Endeksler
                                        
                                        
                                        
               MALİYE BAKANLIĞININ                
             TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA             
              KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)            
                                        
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No: 178               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 17/6/1982  No: 2680              
  Yayımlandığı R.G.Tarihi  : 14/12/1983 No: 18251              
  V.Tertip Düsturun Cildi  : 23     Sh.:278               
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
              Amaç, Görev, Teşkilat                
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - (Değişik:2/7/1993 - KHK - 484/2 md.)               
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı,maliye politikalarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak,maliye politikasının uygulanması,uygulamanın takibi ve denetlen- 
mesi hizmetlerini yapmak üzere Maliye Bakanlığının kurulmasına,teşkilat ve gö- 
revlerine ilişkin esasları düzenlemektir.                    
                                        
   Görev:                                   

   Madde 2 - Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:             
  a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını 
uygulamak,                                   
  b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,     
  c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesi-
nin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin 
hizmetleri yürütmek,                              
  d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,        
  e) Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil  
etmek,                                     
  f) (Mülga:2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)                   
  g) (Değişik:20/8/1993 - KHK- 516/1 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih 
E.1993/47,K.1993/49 Sayılı Kararı ile;Yeniden Düzenleme:19/6/1994-KHK-543/1md.) 
Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının   
taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin  
diğer işlemleri yapmak,                             
  h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mev-  
zuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,                 
  i) (Mülga:2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)                   
  j) (Mülga:2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)                   
                                        
-------------                                  
(1) a) 2/7/1993 tarih ve 484 sayılı KHK nin 1 inci maddesi ile Maliye ve Gümrük 
   Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karanamenin adı 
   "Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
   me" olarak değiştirilmiştir.                        
  b) Bu KHK de geçen "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibareleri 2/7/1993 tarih ve 
   484 sayılı KHK'nin 12 nci maddesi ile "Maliye Bakanlığı" olarak değiştiril-
   miş ve metne işlenmiştir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  k) (Mülga:2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)                   
  l) (Mülga:2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)                   
  m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını 
takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi  
faaliyetleri yürütmek,                             
  n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını incele-
yerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denet- 
lemek,                                     
  o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,     
  p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incele- 
mek, teftiş etmek ve denetlemek.                        
  r) (Ek: 13/11/1996 - 4208/17 md.) Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda 
gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas 
ve usulleri belirlemek.                             
  Teşkilat:                                  

  Madde 3_(Değişik:2/7/1993 -KHK- 484/3 md.)                 
  Maliye Bakanlığı teşkilatı merkez,taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve 
ilgili kuruluşlardan meydana gelir.                       
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
             Bakanlık Merkez Teşkilatı               
                                        
  Merkez Teşkilatı:                              

  Madde 4 - Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve  
denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.            
  Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.      
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Bakanlık Makamı                  
                                        
  Bakan:                                   

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-
la, görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                   
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini,  
işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.         
  Müsteşar:                                  

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK-207/1 md.)                
  Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Ba-
kan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politika- 
larına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun  
olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları 
Kurulu hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir 
ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so-  
rumludur.                                    
                                        
  Müsteşar yardımcıları:                           

  Madde 7 - Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı 
birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müste-
şar Yardımcısı görevlendirilebilir.                       
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             Ana Hizmet Birimleri                 
                                        
  Ana hizmet birimleri:                            

  Madde 8 - Maliye Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır:       
  a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,            
  b) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,                  
  c) Muhasebat Genel Müdürlüğü,                        
  d) Gelirler Genel Müdürlüğü,                        
  e) Milli Emlak Genel Müdürlüğü                       
  f) (Mülga:2/7/1993 - KHK - 484/11 md.; Yeniden düzenleme: 13/11/1996-    
4208/18 md.) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı              
  g) (Mülga:2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)                   
  h) (Mülga:2/7/1993 - KHK - 484/11 md.)                   
  i) (Değişik: 4/1/1988-KHK - 307/4 md.) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşlet- 
meleri Genel Müdürlüğü,                             
  j) (Değişik:2/7/1993 - KHK- 484/4 md.) Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler  
Dairesi Başkanlığı,                               
  k) (Ek: 8/6/1984 - KHK - 207/2 md.);Mülga:20/8/1993 -KHK-516/20-b md.)   
  l) (Mülga:2/7/1993 -KHK - 484/11 md.)                    
                                        
  Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü:             

  Madde 9 -(Değişik:20/8/1993-KHK-516/2 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 25/11/1993 ta- 
rih ve E.1993/47,K.1993/49 Sayılı Kararı ile;Yeniden DÜzenleme:19/6/1994 -KHK- 
543/2 md.)                                   
  Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,8 Ocak 1943 tarih ve 4353 
sayılı Kanundaki teşkilat ve hükümler çerçevesinde Devlet hukuk danışmanlığı  
ve muhakemat hizmetlerini yürütmekle görevlidir.                
  Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü,hukuk müşavirleri,müşavir hazine
avukatları ve hazine avukatları genel bütçe içindeki kamu kurum ve kuruluşlarını
her tür ve derecedeki yargı ve icra mercileri ile hakemler nezdinde vekil sıfa- 
tıyla temsil ederler.                              
  4353 sayılı Kanunun 19 uncu maddesindeki bildirim idare ve vergi mahkemele 
rine de yapılır.Aynı Kanunun 22 nci maddesinde esasları belirlenen idari dava- 
larda temsil yetkisi,idare ve vergi mahkemelerini de kapsar.          
  Vergi dairesi başkanlıklarının taraf olduğu davaların ilgili mercilerde ta- 
kip ve savunmasını yapmak üzere,vergi dairesi başkanlıkları emrinde yeterli sa- 
yıda hazine avukatı görevlendirilir.Vergi dairesi başkanı 4353 sayılı Kanunun  
22 nci maddesi ile kendisine verilen yetkiyi hazine avukatına veya vergi müdürü-
ne devredebilir.                                
  Vergi dairesi başkanlıkları emrinde çalıştırılacak hazine avukatlarının ça- 
lışma usul ve esasları Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ve Ge- 
lirler Genel Müdürlüğü tarafından müştereken belirlenir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,mevzuatında başkaca bir  
takip mercii ve usulü öngörülmeyen Hazineye ilişkin diğer alacakları takip etme-
ye yetkilidir.                                 
  4353 sayılı Kanunun 26 ve 34 üncü maddelerinde Bakanlığa tanınan yetkileri, 
sınırları belirlenmek suretiyle muhakemat müdürlerine devretmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.                                   
  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü:                   

  Madde 10 - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
  a) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli kuruluşların bütçe hazır- 
lık çalışmaları sırasında gözönünde bulunduracakları teknik ilkeleri tesbit   
etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek,              
  b) Kuruluşlarca hazırlanan bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma 
planları ve yıllık programlara uygunluğunu sağlamak, teklifleri konsolide ederek
bütçe kanunu tasarılarını gerekçesi ile birlikte hazırlamak,          
  c) (Değişik:20/8/1993 -KHK-516/3 md.:İptal:Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve 
E.1993/47,K.1993/49 sayılı Kararı ile;Yeniden Düzenleme:19/6/1994-KHK-543/3md.) 
Bütçenin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler doğrultu- 
sunda ve takip edilen ekonomi ve maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygu-
lanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerini yapmak,          
  d) Yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine dairelerince teklif edilecek 
ek ve olağanüstü ödenek taleplerini ve bütçe uygulamasına dair diğer kanun tek- 
liflerini inceleyerek bunlardan uygun bulunanları tasarı haline getirmek,    
  e) (Değişik:20/8/1993 - KHK- 516/3 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih 
ve E.1993/47,K.1993/49 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:19/6/1994-KHK-543/  
3 md.) Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikala- 
rı açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek;genel bütçeye dahil dai- 
relerle katma bütçeli idarelerin ve fonların her mali yılın başında o yıl için 
hazine nakit akımını da dikkate alarak ayrıntılı harcama programlarını yapmak, 
gerekli görülen hallerde bu programları değiştirmek ve ilgili kuruluşlar nezdin-
de uygulamaları izlemek,                            
  f) (Değişik:20/8/1993 -KHK-516/3 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve 
E.1993/47,K.1993/49 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:19/6/1994-KHK-543/3md.) 
Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe  
politikasının yürütülmesi amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgi- 
li kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını düzenlemek,standart-
ları tespit etmek ve sınırlamalar koymak;bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuru- 
luşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak,     
  g)Harcama politikalarını etkiliyebilecek her türlü kanun,tüzük,kararname  
ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü ha- 
zırlamak,                                    
  h)Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun,tüzük, 
kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak,                
  i)Yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek,
bu konuda ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek,tereddütleri gidermek,    
  j)Kuruluşların gider taahütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak,bunla-
ra ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek,                  
  k)Bütçenin geliştirilmesi,etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde 
araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,         
  l)Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen 
görevleri yapmak,                                
  m)Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla ince- 
lemek ve denetlemek.                              
  n)(Ek:20/8/1993-KHK-516/3 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/
47,K.1993/49 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme:19/6/1994-KHK-543/3 md.)Kanun, 
kanun hükmünde kararname,bakanlar kurulu kararı,yönetmelik ve diğer mevzuatla  
kurulmuş fonlardan gerekli görülenlerin gelirlerinin toplanmasına,giderlerinin 
yapılmasına ilişkin esas ve usulleri tesbit etmek,bütçe ile ilişkilerini düzen- 
lemek,bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek;fonların ge-
lir ve giderleri ile gelirlerinden yapılacak kesintilere ilişkin olarak esas,  
usul,miktar ve oranların belirlenmesi,bunların tasfiyesi veya birleştirilmesi  
hakkında bütçe kanunlarında yer alacak hükümler konusunda teklifler hazırlamak 
ve uygulamaya yönelik tedbirleri almak,                     
  o)(ek:20/8/1993-KHK-516/3 md;İptal:Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/ 
47,K.1993/49 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme:19/6/1994-KHK-543/3 md.)Kamu  
personeline sağlanan sosyal servis ve hizmetler karşılığında alınacak bedelleri 
belirlemek;kamu hizmetlerinden bedeli karşılığında verilebileceklerin fiyatlan- 
dırma esas ve ilkelerini tesbit etmek;bu suretle elde edilen gelirlerin ilgili 
bütçelere mal edilmesi ve gerektiğinde ödenek şeklinde kullandırılmasına ilişkin
esas ve usulleri düzenlemek.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Değişik:20/8/1993 -KHK- 516/3 md.; İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve  
E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme:19/6/1994-KHK-543/3  
md.) Bakanlıklar ile ayrı bütçesi bulunan idare ve kurumlar ve katma bütçeli  
kuruluşlar nezdindeki Maliye Başkanlıkları ile Bütçe Dairesi Başkanlıkları bu  
Genel Müdürlüğe bağlıdır.                            
                                        
  Muhasebat Genel Müdürlüğü