Endeksler

  YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI    
  VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK    
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 1.8.1997  No: 97/9853          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 16.7.1997 No: 4283            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 29/8/1997 No:23095            
  Yayımlandığı Düstürun Tertibi  : 5,  Cild: 36 S:             
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                  
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Yap-İşlet modeli ile üretim şirketlerine ül-
ke enerji plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için  
mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni  
verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usulleri belirlemektir.Hidroelektrik,
jeotermal, nükleer santrallar ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ça- 
lıştırılacak santrallar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.            
  4283 sayılı Kanuna göre TEAŞ'ça belirlenecek kurulma ve işletilme kuralları 
çerçevesinde, elektrik enerjisi üretmek amacıyla mülkiyetleri kendilerine ait  
olmak üzere üretim şirketlerince termik santralların kurulması, bu santrallarda 
üretilen elektrik enerjisinin satışı ile Bakanlıkça üretim tesisi kurma ve iş- 
letme izni verilmesi konularında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.       
  Hukuki dayanak                               

  Madde 2- Bu Yönetmelik, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.             
  Tanımlar                                  

  Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;                       
  Yap-İşlet modeli: Elektrik enerjisi santrallarının üretim şirketleri mülki- 
yetlerinde kurulmalarını, işletilmelerini, üretilen elektrik enerjisinin be-  
lirlenen esas ve usuller çerçevesinde TEAŞ'a satışını içeren modeli,      
  Üretim şirketi: Mülkiyeti kendisine ait olmak üzere sadece elektrik ener-  
jisi üretim tesisi kurmak ve işletmek için kurulmuş veya kurulacak yerli ve/  
veya yabancı sermaye şirketini,                         
  Üretim tesisi: Kurulacak termik santral ile bağlantılı olarak çalışan teç- 
hizat ve makina grupları ile menkul ve gayrimenkul ana ve yardımcı bina ve   
araçların tümünü,                                
  Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı,              
  İşletme ruhsatı: Üretim tesisinin geçici kabulünden sonra Bakanlıkça üretim 
şirketine verilecek resmi izin ve belgeyi,                   
  TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,   
  Yönetim kurulu: Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi yönetim kuru- 
lunu,                                      
  Teklif tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,            
  Enerji, elektrik enerjisi: Aktif elektrik enerjisini,            
  Enerji birim fiyatı (sözleşme fiyatı, teklif fiyatı): Üretim şirketinin,  
TEAŞ tarafından belirlenen şartlarla ürettiği ve teslim ettiği her kilowatt-  
saat karşılığı olarak tesbit edilen fiyatı,                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin, istekliler ara-   
sından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin  
onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,               
  Şartname: Yapılacak işin gene, özel, teknik ve idari esas ve usullerini   
gösteren ve yönetim kurulunca onaylanmış belgeleri,               
  Uygun teklif: Bedel, nitelik ve diğer şartlar yönünden değerlendirilerek  
tercih edilen teklifi,                             
  Sözleşme: Şartname eki olarak verilen, koşulları ihaleye çıkılmak üzere yö- 
netim kurulunca onaylanmış, TEAŞ ile üretim şirketi arasında imzalanacak yazılı 
anlaşmayı,                                   
  Proje: Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilecek elektrik enerjisi üretim te- 
sisini,                                     
  Teklif: Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilecek üretim tesisi için şartname-
ye göre istekli şirketler tarafından hazırlanan ve teklifi oluşturan tüm dokü- 
manları,                                    
  Yakıt: Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen santralda enerji  
üretimi için kullanılacak ana, yardımcı ve ana yakıtın olmaması durumunda kul- 
lanılmak üzere belirlenen yakıtları,                      
  Nominal üretim kapasitesi :Kurulacak santralın özelliklerine göre şartname 
ve sözleşmede üretim tesisi için tanımlanan net üretim kapasiteni (megawatt   
olarak),                                    
  Ünite gücü: kurulacak üretim tesisinin özelliklerine göreşartname ve söz-  
leşmede santralın her bir ünitesi için tanımlanan çıkış gücünü (megawatt ola-  
rak),                                      
  Yıllık performans değerleri: Üretim şirketi tarafından garanti edilmek üze- 
re sözleşmede belirtilen işletme ile ilgili değerleri,             
  Üretim miktarı: Kurulacak üretim tesisinin yerine ve özelliklerine göre,  
şartnameye uygun olarak şirket tarafından teklifinde kilowatt-saat olarak veri- 
len ve üretim şirketi tarafından garanti edilen yıllık net üretim miktarını,  
  Alım garantisi: Kurulacak üretim tesisinin özelliklerine ve yerine göre,  
ulusal elektrik sisteminin şartlarında arz-talep dengesi gözetilerek sözkonusu 
üretim tesisinde üretilecek enerjinin (üretim miktarı) TEAŞ'ca satın alma garan-
tisi verilecek yüzde olarak miktarını,                     
  Ulusal yük dağıtım merkezi: Enerji üretim ve iletiminin talebe uygun olarak 
yönetimini teminen ulusal enterkonnekte elektrik şebekesinin üretim, iletim ve 
tüketim yönünden işletilmesini devamlı izleyen, denetleyen ve işletme manevrala-
rının koordinasyon ve kumandasını yapan bölgesel yük dağıtım üniteleri arasında-
ki koordinasyonu sağlayan işletme merkezini,                  
  ifade eder.                                 
  İlkeler                                   

  Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;                  
  a) Üretim tesisinin kurulması ve kurulan üretim tesisinden Yönetmelikte ya- 
zılı usuller dahilinde, ulusal sistem açısından en iyi şekilde, uygun şartlarla 
zamanında, ucuz olarak elektrik enerjisi temin edilmesi ve ihalede açıklık ve  
rekabetin sağlanması esastır.                          
  b) Uzun Dönem Üretim Sistemi Gelişim Planı'nda yer alan santrallardan han- 
gilerinin Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirileceği Bakanlık tarafından, enerji 
alım garantisi miktarı ise TEAŞ tarafından belirlenir. İhaleye çıkılmadan önce; 
kalkınma planları ile enerji plan ve politikalarına uygunluk açısından Devlet  
Planlama Teşkilatının, TEAŞ ödemelerine verilecek olan Hazine garantileri açı- 
sından ise Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) TEAŞ, Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap-  
mamakta, kısmen veya dilediğinle yapmakta serbesttir.              
  d) İhalede işin icaplarına göre elektrik enerjisinin, ilgili mevzuata ve  
ticari teamüle uygun bir tarzda ve bu Yönetmelikte yazılı usuller çerçevesin-  
de, kalite, yüksek verimlilik ve standart başta olmak üzere en uygun fiyat ve  
şartlarla temin edilmesi ve sözkonusu üretim tesisinin zamanında gerçekleş-  
tirilmesi amaçtır.                               
  e) Üretim şirketlerince projenin özel anlaşmalarla yurt dışından ve/veya  
yurt içinden sağlanan kredilerden yararlanılarak gerçekleştirilmesi durumunda; 
kredi anlaşmalarının tarafı üretim şirketi olup; sadece devir, temlik ve fesih 
ile ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanma aşamasına gelindiğinde gerek görü-  
lürse kredi temin edilen kuruluşlara bu hususta bir bildirimde bulunulabilir.  
Bu bildirimin şekli sözleşme ve şartnamede belirlenir.             
  f) Üretim şirketi TEAŞ'ın önceden yazılı onayını almadıkça, işin bir bölü- 
münü ya da tamamını, üçüncü kişilere devredemez.                
  Üretim şirketinin; TEAŞ'dan sözleşme hükümleri gereğince herhangi bir ta-  
lebini veya alacağını üçüncü şahıslara devi ve/veya temlik etmesi TEAŞ'ın yazı- 
lı onayına tabidir. Sözleşmelerde devir ve/veya temlik işlemi nedeniyle deği-  
şiklik yapılamaz.                                
  g) Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen üretim tesisi için   
sözleşme süresi; sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden itibren üretim tesisi  
için alınacak tüm izinler için gerekli süre ile tesis süresi de dahil olmak   
üzere en fazla yirmi yıldır. Sözleşmenin süresi ülke makro politikaları ve   
arz-talep dengeleri göz önünde bulundurularak bu süreyi aşmamak kaydıyla her  
proje için ayrı ayrı belirlenir. Ancak ülke makro politikaları ve arz-talep   
dengeleri göz önünde bulundurularak üretim şirketi ile TEAŞ'ın karşılıklı    
anlaşmaları halinde, sözleşmenin süresinin bitiminden bir yıl önce belirle-   
necek ve mutabık kalınacak yeni şartlar çerçevesinde bu süre uzatılabilir. Bu  
durumda Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.                  
  h) Şartname ve sözleşme; sistemşartları,enerjinin kalitesi ve sürekliliği- 
ni sağlayacak hükümler öngörülerek oluşturulur.                 
  ı) Detayları şartname ve sözleşmede yer alacak kurallara göre üretim şir-  
ketince gerçekleştirilecek olan üretim tesisinin test çalışması, deneme iş-   
letmesinin sonunda kabul işlemleri ve ticari işletmeye geçiş ile ilgili iş-   
lemler, bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine göre yapılır.           
  i) Üretim şirketi, TEAŞ tarafından hazırlanan enterkonnekte sisteme bağlı  
olarak çalışacak üretim tesislerinin uymaları gereken kriterlere uymak zorun-  
dadır.                                     
  j) Üretim tesisinde üretilen enerjinin ulusal elektrik şebekesine güvenli  
iletimi için TEAŞ tarafından belirlenen enterkonnekte sisteme bağlantı nokta-  
sına kadar olan hat, sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde üretim şirke-  
tince gerçekleştirilir ve bu konu ile ilgili mevzuat doğrultusunda TEAŞ'a dev- 
redilir. Bununla ilgili olarak; kamu yararı kararı TEAŞ tarafından alınır. Bu  
işlemle birlikte üretim şirketi tarafından gerçekleştirilecek hizmetler sonucu 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca  
nakil hattı güzergahı altında kalan taşınmazlar için takdir edilen kamulaştır- 
ma bedelleri ile bu taşınmazlar için açılan bedel artırımı davaları sonucu mah- 
kemece takdir edilen bedeller tüm fer'ileri ile birlikte TEAŞ tarafından kar-  
şılanır.                                    
  Söz konusu hattın tesisi ile ilgili olarak TEAŞ'a ait olacağı belirtilen-  
lerin dışındaki tüm hizmet, masraf ve giderler ile bu kapsamda ilgili mevzuata 
uygun olarak kamulaştırma planlarının hazırlanması, mülkiyetin belgelendiril-  
mesi ve kamulaştırmaya esas adres tesbitleri üretim şirketi tarafından yapılır. 
Bu masraflar ve giderler sözleşme fiyatına dahildir.              
  Hattın enerjilenmesinden önce TEAş prensiplerine göre gerekli işlemler ya- 
pılır.                                     
                                        
                                        
  k) Üretim tesisinde üretilecek elektrik enerjisinin üretimi ve TEAŞ'a    
satışıyla ilgili esaslar ve kurallar sözleşmede belirlenir.           
  l) Sözleşmenin imzalanması ve onaylanmasından doğacak bütün vergi, ücret,  
resim, harç ve diğer giderler üretim şirketi tarafından ödenir ve sözleşme   
fiyatına dahildir.                               
  m) Şartname ve sözleşme TEAŞ tarafından hazırlanır.             
  Sorumluluklar                                

  Madde 5-a) Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilecek üretim tesisi için üre- 
tim şirketi, TEAş tarafından öngörüldüğü şekilde gerçekleştirmek üzere teklif  
ettiği şartları ve yıllık performans değerlerini sağlar. TEAŞ da üretim tesi-  
sinde üretilecek enerjiyi sözleşmede öngörülen şartlarda satın alır. Taraflar, 
sözleşmede öngörülen şekil ve şartlarla ödemeleri gerçekleştirir.        
  Üretim tesisi için gerekli malzeme ve ekipman temini ile her türlü proje,  
inşaat, imalat, montaj işleri, işletmeye alma çalışmaları, her türlü tamir, ba- 
kım, nakliye, sigorta, gümrükleme ve bunlarla ilgili hizmetler ve masraflar   
üretim şirketinin sorumluluğundadır ve sözleşme fiyatına dahildir.       
  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesi de dahil olmak üzere   
tesisin kurulmasına ilişkin her türlü iznin alınması ve işlemlerin yapılması  
ile üretim tesisinin mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesi üretim şir-  
ketinin sorumluluğunda olup, bundan doğan üretim kayıpları ve maliyet artış-  
ları üretim şirketi tarafından karşılanır.                   
  Çevre ile ilgili mevzuat uyarınca üretim tesisi için alınmış izinlere konu 
olan tüm değerler kabul testleri sırasında ölçülür. Türk çevre mevzuatının   
değişmesi durumunda, yeni sınır değerler ile testler sırasında ölçülen değerler 
arasında, tasarım şartlarında öngörülen toleransların ötesinde bir değişiklik  
oluşması, ayrıca teklif verme tarihinden ticari işletmeye geçiş tarihine kadar 
geçen süre içerisinde çevre mevzuatında, tesisi ilgilendiren sınır değerlere  
ilişkin olarak teklife esas tasarım şartlarında değişiklik yapılmasının zorun- 
lu olması durumlarında bunun enerji birim fiyatına etkisi gözönüne alınır. Sınır
değerlere ilişkin olarak, teklif ve ÇED Raporuna esas alınan tasarım şartlarında
değişiklik yapılmasının zorunlu olması durumunun belgelenme koşulları, enerji  
birim fiyatına ne şekilde yansıtılacağı ve bu konudaki diğer hususlar şartname 
ve sözleşmede düzenlenir.                            
  Türk vergi mevzuatının değişmesi halinde üretim tesisi yapımı ve işletil-  
mesi ile ilgili ortaya çıkabilecek maliyet değişikliklerinin enerji birim fi-  
yatına etkisi, şartname ve sözleşmede öngörülecek hükümlere uygun olarak dikka- 
te alınır.                                   
  b) Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen üretim tesisi için ya- 
kıt ve diğer girdilerin temini ve teminin sürekliliği konusunda her türlü so-  
rumluluk üretim şirketine aittir. Yakıtın Türkiye'de tekel niteliği taşıyan bir 
kuruluştan temin edilmesinin zorunlu olduğu durumlarda tekel niteliğindeki ku- 
ruluş tarafından hazırlanan yakıt temin sözleşmesi de şartname ve ilgili evrak- 
la birlikte isteklilere verilir.                        
  c) Üretim şirketi, vergilendirmeye ilişkin türk vergi mevzuatına uymakla  
yükümlü olup, kendi vergi yükümlülüklerine ilişkin gelir ve kurumlar vergile-  
ri de dahil olmak üzere her türlü vergi ile bunların geç ödenmesinden veya   
ödenmemesinden doğan tazminat, ceza ve faizlerden sorumludur.          
  d) Üretim tesisinin mevzuata göre kurulması ve çalıştırılması üretim şir-  
ketinin sorumluluğundadır. Üretim şirketi, üretim tesisini Türk çevre mevzuat  
hükümlerinin gerekli kıldığı çevre kirliliği kontrol standartlarına göre işle- 
tir. Mevzuat hükümlerine aykırılıktan doğacak tüm sorumluluklar üretim şirketi- 
ne aittir.                                   
  e) Üretim tesisinin işletilmesine ve işletme koşullarına yönelik hükümler  
şartname ve sözleşmede belirlenir. Üretim şirketi, ulusal yük dağıtım merkezi  
tarafından enterkonnekte elektrik şebekesinin izlenmesi ve kontrolü ile enerji 
üretim ve iletiminin talebe uygun olarak yönetimi için kendisine verilen ta-  
limatlara sözleşmede yer alan kurallar çerçevesinde uymak zorundadır.      
                                        
                                        
  f) TEAŞ tarafından belirtilen yörede üretim tesisinin kurulacağı yerin   
seçimi, arazinin temini ve ilgili tüm diğer işlemler üretim şirketinin sorumlu- 
luğundadır.                                   
  g) Sözleşme konusu iş için gerekli finansmanın temini ve finansman temini  
 ile ilgili her türlü işlem ve masraflar tamamen üretim şirketinin sorumlulu-  
ğundadır ve sözleşme fiyatına dahildir.                     
  h) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, kendi personeline ve üçüncü şahıs- 
lara verilecek zararlardan dolayı tüm sorumluluk üretim şirketine aittir.    
  ı) Teklife esas para biriminin dönüştürülebilir (konvertibl) olması şarttır.
Şartnamede teklife esas para biriminin tespitinin dönüştürülebilir olması koşu- 
luyla isteklilerin seçimine bırakıldığı durumlarda, teklifin değerlendirilmesi 
için teklif verme günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen çapraz  
kur değerleri alınarak teklif fiyatları ABD Dolarına çevrilir ve karşılaştırma 
ABD Doları bazında yapılır. Değerlendirme ile ilgili detaylar şartnamede dü-  
zenlenir.                                    
  Bu durumda sözleşme; teklifin verildiği para cinsinden bağıtlanır ve TEAŞ  
ödemeleri, ödeme günündeki T.C. Merkez Bankasının geçerli döviz satış kuru üze- 
rinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı olarak yapılır.            
  i) Eskalasyon; üretim şirketinin giderlerinde olabilecek fiyat değişiklik- 
lerinin sözleşme fiyatına yansıtılmasını amaçlayan bir uygulama olup, bu uygu- 
lamada kullanılacak formülün oluşturulmasında ve eskalasyon endekslerinin se-  
çiminde gerçek fiyat değişikliklerinin yansıtılmasına azami özen gösterilir.  
Enerji birim fiyatının yatırımdan yansıyan kısmına eskalasyon uygulanmaz. Söz- 
leşme ve şartnamede belirlenerek enerji birim fiyatının sabit giderler kısmının 
yatırımdan gelen bölümü çıkarıldıktan sonra kalan sabit işletme giderleri kısmı 
ile değişken işletme giderleri kısmına eskalasyon uygulanabilir. Eskalasyon   
uygulamasının öngörülmesi halinde ayrıntılar şartname ve sözleşmede belirtilir. 
j) Faturaların düzenlenmesi ile ilgili kurallar sözleşmede belirtilir. TEAŞ   
ödemelerinin gecikmesi durumunda yapılacak uygulama ve TEAŞ ödemeleri için Hazi-
ne Müsteşarlığınca Hazine garantisi verilmesinin söz konusu olması durumunda bu 
garanti ile ilgili mekanizma ve hangi şartlarda işleyeceği sözleşmede belirti- 
lir. Bu hususta Hazine Müsteşarlığının prensipleri esas alınır.         
               İKİNCİ BÖLÜM                   
           İhale İşlemleri, Teklif Alma İşleri            
                                        
  İlan                                    

 

 
  Madde 6- 4283 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, optimal elekt-
rik üretim sistemi gelişim planları çerçevesinde yapımı öngörülen üretim tesis- 
leri için teklif almak üzere TEAŞ tarafından Resmi Gazete'de ilan yapılır. TEAŞ,
üretim şirketini seçme hususunda işin özelliğini belirten şartname ve sözleşmeyi
hazırlayarak bu Yönetmelikte belirlenen ihale usullerinden işin gereğine uygun 
olanını uygular.                                
  Ayrıca üretim tesisi kurmak ve işletmek üzere üretim şirketleri de TEAŞ'a  
başvurabilirler. Bu durumda önerilen projelerin, optimal sistem gelişim planları
çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, TEAŞ'ça üretim şirketini
seçme hususunda işin özelliğini belirten şartname hazırlanarak yapımı öngörülen 
üretim tesisi için teklif almak üzere, rekabet ortamının sağlanması amacıyla  
işin gereğine uygun ihale yöntemleri de belirlenerek Resmi Gazsete'de ilan edi- 
lir.                                      
  İlan süresi                                 

  Madde 7- İlan; sözleşme ve şartnamelerin isteklilere verilmeye başlanması  
tarihinden en az onbeş gün önce yayımlanır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İlanda yer alacak hususlar                         

  Madde 8- İlanda en az aşağıdaki hususlar belirtilir:            
  a) Santralın kurulması öngörülen yöre, santralın genel özellikleri, kapa-  
sitesi, kabul edilebilir en düşük ünite gücü ve en yüksek santral gücü,     
  b) İhalenin hangi usulle yapılacağı, önyeterlilik uygulanıp uygulanmayacağı,
  c) İhalenin uluslararası olup olmadığı,                   
  d) Şartname ve diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nerelerden sağla- 
nabileceği,                                   
  e) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar, nereye verileceği,         
  f) TEŞ'ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp  
yapmamakta ve dilediğine vermekte serbest olduğu,                
  g) Geçici teminat miktarı,                         
  h) İşin özellğine göre diğer hususlar,                   
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
         Şartname ve Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar       
  Şartnamede yeralması gereken hususlar                    

  Madde 9- Yap-İşlet modeli ile yapılan ihalelerdeki şartnamelerde işin özel- 
liğine göre, özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlar da belirtilir. 
  a) İsteklilerde aranacak özellikler,                    
  b) Santralın yeri (yöre olarak), yakıt tipi, ünite ve toplam santral gücü, 
  c) Minimum ve maksimum ünite gücü, maksimum santral kapasitesi,       
  d) İhale ve teklif verme şekli, müddeti ve yeri, ihaleden vazgeçme,     
  e) Önyeterlilik ve yeterlilikle ilgili şartlar,               
  f) Fiyat ve teklifin geçerlilik süresi,                   
  g) Sözleşme fiyatlarına eskalasyon uygulanıp uygulanmayacağı,        
  h) İsteklilerin yükümlülükleri,                       
  ı) Üretim şirketinin oluşturulma şekli,                   
  i) Sözleşmenin imzalanması ile ilgili ön koşullar,             
  j) Hazine garantisi verilip verilmeyeceği,                 
  k) Geçici teminat mektubunun hazırlanması ile ilgili kurallar ve şartlar,  
geçici teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edilebileceği, istenebi- 
lecek diğer belgeler, geçici teminat iade şartları,               
  l) Her türlü vergi, resim, harç, pay, fon ve ihale masrafları, teminat mas- 
rafları ve diğer kanuni yükümlülükler ile sözleşme süresi boyunca gerekli her  
türlü sigortanın üretim şirketinin sorumluluğunda olacağı,           
  m) İstenen garantiler ile bu garantilerin şartları,             
  n) Katma Değer Vergisinin teklif fiyatına dahil olup olmadığı,       
                                        
                                        
  o) Üretim tesisinin işletmeye alınması ile ilgili olarak zamanlamada bir  
sınırlama olup olmadığı,                            
  ö) İhaleye katılacaklarda aranılan mali ve teknik yeterlilik şartları ve  
nitelikler,                                   
  p) Projenin finansmanı ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler,  
  r) TEAŞ'ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmadığı,        
  s) Kanuni ikametgah ve tebligat adresleri, yetki belgeleri,         
  t) Yazışmalarda kullanılacak dilin Türkçe olacağı, Türkçe ve yabancı dilde 
hazırlanan şartnamenin yorumlanmasında anlaşmazlık veya çelişki olduğu takdir- 
de Türkçe metnin esas alınacağı,                        
  u) Referans listeleri,                           
  ü) Geçici ve kesin teminatların paraya çevrilme ve TEAŞ adına gelir kayde- 
dilme koşulları,                                
  v) Gerekli görülecek diğer hususlar,                    
  Sözleşmede yeralması gereken hususlar                    

  Madde 10- Yap-İşlet modeli ile yapılan ihalelerdeki sözleşmede işin özelli- 
ğine göre, özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlar da belirtilir.  
  a) Taraflar,                                
  b) Santralın yeri (yöre olarak), yakıt tipi, ünite ve toplam santral gücü, 
  c) Sözleşme süresi, sözleşme süresinin uzatılma ve/veya sözleşmenin yenilen-
me şartları,                                  
  d) Üretim tesisinin gerçekleştirilmesi ile ilgili aşamaların (inşaat başlama
tarihi, erken üretim ticari işletmeye geçiş) oluşması ile ilgili koşullar,   
  e) Sözleşme fiyatlarına eskalasyon uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa 
eskalasyon formülü,                               
  f) Tarafların yükümlülükleri,                        
  g) Ödeme şartları, ödemelerin gecikme durumunda yapılacak uygulama, Hazine 
garantisinin işleyiş mekanizması,                        
  h) Kesin teminat mektubununun hazırlanması ile ilgili kurallar ve şartlar, 
kesin teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edilebileceği, istenebi- 
lecek diğer belgeler, kesin teminatın iade şartları,              
  ı) Her türlü vergi, resim, harç, pay, fon, teminat masrafları, diğer kanuni 
yükümlülükler ve sözleşme süresi boyunca gerekli her tür sigorta ile diğer   
masrafların üretim şirketinin sorumluluğunda olacağı,              
  i) Ceza şartları,                              
  j) Sözleşmenin feshi koşulları,                       
  k) İstenen garantiler ile bu garantilerin şartları,             
  l) Enerji birim fiyatında hangi şartlarda ve hangi yöntemle değişiklik ön- 
görülebileceği ve bu değişikliğin ne şekilde uygulanacağı,           
  m) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  n) Üretim tesisinin işletmeye alınması ile ilgili olarak zamanlamada bir  
sınırlama olup olmadığı,                            
  o) Kabul işlemleri, performans testleri, ticari işletmeye geçiş şartları,  
  ö) Devir ve temlik,                             
  p) Anlaşmazlıkların çözüm mercii ve uygulanacak hukuk,           
  r) Kanuni ikametgah ve tebligat adresleri,                 
  s) Elektrik enerjisini teslim etme, teslim alma şartları ve ölçülmesi,   
  t) Yapılacak sözleşmenin; gerekli onaylardan ve kesin teminat mektubunun  
verilmesinden sonra yürürlüğe gireceği,                     
  u) Yazışmalarda kullanılacak dilin Türkçe olacağı, Türkçe ve yabancı dil-  
de hazırlanan sözleşme ve eklerinin yorumlanmasında anlaşmazlık veya çelişki  
olduğu takdirde Türkçe metnin esas alınacağı,                  
  ü) Geçici ve kesin teminatların paraya çevrilme ve TEAŞ adına gelir kay-  
dedilme koşulları,                               
  v) Gerekli görülecek diğer hususlar.                    
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
        Önyeterlilik Belgesi Verilmesi ve Teminat Alınması       
                                        
  Önyeterlilik belgesi