Endeksler
                                        
                                        
          657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BU          
          KANUNUN 1327 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK BAZI          
           MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BAZI           
            MADDELERİNİN KALDIRILMASINA DAİR             
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME               
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 23/12/1972 No: 2                
  Yetki Kanununun Tarihi  : 23/5/1972 No: 1589               
  Yayımlandığı R.G. Tarihi : 30/12/1972 No: 14407              
  V. Tertip Düsturun Cildi : 12     Sh.: 273               
                                        

  Madde 1 - 4 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmişlerdir.)             
                                        

  Madde 5 - 657 Sayılı Kanunun 22, 49, 75, 152, 153, 168, 173, 234 ve 238 inci
maddeleri ile geçici 3, 4, 7, 16, 22 ve 24 üncü maddeleri ve bu Kanuna 1327 sa- 
yılı Kanunun 74 üncü maddesi ile getirilen ek 4 üncü madde yürürlükten kaldırıl-
mıştır.                                     
                                        
  Bu Kararnameye göre yapılacak intibakların esasları:            

  Geçici Madde 1 - 30/11/1970 tarihi ile bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği ta-
rih arasında 1327 Sayılı Kanuna göre yapılan intibaklar, 30/11/1970 tarihindeki 
hukuki durumlar esas alınarak, bu Kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde 
1/6/1973 tarihinden geçerli olmak üzere ek geçici 45 inci maddede sözü edilen  
yönetmelik esaslarına göre yeniden düzenlenir.                 
  Bu düzenlemede 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen ve geçe- 
cek başarılı hizmet süreleri, ilgililerin intibakları sonunda kazandıkları dere-
ce ve kademeler üzerine eklenerek değerlendirilir. Bu değerlendirmede 68 inci  
maddedeki derece yükselmesine ilişkin kanuni bekleme sürelerinden artan süreler 
üst derecede kademe ilerlemesi verilmek suretiyle dikkate alınır.        
  Şu kadarki, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşan-
lar hakkında yukarıdaki fıkra ile değerlendirilmesi öngörülen süreler sadece ka-
deme ilerlemesinde sayılır.                           
  Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinden aylık alanlar-
da değendirilecek bu süre öğrenim durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle  
kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde dikkate alınır.          
                                        
  Bu Kararname ile yapılan intibaklar sonunda memurlar lehine doğan farkların 
1/6/1973 den itibaren ödeneceği:                        

  Geçici Madde 2 - (Birinci fıkra ile ikinci fıkra - son cümlesi hariç -   
iptal: Anayasa Mahkemesinin 8/10/1974 tarih E. 1974/18; K. 1974/42 sayılı kararı
ile)                                      
  Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık
veya ikramiye farkı ödenmez.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üçüncü fıkra: (İptal: Anayasa Mah. 8/10/1974 tarih ve E. 1974/18, K. 1974/42
Sayılı Kararı ile)                               
  İntibaklar sonucunda bulunacak derece ve kademe, personelin halen bulunduğu 
derece ve kademeden aşağı ise, aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yüksel- 
mesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. Ancak, bu yükselmede, 
emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri, ilgililerin öğrenim durumlarına göre
yükselebilecekleri dereceleri geçemez.                     
  Şu kadar ki, bunlardan 1/6/1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliye 
ayrılma isteğinde bulunanlar ile maluliyet, yaş haddi veya ölüm sebebiyle    
görevlerinden ayrılanların emeklilik işlemleri, bu Kararname ile getirilen inti-
bak hükümlerinin uygulanmasından önceki emeklilik keseneğine esas aylık derece 
ve kademeleri üzerinden yapılır. Bu takdirde, kesenek farkları ilgililerce, kar-
şılıkları da kurumlarınca T.C. Emekli Sandığına ödenir.             
  Ayrıca, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1/6/1973 tarihi arasında 
yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygula- 
nanların kararname hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak
aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli aylık ve ikramiyeleri yeni tutar-
lara göre hesaplanır.                              
                                        

  Geçici Madde 3 - (Ek: 30/5/1973 - KHK - 5/19 md.)              
  Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerine ait işlemlerin 1/6/1973 tari-
hine kadar tamamlanamaması halinde yeni intibak çizelgelerinin tanzimini mütea- 
kip gerekli tediye ve kesinti işlemleri yapılmak kaydiyle aylıkların geçici   
2 nci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ödenmesine devam olunur.         
  İntibak işlemleri tamamlanan dairelerde, Devlet Memurları Kanunu ve 1973 yı-
lı Bütçe Kanununun kadrolara ilişkin hükümlerine göre kadro işlemleri tamamla- 
nıncaya kadar aylıklar, intibak çizelgelerine müsteniden yeni derece ve kademe- 
ler üzerinden ödenir.                              
  Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 1/10/1973 tarihini geçemez.
  Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarda görevli Devlet Memurları
hakkında intibak hükümlerinin uygulanması sonucunda ulaştıkları dereceleri yurt 
dışı görevlerine ilişkin kadro derecesini aşanlar hakkında 161 inci maddenin  
(B) bendine göre işlem yapılır. Bu gibilerin yurt dışı aylıkları mezkür maddeye 
göre tespit edilecek aylıklarına yurt dışı emsaller uygulanmak suretiyle bulu- 
nur. Bu suretle tespit olunacak aylık tutarlarına tekabül eden döviz miktarı  
(yurt dışı emsallerde bir değişilik yapılmadıkça) 31/5/1973 tarihinde aldıkları 
döviz miktarını geçemez.                            
  Şu kadarki, bu şekilde ödeme yapılması ilgililerin intibak ettirildikleri  
derece ve kademeden emeklilik kesenekleri ödemelerine ve bu derece emeklilik  
yönünden kademe ilerlemesi yapmalarına engel teşkil etmez.           
                                        

  Geçici Madde 4 - (Ek: 30/5/1973 - KHK 5/19 md.) A) Bu Kararname ile getiri- 
len intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet Memuruna;          
  a) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesi- 
nin üstünde olduğu takdirde bu kadroda değişiklik yapılmaksızın ulaştığı derece 
ve kademeden,                                  
  b) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesine
eşit olduğu takdirde bu derece ve bulunacak kademeden,             
  aylık ödenir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Şu kadar ki, durumları (a) fıkrasına uyanlardan, 31/5/1973 tarihinde almakta
oldukları aylıkların derece ve kademesinin göstergesi daha yüksek olanlara,   
ulaştıkları derecedeki bu göstergeye eşit veya en yakın göstergeye tekabül eden 
kademenin aylığı, kazanılmış hak oluncaya kadar ödenmeye devam olunur.     
                                        
  B) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesi- 
nin altında olan Devlet Memuru hakkında bu Kararnamenin geçici 2 nci maddesine 
göre işlem yapılır.                               
                                        
  (A) Fıkrasının kapsamına girip de kadrolarının üstündeki bir dereceden aylık
ödenenlerin;                                  
  a) Ödemeye esas olan derecelerinde, genel hükümlere göre, kademe ilerlemesi 
yapmaları,                                   
  b) 68 inci maddedeki derece yükselmesi için öngörülen şartları ihraz etmele-
ri ve üst derecede boş kadronun bulunması halinde, üst dereceye yükselmeleri,  
  caizdir.                                  
                                        

  Geçici Madde 5 - (Ek: 30/5/1973 - KHK - 5/19 md.) Ek geçici 8 inci madde  
kapsamına girenlerin ek geçici 49 uncu madde gereğince yapılacak değerlendirme- 
ler de dikkate alınarak 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen ba- 
şarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30/11/1970 tarihi itibariyle intibak etti- 
rilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek su- 
retiyle değerlendirilir.                            
  Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst de-
recede dikkate alınır.                             
  Şu kadar ki, haklarında bu Kararname hükümlerinin uygulanması sonucunda   
(her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehe doğan  
durumlar dolayısiyle 1/3/1970 tarihinden 1/6/1979 tarihine kadar geçen süre   
için bir fark ödemesi yapılmaz.                         
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 6 - Bu Kararname ile değiştirilen 87, 88 ve 89 uncu maddeler hükümleri
1/6/1973 tarihinde diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.      
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 7 - Bu Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.