Endeksler
                                        
                                        
        MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI        
         KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN          
               HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi  : 28.3.1988, No: 318              
  Yetki Kanununun Tarihi   : 12.3.1986, No: 3268             
                  9.4.1987, No: 3347              
  Yayımlandığı R. G. Tarihi  : 31.3.1988, No: 19771 mükerrer        
  V. Tertip Düsturun Cildi  : 27,    Sh.:               
                                        

  Madde 1 - 3 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddesinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
                                        

  Madde 4 - 5 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 3 ve 23 maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
                                        

  Madde 6 - (9/3/1988 tarih ve 3417 sayılı Kanunun Geçici maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 7 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun 35. maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 8 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun 33. maddesinin değiştiril-
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    
                                        

  Geçici Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin  
Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları söz- 
konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun,  
tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir derece yük-  
seltmesinden yararlanmamış olanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere söz- 
konusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek sure- 
tiyle işlem yapılır.                              
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen
kuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.  
                                        

  Geçici Madde 2 - İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sa- 
yılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile  
idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel  
müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu  
üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur.         
                                        

  Madde 9 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri  
yayımını takip eden ayın başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe  
girer.                                     
                                        

  Madde 10 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
K.H.K.LER, HAZİRAN 1988 (EK-1)