Endeksler
          DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL               
          MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ              
          HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi: 8/6/1984 No: 234                
  Yetki Kanununun Tarihi  : 17/6/1982 No: 2680                
  Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No: 18435               
  V.Tertip Düsturun Cildi : 23    Sh.:777                
                 *                       
                 * *                      
    Bu KHK ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan      
      yönetmelik için "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara        
        göre düzenlenen numerik fihristine bakınız.           
                 *                       
                 * *                      
  Amaç ve kapsam:                               

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, madeni ufaklık ve hatıra pa-
ra ile her türlü pul ve değerli kağıtların basımı ve dağıtımını sağlamak üzere 
Genel Bütçeye dahil Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı ayrı bütçeli   
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevle- 
rine dair esasları düzenlemektir.                        
  Görev:                                   

  Madde 2 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlar- 
dır.                                      
  a) İlgili Kanunlar gereğince Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca teda- 
vüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları 
basmak ve dağıtmak,                               
  b) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basmak,   
  c) Resmi Kuruluşlarca hatıra madalyonu mahiyetinde olmayıp, belirli amaçlar-
la belirli kişilere dağıtılan madalyaları imal etmek,              
  d) Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kont- 
rollerini yapmak, ticaretini düzenlemek amacı ile standartlar tesbit etmek,   
  e) Resmi Mühürleri imal etmek ve resmi mühür sicilini tutarak, resmi mühür 
beratlarını tanzim etmek,                            
  f) Hazinenin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturmak,         
  g) Her çeşit harç, damga ve cezaevleri yapı pullarını ve değerli kağıtları 
basmak, bastırmak ve dağıtmak,                         
  h) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca verilecek diğer görevleri yapmak, 
  Teşkilat:                                  

  Madde 3 - Genel Müdürlük, Ana Hizmet Birimleri ile Yardımcı Birimlerden mey-
dana gelir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Müdür:                                

  Madde 4 - Genel Müdür, Kuruluşun en üst amiridir ve Genel Müdürlük hizmetle-
rinin mevzuata, kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının direktifleri doğrultusunda yöneterek, Genel Müdürlük
faaliyet alanına giren konularda, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.                     
  Ana hizmet birimleri:                            

  Madde 5 - Genel Müdürlüğün Ana Hizmet Birimleri aşağıdaki Daire Başkanlıkla-
rından meydana gelir;                              
  a) Darphane Dairesi Başkanlığı,                       
  b) Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı,                    
  c) Uygulama Dairesi Başkanlığı.                       
                                        
  Darphane Dairesi Başkanlığı:                        

  Madde 6 - Darphane Dairesi Başkanlığı madeni ufaklık para ile madeni hatıra 
para, hatıra madalyonu, Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarını, özel kanun ve  
yönetmelikleri gereği devletçe verilen madalyaları, resmi mühürleri basmak ve  
sicillerini tutmakla görevlidir.                        
                                        
  Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı:                     

  Madde 7 - Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı, Devlet gelirlerinin tahsilinde 
kullanılan her nevi damga, harç ve cezaevi yapı pulları ile, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının pullarını basmak, Değerli Kağıtlar Kanununa tabi değerli kağıtlar
ile, önemli ve kullanılış yeri sebebi ile emniyetli basımı gerektiren diğer bel-
geleri basmakla görevlidir.                           
                                        
  Uygulama Dairesi Başkanlığı:                        

  Madde 8 - Uygulama Dairesi Başkanlığı kıymetli madenler ile ilgili resmi  
ayarevi işlemlerini yapmak, kıymetli maden ticaretini düzenlemek üzere standart-
lar tesbit etmek ve uygulamasını kontrol etmek, kıymetli madenlerin ve taşların 
ithalat ve ihracatında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yapılan düzenleme-
leri uygulamak, hatıra paraların kolleksiyon servisini kurmak yurt dışı ihraca- 
tını gerçekleştirmek, her türlü madde malzeme ve makinaların satınalınması ve  
ithalatını yapmak ile görevlidir.                        
                                        
  Yardımcı Birimler:                             

  Madde 9 - Genel Müdürlüğün Yardımcı Birimleri şunlardır:          
  a) Döner Sermaye Saymanlığı,                        
  b) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,                  
  c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                 
  d) Savunma Uzmanlığı.                            
                                        
  Döner Sermaye Saymanlığı:                          

  Madde 10 - Döner Sermaye Saymanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür- 
lüğünün döner sermaye hesabını, maliyet muhasebesine imkan verecek özel muhasebe
yönetmeliğine göre tutar ve dönem sonu hesaplarını düzenleyerek ilgili mercilere
sunar.                                     
  Döner Sermaye Saymanı, bu amaçla alınan kadroya, Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı:                   

  Madde 11 - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;  
  a) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün insan gücü planlaması ve  
personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliş- 
tirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,                    
  b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili  
işlemleri yürütmek,                               
  c) Genel Müdürlük eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi  
eğitim programlarını düzenlemek,                        
  d) Genel Müdürlük bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması  
için gerekli bilgi ve belgeleri derlemek,                    
  e) Genel Müdürlük bütçe ve mali işlemi ile ilgili hizmetleri yürütmek,   
  f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:                   

  Madde 12 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili 
hizmetleri yürütmek,                              
  b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yü- 
rütmek,                                     
  c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,       
  d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap- 
mak,                                      
  e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek 
ve yürütmek,                                  
  f) Genel Müdürlük Personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yarar- 
lanmalarını sağlamak,                              
  g) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müste- 
şara sunulmasını sağlamak,                           
  h) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini 
takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,     
  ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,          
  j) Genel Müdürlüğü İlgilendiren toplantı, brifing ve görüşleri düzenlemek, 
bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,             
  k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenle- 
mek ve yürütmek,                                
  l) Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmak.             
                                        
  Savunma Uzmanlığı :                             

  Madde 13 - Savunma Uzmanlığı, özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen  
görevleri yerine getirir.                            
                                        
  Yöneticilerin sorumlulukları:                        

  Madde 14 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün her kademedeki yö- 
neticileri, yapmakla mükellef bulundukları hizmet veya görevleri Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ve Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuat,  
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici   
kademeye karşı sorumludur.                           
                                        
                                        
KHK'LER ŞUBAT 1993 (Ek-13)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yetki devri:                                

  Madde 15 - Genel Müdür ve her kademedeki Genel Müdürlük yöneticileri, sınır-
larını açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebi-
lir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.        
                                        

  Madde 16 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü emrine bu Kanunda ya- 
zılı görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 20 Milyar TL.(40 Milyar TL.) Döner 
Sermaye tahsis edilmiştir.Gerektiğinde sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca iki  
katına kadar artırılabilir.(1)                         
  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Döner Sermayesi; Müsteşarlık büt-
çesine konulacak ödenekler ile Hazine'ce yapılacak ayni yardımlar, Kuruluş ça- 
lışmalarından elde edilecek gelirden, bağış ve yardımlardan oluşur. Bağış ve  
yardımlar, tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunur. 
  Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir tahsis 
olunan sermayenin iki katına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş 
sermaye, tahsis edilen sermayenin iki katına ulaştıktan sonra karlar, ilgili  
takvim yılını takip eden Mart ayı sonuna kadar gelir kaydedilmek üzere ilgili  
saymanlığa yatırılır. Zamanında yatırılmayan karlar ilgililerden 6183 sayılı  
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 
  Genel Müdürlük bu döner sermayeden görevlerin yerine getirilmesi amacı ile 
gerek duyulacağı harcamaları yapmaya yetkilidir. Ancak görevlerin yerine geti- 
rilmesi amacı ile gerek duyulacak makina ve demirbaş alımı, bina ve tesis yapımı
ile ilgili olarak bu döner sermayeden yapılacak harcamalar için Hazine ve Dış  
Ticaret Müsteşarlığından izin alınır. Bu yolla edinilen gayrimenkuller döner  
Sermayeye tahsis edilmek kaydıyla Hazine adına tescil edilir.          
  Döner sermayeden karşılanacak alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mül-
kiyetin gayri ayni hak tesis ve taşıma işlerinin nasıl yapılacağı Devlet İhale 
Kanunu gereğince çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir.              
  Her mali yılın bitiminden itibaren 3 ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekle-
ri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay'a, bilanço ve ekle- 
rin onaylı birer örneği de Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.       
  Döner sermayeden yapılacak her türlü harcama Muhasebe-i Umumiye Kanunu hü- 
kümlerine ve Sayıştay'ın tescil ve vizesine tabi değildir.           
  Döner sermayenin işletilmesi ile ilgili her türlü mali ve idari işlemlerin 
yürütülmesi ve muhasebe yöntemine ilişkin esas ve usuller, Maliye ve Gümrük   
Bakanlığının uygun görüşü alınarak çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.   
                                        
  Tedavüldeki madeni paralar ve basım giderleri :               

  Madde 17 - Madeni paralar "Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hak- 
kında Kanun" hükümleri çerçevesinde tedavüle çıkarılır ve bütçeleştirilir.   
  Madeni paraların tadavüle çıkarılması için yapılan harcamaların takip şek- 
li Muhasebe Yönetmeliğinde düzenlenir.                     
  Tedavüle çıkarılan madeni paralar hakkında düzenli bilgiler Genel Müdürlükçe
belli dönemler itibariyle hazırlanır ve ilgili birimlere gönderilir.      
                                        
  Değiştirilen hükümler:                           

  Madde 18 - 28 Mayıs 1970 tarih ve 1264 sayılı Kanunda geçen "Maliye Ba-   
kanlığı" terimleri "Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı" olarak   
değiştirilmiştir.                                
----------------                                
(1)Bu fıkrada yer alan sermaye miktarı 30/9/1992 tarih ve 92/3614 sayılı    
  BKK ile 40 Milyar TL'sına yükseltilmiş ve metne parantez içinde siyah    
  puntolar ile işlenmiştir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde mevcut kadrolar personeli ile bir-
likte; 1983-1984 yılı bütçe ödenekleri ve Döner Sermaye bütçesindeki ödeneklerin
tahakkuka bağlanması yetkisi, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte ve baş-
kaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne
devredilmiş sayılır.                              
  Genel Müdürlüğün teşkilat ve kuruluşu, Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mev- 
zuat hükümlerine göre yeniden düzenleninceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararneme- 
nin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatta mevcut kadroların kullanılmasına devam 
olunur.                                     
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme se- 
bebiyle kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılır-
lar.                                      
  Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya  
atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrola- 
rın ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları  
sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.                 
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üze-
re hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin 
bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam  
olunur.                                     
                                        

  Geçici Madde 4 - Genel Müdürlük, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen  
esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetleri Darphane ve Damga
Matbaası Genel Mudürlüğünce yürütülmeye devam olunur.              
                                        
  Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun  
Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içinde Genel Müdürlük Kadrola- 
rını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale  
getirmek üzere Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi, Devlet
Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri de alınarak kad-
ro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                       
                                        

  Geçici Madde 5 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün, mevcut kıy- 
metli maden, makine ve demirbaşları vesair mevcutları bu Kanun Hükmünde Kararna-
menin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeniden değerlemeye ta-
bi tutulur ve ortaya çıkan değerler ayni sermaye olarak Darphane ve Damga Mat- 
baası Döner Sermayesine ilave olunur.                      
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.  
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 20 - Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.