Endeksler
                                        
            YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE            
           YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARi TEŞKİLATI         
            HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)          
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi: 7/10/1983 No: 124               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 17/6/1982 No: 2680               
  Yayımlandığı R. G. Tarihi: 21/11/1983 No: 18228              
  V.Tertip Düsturun Cildi : 22     Sh.:1418               
                                        
             B İ R İ N C İ  K I S I M               
           AMAÇ, KAPSAM, TEŞKİLAT VE GÖREVLER            
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Amaç ve Kapsam                 
  Amaç :                                   

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Yükseköğretim üst Kuruluşla-
rı ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine   
İlişkin Esasları düzenlemektir.                         
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve bağ-
lı kuruluşlarla Yükseköğretim Kurumlarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 
51'inci maddesine göre kurulan idare teşkilatını kapsar.            
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
           Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatı           
                                        
  Yükseköğretim kurulu idari teşkilatı :                   

  Madde 3 - Yükseköğretim İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:    
                                        
  a) Özel Kalem Müdürlüğü,                          
  b) Genel Sekreterlik,                           
  c) Eğitim, Öğretim Daire Başkanlığı,                    
  d) Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,          
  e) Komptrolörlük Daire Başkanlığı,                     
  f) Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,                
  g) Bilgi işlem Merkezi Daire Başkanlığı,                  
  h) İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığı,                 
  i) Hukuk Müşavirliği,                           
  j) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.                  
                                        
---------------------------                           
(1) Bu KHK'nin ekindeki cetveller 21/11/1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi    
  Gazete'de yayımlanmıştır.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
       Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatının Görevleri         
                                        
  Özel Kalem Müdürlüğü :                           

  Madde 4 - Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır :           
  a) Yükseköğretim Kurulu Başkanının yazışmalarını yürütmek,         
  b) Yükseköğretim Kurulu Başkanının her türlü protokol, ziyaret ve tören iş-
lerini düzenlemek,                               
  c) Yükseköğretim Kurulu Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.    
                                        
  Genel Sekreterlik :                             

  Madde 5 - 1. Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile ençok iki genel sek- 
reter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.                
  2. Genel Sekreter, Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatının başıdır ve bu  
teşkilatın çalışmasından Yükseköğretim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.    
  3. Genel Sekreterin, Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatının başı olarak  
yerine getireceği görevler dışında, kendisi veya kendisine bağlı birimler aracı-
lığı ile yapacağı görevler şunlardır :                     
  a) Yükseköğretim Kurulunun yerli ve yabancı basınla ilişkilerini düzenle- 
mek; öğrenci, öğretim üyesi, resmi ve özel kurumlarla iyi ilişkiler kurmak.   
  b) Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağ-
lamak ve denetlemek,                              
  c) Yükseköğretim Kurulu toplantılarında oya katılmaksızın raportörlük göre-
vini yapmak,                                  
  d) Yükseköğretim Kurulu teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında  
Kurul Başkanına öneride bulunmak,                        
  e) Yükseköğretim Kurulu kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını
sağlamak,                                    
  f) Başkanlıkça hazırlanan Kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını, yoklama
cetvellerinin muhafazasını sağlamak,                      
  g) Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve Üniversitelere duyu- 
rulmasını sağlamak,                               
  h) Yükseköğretim Kurulunun destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçları-
nın karşılanmasını sağlamak,                          
  i) Kanunla ve diğer mevzuatla veya Kurul Başkanınca verilen görevleri yap- 
mak.                                      
                                        
  Eğitim öğretim Daire Başkanlığı :                      

 

 
  Madde 6 - Eğitim ve öğretim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :    
  a) Yükseköğretim Kurulunun eğitim ve öğretimle ilgili görevlerine ilişkin 
her türlü hizmetlerini yürütmek,                        
  b) Yükseköğretimin eğitim ve öğretim programlarını izlemek, geliştirmek ve 
bunlarla ilgili araştırmalar yapmak.                      
                                        
  Araştırma, Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı :             

  Madde 7 - Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri   
şunlardır :                                   
  a) Kalkınma planları ve yükseköğretim planları doğrultusunda, üniversitele-
re ayrılan bilimsel araştırma kaynaklarının en verimli biçimde ve amacına uygun 
olarak kullanılmasını sağlayacak önerileri hazırlamak, uygulamaları izlemek,  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Kalkınma plan ve hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu ve birim- 
lerinin ana görevlerine ilişkin politikaları oluşturmak ilgili çalışmalar yap- 
mak,                                      
  c) plan ve programları hazırlamak, uygulamayı izlemek, sonuçlarını değerlen-
dirmek, karşılaşılan güçlükleri giderici önlemleri saptayarak Kurul Başkanlığına
sunmak,                                     
  d) Plan ve yıllık programlarla ilgili araştırmalar yapmak, istatistik veri-
leri toplayıp değerlendirmek,                          
  e) Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında, kanunlarla belir- 
lenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda sürekli işbirliği ve koordinasyonun 
sağlanması ile ilgili çalışmaları yapmak.                    
                                        
  Komptrolörlük Daire Başkanlığı :                      

  Madde 8 - Komptrolörlük aşağıdaki görevleri yürütür :            
  a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi 
için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şe- 
kilde kullanılmasını sağlamak üzere yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversi- 
telere ait bütçe tasarılarını, plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygu- 
lamasını izlemek,                                
  b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, 
belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.               
                                        
  Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı :                  

  Madde 9 - Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : 
  a) Kütüphanenin düzenli çalışmasını sağlamak,                
  b) Kitap ve Dergileri yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak, bunların mikro- 
film, film, video, banta geçirilmesini ve ciltlenmesini ve kataloglanmasını yap-
tırmak,                                     
  c) Gerekli her türlü film, fotokopi, kitap, dergi ve makaleleri sağlamak,  
  d) Kütüphane hizmetlerini yükseköğretim kurumları ile ihtiyaç duyan kişi ve 
kurumlara sunmak.                                
                                        
  Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığı :                   

  Madde 10 - Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:   
  a) Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıt- 
larını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak,                    
  b) Gerekli yayın ve dökümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve  
gerektiğinde hizmete sunmak,                          
  c) Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dal-
ları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin 
fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak,                
  d) Başkanlıkça verilecek diğer bilgi işlem hizmetlerini yapmak.       
                                        
  İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığı :