Endeksler
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME               
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 23/1/1987  No: 270               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 12/3/1986  No: 3268              
  Yayımlandığı R.G. Tarihi : 2/2/1987  No: 19360              
  V. Tertip Düsturun Cildi : 26     Sh.: -                

  Madde 1 - Aşağıda unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında göste-
rilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı so- 
nucu bulunan miktarda Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenir. Bu tazminat damga vergi-
si hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hü- 
kümler uygulanır.                                
  (Değişik cetvel: 20/3/1997-KHK-570/1 md.)                  
Sıra                             Tazminat     
 No  Kadro ve Görev Unvanı                 Göstergeleri    
--- --------------------------------------------------  -----------------  
 1  Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danış-            
   tay Başkanı, Sayıştay Başkanı ve Uyuşmazlık Mahkeme-            
   si Başkanı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danış-           
   tay Başsavcısı                       15.000     
 2  Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Yargıtay-Danıştay Birinci            
   Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Veki-           
   li, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları, Adalet          
   Bakanlığı Müsteşarı                     8.000     
 3  Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, Birinci sınıf Hakim          
   ve Savcılar (Birinci sınıf hakim ve savcılardan; Adalet          
   Bakanlığında Bakanlık Yüksek Müşaviri, Müsteşar Yar-            
   dımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, A.P.K.Kurulu         
   Başkanı ve Müstakil Daire Başkanı görevini yapmakta olan-         
   lar dahil) ve Sayıştay Savcısı                7.000     
 4  Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten           
   itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş Yargıtay ve Da-          
   nıştay Üyeliklerine seçilme hakkını da kaybetmemiş bulunan         
   Hakim ve Savcılar                      4.500     
 5  Birinci sınıfa ayrılmış diğer Hakim ve Savcılar       2.000     
 6  Birinci sınıfa ayrılmış ve bu sınıfa ayrıldığı tarihten          
   itibaren de meslekte altı yılını doldurmuş, Sayıştay üye-         
   liğine seçilme hakkını da kaybetmemiş olan Sayıştay            
   meslek mensupları ve Sayıştay Savcı Yardımcıları       5.500     
 7  Birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş ve bu           
   sınıfa ayrıldıktan sonra meslekte üç yılını tamamlamış           
   Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı Yardımcıları  4.000     
 8  Birinci sınıfa ayrılmış diğer Sayıştay meslek mensupları          
   ve Sayıştay Savcı Yardımcıları                2.000     
                                        

   Madde 2 - Birinci madde kapsamına dahil bulunanlardan Yüksek Hakimlik Taz- 
minatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren bu görevlerde en az iki yıl
çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, anılan maddeye göre bulunacak miktarın 
tamamı hayatta bulundukları sürece T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli  
Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den 
tahsil eder.                                  
  (Mülga ikinci ve üçüncü fıkralar: 23/2/1995-KHK-547/13 md.)         

  Madde 3 - A) Askeri Yargıda aşağıda ünvanları yazılı görevlerde bulunan-  
lara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan  
katsayı ile çarpımı so-                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nucu bulunan miktarda Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenir. Bu tazminat damga ver- 
gisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin  
hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca 926 sayılı Türk Silah- 
lı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci maddesi gereğince makam tazminatı  
ödenmez.                                    
  (Değişik cetvel: 20/3/1997-KHK-570/2 md.)                  
Sıra                              Tazminat     
 No  Kadro ve Görev Unvanı                  Göstergeleri   
--- ---------------------------------------------------- ------------------  
 1  Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mah-             
   kemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri             
   Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (General-Amiral             
   rütbesinde olmak şartıyla)                 15.000     
 2  Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, Askeri Yüksek İdare            
   Mahkemesi Başsavcısı, Askeri Yargıtay Daire Başkan-            
   ları ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkan-            
   ları                            8.000     
 3  Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi              
   Üyeleri ile Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sı-            
   nıfta altı yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı            
   organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybet-            
   memiş askeri hakim subaylar                 7.000     
 4  Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta üç yılını           
   tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare           
   Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş             
   askeri hakim subaylar                    4.500     
 5  Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subaylar        2000      
  B) Yüksek Askeri Yargı organları dışındaki görevlerde bulunan askeri hakim 
sınıfı general-amiraller Yüksek Hakimlik Tazminatından yararlanamazlar. Bunlara,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci maddesindeki  
makam tazminatı ödenir.                             
  C) Yüksek Hakimlik Tazminatı almaya müstehak oldukları tarihten itibaren bu 
görevlerde en az iki yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, bu maddeye   
göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece T.C. Emekli Sandığın-
ca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası 
karşılığında Hazine'den tahsil eder.                      
  (Değişik : 9/4/1990 - KHK - 418/37 md.) Askeri hakim sınıfı, general ve   
amirallerle albaylara yukarıda esaslara göre ödenecek tazminat miktarının rüt- 
belerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşı- 
lığı makam tazminatı ödenir. (1)                        
  Son paragraf mülga: 23/2/1995-KHK-547/13 md.)                

  Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

  Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
----------------                                
(1) 25/6/1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu maddenin (C)  
  fıkrasının birinci paragrafındaki "...yarısı..."ibaresi"...tamamı..."şeklin-
  de, ikinci paragrafındaki"...kıdemli albaylara..." ibaresi ise"...albayla  
  ra..."şeklinde değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 340-1                     
                                        
                                        
     23/1/1987 TARİH VE 270 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER       
                                        
  1. 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin hükmü :               
                                        

  Madde 44 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe 
girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve   
Gümrük Bakanlığı yetkilidir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.'LER ŞUBAT 1991 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  340-2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  340 - 3                   
       270 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
Kanun, KHK                         Yürürlüğe      
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
------------ ------------------------------------------- --------------------- 
KHK/328              -             1/7/1988      
KHK/418          37 nci maddesi          1/1/1991      
KHK/433  a) 1 ve 3 üncü maddeleri             1/1/1992      
      b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı            
      Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin            
      (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;            
       1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu            
      hükümlerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yüksek-            
      öğretim Personel Kanununa tabi olan personel-            
      den profesör, doçent ve yardımcı doçent unva-            
      nına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı             
      Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı             
      Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657              
      sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi perso-             
      nelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına            
      dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı             
      personeli için                  15/8/1991      
       2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Ka-             
      nunu kapsamına giren personelden öğretim üye-            
      leri dışında kalan öğretim elemanları ile              
      657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi              
      personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve             
      Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil              
      olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına              
      dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesi-             
      nin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin             
      11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulu-             
      nanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel             
      Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Baş-             
      kanları, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire               
      Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Baş-             
      kan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Mü-             
      dür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar için  15/1/1992      
       3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa              
      tabi personelden kadroları Mülki İdare Amir-             
      liği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim              
      ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri            
      sınıflarına ait bulunan personel için      15/7/1992      
       4. Kapsama dahil diğer personel için     15/1/1993      
      c) Diğer maddeleri                15/7/1991      
                              tarihinden     
                              geçerli ol-     
                              mak üzere      
                               8/7/1991      
                                        
 3825          -                 11/7/1992      
KHK/486          -                 15/7/1993      
KHK/547          -                 15/4/1995      
KHK/570          -                 15/4/1997 tarihinden
                              geçerli olmak üzere 
                              yayımı olan 3/4/1997
                              tarihinde      
                                        
                                        
                                        
                340 - 4