Endeksler
                                        
                                        
             VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN              
            TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA             
              KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME               
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi:    8/6/1984 No: 227              
  Yetki Kanununun Tarihi :    2/12/1983 No: 2967             
  Yayımlandığı R.G.Tarihi :    18/4/1984 No: 18435             
  V. Tertip Düsturun Cildi:    23    Sh.: 717             
                 *                       
                * *                       
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara      
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                 *                       
                * *                       
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç, Görev, Teşkilat                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı vakıf mallarını ekonomik bir 
şekilde işletmek, mimari ve tarihi değere sahip vakıf eski eserleri muhafaza ve 
imar etmek, vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak için Başbakanlığa  
bağlı tüzel kişiliğe sahip ve katma bütçeli Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulma-
sına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.           
  Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü tak- 
dirde Devlet Bakanı vasıtasiyle kullanabilir.                  
                                        
  Görev:                                   

  Madde 2 - Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır.         
  a) Vakıf mallarını ekonomik şekilde işletmek, mimari veya tarihi değeri olup
yönetimi Vakfa ait olan eski eser yapıları muhafaza ve imar etmek,       
  b) Vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak,             
  c) Vakıf paraları nemalandırmak,                      
  d) Mütevellileri tayin, gerektiğinde azletmek,               
  e) Görev ve hizmetleri ile bütün vakıfların vakfiyelerinde veya vakfiye ye- 
rine geçen Hüccet, Berat, Ferman gibi belgelerden veya vakıf senetlerinde yazılı
hayri, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek,     
  f) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi bir şekilde yerine getirilebil-
mesini sağlamak için vakıf hükmü şahsiyetini korumak şartı ile gerektiğinde va- 
kıf gayrimenkulleri değiştirerek daha fazla gelir getirici yatırımlara tahsis  
etmek,                                     
  g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görev ve hizmet- 
leri yapmak.                                  
                                        
  Teşkilat:                                  

  Madde 3 - Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından      
meydana gelir.                                 
                  İKİNCİ KISIM                
                 Vakıflar Meclisi               
  Vakıflar Meclisi:                              

  Madde 4 - a) Vakıflar Meclisi Vakıfların en üst seviyede danışma ve karar  
organıdır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Vakıflar Meclisi bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.        
  c) Vakıflar Meclisi üyeleri tercihan kamu yönetiminde bilgi ve tecrübesiyle 
temayüz etmiş ve teşkilatın faaliyet alanı ile hukuk, maliye, iktisat, tarım,  
işletme ve mühendislik alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından  
Başbakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır.            
  d) Vakıflar Genel Müdürü Vakıflar Meclisinin başkanıdır.          
  e) Vakıflar Meclisi kararları salt çoğunlukla alınır. Vakıflar Genel Müdürü 
muhalif kaldığı kararları onbeş gün içinde Başbakanlığa sunabilir, bu durumda  
Başbakanlığın, Danıştayın görüşünü almak suretiyle verdiği karar doğrultusunda 
işlem yapılır.                                 
  f) Vakıflar Meclisinin çalışma usul ve esasları tüzükle tespit edilir.   
                                        
  Vakıflar Meclisinin görevleri:                       

  Madde 5 - Vakıflar Meclisinin görevleri şunlardır;             
  a) Mazbut, mülhak ve yeni vakıflara ait gayrimenkullerin alım, satımına ka- 
rar vermek,                                   
  b) Vazife ve şartlarının yerine getirilmesine maddeten imkan kalmayan vakıf-
larda bu vazife ve şartları değiştirmeye karar vermek,             
  c) Vakıfların kütüğe tescili konusunda karar vermek,            
  d) Akar toprak satış bedellerinden gayrimenkul satın alınmasına karar ver- 
mek,                                      
  e) On yıl süre ile emaneten yönetilen vakıfların mazbut vakıflar arasına  
alınmasına karar vermek,                            
  f) Vakıflarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya
hazırlatmak ve karara bağlamak,                         
  g) Bütçe ve kesin hesapları inceleyerek karara bağlamak,          
  h) Vakıflar Genel Müdürlüğünce lüzum gösterilen işlerde kararlar vermek.  
                                        
               ÜÇÜNCÜ KISIM                   
           Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı              
                                        
  Merkez Teşkilatı:                              

 

 
  Madde 6 - Genel Müdürlük Merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma 
ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.      
  Genel Müdürlük merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.   
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel MÜdürlük                   
  Genel Müdür:                                

  Madde 7 - Vakıflar Genel Müdürü, Genel Müdürlüğün en üst amiridir; Genel Mü-
dürlük hizmetlerini milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına, yıllık  
proğramlara ve mevzuata uygun olarak,Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren ko-
nularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak, görevlerini  
Başbakana karşı sorumlu olarak yürütür.                     
  Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve he- 
saplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.                  
                                        
  Genel Müdür Yardımcıları:                          

  Madde 8 - Genel Müdürlükteki ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı  
hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdür'e yardımcı olmak  
üzere üç Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. (1)            
--------------------                              
(1) 26/9/1997 tarih ve 97/47914 sayılı Kararla Genel Müdür Yardımcılığı kadro- 
  su 4'den 5'e çıkarılmıştır. (Bkz. 30/9/1997 - 23126 R.G.)          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
              Ana Hizmet Birimleri                
                                        
  Ana hizmet birimleri:                            

  Madde 9 - Vakıflar Genel Müdürlüğündeki ana hizmet birimleri şunlardır;   
  a) Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı,                 
  b) Emlak Dairesi Başkanlığı,                        
  c) Mülhak ve Yeni Vakıflar Dairesi Başkanlığı,               
  d) Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,           
  e) İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığı,               
  f) Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı.                   
                                        
  Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı:                  

  Madde 10 - Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
  a) Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetiminde bulunan eski eser yapıların,ya- 
pıldığı devrin özelliklerine zarar vermeden,onarımı (restorasyon) ile akar ve  
hayrat vakıf binaların onarımı ve yeni yapıların yapılmasını sağlamak,vakıf eski
eserlerin tespiti,tescil ve değerlendirilmesini yapmak, arşivlemek, röleve res- 
torasyon ve restitüsyon projelerini hazırlayıp onaylamak, yıllık ve beş yıllık 
eski eser onarım programlarını hazırlatmak,                   
  b) Eski eser birim fiyat analizlerinin hazırlanmasını ve yayımlanmasını te- 
min etmek, bu eserlerin proje ve dosyalarının, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt-
lar Kurulunca onaylanması için gerekli işlemleri yapmak ve hali hazır durumları-
nı röleve ve fotoğraflarla tespit etmek, gerektiğinde kamulaştırma işlemlerini 
yürütmek,                                    
  c) Keşif ve Rapor dosyalarını hazırlatıp ihale işlemlerini yürütmek, onarım-
ları için gerekli malzemelerin satın alınmasını sağlamak ve gerekli görülen yer-
lerde şantiye kurmak ve şantiyelerini kontrol etmek,              
  d) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.        
                                        
  Emlak Dairesi Başkanlığı: