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.                  

  Geçici Madde 9 - (Ek : 17/3/1989 - KHK - 364/5 md.)             
  Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar  
bu Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları Kültür Bakanlığı personeli eliyle 
yürütülür.                                   

  Madde 38 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak  
üzere yürürlüğe girer.                             

  Madde 39 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     (1) SAYILI CETVEL (Değişik : 25/3/1990 - KHK - 411/11 md.)      
          TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI              
                                        
Müsteşar  Müsteşar   Ana Hizmet  Danışma ve Denetim   Yardımcı     
      Yardımcısı  Birimleri     Birimleri     Birimler     
 --------- ----------- ------------- ----------------- -----------------   
 Müsteşar  Müsteşar   1-Yatırımlar  1-Teftiş Kurulu  1-Personel Dairesi  
       Yardımcısı   Genel Mü-   Başkanlığı    Başkanlığı     
              dürlüğü                       
                                        
       Müsteşar                              
       Yardımcısı  2-İşletmeler  2-Araştırma Plan- 2-İdari ve Mali İşler
              Genel Mü-   lama ve Koordi-  Dairesi Başkanlığı 
              dürlüğü    nasyon Kurulu            
                      Başkanlığı              
                                        
       Müsteşar                              
       Yardımcısı  3-Tanıtma Ge-                     
              nel Müdürlüğü 3-Hukuk Müşavir-           
                      liği      3-Savunma Sekreterli-
                               ği        
                                        
       Müsteşar   4-Turizm Eğiti- 4-Bakanlık              
       Yardım-    mi Genel Mü-  Müşavirleri  4-Özel Kalem Müdürlü-
       cısı (1)    dürlüğü              ğü        
                                        
             5-Dışilişkiler 5-Basın ve Halk-           
              Dairesi Baş-  la ilişkiler            
              kanlığı     Müşavirliği             
                                        
                    * *                   
                     *                   
  24/1/1989 TARİH VE 355 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:         
                                        
  1) 25/3/1990 tarih ve 411 sayılı KHK'nin Geçici Maddeleri:          

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara göre ye- 
niden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez ve yurtdışı teşkilatında   
değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetler mevcut merkez, 
taşra ve yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.        
                                        

  Geçici Madde 2 - Ekli (2) sayılı listede yer alan şahsa bağlı kadrolar 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (IV) sayılı cetvelin Turizm Bakanlığı bö-
lümüne eklenmiştir.                               
                                        

  Geçici Madde 3 - Kadro ve ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler.   
Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat-  
lar ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.        
  Bu gibilerin Bakanlık Merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kad- 
rolara atanmaları halinde de bunlara, değişiklikten önce aldıkları aylık, ek  
gösterge ve her türlü haklardaki miktarlardan az olmayacak şekilde ödeme yapı- 
lır.                                      
--------------                                 
(1) 21/9/1996 tarih ve 96/46221 sayılı Karar ile Müsteşar Yardımcısı kadrosu  
  dört'e çıkarılmıştır.