Endeksler
                                        
                                        
                                        
          MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ            
           KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN            
               HÜKMÜNDE KARARNAME (1)              
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 4/4/1988, No: 320               
  Yetki Kanununun Tarihi   : 12.3.1986, No: 3268              
                 9/4/1987, No: 3347              
  Yayımlandığı R.G.Tarihi  : 6.6.1988, No: 19834              
  V. Tertip Düsturun Cildi  : 27,    Sh.:                 
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
          Amaç, Kapsam, Tanımlar, Görev ve Teşkilat          
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; kanunlarla belirlenen faali-
yetlere kaynak sağlamak, piyango, sayısal loto, hemen kazan ve benzeri oyunları 
tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, 
karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek  
ve denetlemek üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Milli Pi- 
yango İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair usul 
ve esasları düzenlemektir.                           
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;               
  İdare; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,               
  Bakanlık; Maliye ve Gümrük Bakanlığını,                   
  Bakan; Maliye ve Gümrük Bakanını,                      
  Piyango; Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önce- 
den belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura 
ile saptanması esasına dayanan şans oyununu,                  
  Sayısal Loto; Belirli bir rakam grubu içinden çekilecek kura sonunda sapta- 
nan adetlerde rakamların bilinmesi halinde ikramiye verilmesi esasına dayanıla- 
rak tertiplenen şans oyununu,                          
   Hemen-Kazan; Belirli ikramiyeleri ihtiva eden özel biletlerin üzeri kapalı 
kısımlarının kazınarak ikramiyeyi gösteren sayı veya işaretin çıkarılması sure- 
tiyle oynanan şans oyununu,                           
  Çekiliş; Dağıtılacak ikramiyeleri kazanan numaralar, sayı grubu veya kişile-
rin kura çeşitleri ile belirlenmesini,                     
  Talih Oyunları; Beceri veya şansa dayanan fiş, jeton veya para ile oyun araç
ve gereçleriyle bir kasaya karşı veya oyun makinalarında oynanan oyunları,   
  Gayrisafi Hasılat; İdarenin piyango ve benzeri şans oyunlarından sağladığı 
gelirlerden, ikramiyeler ve Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan hası-  
latı,                                      
  ifade eder.                                 
                                        
  Görev                                    

  Madde 3 - İdarenin görevleri şunlardır:                   
  a) Piyango planlarını hazırlamak, piyango biletlerinin basımını ve satışını 
sağlamak, piyango çekilişlerini gerçekleştirmek ve ikramiyelerini ödemek,    
------------------                               
(1) Bu HKH gereği Maliye Bakanlığına bağlı bulunan Milli Piyango İdaresi Genel 
  Müdürlüğü 29/7/1996 tarih ve 39-08/D-2-96-340 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı 
  ile Başbakanlığa bağlanmıştır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Sayısal loto sistem ve planlarını hazırlamak ve uygulamak, tertip ve çe- 
kilişlerini gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek,               
  c) Hemen-kazan oyunu planlarını hazırlamak ve bu oyunun tertip ve uygunlan- 
masını gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek,                 
  d) Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri  
oyunları tertip etmek,                             
  e) Talih oyunlarını ve işletmelerini denetlemek, bu amaçla gerekli esasları 
belirlemek,                                   
  f) Karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertiplen-
mesine izin vermek, bunları izlemek ve denetlemek, bu hususlara ait esasları be-
lirlemek,                                    
  g) Gerektiğinde faaliyet konusuna giren oyunlarla ilgili bilet, kupon ve  
benzerlerini karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere yurtdışında 
pazarlamak,                                   
  h) Gerek görülen durumlarda faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı  
kuruluşlarla işbirliği yapmak veya bu kuruluşlarla ortaklık kurmak,       
  ı) Faaliyet konuları ile ilgili uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil 
etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak,                     
  j) Çeşitli kanun, Bakanlar Kurulu kararları, tüzük ve yönetmeliklerle veri- 
len görevleri yapmak,                              
                                        
  Teşkilat                                  

  Madde 4 - İdare, merkez ve taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarından
oluşur.                                     
               İKİNCİ KISIM                    
               Yönetim Kurulu                   
                                        
  Yönetim Kurulu                               

  Madde 5 - Yönetim Kurulu İdarenin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar  
organıdır.                                   
  Yönetim Kurulu;                               
  a) Genel Müdür,                               
  b) İki Genel Müdür Yardımcısı,                       
  c) Başbakanın önerisi ile atanan bir ve Bakanın önerisi ile atanan iki üye- 
den, olmak üzere altı kişiden teşekkül eder.                  
  Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri müşterek 
kararla ve üç yıl süre için atanırlar. Bunların en az lisans düzeyinde yüksek  
öğrenim görmüş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri çalışma sürelerine ba- 
kılmaksızın atandıkları usule göre görevden alınabilirler.           
  Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere 
toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir.    
  Başkanın bulunmaması halinde, Başkan tarafından belirlenen Genel Müdür   
Yardımcısı üye toplantıya başkanlık eder.                    
                                        
  Yönetim Kurulunun Görevleri                         

 

 
  Madde 6 - Yönetim Kurulununun Görevleri şunlardır:             
  a) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde İdarenin yönetim ve gelişmesi 
için gerekli kararları almak,                          
  b) İdarenin yıllık bütçesini, bilanço ve netice hesaplarını, kadrolarını ve 
faaliyet raporlarını incelemek, gerektiğinde değiştirmek, Genel Müdürün teklifi 
ile yönetim giderleri bütçesinin bölümleri içinde aktarmaları yapmak, bölümler 
arasında aktarma, ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini   
Bakanlığın tasvibine sunmak için karar almak,                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) İdarenin yönetimi ile ilgili idari, teknik, personel, alım satım ve ihale
yönetmeliklerini incelemek, onaylamak ve yetki sınırlarını tayin etmek,     
  d) İdarenin yetki alanına giren piyango, şans oyunları ve müşterek bahis ih-
dası ile bunların planlarını tanzim, çekilişleri tertip ve icabında bunları ta- 
dil ve ilan etmek,                               
  e) Talih oyunları ve işletmeleriyle, bunların denetimi için gerekli usul ve 
esasları belirlemek,                              
  f) İdare gelirlerinin etkin bir şekilde ve gerektiğinde yerinde tahsilini  
sağlayıcı tedbirleri almak, buna ilişkin şekil ve şartları tespit etmek,    
  g) Yurtdışında benzeri kuruluşlarla müştereken yapılacak çekilişlere katılma
kararı almak,                                  
  h) İlgili mevzuata göre; yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili faaliyet- 
lerini yürütmek için ortaklıklar kurulmasına, bölge, şube müdürlükleri ile büro 
açmaya ve kapamaya karar vermek, bunların yetki ve çalışma esaslarını tespit et-
mek,                                      
  ı) Yurtiçi ve yurtdışında özel çekilişler tertip edilmesine karar vermek,çe-
kiliş organizasyonunun kamu kurum kuruluşları, kamu tüzel kişileri,vakıflar veya
kamu yararına çalışan dernekler tarafından üstlenilmesi halinde bu kuruluşlara 
yapılacak katkı miktarını tesbit etmek,                     
  j) İdarenin üçüncü kişilerle olan ve henüz yargıya intikal etmemiş ihtilaf- 
lar ile İdare leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde sulh olmak,davayı
kabul veya feragat etmek, kararlar aleyhine yüksek dereceli mercilere gitmekten 
vazgeçmek ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakların takibinden sarfınazarla  
kayıtlarının silinmesine karar vermek,                     
  k) İdare lehine hükmedilip tahsil edilen avukatlık ücretinden davanın takip 
ve intacında emeği geçen Hukuk Müşaviri, avukat ve sair memurlara verilecek pay-
ları belirlemek,                                
  l) İdarenin personeline verilecek ikramiye hakkında karar almak,      
  m) İdare mallarının korunması hakkında lüzumlu kararları almak,       
  n) Bağış kabul etmek, bağışta bulunmak,                   
  o) Başbayiler ve bayilere verilecek komisyon miktar ve oranını belirlemek, 
  p) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen sair görevleri yapmaktır.    
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
                Merkez Teşkilatı                
                                        
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 7 - İdare merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim
birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur, Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli 
cetvelde gösterilmiştir.                            
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Müdürlük                 
  Genel Müdür                                 

  Madde 8 - Genel Müdür İdarenin en üst amiridir ve İdare hizmetlerini mevzu- 
ata ve Yönetim Kurulu kararlarına, milli güvenlik politikasına, kalkınma planla-
rına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve İdarenin faaliyet alanına 
giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari 
ve adli yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı İdareyi temsil etmekle görevli
ve Bakana karşı sorumludur.                           
                                        
K.H.K.LER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Müdür olarak atanabilmek için en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim  
görmüş olmak şarttır.                              
  Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve he- 
saplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.                  
  Genel Müdür Yardımcıları                          

  Madde 9 - İdarenin ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin
yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en az lisans düze-
yinde yüksek öğrenim görmüş üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.   
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
                Ana Hizmet Birimleri              
  Ana Hizmet Birimleri                            

  Madde 10 - İdarenin ana hizmet birimleri şunlardır:             
  a) Piyango Dairesi Başkanlığı                        
  b) Loto Dairesi Başkanlığı                         
  c) Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı                  
  d) İkramiye Kontrol ve çekilişler Dairesi Başkanlığı            
  e) Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı                    
  Piyango Dairesi Başkanlığı