Endeksler
                                        
             GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA             
              KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)             
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi :13/12/1983 No:190                
  Yetki Kanununun Tarihi   : 17/6/1982 No:2680               
  Yayımlandığı R.G.Tarihi  :14/12/1983 No:18251               
  V.Tertip Düsturun Cildi  :23     Sh.:556               
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
    Bu KHK ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
       yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara     
           göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.        
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Amaç, Kapsam ve İstisnalar              
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kapsamında bulunan     
kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair
esas ve usullerini düzenlemektir.                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname,                   
  a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuru- 
luşlar, kanunlarla kurulan, fonlar ve kefalet sandıkları;            
  b) İl Özel idareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müesse- 
se ve işletmeleri;                               
  c) Özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya  
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu   
kurum ve kuruluşları;                              
hakkında uygulanır.                               
  İstisnalar:                                 

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, Cumhurbaşkanlığı Genel   
Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Te-  
şekkülleri, Üniversite Öğretim elemanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli- 
nin kadroları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hak- 
kında uygulanmaz.                                
---------------------------                           
(1) a - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi hükmü uyarınca   
  Bakanlar Kurulunun 18/7/1984 tarih ve 84/8360 sayılı kararı ile düzenlenen 
  kadro cetvelleri 13/8/1984 tarih ve Mükerrer 18488 sayılı Resmi Gazete'de  
  yayımlanmıştır.                               
  b - Sözkonusu kadro cetvellerinde çeşitli mevzuatla yapılan ek ve değişik- 
likler ile serbest bırakılan kadroları gösteren liste, ekli cetvelde      
gösterilmiştir.                                 
                                        
K.H.K'LER KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                
                                        
  Kadro cetvelleri :                             

  Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurum ve kuruluşlar- 
dan;                                      
  a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuru- 
luşların, kanunlarla kurulan fonların ve kefalet sandıklarının, 657 sayılı Dev- 
let Memurları Kanununa tabi memur kadroları (I) sayılı Cetvelde,        
  b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlıklarında ve Ada- 
let Bakanlığında, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslek- 
lerden sayılan görevlerde olanların kadroları (II) sayılı cetvelde,       
  c) İkinci maddenin (c) fıkrası kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluş- 
larının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (III) sayılı 
cetvelde, gösterilir. Bu cetvellerde, taşra teşkilatı bulunan kurum ve kuruluş- 
ların, kadroları, merkez ve taşraya ait olmak üzere, iki ayrı bölümde düzenle- 
nir.                                      
                                        
  Mahalli idarelerin kadroları:                        

  Madde 5 - İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, 
müessese ve işletmeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren   
memur kadroları ile ilgili usulüne uygun taleplerini bu Kanun Hükmünde     
Kararnamede belirtilen esaslara göre İçişleri Bakanlığına gönderirler. İçişleri 
Bakanlığı; uygun gördüğü kadro istekleri hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığı  
ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerini alır.                 
  Buna göre Bakanlıkça hazırlanan kadro teklifleri bahis konusu görüşler   
aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur. Uygun görülen kadrolar Bakanlar Kurulu  
Kararı ile ihdas edilir.                            
                                        
  Kadroların ihdası:                             

 

 
  Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bend- 
lerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları kanunla ihdas edilir.  
  Bakanlıklarca merkez ve taşra kuruluşları itibariyle ayrı ayrı hazırlanan  
kadro teklifleri incelenmek üzere, Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Güm-  
rük Bakanlığına gönderilir. İlgili Bakanlıkça bu kuruluşların görüşleri aynen  
eklenerek hazırlanacak kanun taslağı Başbakanlığa sunulur.           
  Kadro ihdasını öngören kanun taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin   
hazırlanmasında ve tutulan kadroların serbest bırakılma işlemlerinde kalkınma  
planları ve yıllık programlara dayanılarak yapılacak iş analizleri ve Devlet  
Personel Dairesince hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konula-  
cak yönetmelik esas alınır.                           
  Kadroların serbest bırakılması:                       

  Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin tutulan kadro sü- 
tununda gösterilen kadrolar, serbest bırakma işlemleri tamamlanıncaya kadar   
kullanılmaz.                                  
  Kurum ve kuruluşlara kanunlarla verilmiş bulunan görevlerin gerektirdiği  
kadrolar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri  
de eklenerek ilgili Bakanlığın teklifi üzerine ve Bakanlar Kurulunca serbest  
bırakılabilir.                                 
  Herhangi bir yıla ilişkin serbest bırakma teklifleri bir önceki mali yılın 
beşinci ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Daire- 
sine bildirilir. Serbest bırakma işlemleri, ilgili mali yıl bışından itibaren  
geçerli olmak üzere bir önceki mali yılın dokuzuncu ayı sonuna kadar sonuçlan- 
dırılır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kadroların dağılımı:                            

  Madde 8 - Ekli cetvellerde yer alan ve kuruluşlara tahsis edilmiş olan   
serbest kadroların bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklendikleri tarihten itiba-  
ren üç ay içinde ünvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde 
merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak dağılımı  
yapılır.                                    
  Yukarıdaki fıkraya göre yapılan kadro dağılımına dair cetveller, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi ile ve uygunluk sağlandıktan sonra, 
Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize için Sayıştay'a, bunlar dışında ka- 
lanlarda onay için onay merciine gönderilir.                  
  Bu dağılımda sonradan yapılacak değişikliklerde de aynı usullere uyulur.  
Ancak taşra için tahsis edilmiş kadrolar, merkeze alınamaz. Merkezdeki kadro-  
ların taşra teşkilatına tahsisi ikinci fıkradaki mercilere bildirilmek kaydıy- 
la, ilgili Bakanın onayıyla yapılır. Aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro  
dağılım cetvellerine göre yapılır.                       
  Bu dağılıma ilişkin cetvellerin şekli ve onay mercileri altıncı maddede   
öngörülen yönetmelikte gösterilir.                       
                                        
  Kadro değişikliği:                             

  Madde 9 - Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen ser- 
best kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen 
usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvan- 
lı kadrolarla değiştirilebilir.                         
  (Değişik 5/7/1991 - KHK - 434/1 md.; Aynen kabul : 26/12/1991 - 3767/1 md.) 
Kanunlar ve andlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemi- 
yen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla  
tutulan veya boş olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya,  
mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve    
boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.             
  Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen   
yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanıl- 
mış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye de- 
vam olunur.                                   
  Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda bir defa yapılır.       
  Kadro unvanları:                              

  Madde 10 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer almayan kadro 
unvanları kullanılamaz.                             
  Sürekli ve Geçici İşçi Kadro ve Pozisyonları (1)