Endeksler
                                        
                                        
                                        
       17/7/1963 TARİHLİ VE 278 SAYILI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK    
           ARAŞTIRMA KURUMU KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN        
              DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN            
                 HÜKMÜNDE KARARNAME               
                                        
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 12.10.1987, No: 294               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 9.4.1987, No: 3347               
  Yayımlandığı R. G. Tarihi : 11.11.1987, No: 19631              
  V. Tertip Düsturun Cildi :       Sh.:                
                                        
                                        

  Madde 1 - 11 - (17/7/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Kurumda  
çalışmakta olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu üyeleri
ve Başkanı ile Genel Sekreterinin görevi, Kurum Yönetim Kurulunun teşkiline ka- 
dar devam eder.                                 
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler çı- 
karılıncaya kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.                
                                        

  Madde 12 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
                                        

  Madde 13 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.'LER HAZİRAN 1988 (Ek - 1)