Endeksler
                                        
                                        
                                        
          BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ              
          TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA                
          KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                  
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi:  13/12/1983 No: 180              
  Yetki Kanununun Tarihi  :  17/6/1982 No: 2680             
  Yayımlandığı R.G.Tarihi :  14/12/1983 No: 18251             
  V.Tertip Düsturun Cildi :  23      Sh.: 334            
                 *                       
                * *                       
                                        
  Bu KHK ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan        
      tüzük için "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara            
      göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.             
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç, Görev, Teşkilat                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - (Değişik 19/11/1986 - 3322/4 md.)                 
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ülkenin alt yapı ihtiyacını karşılamak
üzere, kamu yapılarının inşaatı ile esaslı onarımlarının yapılması veya yaptı- 
rılması, yapı malzemesi, deprem araştırma, afet uygulaması hizmetleri ile    
inşaatlarının ve bağlı ve ilgili kuruluşlara kendi kuruluş kanunları ile veril- 
miş iş ve hizmetlerin yürütülebilmesi,                     
  İçin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine 
ait esasları düzenlemektir.                           
  Görev:                                   

  Madde 2 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/2 md.)               
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının in- 
şaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel  
müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç  
şunlardır:                                   
  a) (Değişik: 19/11/1986 - 3322/5 md.) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat 
ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,                
  b) (Değişik: 19/11/1986 - 3322/5 md.) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin 
kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin   
yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,       
  c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak    
üzere gerekli işleri yapmak,                          
  d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesisleri- 
nin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,           
  e) Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesi- 
nin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbir- 
leri almak, aldırmak,                              
  g) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri  
afetlerden evvel ve sonra meskün alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yar- 
dımları tesbit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili  
bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,          
  h) İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak,     
  i) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında yurt içinde kamu kurum ve 
kuruluşlarına iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere
belge vermek ve gizli sicillerini tutmak,                    
  j) Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın  
gerektirdiği işlemleri yapmak, sicillerini tutmak,               
  k) Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar 
planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdir-
de, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini 
sağlamak,                                    
  l) Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında,  
kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çÖzümlemek, ge- 
rektiğinde onaylamak,                              
  m) Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişik-
liklerinin; umumi hayata müesesir afetler dolayısıyle veya toplu konut uygulama-
sı veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve 
plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar 
planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava 
meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar 
ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya   
diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak  
yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re'sen onaylamak,               
  n) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat
analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,             
  o) Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay 
verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki 
paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını  
onaylamak ve izlemek,                              
  p) Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu  
kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak. 
  Teşkilat :                                 

  Madde 3 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkila-
tından, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.              
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
               Bakanlık Merkez Teşkilatı             
                                        
  Merkez Teşkilatı :                             

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve   
denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.            
  Bakanlık merkez teşkilatı Ek- 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Bakanlık Makamı                  
  Bakan:                                   

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-
la görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                    
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.                 
  Müsteşar :                                 

 

 
  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hiz- 
metlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç 
ve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine
uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakan- 
lığın bütün kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip
ve temin eder.                                 
  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so- 
rumludur.                                    
  Müsteşar Yardımcıları :                           

  Madde 7 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma
ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üze-
re dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.                
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
               Ana Hizmet Birimleri                
  Ana Hizmet Birimleri:                            

  Madde 8 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/3 md.)               
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:      
  a) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,                       
  b) (Mülga: 19/11/1986 - 3322/6 md.)                     
  c) Afet İşleri Genel Müdürlüğü,                       
  d) Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü.              
  Yapı İşleri Genel Müdürlüğü :                        

  Madde 9 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/4 md.)               
  Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:             
  a) Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin; ihtiyaç program- 
larını hazırlamak, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya  
onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını, tadillerini, bakım ve küçük onarımları  
dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,            
  b) İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerinin program, proje, keşiflerini;  
yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde   
inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,                       
  c) Katma bütçeli idareler ve belediyelerin yıllık icra programlarına giren 
ve keşif bedelleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edi-
lecek üst sınırı geçen her türlü binaları ile tesisatının proje ve keşiflerini 
incelemek, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, kabul heyetlerinde üye bulun- 
durmak,                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) (a) ve (b) bentlerinde yazılı işlerin yıllık icra programlarına alınabil-
mesi için; ilgili kuruluşlarca teklif edilecek arsalara ait her türlü etüd,   
inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanını seç- 
mek,                                      
  e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak 
bina ve tesislerin, talep edildiği ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, etüd,
proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağla- 
mak, inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,                    
  f) Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskana ait genel bütçeye dahil   
kuruluşlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüd, proje ve   
keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaa-
tını, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya  
yaptırmak, proje standartlarını tesbit etmek, uygulama konusunda gerekli tedbir-
leri almak, gerçekleşmeyi izlemek, denetlemek, gereğinde teknik yardımlarda bu- 
lunmak.                                     
  g) Afetle ilgili daimi iskan yerleşmelerinde imar planlarını ve alt yapı  
tesisleri planlarını ve bunlara ait etüd, harita, proje ve keşifleri yapmak veya
yaptırmak, re'sen onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaat işlerini yapmak
veya yaptırmak.                                 
  h) Bakım ve küçük onarım işleriyle ilgili esasları hazırlamak,       
  ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.              

  Madde 10 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)