Endeksler
                                        
                                        
        MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ           
        BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLiK YAPILMASI HAKKINDA          
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi: 26/6/1984  No: 241               
  Yetki Kanununun Tarihi : 24/4/1984  No: 2999               
  Yayımlandığı R.G. Tarihi: 29/6/1984  No: 18446              
  V.Tertip Düsturun Cildi : 23     Sh.: 823               
                                        

  Madde 1 - 14 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              

  Madde 15 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna numarasız ek geçici madde 
getirmekte olup ilgili yerine işlenmiş ve 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanuna 
dayanılarak numaralandırılmıştır.)                       

  Madde 16 - 22 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 23 - 24 - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 25 - (17/11/1983 tarih ve 2955 sayılı Kanunun 49. maddesinin değişti- 
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 26 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştiril-
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    

  Madde 27 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren
12/2/1982 tarih ve 2595 sayılı Kanuna işlenmiştir.)               

  Madde 28 -29 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.              

  Madde 30 - 32 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 33 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun Ek maddesinin değiştiril- 
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    

  Madde 34 - (23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştiril-
mesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    

  Madde 35 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)   

  Madde 36 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)   

  Madde 37 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 8/6/1949 tarih ve 5434 
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.    

  Madde 38 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)   

  Madde 39 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)   
                                        
K.H.K.LER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 40 - a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 7 nci maddesi-
nin son fıkrası,                                
  b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci maddesi-
nin birinci ve ikinci fıkraları,                        
  c) 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanu- 
nun 38 inci maddesinin birinci fıkrası,                     
yürürlükten kaldırılmıştır.                           

  Geçici Madde 1 - 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük- 
münde Kararname uyarınca personel rejimi ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar,
anılan Kararname kapsamına giren kuruluşlarda, 1,2,3 ve 4 üncü derecelerden  
alınabilecek kadrolar ve 500 veya 400 ek gösterge verilebilecek görevler, genel 
ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve 
görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ve yılda bir defa olmak üze-
re Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.                  

  Geçici Madde 2 - Ek göstergeleri yeniden tespit olunan kadrolarda halen gö- 
revli bulunanların aylıklarının hesabında uygulanacak ek göstergeler, bu görev- 
lerinde kaldıkları sürece, yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük ola- 
maz.                                      

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca ek gösterge-
lerin yeniden tespiti dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında  
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygu- 
lanmaz.                                     

  Geçici Madde 4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü mad- 
desinin (j) fıkrasına dahil edilen "Başbakanlık Uzmanı" unvanı ile aynı maddeye 
eklenen (k) fıkrasında yazılı ünvanları ilgili fıkralarda yazılı şartlarla ka- 
zanmamış olmakla birlikte, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da  
anılan fıkralar hükümleri uygulanır.                      

  Geçici Madde 5 - İlgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar,  
Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar,Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri
ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın Müşa- 
viri, Genel Müdür ve Başbakanlık Başkanı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları
karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ka- 
nunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmak- 
sızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.                   
  Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için    
8/6/1984 gün ve 203 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinde belir-
tilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek 
öğrenim yanında, 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar ara- 
nır.                                      
  Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisası gerekti- 
ren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalış- 
tırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar  
sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.                       
  Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı 
ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilir.            
  Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilir.                               

  Madde 41 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 1/7/1984 tarihinden geçerli olmak  
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                     

  Madde 42 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.