Endeksler
                                        
        KÜLTÜR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ           
         HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)             
                                        
  Kanun Hük.Karar.nin Tarihi   : 24/1/1989  No: 354            
  Yetki Kanununun Tarihi     : 12/3/1986  No: 3268           
                   9/4/1987     3347           
                   12/10/1988    3479           
  Yayımlandığı R.G.'nin Tarihi  : 2/3/1989   No: 20096 Mükerrer      
  V.Tertip Düsturun Cildi    :       Sh:              
                  *                      
                 * *                      
  Bu KHK ile ilgili olarak çıkarılan tüzük için "Tüzükler Külliyatı"nın    
     kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                  *                      
                 * *                      
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç,Görev,Teşkilat                  
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı,kültürel değerleri yaşatmak, 
geliştirmek,yaymak,tanıtmak,değerlendirmek ve benimsetmek,kültür konularıyla il-
gili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak,tarihi ve
kültürel varlıkların tahribini ve yokedilmesini önlemek için Kültür Bakanlığının
kurulmasına,teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.       
  Görev                                    

  Madde 2 - Kültür Bakanlığının görevleri şunlardır:             
  a) Milli,manevi,tarihi ve kültürel değerleri araştırmak,geliştirmek,korumak,
yaşatmak,değerlendirmek,yaymak,tanıtmak,benimsetmek ve bu suretle milli bütünlü-
ğün sağlanmasına yardımcı olmak,                        
  b) Kültür konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek,   
işbirliğinde bulunmak,                             
  c) Kültürel varlıkların tahribini ve yokedilmesini önlemek,         
  d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.                
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Kültür Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra ve yurtdı- 
şı teşkilatından,bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.          
                                        
                İKİNCİ KISIM                  
             Bakanlık Merkez Teşkilatı               
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleriyle danışma ve dene-
tim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.              
  Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.           
----------------------------------------                    
(1) 17.3.1989 tarih ve 364 sayılı K.H.K'nin 1 inci maddesi ile;bu Kanun Hükmünde
  Kararnamenin 8 inci maddesinin (b)bendi,başlığı da dahil olmak üzere 10 uncu
  maddesi ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Ana Hizmeti Birimle-
  ri bölümünün (2) numaralı sırasında ve diğer mevzuatta yer alan "Eski Eser- 
  ler ve Müzeler Genel Müdürlüğü" ibaresi,"Kültür ve Tabiat Varlıklarını   
  Koruma Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiş,ve metne işlenmiştir.Ayrıca bu  
  birimin Başkanına,Genel Müdürler için öngörülen ek gösterge ile zam ve taz- 
  minatların uygulanacağı hükme bağlanmıştır.                 
                                        
  K.H.K.'LER ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                 Bakanlık Makamı                
  Bakan                                    

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rini mevzuata,hükümetin genel siyasetine,milli güvenlik siyasetine,kalkınma   
planlarına ve programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına
giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görev-
li,Başbakana karşı sorumludur.                         
  Bakan,emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
merkez,taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyet- 
lerini,işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.      
  Müsteşar                                  

 

 
  Madde 6 - Müsteşar,Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup,Bakanlık hizmet- 
lerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde,Bakanlığın amaç ve  
politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara,mevzuat hükümlerine  
uygun olarak düzenler ve yürütür.Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık
kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin  
eder.                                      
  Müsteşar,yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorum-
ludur.                                     
  Müsteşar Yardımcıları                            

  Madde 7 - (Değişik:13/12/1991 - KHK - 468/1 md.)              
  Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görev-  
lendirilebilir.                                 
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Ana Hizmet Birimleri               
  Ana Hizmet Birimleri                            

  Madde 8 - (Değişik: 13/12/1991 - KHK - 468/2 md.)              
  Bakanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:                 
  a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,                     
  b) Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü,                   
  c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,          
  d) Kütüphaneler Genel Müdürlüğü,                      
  e) Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü,                 
  f) Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,        
  g) Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü,     
  h) Milli Kütüphane Başkanlığı,                       
  ı) Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı,                  
  i) Yayımlar Dairesi Başkanlığı,                       

  Madde 9 - Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:      
  a) Geçmiş ve çağdaş sanat akımlarını takip ederek yurdumuzda sanat faaliyet-
lerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılması- 
nı,milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını,güzel sanatlarımızın yurtiçinde ve 
yurtdışında tanıtılmasını sağlamak ve bu hususlarda ilgili kuruluşlarla işbirli-
ği yapmak,                                   
  b) Diğer ülke sanatlarının yurtiçinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak, 
  c) Devlet koleksiyonunu geliştirmek,                    
  d) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımın- 
dan verimli olması için tedbirler almak,                    
  e) (Değişik: 13/9/1989 - KHK - 379/3 md.) Güzel sanatlar ile ilgili     
orkestralar,korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları,resim ve heykel  
müzeleri,güzel sanatlar galerileri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin 
hizmetleri yürütmek,milli varlıklarımızı yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak ama-
cıyla yarışmalar,sergiler,konserler düzenlemek mükafaat vermek,         
  f) (Değişik:13/9/1989 - KHK - 379/3 md.) Güzel sanatlar alanında ilmi araş- 
tırma,inceleme ve yayınlar yapmak,arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını 
sağlamak.                                    
                                        
                                        
  Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü                     

  Madde 10 - (Değişik:13/9/1989 - KHK - 379/4 md.)              
  Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:         
  a) Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat   
varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını,korunmasını,
değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak;tahribini ve kaçırılmasını önleyi-
ci tedbirleri almak,                              
   b) Gerekli görülen yerlerde müzeler,rölöve ve anıtlar müdürlükleri,resto- 
rasyon ve konservasyon laboratuvarları kurulmasını teklif etmek ve bunların ida-
re ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,özel müzelerin kurulmasına rehber-
lik etmek,desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde kontrol altında bulundur- 
mak,                                      
   c) Milli sınırlarımız dışında kalan korunması gerekli ata yadigarı taşınmaz
kültür varlıklarını tespit etmek,karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mü- 
badele programları çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbir-
leri almak,                                   
   d) İlmi faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak,               
   e) Müzelerin geliştirilmesi,korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları- 
nın bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,  
   f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.             
   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü