Endeksler
                                        
                                        
           ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE              
             KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK               
             YAPILMASI HAKKINDA KANUN               
               HÜKMÜNDE KARARNAME                 
                                        
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi   : 23/12/1988 No: 351             
  Yetki Kanununun Tarihi    : 12/3/1986  No: 3268             
                  9/4/1987  No: 3347             
                                        
  Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 30/12/1988 No: 20035 Mükerrer        
  V.Tertip Düsturun Cildi   :      Sh.:               
                                        

  Madde 1 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun değişik 122 nci maddesinin 
değiştirilmesiyle ilgili olup; yerine işlenmiştir.)               

  Madde 2 - (14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinde  
yer alan oranların değiştirilmesiyle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)      

  Madde 3 - 6 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              

  Madde 7 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinde    
değişiklik yapılmasıyla ilgili olup,yerine işlenmiştir.)            

  Madde 8 - (5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle ilgi-
li olup,yerine işlenmiştir.)                          

  Madde 9 - (23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinde 
yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)             

  Madde 10 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinde 
yer alan oranların değiştirilmesiyle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)      

  Madde 11 - (13/5/1981 tarih ve 2461 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinde
yapılan değişiklikle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)              

  Madde 12 - (12/6/1979 tarih ve 2247 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlemiştir.)               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.LER ŞUBAT 1989 (EK - 2)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan 
değişiklikle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 14 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 1 sayılı cetvelinde yapı-
lan değişiklikle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)                
                                        

  Madde 15 - 16 - (1/11/1983 tarih ve 2937 sayılı Kanunun bazı maddelerinde  
yapılan değişikliklerle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)          
                                        

  Madde 17 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 35 inci maddesinde yapılan
değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 18 - (15/8/1987 tarih ve 281 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesinde yapılan 
değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 19 - (13/12/1984 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ilgili bölümüne eklenmiş-
tir.)                                      

  Madde 20 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun 31.nci maddesinin yeni- 
den düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)             
                                        
  Geçici Madde - Müsteşar,Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış 
olup,13/11/1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 inci madde-
lerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik  
39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da  
mezkur fıkra hükümleri uygulanır.                        
                                        

  Madde 21 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,7,15,16 ve 20 nci maddeleri ya- 
yımını izleyen aybaşında, 3,5,9,10,11,12, 17 ve 18 inci maddeleri 15/1/1989 ta- 
rihinde,diğer maddeleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.        
                                        

  Madde 22 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.