Endeksler
                                        
                                        
     10/10/1984 TARİHLİ VE 3056 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİ İLE     
        178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 190 SAYILI        
        KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE           
            DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA              
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi  : 4.1.1988, No: 307               
  Yetki Kanunlarının Tarihi  : 12.3.1986, No: 3268              
  Yayımlandığı R. G. Tarihi  : 9.4.1987, No: 3347              
                 14.1.1988, No: 19694             
  V. Tertip Düsturun Cildi  :      Sh.:                
                                        
                                        

  Madde 1 - 2 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
                                        

  Madde 3 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvelle- 
rinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler mezkür KHK'nin  
sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.                      
                                        

  Madde 4 - 5 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              
                                        

  Madde 6 - 7 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvel-
lerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler mezkür KHK'nin 
sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.                      
                                        
  Geçici Madde - İhdas edilen kadroların genel hükümlere göre dağılım ve vize 
işlemleri tamamlanıncaya kadar, kadroları kaldırılanların eski kadrolarına ait 
aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat haklarının ödenmesine devam olu-
nur. İhdas edilen kadroların tahsisinde; sınıf, unvan ve kadro dereceleri değiş-
meyenler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kadrolara atanmış sayılırlar. 
Kadrosu değişenler hakkında ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 
göre işlem yapılır.                               
                                        

  Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   
                                        

  Madde 9 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.LER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)