Endeksler
                                        
                                        
        MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ          
          BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA            
            DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi   : 14.1.1988, No: 311              
  Yetki Kanununun Tarihi    : 12.3.1986, No: 3268             
                  9.4.1987, No: 3347             
  Yayımlandığı R. G. Tarihi  : 29.2.1988, No: 19740             
  V. Tertip Düsturun Cildi   :      Sh.:               
                                        

  Madde 1 - 2 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 146 ve 224 üncü madde- 
lerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)         
                                        

  Madde 3 - 4 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 49 ve Ek-17 nci madde- 
lerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)         
                                        

  Madde 5 - (14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştiril- 
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    
                                        

  Madde 6 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanuna numarasız ek madde getirmek-
te olup ilgili yerine işlenmiş ve 3520 sayılı Kanuna dayanılarak numaralandırıl-
mıştır.)                                    
                                        

  Madde 7 - (1/4/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunun 8. maddesinin değiştiril- 
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    
                                        

  Madde 8 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanuna geçici madde eklemekte  
olup, yerine işlenmiştir.)                           
                                        

  Madde 9 - (14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 34. maddesine fıkra ekle- 
mekte olup, yerine işlenmiştir.)                        
                                        

  Madde 10 - (24/6/1983 tarih ve 72 sayılı KHK'nin 31. maddesinin değiştiril- 
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    
                                        

  Madde 11 - (13/12/1983 tarih ve 189 sayılı KHK'nin 11. maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 12 - 16 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              
                                        

  Madde 17 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun 55. maddesinin değiştiril-
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    
                                        

  Madde 18 - (28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Kanunun 19. maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        
K.H.K.LER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun de- 
ğişik 49 uncu maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile de- 
ğişik hükmü kapsamına girenlerden halen emekli olanlar da yürürlük tarihini   
takip eden aybaşından itibaren 65 yaşına kadar bu hükümden yararlandırılırlar. 
                                        

  Geçici Madde 2 - Sermaye Piyasası Kurulu üyeliklerine iki ay içinde atama  
yapılır. Bu atamalar yapılıncaya kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder.  
                                        

  Geçici Madde 3 - Başbakanlık görevinde bulunmuş olup da herhangi bir sebeple
görevleri sona erenler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden aybaşından itibaren 6 ncı madde hükmünden yararlanırlar.       
                                        

  Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
                                        

  Madde 20 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.