Endeksler
                                        
          DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞININ          
              KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA            
               KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 8/6/1984  No: 219               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 2/12/1983 No: 2967               
  Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No: 18435              
  V. Tertip Düsturun Cildi : 23     Sh: 680               
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç, Görev, Teşkilat                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; ülkenin iktisadi, sosyal ve 
kültürel faaliyetleriyle ilgili istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve ya- 
yımlamak için Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının ku- 
rulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.         
  Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü   
takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.                
                                        
  Görev:                                   

  Madde 2 - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili her türlü  
istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,             
  b) (Değişik: 27/1/1989 - KHK -357/1 md.) Kalkınma planı ve yıllık programla-
rın hazırlanması, uygulanması ve takibi ile alınacak ekonomik karar ve tedbirle-
rin sonuçlarının izlenmesi safhalarında gerekli görülen verileri öncelikle der- 
lemek ve değerlendirmek,                            
  c) (Değişik: 27/1/1989 - KHK - 357/1 md.) Bilimsel araştırma ve teknikleri 
takip etmek ve Enstitü işlevlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ulusal ve ulus- 
lararası istatistiki seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek, ekono- 
mik, sosyal, kültürel konularda Türkiye istatistik alt yapısını oluşturacak ve- 
rileri kapsayan bir Bilgi Bankası kurmak ve devamını sağlamak amacı ile bilgi  
derleme, veri işleme teknolojisi ve dağıtma yöntemlerinde gerekli yenilikleri  
yapmak,                                     
  d) (Değişik: 27/1/1989 - KHK - 357/1 md.) Sonu (0) ile biten yıllarda Genel 
Nüfus Sayımı, sonu (3) ile biten yıllarda Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, sonu
(1) ile biten yıllarda Genel Tarım Sayımı yapmak, ayrıca ihtiyaç görülen diğer 
konulardaki genel sayımlar, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak,
süresinde sonuçlandırarak istatistiki bilgileri kullanıcı amaçlarına uygun bi- 
çimde bilimsel ve uluslararası standartlarda yayımlamak. (1)          
  e) İstatistik tanım ve standartlarını tesbit etmek, istatistik metodlarını 
geliştirmek, istatistik analiz ve etüdleri yapmak,               
  f) (Değişik: 27/1/1989 - KHK - 357/1 md.) Yükseköğretim Kurumlarının görev- 
leri saklı kalmak şartıyla Kurumun görev alanına giren konularda üniversite ve 
diğer eğitim Kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim ve  
araştırma merkezleri kurmak, Enstitü personeliyle diğer kurum ve kuruluşların  
elemanları için kısa süreli istatistikle ilgili Konularda hizmetiçi eğitimler  
ile uzun süreli istatistiki ihtisas eğitimleri yaptırmak, Konferans ve seminer- 
ler düzenlemek. Yabancı uyruklular da bu eğitimden yararlandırılabilirler.   
------------------------------------                      
(1) Bu fıkrada yer alan (5) rakamı 5/2/1990 tarih ve 403 sayılı Kanun Hükmünde 
  Kararname ile (0) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.        
                                        
K.H.K'LER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                         
                                        
                                        
  Kurulacak istatistik eğitim merkezlerinin görevleri, programları, eğitim sü-
releri Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca hazırlanarak Başbakan onayı ile
yürürlüğe girecek yönetmeliklerle tespit olunur.                
  g) Kamuoyu araştırmaları yapmak, diğer kuruluşların bu konudaki çalışmaları-
na yardım etmek,                                
  h) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve  
tüzel kişilerin istatistik çalışmalarına yardımcı olmak ve koordinasyonu sağla- 
mak,                                      
  i) İstatistiklerin derlenmesinde ve düzenlenmesinde kamu ve özel kuruluşla- 
rın uygulamalarıyla ilgili ilkeleri tesbit etmek ve hangi kamu kuruluşlarının  
hangi konularda istatistik derleyip düzenleyeceklerini ilgili kurum ve kuruluş- 
larla işbirliği yaparak kararlaştırmak,                     
  j) İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres, hava fotoğrafı, harita, 
kroki ve benzeri belgeleri derlemek; kütük, kayıt sistemi ve numaralama çalışma-
larını düzenlemek ve bu konularda ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. 
  Teşkilat:                                  

  Madde 3 - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı teşkilatı, merkez ve taşra 
teşkilatından meydana gelir. Merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma 
ve yardımcı birimlerden teşekkül eder.                     
  Başkanlık, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.     
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
                Başkanlık                    
  Başkan:                                   

  Madde 4 - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Devlet İstatistik Enstitüsünün
en üst amiridir ve Başkanlık hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, 
kalkınma planlarına yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Enstitüsünün 
faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve
koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakan'a karşı sorumludur.        
  Enstitü Başkanı teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını de- 
netlemekle görevli ve yetkilidir.                        
  Başkan Yardımcıları:                            

  Madde 5 - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında; ana hizmet birimleri, 
danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Enstitü Başkanına  
yardımcı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir.         
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
            Ana Hizmeti Birimleri                  
                                        
  Ana Hizmet Birimleri:                            

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 27/1/1989 - KHK - 357/2 md.)              
  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır: 
  a) Tarım ve Sanayi İstatislikleri Dairesi Başkanlığı,            
  b) İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı, 
  c) Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı,                 
  d) Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı,                   
  e) Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığı,      
  f) İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığı,          
  g) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,                     
  h) (Değişik : 14/4/1989 - KHK - 367/12 md.) Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı,                                   
  i) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/12 md.) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı,                                   
  j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. (1)                   
--------------------------------------                     
(1) 14/4/1989 tarih ve 367 sayılı KHK ile (i) bendinin harfi (j) olarak değişti-
  rilmiş ve metne işlenmiştir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığı:             

  Madde 7 - (Değişik: 27/1/1989-KHK-357/3 md.)                
  Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Tarım, ormancılık, hayvancılık, sulama, avcılık, balıkçılık, madencilik, 
taşocakçılığı, imalat sanayii, inşaat, gaz, su, elektrik, vb. konulardaki ista- 
tistik bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve yayımla-
mak,                                      
  b) İnşaat maliyeti, inşaat malzemesi, çiftçinin eline geçen ve çiftçinin  
ödediği fiyat indeksleri, üretim indeksleri ve ihtiyaç duyulan diğer indeksleri 
hesaplamak ve yayımlamak,                            
  c) Genel sanayi ve işyerleri, tarım, hayvan sayımları ile Daire Başkanlığı- 
nın görevleri ile ilgili konulardaki diğer sayım, anket ve araştırma projelerini
yapmak ve yayımlamak,                              
  d) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirli- 
ği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak ulus- 
lararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma
projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları 
yapmak,                                     
  e) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.        
  İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı:  

  Madde 7/A - (Ek: 27/1/1989-KHK-357/4 md.)                  
  İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığının 
görevleri şunlardır:                              
  a) Dış ticaret, fiyat, çalışma, ulaştırma, haberleşme, depolama, maliye, pa-
ra, banka, sigorta, tapu, iş hizmetleri ve kişisel hizmetler, toptan ve peraken-
de ticaret, otel, lokanta vb. konulardaki istatistik bilgileri uluslararası   
standartlarda derlemek, değerlendirme ve yayımlamak,              
  b) Toptan eşya fiyatları, tüketici fiyatları, kiracılar ve ücretliler tüke- 
tici fiyatları, işgücü, büyüme, ücret, iç ve dış ticaret indeksleriyle ihtiyaç 
duyulan diğer indeksleri, iç ve dış ticaret hadlerini hesaplamak ve yayımlamak 
ve satın alma gücü pariteleri ile ilgili verileri hazırlamak,          
  c) Hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları, hanehalkı işgücü anketleri ile  
hanehalkıyla ilgili diğer sayım, anket ve araştırma projelerini uygulamak, de- 
ğerlendirmek ve yayımlamak,                           
  d) İşgücü, ücretler, gelir dağılımı ve diğer ekonomik göstergelerle ilgili 
verileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,                
  e) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği
ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslar- 
arası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma  
projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları 
yapmak,                                     
  f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.        
  Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı:                  

  Madde 8 - (Değişik: 27/1/1989-KHK-357/5 md.)                
  Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:       
  a) Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, göç, intihar, adalet, seçim, kütüphaneler,
müzeler, sinemalar, spor, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve tek- 
nik öğretim, yüksek öğretim, yaygın eğitim, çevre sorunları, turizm alanlarında 
ve ihtiyaç duyulan diğer benzeri konularda istatistiki bilgileri uluslararası  
standartlarda derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,              
  b) Nüfus analizlerine imkan verecek konularda anketler yaparak istatistiki 
bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,                
                                        
K.H.K.LER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Genel Nüfus Sayımı yapmak,                        
  d) Bina Sayımı yapmak,                           
  e) Ülkenin sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ilgili anketler ve araştırma 
projeleri yapmak,                                
  f) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği
ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslar- 
arası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma  
projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları 
yapmak,                                     
  g) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.        
  Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı:                     

  Madde 9 - (Değişik: 27/1/1989-KHK-357/6 md.)                
  Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:         
  a) Milli gelir tahminleri, milli muhasebe hesapları, girdi-çıktı tabloları- 
nın hazırlanması ve bunlarla ilgili analiz çalışmalarını yapmak,        
  b) Milli gelir tahminlerinin, milli muhasebe hesaplarının ve girdi-çıktı  
tablolarının hazırlanmasıyla ilgili teknik yöntemlerin geliştirilmesini sağla- 
mak,                                      
  c) Milli muhasebe sisteminin kurulması, milli gelir tahminlerinin ve    
girdi-çıktı tekniklerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve  
kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,           
  d) Tarım, sanayi ve diğer tüm sektörlerde yapılan tahmin ve uygulama teknik-
lerinin geliştirilmesi konusunda ilgili dairelerle işbirliği içinde inceleme ve 
araştırmalar yapmak,                              
  e) Ekonomik ve sosyal göstergeleri periyodik olarak ortaya koymak için   
araştırma ve derlemeler yapmak, bunların sonuçlarını değerlendirmek ve yayımla- 
mak,                                      
  f) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği
ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslar- 
arası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak ulusal hesaplar sisteminin gelişti- 
rilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,                      
  g) Enstitü Bakanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.         
  Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığı: