Endeksler
                                        
               329-331                      
                                        
        MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ          
        BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA          
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi  : 29/11/1984  No: 243             
  Yetki Kanununun Tarihi   : 24/4/1984   No: 2999            
  Yayımlandığı R. G. Tarihi : 12/12/1984  No: 18603            
  V. Tertip Düsturun Cildi  : 24      Sh.: 656             
                                        

  Madde 1 - 35 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              

  Madde 36 - 37 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de-
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              

  Madde 38 - (4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 98. maddesi ile ilgili   
olup, yerine işlenmiştir.)                           

  Madde 39 - (4/2/1983 tarih ve 2797 sayılı Kanunun 67. maddesi ile ilgili  
olup, yerine işlenmiştir.)                           

  Madde 40 - 41-(24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              

  Madde 42 - (14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştiril- 
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    

  Madde 43 - (23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştiril-
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    

  Madde 44 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun 26. maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 45 - (1/4/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunun 8.maddesinin değiştirilme-
siyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                     
  Medde 46 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 38. maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 47 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun 97. maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 48 - 49 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 50 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanuna numarasız ek madde getir- 
mekte olup ilgili yerine işlenmiş ve 3520 sayılı Kanuna dayanılarak numaralandı-
rılmıştır.)                                   

  Madde 51 - 54 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 55 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)   

  Madde 56 - (Değişik birinci fıkra: 18/12/1987 - KHK - 302/1 md.) 5/11/1980 
tarihli ve 2333 sayılı Kanun 1/1/1989 tarihinde,                
                                        
K.H.K.LER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile 116 ncı mad- 
desi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;             
  yürürlükten kaldırılmıştır.                         

  Geçici Madde 1 - (Mülga: 27/6/1989 - KHK - 375/32 md.)           

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler   
Devlet Personel Başkanlığınca en geç bir yıl içinde hazırlanarak uygulamaya   
konulur. Bu süre zarfında uygulanmakta olan mevcut tüzük ve yönetmeliklerin   
uygulanmasına devam edilir.                           
                                        

  Madde 57 - Bu Kanun hükmünde Kararname 31/12/1984 tarihinde yürürlüğe girer.
                                        

  Madde 58 - Bu Kanun hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.