Endeksler
                                        
                                        
        2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN İKİ MADDESİNİN       
         DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 2.12.1987, No: 301              
  Yetki Kanununun Tarihi   : 9.4.1987, No: 3347              
  Yayımlandığı R. G. Tarihi : 21.12.1987, No: 19671             
  V. Tertip Düsturun Cildi  :       Sh.:               
                                        

  Madde 1 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 2 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile ilgili 
olup, yerine işlenmiştir.)                           
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi  
izleyen aybaşından itibaren, 2547 Sayılı Kanun ile, bu Kanunun ek ve tadilleri 
uyarınca 1987 yılı Aralık ayında ad çekme işlemine tabi olanlar ile herhangi bir
nedenle kurul üyeliğinden ayrılanların yerine, bu Kanun Hükmünde Kararnameye gö-
re seçimler ve atamalar yapılır. Bu suretle seçilenler ve atananlar, seçildik- 
leri ve atandıkları tarihi izleyen aybaşında göreve başlarlar. Bunlar dışında  
kalan üyelerin görev süreleri 31/12/1988 gününe kadar devam eder. Bu üyelerden, 
Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile  
irtibatları devam edenler, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ve kuru- 
luşlarında mükteseplerine uygun kadroya atanırlar ve bunlar hakkında 6 ncı mad- 
denin (d) fıkrasının ikinci bendi hükümlerine göre toplantıya katılma (huzur  
hakkı), emekli olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanmayanlar hakkında  
ise, bu süre içinde 6 ncı maddenin (d) fıkrasının birinci bendine göre aylık  
ödemeye devam olunur.                              
  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri nedeniyle kurumları ile ilişki- 
leri kesilenlerden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile irtibatları devam   
edenler, üyelik görevinin sonunda, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ve
kuruluşlarında mükteseplerine uygun görevlere atanırlar. Bunlar hakkında bu   
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.                  
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay içinde 1 inci maddedeki esaslara göre yürütme kurulu oluşturu- 
lur.                                      
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.LER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)