Endeksler
       KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA          
           DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA               
            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                 
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 15/8/1987  No: 281               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 12/3/1986  No: 3268              
  Yayımlandığı R. G.Tarihi : 17/6/1987  No: 19490 (Mükerrer)        
  V.Tertip Düsturun Cildi : 26     Sh.: --               
                                        

  Madde 1 - 2- (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin   
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 3 - (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun Ek-17 nci maddesinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                

  Madde 4 - (26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı KHK'nin 39 uncu maddesinin değiş-
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 5 - (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun Ek cetvelinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 6 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657  
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)   

  Madde 7 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657  
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)   

  Madde 8 - (11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin   
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 9 - (8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin değiş-
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 10 - 11-(14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 12 - 14-(10/10/1984 tarihli ve 356 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 15 - (13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı KHK'nin ek cetvelinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
  Geçici Madde -(Mülga: 13/4/1988 - KHK - 322/3 md.)             

  Madde 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 1/7/1987 tarihinde yürürlüğe girer. 

  Madde 17 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
K.H.K.LER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)