Endeksler
                                        
            TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  2.9.1997 No: 97/9916         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1946 No: 4922          
                     9.7.1982 No: 2692          
                    14.10.1983 No: 2920          
                     9.4.1987  No: 3348          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.9.1997  No: 23107          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5      Cildi: 36, S:        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hava sahası, kara hudutları, içsuları ve  
karasuları içinde ve açık deniz sahalarında yapılacak arama ve kurtarma hizmet- 
lerinin yürütülmesinde, ilgili bakanlık ve kuruluşların görev ve surumlulukla- 
rının tesbiti ile arama ve kurtarma faaliyetlerinin 3348 sayılı Ulaştırma Ba-  
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4749 sayılı Şikago'da   
7/12/1944 de Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması 
ile Geciçi Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun, 2920 sayılı
Türk Sivil Havacılık Kanunu, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında   
Kanun, 6812 sayılı İştişari Denizcilik Teşkilatının Kurulması Hakkındaki Dev-  
letlerarası Sözleşmeye Katılmamıza ve Bu Sözleşmenin Tasdikine Dair Kanun, 3169 
sayılı Hükümetlerarası Deniz İstişari Teşkilat Sözleşmesinde Yapılan Değişik-  
liklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 3171 sayılı Denizde Arama 
ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Ekinin ve Konferans Kararlarının Onay- 
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Kanunu, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka- 
nun Hükmünde Kararname, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hak- 
kında Kanun, 2559, sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanunu, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ve bu Yönetmeliğin kapsam  
bölümünde görev verilen kuruluşların mevzuatları ile uluslararası çok taraflı  
ve/veya iki taraflı sözleşmeler esasların auygun olarak yürütülmesini sağla-  
maktır.                                     
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen mevzuat ve bu Yönetmelik 
kapsamında kendilerine arama ve kurtarma hizmetlerinin yerine getirilmesinde  
doğrudan veya dolaylı olarak görev verilen bakanlıklar ile kurum ve kuruluşları 
kapsar.                                     
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Arama ve Kurtarma; hava ve deniz vasıtalarının karada, havada, su üstünde
ve su altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerin-
de; bu vasıtalardaki şahısların hertürlü araç, özel teçhizat veya kurtarma bir- 
likleri kullanılarak aranması ve kurtarılması işlemini,             
  b) Kazazede; (a) bendinde belirtilen ve bulundukları mahalde yaşamları   
tehlikede bulunan kişiyi,                            
  c) Arama ve Kurtarma Harekatı; arama ve kurtarma maksatları için icra    
edilen faaliyetlerin bütününü,                         
  d) Arama ve Kurtarma Bölgesi (AKB); içinde arama kurtarma harekatı icra   
edilmek üzere tespit edilmiş, bu Yönetmeliğin Ek/1A ve Ek/1B'de koordinatlarla 
tanımlanan sahayı,                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM); karada, denizde ve  
havada, arama ve kurtarma harekatının en üst düzeyde koordinasyonunu ve işbir- 
liğini sağlayan ve halin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı ve/veya
iki taraflı sözleşmeler esaslarına göre komşu ve ilgili ülkelerle de arama kur- 
tarma bölgesi içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için koordi- 
nasyon ve işbirliği kuran merkezi,                       
  f) Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (AKKM); kendi bölgeleri içinde 
yapılacak arama ve kurtarma harekatında bilgi toplama, değerlendirme, planlama 
ve ilgili yerlere bilgileri aktarmak suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer  
ilgili kuruluşlar ile arama kurtarma harekatını Ana Arama ve Kurtarma Koordi-  
nasyon Merkezi adına koordine eden merkezleri (Kıyılardan itibaren deniz saha- 
larındaki harekatın koordinasyonundan sorumlu merkez Deniz AKKM, kara ve adalar 
üzerindeki harekatın koordinasyonundan sorumlu merkez Hava AKKM olarak adlandı- 
rılır. Bu merkezler arama ve kurtarma faaliyetlerinin düzenli ve çabuk yürütül- 
mesini sağlamak için kendi, yardımcı ve gerekirse tali AKKM'lerini oluşturabi- 
lirler. Dz. ve Hv.AKKM'leri, Ek-2'de gösterilen ilgili kuruluşların teşkilat ya-
pıları içinde oluşturdukları ve yönergelerinde belirttikleri AK ile görevlendi- 
rilen birimlerle de koordineli olarak çalışırlar),               
  g) Olay Yeri Koordinatörü (OYK); kaza yerinde arama ve kurturma harekatını 
koordine ve icra eden personeli (Olay meydana geldiği sırada olay mahallinde  
bulunan veya aldığı ihbar üzerine arama ve kurtarma maksadıyla, olay yerine ilk 
intikal eden gruptaki/birlikteki en kıdemli personel olay yeri koordinatörünün 
görev ve sorumluklarını, arama ve kurtarma merkezleri tarafından özel olarak bir
olay yeri koordinatörü tayin edilinceye kadar deruhte eder),          
  h) Arama Kurturma Birliği (AKBİR); arama ve kurtarma faaliyetlerinin süratli
bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü teçhizatla donatılmış ve   
özel eğitim görmüş personelden oluşan birliği,                 
  ifade eder.                                 
  Görev ve Sorumluluklar                           

  Madde 4 - a) Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan-
lıkları); askeri arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütür, Deniz ve Hava    
AKKM lerince yapılacak talepleri değerlendirerek imkanları ölçüsünde karşılar AK
faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim
hususlarının kapsanacağı kendi özel yönergesini yayınlar.            
  b) Milli Savunma Bakanlığı (Dış ve İç Tedarik Daire Başkanlıkları, Harita  
Genel Komutanlığı); Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu arama ve kurtarma
faaliyetleri için gerekli malzeme, teçhizat ve vasıtalar kaynağın tahsisine   
bağlı olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satın alır.    
Hv.AKKM'de kullanılmak üzere harekat ve planlama açısından gerekli harita, kroki
ve ilgili dokümanları temin eder. Harita Genel Komutanlığına bağlı hava vasıta- 
larına ihtiyaç duyulduğunda Hv.AKKM tarafından talep edilen görevlendirmeyi ya- 
par.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlü-  
gü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İller İdaresi  
Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü); bünyesinde bulunan kuru-  
luşlara bağlı araç, gereç ve personeli ilgili AKKM'nin talebi doğrultusunda   
yapılacak AK faaliyetinin niteliğine göre tek tek veya beraberce tahsis eder.  
İl sınırları içerisindeki olaylarda valiliğe yapılan AKKM müracaatlarında    
ildeki imkanların seferber edilmesini sağlar. Mahalli idareler ve sivil savunma 
teşkilatlarının AK faaliyetlerini yürütmek üzere özel düzenlemeler yapmasını  
ve gerekli tedbirleri almasını sağlar. AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, 
koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim hususlarını kapsayan kendi özel yö- 
nergesini yayınlar.                               
  d) Dışişleri Bakanlığı; arama ve kurtarma ile ilgili olarak uluslararası  
teşkilat ve çalışmalarda, toplantı sonuçlarından veya diğer ülke makamlarından 
Bakanlığa intikal eden belge ve bilgileri, AK faaliyetlerinin koordinasyonundan 
sorumlu ilgili makamlara iletir. AK çalışmalarının siyasi nitelikteki hususları-
na ilişkin değerlendirmelerde bulunur ve kararlar alır. Talep vaki olduğunda,  
AK konularında, uluslararası kuruluşlar ve/veya diğer ülke makamları ile işbir- 
liği ve koordinasyon temini hususunda ve temasların yapılması için gerekli   
tedbirleri alır.                                
  e) Maliye Bakanlığı; AK faaliyetlerinin organizasyon planlama ve icrası   
açısından ilgili kurumlarca belirlenen ihtiyaçların mevcut bütçe kaynakla-   
rından karşılanmasına ilişkin esasları belirler.                
  f) Bayındırlık ve İSkan Bakanlığı; HV.AKKM ile valilikler tarafından yapı- 
lacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bun-  
ları kullanacak personelin AK faaliyetlerine iştirakini sağlar. AK faaliyet-  
lerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim    
hususlarını kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar.              
  g) Salık Bakanlığı; AK faaliyetlerine ilişkin gerekli ilk yardım ve     
kurtarma teçhizat ve personel desteğini sağlamak üzere tedbir alır, kamu ve   
özel kuruluşların konu ile ilgili faaliyetlerini düzenler.           
  h) Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Mey-  
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü, Telsiz  
Genel Müdürlüğü); hava AKKM'ni kurar, uluslararası standartlarda, uygun, ye-  
terli malzeme,teçhizat ve personel ile donatır. 24 saat etkinlikle görev ya-  
pılmasını sağlar. Hava AK faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eder. Hava   
AK faaliyetlerine katılmasıplanlanan kuruşların Hv. AKKM'ne bildirdikleri imkan 
ve kabileyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar. Hava AK faaliyetle- 
rine ilişkin görevlendirme, koordinasyon,teşkilat, muhabere ve eğitim konula-  
rını içeren Hv.AKKM yönergesini ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile koordineli  
olarak hazırlar ve yayınlar. AK faaliyet sahasının NOTAM'lanması işlemlerini  
v frekanstahsisi,telefon,faks irtibatlarının sağlanması gibi haberleşme hiz-  
metlerine ilişkin düzenlemeleri ve AK muhaberesine öncelik verilmesini sağlar. 
İlgili bakanlık ve kuruluşlarca tespit edilecek HV.AK faaliyetlerinde kullanı- 
lacak özel araç ve teçhizatın ithalinde gümrük muafiyeti sağlanmasına ilişkin  
gerekli çalışmayı yapar ve AAKKM'ne bildirir.                  
  ı) Orman Bakanlığı; HV.AKKM'nin talebi üzerine arama ve kurtarma faaliyet- 
lerine ilgili bölgede o andaki mevcut imkanları ile personel araç ve gereç   
yardımı yapar.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  j) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Boru Hatları ile Petrol Taşıma   
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Su İŞleri Genel Müdürlüğü); Dz. ve Hv.AKKM'leri  
ile valilikler tarafından yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuru-   
luşlara ait araç, teçhizat ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine  
iştirakini sağlar.                               
  k) Denizcilik Müsteşarlığı; AAKKM ile Deniz AKKM'ni kurar, uluslararası   
standartlarda, uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır.    
24 saat etkinlikle görev yapılmasını sağlar. Deniz AK faaliyetlerini en üst dü- 
zeyde koordine eder. Deniz AK faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların  
Dz.AKKM'ne bildirdikleri imkan ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncel-  
liğini sağlar. Deniz AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon,   
teşkilat, muhabere ve eğitim konularını içeren Dz.AKKM yönergesini ilgili ba-  
kanlık ve kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlar ve yayınlar. Deniz AK faa- 
liyetlerine ilişkin gerekli duyuruların yayınlanması işlemlerini sağlar. İlgili 
bakanlık ve kuruluşlarca tespit edilecek deniz arama ve kurtarma faaliyetle-  
rinde kullanılacak özel araç ve teçhizatın ithalinde gümrük muafiyeti sağlan-  
masına ilişkin gerekli çalışmayı yapar. Hv. AKKM'den de temin edeceği bilgi-  
lerle müşterek olarak ihtiyaç duyulan gümrük muafiyetinin sağlanması maksadıyla 
Bakanlar Kurulu kararı alınmasını teminen Başbakanlığa müracaatta bulunur.   
Gelecekte bu Yönetmelik'te yapılması gerekli görülebilecek değişiklik/düzelt-  
melere ilişkin teklifleri Bakanlar Kurulu kararı alınması maksadıyla Başbakan- 
lığa sunar. Yönetmelik Ek'inde yer alan teknik kapsamlı Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve   
Ek-4'ün gerektiğinde değiştirilmesi ile ilgili işlemleri, ilgili makamlarla   
koordine etmek suretiyle yürütür.                        
  l) Gümrük Müsteşarlığı; Dz.AKKM'nin veya liman başkanlığının talebi üzerine 
uygun pozisyonda olan deniz vasıtalarının AK faaliyetlerine iştirakini sağlar. 
  m) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Türkiye Sualtı Sporları, Can Kurtarma, 
Paletli Yüzme ve Su Kayağı Federasyonu, Dağcılık Federasyonu, Kayak Federasyo- 
nu); bünyesindeki federasyonlara bağlı sporcuların istedikleri takdirde AK faa- 
liyetlerine iştirak edebilmeleri için Dz.ve Hv.AKKM'leri tarafından ihtiyaç du- 
yulan her türlü bilgi ve bilgeyi sağlar.                    
  n) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Hv.AKKM ile valilikler tarafından yapı- 
lacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bun-  
ları kullanacak personelin AK faaliyetlerine iştirakini sağlar.         
  o) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü; AK faaliyetinin yürütüldüğü  
sahaya ait genel hava ve deniz durumu ile ilgili tahminleri, ilgililerin talebi 
üzerine AAKKM veya ilgili AKKM'ne telefon veya fax ile bildirir. Gerektiğinde bu
merkezlerde meteoroloji uzmanı görevlendirir.                  
  p) Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı; Hv.AKKM tarafından talep edildiğinde 
mevcut imkan ve kabiliyetleri dahilinde ve sahip olduğu hava vasıtalarının   
özelliklerinden dolayı görerek şartlarda, kara üzerinde havadan arama görev-  
lerini yapar.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kısaltmalar                                 

  Madde 5 - Bu Yönetmelik'te geçen kısaltmalar EK-3'de yer almıştır.     
  Arama ve kurtarma faaliyetleri                       

 

 
  Madde 6 - AK faaliyetlerinin esasları şunlardır:              
  a) AK harekatının asli amacı insan hayatını kurtarmaktır. Tehlikeye maruz  
kalan deniz ve hava vasıtalarının kurtarılmasını kapsamaz. Milliyet farkı gö-  
zetmeksizin icra edilen bu faaliyet milli bir sorumluluk olup, sulh zamanla-  
rında diğer görevlere nazaran öncelik taşır. "Arama kurtarma" kodu ile isteni- 
lecek muhabere taleplerine, Türk Telekom A.Ş. birimlerince mutlak öncelik    
sağlanır. İlgili bakanlık ve kuruluşlar, birimlerine bu hususta gerekli direk- 
tifleri verirler.                                
  b) AAKKM, bu Yönetmelik'te belirtilen esaslar çerçevesinde Denizcilik Müs- 
teşalığı tarafından teşkil v idame edilir. Dz.AKKM yönergesi Denizcilik Müs-  
teşarlığı, Hv.AKKM yönergesi ise Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilgili bakanlık 
ve kurumlarla koordine edilerek bu Yönetmelik'in yürürlüğe girişini takiben altı
ay içinde yayımlanır.                              
  c) AK hizmetlerinde, 4 üncü maddede kendi özel yönergelerini çıkarmakla gö- 
revlendirilen bakanlık ve kuruluşlar 1979 tarihli Denizde Arama ve Kurtarma   
Uluslararası Sözleşmesi, bu Yönetmelik ve Dz. ve Hv. AKKM yönergeleri esasları 
doğrultusunde hazırlayacakları kendi özel yönergelerini Dz.ve Hv. AKKM yönerge- 
leri'nin yayınlanmasından itibaren üç ay içinde AAKKM'ne göndermek ve kendi   
yönergelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.           
  d) 4 üncü maddede belirtilen bakanlık ve kuruluşlar ile bunların birimleri 
aldıkları tehlike haberini süratle AAKKM'ne bildirirler.            
  e) AK harekatı ile ilgili gelişmeler hakkında AKKM'ne devamlı bilgi akışı  
sağlanır. Her hangi bir AK harekatı sonunda bu faaliyeti yürüten ilgili AKKM,  
safahat ve sonucu içeren, yönergesinde örneği bulunan raporunu en seri şekilde 
AAKKM'ne ulaştırır.                               
  f) AK harekatında görevlendirilen arama ve kurtarma birlikleri, arama ve  
kurtarma bölgesinde olay yerinin tesbit edilmesinde, uygun ölçekli deniz, kara 
ve havacılık haritalarını kullanırlar. Mevkiler coğrafi koordinatla bildirilir. 
  g) Açık denizler üzerinde icra edilecek AK harekatında komşu ülkelerin   
AKKM'leri yapılacak işbirliği esasları, uluslararası kurallarla veya Türkiye ile
sözkonusu ülkeler arasında yapılacak olan anlaşmalarla tespit edilir.      
  h) Açık denizler üzerindeki hava sahasında, ICAO kurallarına göre tanınan  
AK sorumluluğu, denizdeki Ak faaliyetlerini kapsamaz. Türkiye'nin karasuları  
dışındaki denizlerde Ak hizmetleri vereceği bölgeler, ilgili devletlerle yapı- 
lacak anlaşmalarla tespit edilir.                        
  İlgili devletlerle anlaşma yapılıncaya kadar karasuları dışında AK hizmeti 
verilebilecek açık deniz alanlarının koordinatları Ek/1A ve Ek/1B'deki haritada 
belirtilmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ı) AK faaliyetleri sonucunda, denizden kurtarılacak eşyalar ve sair mallar 
hakkında, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 139 uncu maddesi ve ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre işlem yapılır.                           
  Olağanüstü haller ve acil durum safhaları                  

  Madde 7 - Olağanüstü haller ve acil durumlar ile ilgili safhalar aşağıda  
belirtilmiş olup, harekata katılanlar ve gerektiğinde ilgili ülke ve uluslarara-
sı kuruluşlara AAKKM ve/veya ilgili AKKM tarafından yayımlanır.         
  a) Deniz ve hava vasıtasının veya personelinin yerine ilişkin bilginin mev- 
cut olmaması veya karşılaştıkları muhtemel zorluklar hakkında beirli zaman ve  
kriterler içinde, bilgi temin edilememesi sebebiyle,emniyet ve can güvenliğin- 
den şüphe edildiğinde "şüpheli Safha" ilan edilir.               
  b) Deniz veya hava vasıtanının mevkii, durumu ve harekatı ile ilgili bil-  
ginin devamlı surette alınamaması veya ciddi bir zorluk içinde bulunmasının   
kesinlikle kaçınılmaz olması sebebiyle vasıta veya personelin emniyetinin    
tehlike içinde olduğu biliniyorsa "Alarm Safhası" ilan edilir.         
  c) Deniz veya hava vasıtasının veya personelinin durumu ve mevkii ile ilgi- 
li bilginin devamlı surette alınamaması veya birlik veya personelinin ölüm   
tehlikesine maruz kaldığına dair bilginin alınması üzerine "Tehlike Safhası"  
ilan edilir.                                  
  Organizasyon                                

  Madde 8 - Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde Ak faaliyetlerinde görevlen- 
dirilen bakanlık ve kuruluşlar Ek-2'de gösterilmiştir.             
  Arama ve kurtarma komuta kontrol sistemi                  

  Madde 9 - Arama ve kurtarma komuta sistemi aşağıda belirtilmiştir.     
  a) Türk hava sahası, içsular, karasuları ve açık denizlerde, tehlike içinde 
bulunan hava ve deniz vasıtalarına ait AK hizmetleri 6 ncı maddeye göre yapılır.
Bu çalışmaların koordinasyonu AAKKM'nce yürütülür.               
  b) Mevzuatımıza tabi olarak, AKB içerisinde AK harekatının icra edileceği  
olay yerini belirlimek, kazaya uğrayan insanları kurtarmak için, komşu devlet- 
lerin AKKM'leri ile işbirliği yapılabilir.                   
  c) AK harekatının koordinasyon surumluluğu Dz.ve Hv.AKKM'lerine verilmiş-  
tir Şartlar icap ettiği takdirde kazayı ilk öğrenen birim, kendi insiyatifi ile 
en kısa zamanda AK faaliyetine başlar ve en seri vasıta ile de AAKKM'ne bilgi  
verir. Ayrıca bölgedeki kuruluş yöneticileri kendi kanallarında herhangi bir  
tehlike mesajı almaları halinde, mesaj gerçek olsun olmasın, derhal AKKM'ni   
gelişmelerden haberdar kılarlar.                        
  d) Hava vasıtaları, suüstü ve denizaltı gemileri ve kara vasıtaları her an 
bir AK harekatına katılacak şekilde hazırlanmalıdır. AK ile görevlendirilmesi  
planlanan bütün personel AK usullerini bilmekle yükümlüdür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Ak harekatına tahsis edilen bütün unsurlar, olay yeri koordinatörünün  
kontrolünde AK harekatına iştirak ederler.                   
  Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevleri           

  Madde 10 - Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevleri şunlardır:
  a) Arama ve kurtarma bölgesinde mevcut AK imkanları hakkında bütün bilgileri
elinde bulundurmak; bunları tablo ve haritalar halinde muhafaza etmek, ilgili  
bakanlık, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklikleri
işleyerek güncel halde muhafaza etmek,                     
  b) Komşu ve ilgili devletlerin AKKM'leri ve milli Dz. ve Hv.AKKM'leri ile  
devamlı haberleşmeyi temin etmek,                        
  c) 4 üncü maddede belirtilen bakanlık ve kuruluşlar ile koordineyi sağlamak,
  d) Arama ve kurtarma bölgesindeki meteorolojik durumu devamlı takip etmek, 
  e) Tehlike haberlerini değerlendirip, ayrıntılı bilgi toplamak,       
  f) Şüphe, alarm ve tehlike safhalarına ait mevcut bütün bilgileri ve harekat
ile ilgili gelişmeleri devamlı olarak ilgili Dz. ve Hv.AKKM'leri ile gerektiğin-
de ilgili ülkelerin AKKM'lerine aktarmak.                    
  Haberleşme