Endeksler
    ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 6/2/1998  No: 98/10746        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 31/12/1960 No: 193          
                     1/7/1976  No: 2022          
                     7/5/1987  No: 3359          
                     13/12/1983 No: 181 KHK        
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 18/3/1998  No: 23290         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi: 37 S.:            
                                        
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
             Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar           
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları tarafından özürlülere  
sağlanacak haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen sağ- 
lık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve sağlık kurulu
raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve   
esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.                  
  Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı yataklı tedavi kurumları ve sağlık kuruluş-
ları ile aynı Bakanlığa bağlı olarak çalışan muvazzaf subay, astsubay, uzman  
çavuş ve uzman onbaşılar ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme   
tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek sağlık kurulu rapor- 
ları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.                     
  Dayanak                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 2022 sayılı 65 Ya-
şını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 181 sayılı Sağlık  
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.                           
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelik'te geçen deyimlerden;                
  a) Özürlü: Doğuştan ya da sonrdan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu,  
bedensel, zihinsel,ruhsal,duygusal ve sosyal yeteneklerni çeşitli derecelerde  
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini  
karşılamada güçlükleri olan bireyi,                       
  b) Sağlık Kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yet-
kili olan ve bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen organları,
  c) Balthazard Formülü: Çalışma gücü hesabında birden fazla özürü olanlar  
için kullanılan hesaplama şeklini,                       
  ifade eder.                                 
                İKİNCİ BÖLÜM                  
       Yetkili Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Kurulları ve         
           Rapor Düzenleme Usul ve Esasları              
  Sağlık kurulunun teşkili                          

  Madde 4 -Sağlık kurullarının teşkili için; iç hastalıkları, genel cerrahi, 
göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji ve/veya psikiyatri uzmanının bulunması zorunlu-
dur. Görüşülecek özür, bu uzmanlık dalları dışında kalan bir dal ise, ilgili  
dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır.                   
  Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.       
  Eğitim hastanelerinde sağlık kurullarına şefler, bulunmadıkları zaman şef  
yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler.     
  Kurulun başkanı bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hastanelerin  
baştabibidir. Baştabibin bulunmadığı zaman kurulun başkanlığını baştabibin   
görevlendireceği bir üye yapar.                         
                                        
                                        
                                        
  Yetkili sağlık kuruluşları                         

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye 
Ek-3 sayılı listede belirlenen sağlık kuruluşları yetkilidir.          
  Ek-3 sayılı listede yer alan yetkili sağlık kuruluşlarında ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile Maliye Bakanlığı'ndan uygun görüş alınarak Sağlık Bakanlığı'nca 
değişiklik yapılabilir ve değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak tebliğ ile  
duyurulur.                                   
  Yetkili olmayan sağlık kuruluşları ile 4 üncü maddede belirtilen şekilde  
sağlık kurulu teşkil etmeyen sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar bu Yönetme- 
lik kapsamında değerlendirilmez.                        
  Raporların düzenlenmesi                           

 

 
  Madde 6 - Sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu kurum
ve kuruluşlarınca resmi yazı ile gönderilmesi veyadoğrudan raporu verecek olan 
hastanenin baştabipliğinemüracaat etmeleri gerekir.               
  Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli   
raporların kontrol süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer  
rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerden daha önce sağlık kurulu raporu 
alıp almadıklarına ilişikin beyan istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir  
başka şekilde, evvelcerapor verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor   
verilmez.                                    
  Özürlüler için düzenlenecek sağlık kurulu raporu EK-1'de yer alan rapor   
formuna göre poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak   
suretiyle, bulgular veteşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan   
tetkiklere dair bilgiler bu forma eklenir. Kurul, buna göre özürlü kişiyi biz- 
zat görerek karar verir ve özür oranını 7 nci maddede belirtilen esaslara göre 
belirler.                                    
  İstihdam amacıyla verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve özür durumuna  
göre çalışma gücükaybı oranının yazılmasıyla birlikte, özürlünün çalışıp çalışa-
mayacağı ile kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı işlerin  
niteliği belirtilir.                              
  Özel eğitim okullarına kabuliçin verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve 
çalışma gücü kaybı oranı yazılır. Herhangi bir yorum yapılmaz.         
  Sosyal Hizmetleri ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerine alınacak özürlüler için, ayrıntılı teşhise yer vren rapor düzen-  
lenir.                                     
  Özür oranın belirlenmesi                          

  Madde 7 - Özür oranı, sağlık kurulunca Ek-2 sayılı Çalışma Gücü Kaybı    
Oranları Cetvelinde yer alan özür durumuna göre yüzde (%) olarak belirlenir. Bu 
cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler, fonksiyon kayıplarına göre değerlen- 
dirilir.                                    
  Hastalığın kendisine ait belirti ve bulgular için,ayrıca çalışma gücü kayıp 
oranı puanı verilmez.                              
  Birden fazla özür bulunması                         

  Madde 8 - Birden fazla hastalık veya özürü bulunanların çalışma gücü kayıp- 
larından en fazla kayıba neden olan hastalık esas alınır, diğerleri Balthazard 
Formülü ile bilirlenir.                             
  60 (altmış) yaşın üzerindekilere Balthazard Formülü ile % 10 eklenir.    
  Balthazard Formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:               
  a) Çalışma gücü kayıp oranları ayrı ayrı tespit edilir.           
  b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.           
  c) En yüksek oran özürlünün çalışma gücünün tümünü gösteren % 100'den    
çıkarılır.                                   
  d) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen çalışma gücü kayıp oranı 
ile çarpılır. Çarpımın 100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek çalışma gücü  
kayıp oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların çalışma gücü kayıp 
oranı bulunmuş olur.                              
  e) Arıza ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların kayıp oranı birinci 
sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurul kararlarının kaydı                          

  Madde 9- Kurul kararlarının kaydı için sağlık kurulu raporu verebilecek her 
hastanede ayrı bir sağlık kurulu defteri kullanılır. Kurul üyeleri deftere   
kaydedilen rapor suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler ra-  
porun kurumda kalan nüshasına ve bu deftere gerekçeli olarak muhalefet şerhini 
yazarak imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüs- 
haları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksı-  
zın imzalanır. Kararın oy birliği veya çoğunlukla verildiği, raporların karar  
bölümüne mutlaka yazılır.                            
  Sağlık kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde,   
kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.              
  Raporun geçerlilik süresi                          

  Madde 10- Kalıcı hastalık veya özürler için raporun bir defa verilmesi ye- 
terlidir. Ancak, özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı çalışma 
gücü kaybı oranı yeniden belirlenir.                      
  Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın   
önceki sağlık kurulu raporu da kurula sunularak sağlık kurulunun belirleyeceği 
süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.                
  Raporun tasdiki ve verilişi