Endeksler
                                        
              DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI             
             KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA             
              KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)             
                                        
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 8/6/1984  No : 217               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 2/12/1983 No : 2967               
  Yayımlandığı R.G.Tarihi : 18/6/1984 No : 18435              
  V.Tertip Düsturun Cildi : 23     Sh : 670               
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
           Amaç, Kapsam, Görev Teşkilat               
                                        
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Kamu hizmetlerinin düzenli, 
süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi için; Devlet Personel re- 
jiminin temel ilke ve politikasının, Devletin ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşla- 
rının teşkilat, görev ve yetkilerinin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevlerde çalışacak memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları 
personel rejimlerinin; memleketin kültür, sosyal ve ekonomik şartlarına ve huku-
ki esaslarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi, personel rejimleri arasında  
uyum, denge ve koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda görülecek aksaklıkların 
giderilmesi mevzuatın değişen şartlara göre geliştirilmesi, Kamu personelinin  
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve bu konulardaki uygulamanın 
takip ve denetlenmesi; kullanılan idari usul ve Metodların değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesi için gerekli bütün mevzuat çalışmalarının ilmi ve tarafsızlık  
esaslarına göre yürütülmesinde görevli ve yetkili olmak üzere Başbakana bağlı  
Devlet Personel Başkanlığı'nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasla-
rı düzenlemektir.                                
  Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü tak- 
dirde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasıyla    
kullanabilir.                                  
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluş-
ları şunlardır:                                 
  a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı 
kuruluşlar,                                   
  b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı  
iktisadi müesseseler, işletmeler,                        
  c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların   
müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,                
--------------------------------------                     
(1) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55. maddesi  
  uyarınca; 657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13/12/1960 gün ve  
  160 sayılı Kanunun dördüncü maddesine yapılan atıflar bu Kanun Hükmünde   
  Kararnamenin ilgili maddesine yapılmış sayılır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu 
kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu
kuruluşları ve bu nitelikleri bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından
fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,    
  e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet 
sandıkları.                                   
  Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka-
nunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin  
kapsamı dışındadır.                               
                                        
  Görev:                                   

  Madde 3 - Devlet Personel Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:        
  a) Kamu personelinin hukuki ve mali statüsünün ve uygulanmasının esaslarını 
tespit etmek, bunların düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yap-
mak, gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer idari metinleri  
hazırlamak,                                   
  b) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için uygu-
lanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,  
  c) Personel ve teşkilatlanma konuları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuru- 
luşlarınca hazırlanan ve Başkanlığa sunulan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve
tekliflerini incelemek, bunları görüş ve teklifleriyle birlikte Başbakanlığa  
sunmak,                                     
  d) Personel idari usul ve esaslarla ilgili konulardaki uygulamaları takip ve
değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarından raporlar ve teklifler istemek, ge-
rektiğinde toplantılar düzenlemek değerlendirme sonuçlarına göre alınacak ted- 
birleri teklif etmek, bu alanda gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,    
  e) Kadro ve ünvan standardizasyonu, iş analizleri de dahil olmak üzere görev
alanına giren konularda gerekli her türlü araştırma ve incelemeleri yapmak veya 
yaptırmak, Personel rejimleri arasında uyum ve denge sağlamak, bu konularda ge- 
rekli ilke ve esasları tesbit etmek,                      
  f) Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri top-
lamak, umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak,            
  g) Personel mevzuatı ve teşkilatlanma ile ilgili konularda, kamu kurum ve  
kuruluşlarında değişik uygulamaları önleyecek ve uygulama birliğini sağlıyacak 
tedbirleri tesbit etmek ve uygulamayı izlemek,                 
  h) Kamu kuruluşlarında, personel planlaması yapılması ve uygulamasına yar- 
dımcı olmak ve her kademede görevli personelin hizmet içinde eğitilmesi ve   
yetiştirilmesi ile ileriki kadrolara hazırlanmalarını sağlamak üzere gerekli  
eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve bunların takip ve değerlendi-
rilmesine ait esasları düzenlemek ve bu alandaki uygulamaları denetlemek,    
  ı) Hizmet öncesi Eğitim Kurumlarının Müfredat Programlarına, Kamu görevleri-
nin gerektirdiği niteliklerin ve bilgi ve alışkanlıklarının kazandırılmasına ya-
rarlı konuların yansıması için gerekli koordinasyon ve çalışmaları yapmak,   
  k) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahil kurumların görevlerinde, gö- 
revlerin bölünüşünde, teşkilatında, metotlarında ve mevzuatında ortaya çıkacak 
aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri giderecek çalışmalar yapmak ve bu  
amaçla hazırlanacak tasarı ve teklifler ile yeniden kurulacak kurumların teşki- 
lat ve görevleri hakkında görüş vermek,                     
  l) Personel rejiminin esaslarını tesbit etmek, Devlet Personel Politikasının
tesbitinde ve uygulanmasında Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve koordinasyonu 
sağlamak,                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  m) Kamu Personeline ait hukuki ve mali statülerin esasları ile, insangücü  
istihdam planına ait ilke ve teklifleri tesbit ederek Bakanlar Kuruluna sunmak, 
  n) Kanunlarla ve Başbakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.      
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
             Başkanlık Teşkilatı                  
                                        
  Teşkilat:                                  

  Madde 4 - Başkanlığın merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma birim-
leri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.                   
  Başkanlığın Merkez Teşkilatı EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.      
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Başkanlık                     
                                        
  Başkan:                                   

  Madde 5 - Başkan teşkilatın en üst amiridir. Başkanlık hizmetlerini Milli  
Güvenlik Siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümle-
rine uygun olarak yürütmekle ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda  
diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli
ve Başbakana karşı sorumludur.                         
  Başkanlık teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle
görevli ve yetkilidir.                             
                                        
  Başkan Yardımcıları:                            

 

 
  Madde 6 - Başkanlıkta ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimle- 
rin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan     
yardımcısı görevlendirilebilir.                         
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             Ana Hizmet Birimleri                 
                                        
  Ana hizmet birimleri:                            

  Madde 7 - Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:            
  a) Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı,              
  b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,                        
  c) Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı,               
  d) Teşkilat ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı,            
  e) Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.          
                                        
  Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı:                

  Madde 8 - Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar- 
dır:                                      
  a) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre,
kurum ve kuruluşların personel kadroları ile ilgili işlemlerini yapmak, kadro  
birikim planlarını hazırlamak ve uygulamalarını takip ve denetlemek,      
  b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kadro ünvanlarının standartlaştırılması ve 
kodlandırılmasını sağlamak ve görev tanımlarını yapmak, bunların yayımlanması- 
nı sağlamak ve rehberlik etmek,                         
  c) Kalkınma planlarının süresi, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak
üzere kamu kesiminin verimli çalışma sistemini sağlamak amacıyla insangücü   
planlaması ve iş analizlerini yapmak veya yaptırmak, kurum ve kuruluşlara yar- 
dımcı olmak,                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle sürekli görevle yabancı memleketlerde  
bulunan memurların maaşlarına tatbik edilecek ödeme misillerini tesbit etmek,  
  e) Bu konuları düzenleyen mevzuatın kamu yönetiminde birlik ve beraberlik  
içinde uygulanmasını sağlayacak idari tedbir ve kararlarla ilgili çalışmaları  
yürütmek,                                    
  f) Kurumlardaki kadroların hizmet icaplarına uygun bir seviyede tutulması  
için gerekli revizyonları yapmak; ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit edileceklerin 
diğer kurumlara tahsis edilmesine dair usul ve esaslarla, fazla personelin diğer
kurumlara kat'i tayinlerine kadar muvakkaten istihdam tarzlarını tesbit etmek; 
kurumlarınca açıkta bırakılacak personelle ilgili muameleleri düzenlemek,    
  g) Önceden tayin edeceği esas ve ölçülere göre memuriyet ve hizmetlerin   
gruplandırılması suretiyle kurumların aynı mahiyet ve vüs'attaki işleri için  
eşit ücret prensibinin tahakkukuna yardımcı olmak,               
  h) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.             
                                        
  Eğitim Dairesi Başkanlığı:                         

  Madde 9 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:         
  a) Kamu personelinin yurt içinde ve yurtdışında hizmet öncesi ve hizmetiçi 
eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmalar yapmak, ilgili kurum-
lara tekliflerde bulunmak ve gereken hallerde işbirliği sağlamak, uygulamaları 
takip etmek, değerlendirmek ve denetlemek,                   
  b) Kamu kurum va kuruluşlarının personel birimlerinde görev alacak elemanla-
rın yetiştirilmesi amacıyla eğitim merkezleri açmak, eğitim ihtiyaçlarını tesbit
etmek,                                     
  c) Kamu Yönetimi ile ilgili öğrenimin gelişmesini, görevlilerin modern idare
esasları ve tekniğine göre bilgilerini arttırmak ve tekamülünü sağlayacak ted- 
birler almak, uygulamak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek, bu  
alanda öğretim elemanları yetiştirilmesine yardımcı olmak,           
  d) Kamu yönetimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yaparak bu alanda öğ- 
retim ve eğitim yapacak kurum ve kuruluşlara gerekli öğretim kaynakları meydana 
getirmek,                                    
  e) Başkanlığın hizmet içi eğitim politikasının tesbitine yardımcı olmak,  
eğitim plan ve programlarını hazırlamak, programa katılacakların sayılarını ve 
kurumlara ayrılacak kontenjanları belirlemek,                  
  f) Üst kademe yöneticilerinin hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak,
Personelin ileriki kadrolara hazırlanmaları için uygun usul ve vasıtaları tesbit
etmek,                                     
  g) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.             
                                        
  Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı:                 

  Madde 10 - Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar- 
dır:                                      
  a) Devletin, mali imkanlarıyla, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak
üzere memurlar ile diğer kamu görevlilerinin, hukuki ve mali statülerini belir- 
lemek maksadıyla niteliklerini, atanmalarını, görev ve yetkilerini, haklarını ve
yükümlülüklerini, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerini düzenleyen kanun,
tüzük ve yönetmelik tasarılarının, değişikliklerini hazırlamak; bu konuları dü- 
zenleyen mevzuatın kamu yönetiminde birlik ve beraberlik içinde uygulanmasını  
sağlayacak idari tedbir ve kararlarla ilgili çalışmaları yürütmek, uygulamaları 
takip ve değerlendirmek,sistemin geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak,
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Personel konularında kurumlarca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik  
tasarılarını incelemek ve görüş bildirmek,                   
  c) Personelle ilgili konularda, uygulamaya esas olmak üzere görüş ve mütalaa
bildirmek, personel rejimlerinin temel ilkeleri, personel sistemleri ve personel
yönetimi ile ilgili konularda araştırmalar yapmak ve bunları değerlendirmek,  
Personelin mükafatlandırılması ile ilgili hususları incelemek,         
  d) Kamu personelinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışma- 
lar yapmak ve iyileştirici tedbirlerin alınması için tekliflerde bulunmak,   
  e) Sosyal hizmetlerin gelişmesi ve bu hizmetlerden yararlanma hususunda ku-
rumlararası dengenin sağlanması için araştırmalarda ve tekliflerde bulunmak,  
personel alınmasına müteallik umumi esasları tesbit etmek,           
  f) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.             
  Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı: