Endeksler
         241 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 657 SAYILI        
          DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE 926 SAYILI TÜRK         
          SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE 6245         
          SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE         
            DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN            
               HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi: 23/1/1987 No: 269                
  Yetki Kanununun Tarihi : 12/3/1986 No: 3268               
  Yayımlandığı R.G. Tarihi:  2/2/1987 No: 19360               
  V. Tertip Düsturun Cildi: 26    Sh.: --                
                                        

  Madde 1 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 39 uncu maddesinin değişti-
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 2 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 213. maddesinden sonra ge- 
len "zam ve tazminatlar" başlıklı numarasız Ek maddesinin değiştirilmesiyle il- 
gili olup, yerine işlenmiştir.)                         
                                        

  Madde 3 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek -18. maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 4 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 34 üncü maddesinin 2 nci  
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.                       
                                        
  Geçici Madde - Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki 2 nci madde- 
deki oran % 25 olarak uygulanır.                        
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 1/3/1987 tarihinde, 
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                
                                        

  Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.