Endeksler
                                        
          OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA        
              KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 1O/7/1987 No: 285               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 25/1O/1983 No: 2935              
  Yayımlandığı R. G. Tarihi : 14/7/1987 No: 19517              
  V. Tertip Düsturun Cildi : 27    Sh.:                 
                 *                       
                * *                       
   Bu KHK ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
      yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara      
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                 * *                      
                 *                       
  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği :                       

  Madde 1 - Anayasanın 121 inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü  
maddesinin (b) bendinde belirtilen hususlarla sınırlı olarak Bingöl, Diyarbakır,
Bingöl, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van il'lerini kapsamak üzere 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas edilmiştir.(1)               
                                        
  Atama, bağlılık :                              

  Madde 2 - Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine, Valilik sıfat ve ünvanı ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesine göre, Bakanlar Ku- 
rulunca, atama yapılır. Bunlardan emekli olanların emekli aylığı kesilmez.   
  Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İçişleri Bakanına bağlı olarak görev yapar.  
  Bakanlar Kurulunca Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kaldırılabilir veya sınır- 
ları değiştirilebilir.                             
                                        
  Teşkilat :                                 

  Madde 3 - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas edilen İl'lerde Olağanüstü  
Hal Bölge Valisi ihtiyaca göre gerekli teşkilatı kurmaya ve hizmetin gerektir- 
diği bina, tesis, araç, gereç, personel ve diğer her türlü hizmeti kamu kurum  
ve kuruluşlarından sağlamaya yetkilidir.                    
  Bu konudaki talepleri ilgili kuruluşlar derhal yerine getirmekle yükümlü-  
dür.                                      
  Mahallinden temini mümkün olmayan araç, gereç, personel ve mali destek   
talepleri İçişleri Bakanı aracılığı ile ilgili kuruluşların Merkez Teşkilatınca 
sağlanır. Bakan gerektiğinde bu konuda bakanlık müsteşarını veya müsteşar yar- 
dımcılarını görevlendirebilir.                         
  Bu amaçla gerek Olağanüstü Hal Bölge Valisinin, gerekse diğer kuruluşların 
yapacakları her türlü harcamalar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmadığı gibi 
her türlü vergi, resim, harç ve katma değer vergisinden de muaftır.       
                                        
  Görev ve yetkiler :                             

  Madde 4- (Değişik birinci fıkra 13/4/1990 - KHK - 421/4 md.; Mülga:9/5/1990-
 KHK - 424/12 md.)                               
---------------------                              
(1) Bu maddede adı geçen iller arasına 18/5/1990 tarih ve 426 sayılı KHK ile  
  Batman ve Şırnak İlleri dahil edilmiştir. (Bkz.: Bu KHK'nin sonundaki "İşle-
  nemeyen Hükümler Kısmı")                          
                                        
K.H.K.'LER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ayrıca gerektiği hallerde aşağıda yazılı ilave yetkileri de kullanır.    
  a. Bölgedeki İl'ler arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.      
  b. Özel ve genel kolluk kuvvetleri Olağanüstü Hal Bölge Valisinin emir ve  
komutası altındadır. Vali bunlardan hangilerinin il valilerinin kontrolunda,  
hangilerinin doğrudan kendi kontrolunda olacağını tesbit eder.         
  c. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, bölgesi içinde özel ve genel kolluk kuvvet- 
lerinin yerlerini sürekli veya geçici olarak değiştirebilir.          
  d. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Jandarma Asayiş Komutanlığına, bu Kanun Hük-
münde Kararnamenin 1 inci maddesi doğrultusunda görev verir.          
  (Ek: 10/7/1987 - KHK-286/1 md.) Olağanüstü Hal Bölge Valisine karşı sorumlu 
Jandarma Asayiş Komutanlığı emrine giren veya harekat komutasına verilen diğer 
kuvvet birlikleri (Jandarma sınır birlikleri dahil) emniyet ve asayiş ile kamu 
düzeninin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerinin sahip olduğu kanuni yetkileri
haizdirler.                                   
  e. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin görev alanında bulunan Milli İstihbarat 
Teşkilatı, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde belirtilen hususlar-
la sınırlı olmak kaydı ile, Olağanüstü Hal Bölge Valisine karşı sorumludur.   
  f. Görev alanına giren il'lerde, askeri birliklerce Olağanüstü Hal Bölge Va-
lilerine sağlanacak yardım ve desteğin şekli ve miktarı önceden planlanır. Vali-
nin bu yardım ve destek talepleri mahalli komutanlarca zamanında yerine getiri- 
lir.                                      
  g. (Değişik : 9/4/1990 - KHK - 413/6 md.; Mülga: 9/5/1990 - KHK 424/2 md.; 
Yeniden düzenleme 9/5/1990 - KHK - 425/4 md.)                  
  Olağanüstü Hal Bölge Valisi, görev alanı içindeki illerde genel güvenlik,  
asayiş ve kamu düzeni bakımından çalışmalarında sakınca görülen veya hizmetle- 
rinden yararlanılamayan kamu personelinin yer değiştirmesini veya görev alanı  
dışında geçici veya sürekli görevlendirilmesini ilgili kurum veya kuruluşlar-  
dan isteyebilir. Bu istekler derhal yerine getirilir. Bu personel hakkında kendi
özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.                     
  h. Olağanüstü Hal Bölge Valisi güvenlik yönünden gerekli düzenlemeleri yapa-
bilmek için geçici veya sürekli olarak görev alanı içinde bulunan köy, mezra,  
kom ve benzeri yerleşim birimlerini boşalttırabilir, yerlerini değiştirebilir, 
birleştirebilir ve bu maksatla gereken kamulaştırma ve diğer işlemleri re'sen  
ve ivedilikle yapabilir.                            
  (Ek alt bent: 9/4/1990 - KHK-413/7 md.; Mülga : 9/5/1990-KHK-424/12 md.)  
  (Ek alt bent: 9/4/1990 - KHK-413/7 md.; Mülga : 9/5/1990-KHK-424/12 md.)  
  (Ek alt bent:13/4/1990 - KHK-421/4 md.; Mülga : 9/5/1990-KHK-424/12 md.)  
  (Ek alt bent: 9/4/1990 - KHK-413/7 md.; Mülga : 9/5/1990-KHK-424/12 md.)  
  i. Olağanüstü Hal Bölge Valisinin emrinde bulunan güvenlik kuvvetleri hak- 
kında bu görevlerinden ötürü Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapı-
lır.                                      
  j. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, emrindeki kuvvetleri gereğinde mücavir   
İl'lerde harekatın takibi maksadıyla görevlendirebilir. Gerekli tedbirlerin   
alınmasını mücavir İl Valilerinden isteyebilir, bu istekler ilgili Valiler tara-
fından derhal yerine getirilir.                         
  Mücavir İl'ler Olağanüstü Hal Bölge Valisinin talebi, İçişleri Bakanının  
teklifi, Başbakanın onayı ile belirlenir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  k.(Mülga: 30/10/1989-KHK-387/1. md.; aynen kabul: 18/1/1990-3601/1 md.)(1) 
  k - (Ek :23/2/1988-KHK-313/1 md.) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, bölge kapsa- 
mındaki illerde sıkıyönetim askeri mahkemelerince tutuklanan sivil kişilerin  
sivil tutukevlerinde muhafaza edilmelerine karar verebilir. Bu suretle muhafaza 
edilen sivil tutuklular hakkında sivil tutukevleriyle ilgili hükümler uygulanır.
(1)                                       
  Olağanüstü Hal Bölge Valisi bu yetkilerden gerekli gördüklerini görev ala- 
nındaki İl'lerin Valilerine ve Jandarma Asayiş Komutanına devredebilir.     
  İçişleri Bakanı bu yetkilerden gerekli gördüklerini re'sen kullanabileceği 
gibi bölgede görevli sorumlular hakkında usulüne göre soruşturma açmak, açtırmak
ve görevden uzaklaştırmak yetkisine de sahiptir.                
  Personel ve mali hükümler : (2)                       

  Madde 5 - Olağanüstü Hal Bölge Valisi emrinde görevlendirilen personelin öz-
lük ve sair mali hakları kurumlarına bağlı olarak devam eder. Vali, emrinde gö- 
revlendirilen personelin sicil ve disiplin amiridir. Vali diğer kamu personeli 
ile kolluk kuvvetleri amir ve komutanları hakkında da ek sicil düzenlemeye yet- 
kilidir.                                    
  Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin harcamaları için İçişleri Bakanlığı bütçe- 
sine gerekli ödenek konulur.                          
  Ayrıca, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin acil ve zaruri ihtiyaçları için  
Geliştirme ve Destekleme Fonundan da yeteri miktarda para verilir.       
                                        
  (Mülga dört,beş,altı ve yedinci fıkralar: 2/12/1993 - 3920/2 md.)      
                                        
------------------                               
(1) (k)bendi;30/10/1989 tarih ve 387 sayılı KHK ve onu değiştirerek Kanunlaştı- 
  ran 18/1/1990 tarih ve 3601 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış ve   
  müteakip (l) bendi (k) olarak teselsül ettirilmiştir.            
(2) Bazı illerde Kamu personeline ödenecek ek tazminat esasları, 27/7/1987 tarih
  ve 87/11989 sayılı Kararname ile tespit edilerek 28/7/1987 tarih ve 19531  
  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Daha sonra bu esaslarda yapılan deği-
  şiklikler için; 1/4/1988 tarih ve 88/12795 sayılı (R.G.11/4/1988-19782),  
  18/5/1990 tarih ve 90/460 sayılı (R.G.24/5/1990-20527) Kararnamelere bakı- 
  nız.                                    
                                        
K.H.K.'LER ŞUBAT 1994 (Ek - 17)                         
                                        
                                        
                                        
  İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında kullanılmak üzere 1 inci derece    
Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından bir adet Olağanüstü Hal Bölge Valisi 
kadrosu ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı  
cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.                      
  Olağanüstü Hal Bölge Valisine ödenecek aylık, ek gösterge, makam tazminatı 
dahil her türlü zam ve tazminatlar en yüksek Devlet Memuruna ödenen miktara   
eşittir.                                    
  Görev alanına giren İl'lerde görevli kolluk kuvvetleri personeli ile emre, 
harekat kontroluna verilen birliklerin mensuplarına mahallinden veya talepleri 
halinde diğer İl'lerden lojman tahsis edilir yada lojman karşılığı kira bedeli 
gayrimenkülün bulunduğu İl'deki ilgili kuruluşun merkez teşkilatı bütçesinden  
karşılanır.                                   
  (Ek: 30/11/1990 - KHK - 428/1 md.; Değişik:14/1/1991 - KHK - 432/1 md.)   
Olağanüstü hal bölgesinde görevli milli istihbarat ve kolluk kuvvetleri persone-
li ile emre, harekat kontroluna verilen askeri birlik mensuplarının, asayişi  
koruma ve kollama görevleri sırasında maruz kalacakları yaralanma ve hastalık- 
ları dolayısıyla ayakta ve meskende tedavilerinde kullanacakları ilaç bedelle- 
rinden % 20 katılım payı alınmaz.                        
  İhtilafların çözümü :                            

  Madde 6 - Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin görev alanında, adli ve idari  
yargı ile askeri mevzuata ilişkin hususlar hariç olmak üzere, yetki ve görevle- 
rin kullanılmasından doğacak ihtilafları çözümlemeye ve bu Kanun Hükmünde Karar-
namenin uygulanması ile ilgili her türlü idari düzenlemeleri yapmaya Bakanlar  
Kurulu yetkilidir.                               
  Dava açılması :                               

  Madde 7 - (Değişik : 9/4/1990-KHK-413/9 md.; Mülga: 9/5/1990-KHK-424/12   
md.; Yeniden düzenleme: 9/5/1990-KHK-425/4 md.)                 
  Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal Bölge Valisine tanınan yetki-
lerin kullanılması ile ilgili idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz.  

  Geçici Madde 1 - (Değişik: 30/10/1989 - KHK - 387/1 md.; değiştirilerek ka-
bul:18/1/1990 - 3601/2 md.)                           
  Olağanüstü Hal Bölge Valisi, 387 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı 
tarihi olan 6 Kasım 1989 tarihinden başlayarak bir ay içinde, mücavir iller da- 
hil olağanüstü hal bölgesinde ikamet edenlerin müracaatı üzerine, ellerinde   
bulunan ruhsatsız ateşli silahlara menşelerine bakılmaksızın taşıma veya bulun- 
durma ruhsatı verebilir.                            
  Bu madde hükmünden yararlananlar hakkında, belirtilen süre içinde, 6136 sa- 
yılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 765 sayı- 
lı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaz.               
  Ruhsata bağlanan silahlardan veraset yolu ile kendilerine intikal edenlere, 
ilgili yönetmelikte belirtilen süre içinde müracaatları halinde, taşıma veya bu-
lundurma ruhsatı verilebilir.                          
  Bu silahlar devredilemez ve satılamaz.                   
  Olağanüstü Hal Bölge Valisi, bu yetkisini, bölgesi kapsamındaki il valileri 
ile mücavir il valilerine devredebilir.                     
  Bu ruhsatlar harca tabi değildir.                      
  Kendilerine bu Kanuna göre taşıma ruhsatı verilenlerin bu ruhsatları, ola- 
ğanüstü halin bitimi tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde mahalli mülki amir- 
liklerine müracaat edilmesi halinde, bulundurma ruhsatına dönüştürülür.     
  Taşıma veya bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler, ruhsata bağlanacak 
silahların nitelikleri, bunların taşınabileceği yerler ve bu konu ile ilgili  
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yö- 
netmelikle belirlenir.                             
  Yürürlük :                                 

  Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 19/7/1987 tarihinden geçerli olmak  
üzere yürürlüğe girer.                             
  Yürütme :                                  

  Madde 9 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.      
                                        
                                        
                350-1                      
                                        
     10/7/1987 TARİH VE 285 SAYILI KHK'ye İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:       
                                        
  1 - 18/5/1990 tarih ve 426 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi:          
                                        

  Madde 1 - 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci
maddesinde sayılan iller arasına Batman ve Şırnak illeri dahil edilmiştir. Bu  
iller hakkında da 424 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.   
                                        
  2 - 4/3/1993 tarih ve 481 sayılı KHK'nin Geçici Maddesi           
                                        

  Geçici Madde 1 - (Mülga:2/12/1993 - 3920/2.md.)               
                                        
  3 - 2/12/1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun geçici maddesi.         
                                        

  Geçici Madde 1.-a) 19/7/1987 tarihinden sonra Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
emrinde görev yapmış olanlardan bu tarihten sonra bölgede en az bir yıl çalışmış
veya ölüm,emeklilik yahut görev başında sakatlanma sonucu bir yıl dolmadan böl- 
geden ayrılmış olanlar ile halen bölgede çalışan kamu görevlilerine;285 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerine göre 
nemalandırılmak üzere adlarına Toplu Konut Fonuna yatırılmış bulunan meblağlar, 
neması ile birlikte,31.12.1994 tarihini geçmemek üzere başvuru tarihlerinden  
itibaren en geç altı ay içinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir.  
  b) 5.3.1993 tarihinden,bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 481 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre kendilerine nemasız ödeme  
yapılan personele de,bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde  
başvurmaları halinde nemaları ödenir.                      
  c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin,bu Kanunun 1 inci maddesi ile de- 
ğiştirilen 28 inci maddesinin önceki hükümlerine göre ödenen tazminattan en az 
bir yıl süreyle yararlanmış veya ölüm,emeklilik yahut görev başında sakatlanma 
sonucu bir yıl dolmadan bu tazminatın ödendiği bölgeden ayrılmış olanlar ile ha-
len bölgede çalışan kamu görevlilerine;nemalandırılmak üzere adlarına Toplu Ko- 
nut Fonuna yatırılmış bulunan meblağlar neması ile birlikte,31.12.1994 tarihini 
geçmemek üzere başvuru tarihlerinden itibaren en geç altı ay içinde kendilerine 
veya kanuni mirasçılarına ödenir.                        
  d) (a) ve (c) fıkrası hükümleri;her iki bölgede ödenen tazminatlardan yarar-
lanma süresi toplamı bir yılı aşanlar için de aynen uygulanır.         
  e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Toplu Konut Fonuna yatırılmamış mik-
tarlardan,(a),(c) ve (d) fıkralarında belirtilen geri ödeme şartlarına haiz olan
personele ilişkin olanlar doğrudan personelin kendisine veya kanuni mirasçıları-
na kurumu tarafından ödenir.Diğer personele ait olanlar tahakkuk ettirilmez,ta- 
hakkuk ettirilmiş olup emanet hesaplarında bekletilenler ise kuruma gelir yazı- 
lır.                                      
  Bu madde hükümlerine göre personele yapılacak ödemelerden sonra Toplu Konut 
Fonu adına Türkiye Emlak Bankasında açılan hesaplarda nema dahil kalan bakiye, 
1.4.1995 tarihinde Bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal etti-
rilir.                                     
  Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak her türlü düzenlemeyi yapmaya ve 
tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.               
                                        
KHK'LER,ŞUBAT 1994 (EK - 17)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  350-2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       285 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUN VEYA       
        KHK'NİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
 Kanun veya                                   
  KHK                               Yürürlüğe  
  No.        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi 
-------------  ----------------------------------------------- -------------- 
 KHK/286                --             19/7/1987  
 KHK/287                --             27/7/1987  
 KHK/313                --             24/2/1988  
 KHK/321                --              5/5/1988  
 KHK/387                --             6/11/1989  
 3601                 --             26/1/1990  
 KHK/413                --             10/4/1990  
 KHK/421                --             13/4/1990  
 KHK/424                --             10/5/1990  
 KHK/425                --             10/5/1990  
 KHK/426                --             22/5/1990  
 KHK/428                --             28/12/1990  
 KHK/432                --             13/2/1991  
 KHK/481                --              5/3/1993  
                                        
 3920                 --             15/ 1/1994  
                                  tarihinden  
                                  geçerli olmak
                                  üzere    
                                  10/12/1993  
                                        
K.H.K.'LER ŞUBAT 1994 (Ek - 17)