Endeksler
                                        
                                        
                                        
         TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNUN BAZI           
          MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA             
              DAİR KANUN HÜKMÜNDE                 
                KARARNAME                    
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi   : 13.4.1988, No: 322             
  Yetki Kanununun Tarihi    : 12.3.1986, No: 3268             
                  9.4.1987, No: 3347             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi   : 9.5.1988, No: 19809            
  V.Tertip Düsturun Cildi    : 27,  Sh.:                 
                                        

  Madde 1-2 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı kanunun bazı maddelerinin   
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.               

  Madde 3 -18/5/1987 tarihli ve 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması  
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
  Geçici Madde - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Ku- 
rumda çalışanlardan sözleşmeli personel statüsüne geçenler veya geçecek olanlar 
ile T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştı-
tırılacaklar hakkında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 191 ve 
192 nci maddesi hükümleri uygulanır.                      

  Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

  Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.LER, HAZİRAN 1988 (EK-1)