Endeksler
                                        
                                        
       DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN          
        KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME           
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi: 4/11/1983 No: 165                
  Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No: 2680                
  Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/11/1983 No:18221                
  V.Tertip Düsturun Cildi : 22     Sh.: 1606               
                                        
                I. KISIM                    
             KURULUŞ VE HUKUKİ BÜNYE                
  Hukuki bünye:                                

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabi ve anonim şirket şeklinde,tüzel kişiliğe sahip,bir    
kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur.                    
  (Değişik: 22/6/1988 - KHK - 329/1 md.)Bankanın unvanı "Türkiye Kalkınma Ban-
kası Anonim Şirketi"dir.Kısaltılmış unvanı "TKB"dir.              
  (Değişik: 22/6/1988 - KHK - 329/1 md.)Bankanın ilgili olduğu Bakanlık" Baş- 
bakanlık"tır.                                  
  Bankanın merkezi "ANKARA"dadır.                       
  Kısaltmalar:                                

  Madde 2 - (Değişik:22/6/1988 - KHK - 329/2 md.)               
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;                    
  1."Bakanlık" deyimi Başbakanlığı,                      
  2."Bakan"deyimi Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı'nı,      
  3."Banka"deyimi Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'ni(TKB)'ı,          
  ifade eder.                                 
  Banka'nın amacı ve faaliyet konuları :                   

  Madde 3 - (Değişik:2/1/1990 - KHK - 401/1 md.)               
  Bankanın amacı;Türkiye'nin kalkınması için, anonim şirket statüsündeki   
teşebbüslere karlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek,iştirak etmek 
suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufla-
rı kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek,sermaye piyasasının gelişmesine katkı-
da bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek 
ve hertürlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır.       
  Banka bu amaçları gerçekleştirmek üzere;                  
  1.Türk lirası veya döviz olarak kısa, orta ve uzun vadeli hertürlü nakdi ve 
gayrinakdi kredi açabilir,kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri  
yapabilir.Yerli ve yabancı kişi ve kurumlara gerekli teminatın alınması     
karşılığında garanti verebilir ve aracı olabilir.                
  2. Hertürlü menkul kıymetleri satın alabilir,satabilir ve tahvil garantisi 
verebilir.                                   
  3. Araştırma, proje geliştirme ve eğitim çalışmaları yapabilir veya yaptıra-
bilir,teknik yardım verebilir.Finansman ilişkilerinde bulunduğu şirketlerin ran-
tabı çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alabilir.                
  4. Şirketlere kredi açabilir, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş şirketlere 
iştirak edebilir. Gerektiğinde rehabilitasyon, bonifikasyon ve konsolidasyon ya-
pabilir. Banka'nın öncülüğünde şirket kurabilir ve iştiraklere ait hisse senet- 
lerini alabilir, satabilir, geri alabilir ve kar garantisi verebilir.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  5. İthalat,ihracat ve görünmeyen muameleler gibi her türlü kambiyo işlemle- 
rini yapabilir ve döviz pozisyonu tutabilir.                  
  6. Sigorta acentalığı yapabilir.                      
  7. Gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsil-
cilik açabilir.                                 
  8. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir,bunların 
katıldığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir.           
  9. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasala- 
rından ve her türlü fonlardan kaynak sağlayabilir.               
  10.Sanayide mülkiyetin geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlayacak tedbir-
leri alır.                                   
  11.Banka kaynaklarını kalkınma planı ve yıllık programların hedef ve    
ilkelerine uygun olarak kullanır.                        
  12.Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım  
bankacılığı işlemleri yapabilir.                        
  13. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları alır, satar,kiralar,kiraya   
verir,leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul    
mükellefiyetleri ve sair hakları tesis edebilir.                
  14.Banka açtığı krediler karşılığında, menkul rehni,ticari işletme rehni ve 
gayrimenkul ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı alabilir.      
                                        
                II. KISIM                    
               MALİ HÜKÜMLER                   
  Kaynaklar:                                 

  Madde 4 - Banka'nın amacına ulaşmasını sağlayacak öz ve yabancı kaynaklar  
şunlardır:                                   
  a) Özkaynaklar                               
    1) Sermaye                                
    2) İhtiyatlar ve karşılıklar                       
  b) Yabancı kaynaklar                            
    1) Hazine kefaletiyle Türk Lirası veya döviz mukabili çıkarılacak tah-  
     viller,                                
    2) Hazine ve T.C. Merkez Bankası'nca açılacak krediler verilecek avans- 
     lar,                                 
    3) Gerektiğinde Hazine kefaleti verilmek suretiyle yerli ve yabancı   
     kuruluşlardan sağlanacak krediler,                  
    4) Diğer kaynaklar.                           
   Yatırım fonu ve ortaklığı:                         

   Madde 5 - Banka,sermaye piyasası mevzuatı uyarınca menkul kıymetler    
yatırım ortaklığı ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir ve aracı kurum   
olarak faaliyet gösterebilir.                          
   Banka,Sermaye Piyasası Kanunu'nun 41.maddesinin (b) ve (c) bendlerine tabi 
değildir.                                    
   Sermaye:                                  

   Madde 6 - (Değişik:2/1/1990 - KHK - 401/2 md.)               
   Bankanın sermayesi 1.000.000.000.000,- (50.000.000.000.000) TL. dır. Bu  
sermaye herbiri 1.000,- TL. değerinde 1.000.000.000 adet nama yazılı paya ay-  
rılmıştır. (1)                                 
-----------------                                
(1) Bu fıkrada yer alan sermaye miktarı, 9/10/1995 tarih ve 95/7365 sayılı Ba- 
  kanlar Kurulu Kararıyla 10.000.000.000.000,- (ontrilyon) liraya 29/4/1997  
  tarih ve 97/9412 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 20.000.000.000.000.-   
  (yirmitrilyonliraya) 2/9/1997 tarih ve 97/9918 sayılı Bakanlar Kurulu    
  Kararıylada 30.000.000.000.000 (otuztrilyonliraya) daha sonra da      
  27/2/1998 tarih ve 98/10741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de      
  50.000.000.000.000.- (ellitrilyonliraya) çıkarılmıştır. (R.G.: 14/3/1998-  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Paylar (A), (B) ve (C) grubu olmak üzere üç gruptan oluşur.         
  (A) grubu paylar,Hazine'ye ait olup sermayenin % 49'unu teşkil eden     
490.000.000 paydan ibarettir.                          
  (B) grubu paylar,sermayenin % 20'sini teşkil eden 200.000.000 adet paydan  
ibaret olup,Türk uyruklu olan, öncelikle yurtdışında çalışan gerçek kişilere  
aittir.                                     
  (C) grubu paylar, 3 üncü maddede belirtilen şirketlere, sosyal güvenlik   
kurumlarına,yerli ve yabancı finansman kurumlarına ve kamu tüzel kişilerine   
ait olup,sermayenin %31'ini teşkil eden 310.000.000 adet paydan ibarettir.   
  Yönetim Kurulu pay senetlerini değişik tutarlarda bastırabilir.       
  Banka'nın sermayesi Genel Kurul'un kararı üzerine Bakanlar Kurulu'nca    
artırılabilir.                                 
  Sermaye artırım işlemleri ayrıca tescil ve ilana tabi değildir.       
  Sermaye artırımı sırasında rüchan hakkını kullanmayan (B) ve (C) grubu pay 
sahiplerinin hakları Hazine tarafından kullanılabilir.Bu durumda bu payların (B)
ve (C) grubu olma özellikleri bu işlemle ortadan kalkar.            
  Menkul kıymet çıkarma yetkisi:                       

  Madde 7 - Banka,yürürlükteki mevzuat uyarınca her türlü menkul kıymet çıka- 
rabilir ve satabilir.                              
  Banka'nın Hazine kefaletiyle çıkaracağı tahviller,Devlet Tahvillerinin sahip
olduğu her türlü hak,imtiyaz ve muafiyetlerden istifade eder.          
  Kaynakların kullanılışı:                          

  Madde 8 - Banka,kaynaklarını yıllık plasman programına göre kullanır.    
  Plasman programında;                            
  a.Kaynakların sektörlere,yörelere ve şirket yapılarına göre tahsisi,    
  b.İştirak ve kredi için yapılacak tahsisler,                
  c.Yörelere ve şirket yapılarına göre uygulanacak kredi faizleri,vadeleri ve 
ödemesiz dönemleri belirtilir.Yıllık plasman programları Bakanlık ile Maliye  
Bakanlığı'na gönderilir.                            
  Hesap dönemi ve iş programı:                        

  Madde 9 - Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır.              
  Banka,her hesap dönemi için faaliyetlerini düzenleyen bir iş programı hazır-
lar.Bu iş programında;                             
  a. 8. maddede sözü edilen plasman programına,                
  b. Personel kadrosuna,                           
  c. Yatırım programına,                           
  d. Gelir ve gider bütçesine,                        
  e. Finansman programına,                          
  f. Değerlendirme kıstaslarına,                       
  g. İşçi şirketi tanımına,                          
  h. Gerekli görülen diğer konulara                      
  yer verilir.                                
                 III.KISIM                   
                BANKANIN ORGANLARI                
  Genel Kurul:                                

  Madde 10 - Genel Kurul,Banka hisse senedi sahiplerinden meydana gelir.Genel 
Kurul,bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı olmak üzere Türk Ticaret Kanu-
nu hükümlerine göre görev yapar.                        
                                        
K.H.K.'LER,TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetim Kurulu :                              

  Madde 11 - (Değişik: 2/1/1990-KHK-401/3 md.)                
  Yönetim Kurulu,Genel Kurul'a karşı sorumlu karar organıdır.         
  a) Yönetim Kurulu                              
  1. Genel Müdür,                               
  2. Hissedarlar arasından Genel Kurul'ca seçilecek altı üye,         
  olmak üzere bir başkan toplam yedi üyeden teşekkül eder.          
  b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için;            
  1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak,      
  2. Yüksek öğrenim yapmış olmak,                       
  3. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek üyelerden üçünün maliye ve 
iktisat; ikisinin Banka'nın faaliyet alanı ile ilgili ihtisasa sahip olmaları  
gerekir.Diğer üyede ise mesleki ihtisas şartı aranmaz.             
  c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür.                
  d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren-
ler tekrar seçilebilirler.Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Tica- 
ret Kanunu hükümleri uygulanır.                         
  e) Yönetim Kurulu enaz ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile  
toplanır.Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır.Çekimser oy kullanıla-
maz.Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki sayılır.             
  Yönetim Kurulu'nun görevleri:                        

  Madde 12 - Yönetim Kurulu'nun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili 
mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde Bankanın bu K.H.K. 
belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.               
  Yönetim Kurulu bu meyanda;                         
  a.Şirketlere kredi açılmasına sermayelerine iştirak edilmesine,Banka'nın  
öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılması- 
na,geri alınmasına ve kar garantisi verilmesine karar verir.          
  b.Yurt içinde ve dışında temsilcilikler,şubeler ve irtibat büroları açılma- 
sına ve kapatılmasına karar verir.                       
  c. Banka'ya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararları alır.    
  d. Orta ve uzun vadeli planlar ile bu K.H.K.'nın 10. maddesine göre hazırla-
nacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.      
  e. Yıllık faaliyet raporu,bilanço ve kar - zarar hesabını ve karın dağıtım 
şeklini hazırlayarak Genel Kurul'a önerir.                   
  f. Banka faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli   
organizasyonu ve çalışma usullerini tesbit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.
  g. Genel Müdür'ün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bun- 
ların görev ve yetkilerini belirler.                      
  h. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halin-
de,yeni tayin yapılıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekalet edecek Yö- 
netim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekalet edecek Genel Müdür Yardımcısını 
seçer ve Bakan'ın onayına sunar.                        
  i. Çalışmakta olan ve ayrılmış Banka mensuplarına öncelik verilmek suretiyle
Banka'nın iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçi adaylarını seçer. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  j. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.                 
  Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırla- 
rını belirterek Genel Müdür'e devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hu- 
suslardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kurulu'na ilk toplantısında bilgi ve- 
rir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.           
                                        
  Genel Müdür :                                

  Madde 13 - (Değişik birinci fıkra : 22/6/1988 - KHK - 329/6 md.) Genel Mü- 
dür ortak kararname ile tayin edilir. Görevden alınma, tayindeki usule göre ya- 
pılır.                                     
  Genel Müdür olarak tayin edilebilmek için; iktisat, maliye, işletme, yöne- 
tim, hukuk veya mühendislik dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış ol-
mak ve en az on yılı kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üzere toplam onbeş yıl 
başarı ile çalışmış bulunmak gereklidir.                    
  Genel Müdür'ün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :         
  a) Banka'yı ilgili mevzuat, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrul- 
tusunda yönetir.                                
  b) İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Banka'yı temsil   
eder ve temsil yetkisini gerektiğinde devreder.                 
  c) Üst düzey yöneticilerin tayinlerini teklif ve diğer personeli tayin eder.
  d) Banka sermayesi ile diğer mali kaynakların, kuruluş amacına ve verimlilik
esaslarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar.               
  e) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar.                 
  Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde yetkilerini kısmen daha alt kademelere
devredebilir. Yetki devri Genel Müdür'ü sorumluluktan kurtarmaz.        
                                        
  Genel Müdür yardımcıları :                         

  Madde 14 - (Değişik : 2/1/1990 - KHK - 401/4 md.)             
  Genel müdür yardımcıları, Genel Müdür'ün önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 
kararı ile atanır. Görevden alınma, tayindeki usulle yapılır.          
  Genel Müdür Yardımcısı olabilmek için iktisat, maliye, işletme, yönetim,  
hukuk veya mühendislik dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak ve
bankacılık veya işletmecilik kesiminde en az 7 yıl başarı ile çalışmış bulunmak 
gerekir.                                    
                                        
  Banka personeli :                              

  Madde 15 - (Değişik : 22/6/1988 - KHK - 329/7 md.) Banka personeli hakkında
iktisadi devlet teşekkülleri personel rejimi uygulanır.             
                                        
  Denetim Kurulu :                              

  Madde 16 - (Değişik : 2/1/1990 - KHK - 401/5 md.)              
  Bankanın denetim kurulu üç üyeden oluşur.                  
  Denetim Kurulu üyeleri hissedarlarca önerilen adaylar arasından Genel Ku-  
rul'ca seçilir.                                 
  Denetçilerde, Yönetim Kurulu üyeleri için gerekli şartlar aranır. Denetçi- 
ler, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre çalışırlar.        
  Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler 
tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uygulanır.                           
                                        
K.H.K.'LER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  IV. KISIM                  
                ÇEŞİTLİ HÜKÜMETLER                
                                        
  İstisnalar, hak ve imtiyazlar :                       

  Madde 17 - Banka, bu Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı haller hariç İktisadi
Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Kanunu ile genel muhasebe, Dev-
let alım - satımı ve ihaleleriyle Devlet inşaatının tabi bulunduğu mevzuat hü- 
kümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir.               
  Banka'nın taşınır ve taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacak-
ları Devlet malı hükmündedir.                          
  Banka kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesi için gayrimenkul- 
leri tasarrruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, inti- 
fa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri vesair hakları tesis eder.  
  Kalkınma plan ve programlarında tarif edilen halka açık şirketler, Banka iş 
programlarında tarifi verilen işçi şirketleri ile ulusal ve uluslararası kuru- 
luşlarla mutabık kalınan tariflere uyan çok ortaklı şirketlere açılan krediler 
ve bu şirketlerce Bankaya yapılan her türlü ödemeler banka ve sigorta muamelele-
ri vergisinden muaftır.                             
  Bu kredi işlemleriyle ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukavelena- 
me, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve tel- 
graflar, dekontlar, münakale, tediye, irsal, teslim, tahsil emirleri ve hernevi 
kağıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehterlarından Bankaca  
alınacak beyanname, bilanço ve işletme hesabı hülasaları, menkul rehni ve gayri-
menkul ipoteği işlemleri bu şirketlerin Banka emrine tanzim edeceği senetler,  
reeskont senetleri, bu kredilerden doğacak borçlar hakkında icra, mahkeme ve  
resmi daireler nezdinde yapılacak takip ve tahsilata dair her nev'i talep, teb- 
liğ ve kararlar, ipoteğin paraya çevrilmesi ve gayrimenkulün Banka üzerinde   
kalması ile ilgili muameleler, bu krediler dolayısıyla Bankaca alınan paralar, 
faiz, komisyon, her türü masraf karşılıkları dahil, damga vergisinden, noter ve 
tapu harçlarından ve hertürlü harçlardan muaftır.                
                                        
  Karın dağıtımı :                              

  Madde 18 - (Değişik : 2/1/1990 - KHK - 401/6 md.)              
  Yıllık safi karın;                             
  1. % 5'i nominal sermayenin % 20'sini buluncaya kadar 1 inci tertip yedek  
akçeye,                                     
  2. Bankalar Kanunu'nun ÖngÖrdüğü diğer yedek akçelere,           
  3. Vergi ve diğer kanuni yükümlülüklere,                  
  4. Pay sahipleri için ödenmiş sermaye payları üzerinden % 5'i 1 inci temet- 
tü payına,                                   
  5. Genel Kurulca tesbiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brüt 
üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği esaslar  
dahilinde tevzi edilmek üzere temettü olarak personele,             
  ayrıldıktan sonra, kalan kardan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca ge-  
rekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurul'ca uy-
gun görülecek şekilde pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.   
  Bu dağıtımlar sonunda (B) grubu hisse senedi sahiplerine Ödenmiş sermaye  
payları üzerinden verilen kar payı oranı, o dönem için devlet tahvillerine   
uygulanmış olan ortalama faiz oranının altında olamaz. Bu gruba dağıtılacak   
temettü oranının bu oranın altında kalması halinde, aradaki fark Banka'ca ikmal 
olunur ve gider kaydedilir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Kurul'da oy kullanma:                         

  Madde 19 - Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.  
Genel Kurul'da oylar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kullanılır.      
                                        
  Banka'nın mal ve belgeleri                         

  Madde 20 - Banka'ya ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve paralar ile 
her türlü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir.               
  Banka'nın mal ve paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleriyle diğer  
mevcutlarına karşı işlenen suçlar Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt 
ve belgeler üzerinde işlenen suçlardan sayılır.                 
                                        
  İştirakler:                                 

  Madde 21 - Banka, bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki amaç ve faaliyetlerini  
gerçekleştirmek için şirketler kurabilir ve kurulmuş şirketlere iştirak edebi- 
lir. Banka payının % 50'nin altında olması esastır. Bu oranın aşılması halinde 
aşan miktar, aşım tarihinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılır.      
  Bankanın iştirakleriyle ilgili faaliyetleri ile bu iştiraklerde temsilci  
olarak görev alacak mensupların atanmaları ve şirketlerce temsilcilere yapılacak
ödemeler bir yönetmelikle düzenlenir.                      
                                        
  Gözetim ve denetim:                             

  Madde 22 - Bakanlık, Banka'nın faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine  
uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevlidir. Bu görev, Banka'nın görev ve 
yetkilerini daraltmayacak ve normal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yerine 
getirilir.                                   
  Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu her yıl Banka'nın faaliyetlerine ilişkin
bir rapor hazırlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunar.     
  Banka, bilanço ve kar-zarar cetvellerini hazırlar ve engeç Mart ayı sonuna 
kadar Yüksek Denetleme Kurulu'na gönderir.                   
  Yüksek Denetleme Kurulu Bankaya ilişkin raporunu Mayıs ayı sonuna kadar Ban-
kaya gönderir.                                 
  Bankanın Genel Kurulu en geç Haziran ayı sonuna kadar toplanır ve Yüksek  
Denetleme Kurulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını verir.        
                                        
  Diğer kanuni hükümler:                           

  Madde 23 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret 
Kanunu ve Bankalar Kanunu'nun kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümleri 
uygulanır.                                   
                                        
               V. KISIM                      
              GEÇİCİ HÜKÜMLER                   
                                        

  Geçici Madde 1 - Mevcut iştirakler için 21. maddede belirtilen süre, bu Ka- 
nun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinde başlar.              
                                        

  Geçici Madde 2 - Yönetim Kurulu, Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük  
tarihinden itibaren 3 ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.        
  Bu ilk Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin  
seçimi yapılır.                                 
                                        
                                        
K.H.K.'LER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 3 - Banka personelinin özlük hakları, 15'inci maddede belirti- 
len personel rejimi ile ilgili Kanun yürürlüğe girinciye kadar mevcut düzenleme-
ler çerçevesinde yürütülür.                           
  Şu kadarki, personel rejimi Kanunu ile sağlanan parasal haklar ile mevcut  
parasal haklar arasında personel aleyhine olan fark ortadan kaldırılıncaya ka- 
dar, tazminat olarak ödenir.                          
                                        
               VI. KISIM                     
              SON HÜKÜMLER                    
                                        
  Yürürlükten kalkan mevzuat:                         

  Madde 24 - 17/4/1975 tarih ve 1877 sayılı Kanun'a dayalı olarak çıkartılan 
11/11/1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmış- 
tır.                                      
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 25 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 26 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                 * *                      
                  *                      
                                        
     4/11/1983 TARİHLİ VE 165 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE      
               İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:               
                                        
  1) 2/1/1990 tarihli ve 401 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Madde- 
leri:                                      
                                        

  Geçici Madde 1 - Bankanın Anasözleşmesi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ya- 
yımı tarihinden itibaren 4 ay içinde hazırlanır.                
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte  
mevcut olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevleri, süreleri sonuna   
kadar devam eder.                                
  Ancak, yeni ihdas edilen yönetim kurulu üyelikleri için, ilk Genel Kurul  
toplantısında seçim yapılır.