Endeksler
             SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE            
              GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN              
               HÜKMÜNDE KARARNAME (1)               
                                        
  Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 13/12/1983 No: 181               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 17/6/1982  No: 2680              
  Yayımlandığı R. G. Tarihi : 14/12/1983 No: 18251              
  V. Tertip Düsturun Cildi : 23     Sh.:364               
                   *                     
                   * *                    
                                        
  Bu KHK ile ilgili olarak çıkarılan tüzük için "Tüzükler Külliyatı" nın   
       kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.       
                   *                     
                   * *                    
                BİRİNCİ KISIM                  
              Amaç, Görev, Teşkilat                
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, herkesin hayatının beden ve 
ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fert-
lerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka sağ- 
lık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet  
vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görev-
lerine ilişkin esasları düzenlemektir.                     
  Görev:                                   

  Madde 2 - Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır:             
  a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali için-
de sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ül- 
keyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü ted-
biri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,               
  b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici
hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,                 
  c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,
  d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada
kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, 
dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,    
  e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak
ve gerekirse ithalini sağlamak,                         
  f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve  
bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,     
----------------                                
1) a) 24/1/1989 tarih ve 356 sayılı KHK ile; "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı-
   nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" nin adı   
   "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar- 
   name" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş,               
  b) 24/1/1989 tarih ve 356 sayılı KHK ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile   
   diğer mevzuatta geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibaresi "Sağlık 
   Bakanlığı", "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı" ibaresi "Sağlık Bakanı" ola- 
   rak değiştirilmiş,                            
  c) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen "sosyal hizmetler" ve "sosyal yardım" 
   deyimleri yürürlükten kaldırılmış ve metninden çıkarılmış ve yukarıdaki  
   (a), (b), (c) bentlerinde yeralan 356 sayılı KHK. 14/3/1991 tarih ve 3703 
   sayılı Kanun aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.             
                                        
K.H.K.LER, MAYIS 1991 (Ek - 7)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağ-
lığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,            
  h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve
hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,              
  i) (Mülga: 24/1/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)
  j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hiz- 
met veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini  
sağlamak,                                    
  k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işlet- 
mek, meslek personelini yetiştirmek,                      
  l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum 
ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.                     
                                        
  Teşkilat:                                  

  Madde 3 - Sağlık Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı 
ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.                      
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
            Bakanlık Merkez Teşkilatı                
                                        
  Merkez Teşkilatı:                              

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve de- 
netim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.             
  Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.      
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Bakanlık Makamı                   
  Bakan:                                   

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-
la görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                    
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.                 
                                        
  Müsteşar:                                  

 

 
  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hiz- 
metlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç 
ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümleri-
ne uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Ba- 
kanlığın tüm birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulan- 
masını gözetir ve sağlar.                            
                                        
  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı   
sorumludur.                                   
                                        
  Müsteşar yardımcıları:                           

  Madde 7 - Bakanlıkta ana hizmet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerin 
yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcı-
sı görevlendirilebilir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Ana Hizmet Birimleri                
                                        
  Ana Hizmet Birimleri :                           

  Madde 8 - Sağlık Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:       
  a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,                 
  b) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,                    
  c) İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,                    
  d) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,                     
  e) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü.          
  f) Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı,                     
  g) Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı,                     
  h) Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı,                    
  ı) (Değişik : 14/4/1989 - KHK - 367/11 md.) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlı- 
ğı,                                       
  i) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/11 md.; Ek: 14/3/1991-3703/21 md.)(1) Avrupa 
Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.                   
  Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü :                  

  Madde 9 - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
  a) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/1 md.) Toplum sağlığını ilgilendiren her 
türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın 
katkı ve iştirakini temin etmek,                        
  b) Bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşıla-
ma ve bağışıklık hizmetlerini yürütmek,                     
  c) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/1 md.) Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla
çevre sağlığını ilgilendiren her türlü tedbiri almak ve aldırmak ve gayrisıhhi 
müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimle- 
rini yapmak,                                  
  d) Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendi- 
ren eşya ve levazımı sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli 
hallerde izin vermek,                              
  e) İçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile
içmeceler tesisi, mezbaha inşaatı, mezarlıklar tesisatı, ölü defni ve nakli iş- 
leri ve lağım ve mecralar tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve  
denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düşürecek amillerle mücadele etmek,    
  f) Zehirli ve uyuşturucu maddelerle, tıbbi ve hayati müstahzarları, insan  
sağlığında kullanılan her cins serum ve aşıları, bunların yapıldığı ve satıldığı
yerleri denetlemek,                               
  g) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmek, sağlık  
ocaklarının yataklı tedavi kurumları ile işbirliğini düzenlemek,        
  h) Sanatlarını serbest olarak icra eden tabip ve tababet mensuplarının   
hizmetlerinin ve işlerlerinin sağlık ve teknik denetimini yapmak, ücret tarife- 
lerini tesbit etmek,                              
  i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.               
  Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü :                     

  Madde 10 - Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :    
  a) Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumları ile bu kurumlara bağlı sağlık  
kuruluşlarını açmak, kapasitelerini artırmak, mali, idari ve teknik her türlü  
işlemlerini düzenlemek, takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bunları kapat-  
mak.                                      
----------------------                             
(1) Bu bent daha önce 367 sayılı KHK'nin 11 inci maddesi ile eklenmiş olup,   
  aynı hüküm 3703 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile tekrar getirilmiştir.  
                                        
K.H.K.LER MAYIS 1991 (Ek- 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Milli Savunma Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumları dışında kalan  
genel ve katma bütçeli kamu kuruluşlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlık-
lara, ait yataklı tedavi kurumlarına açılış ruhsatı vermek, gerekenlerin yatak 
ve tedavi ücret tarifelerini tesbit ve tasdik etmek, bu kurumların fiziki yapı- 
larını tetkik etmek ve gerektiğinde çalışmalarını yasaklamak,          
  c) Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezi 
ve istasyonları açmak, açtırmak, denetlemek ve gerektiğinde kapatmak,      
  d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.               
  İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü :