Endeksler
                                        
        KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU KURULUŞ,            
           GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 30/7/1997  No:97/9750          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 13/10/1983 No:2918            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/8/1997 No:23080           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5    Cildi: 36  S.:         
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nun ça-  
lışma esas ve usullerini düzenlemektir.                     
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nun çalışma esas ve
usullerini kapsar.                               
  Hukuki dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 üncü mad-
desine dayanılarak çıkarılmıştır.                        
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  Karayolu trafik güvenliği; can ve mal kaybı ve trafik kazalarını önlemek  
amacıyla; yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve ha- 
reketlerinin tanzimi ile bu konuda verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesi- 
ni, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Başbakan'ın başkanlığında, Adalet, İçiş- 
leri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Ba- 
kanları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakan ile Jandarma Ge- 
nel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Mü-
dürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluşan kurulu,               
  Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 
Başkanı'nın başkanlığında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'na katılan kamu ku- 
rumlarının en az daire başkanı seviyesinde görevlileri, Jandarma Genel Komutan- 
lığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu temsilcisi ile İçişleri Bakanlığı'nca uygun görülen üniversiteler  
ile Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme 
Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfı'nın trafikle ilgili birer temsilcisi,  
Başkent Büyükşehir Belediye Başkanı ile ihtiyaç duyulması halinde, trafik kaza- 
larının önlenmesi, trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ve kamu oyunda trafik  
bilincinin yerleştirilmesi gibi konularda bilgilerine başvurmak üzere diğer ku- 
rum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan kurulu,            
  Trafik Hizmetleri Başkanlığı; trafikten sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardım- 
cılığını,                                    
  İfade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kuruluş                                   

  Madde 5 - Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Başbakanın başkanlığında,Adalet,
İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman 
Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakan ile Jandarma 
Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel 
Müdürü ve Karayolları Genel Müdürü'nden oluşur.                 
  Gereği halinde diğer bankalar da Kurul'a çağrılabilir.           
  Görevler                                  

  Madde 6 - Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun görevleri;          
  a) Karayolu trafik güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek ve uygulatmak,
  b) Tespit ettiği hedefler doğrultusunda gerekli mevzuat ve yasal düzenleme- 
leri hazırlatmak,                                
  c) Bakanlıklararası koordinasyonu sağlamak,                 
  d) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nun önerilerini değerlendirip karara  
bağlamak ve kararların uygulanması için gerekli koordinasyonu belirlemek.    
  Kurulun toplanması                             

  Madde 7 - Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır.Baş-
bakanın gerekli gördüğü hallerde olağanüstü de toplanabilir.          
  Gündem                                   

  Madde 8 - Kurul'un gündemi Karayolu Trafik Güvenliği Kurul'unca tesbit edi- 
lir. Başbakan gündem konularına ilave yapabilir.                
  Kararlar                                  

  Madde 9 - Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başka- 
nının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.                 
  Alınan kararların uygulanmasıyla ilgili işlemler Karayolu Trafik Güvenliği 
Kurul'unca yerine getirilir.                          
  Görüşme tutanakları                             

  Madde 10 - Karayolu Güvenliği Yüksek Kurul'u toplantılarında görüşmeler ve 
alınan kararlar Emniyet Genel Müdürlüğünce tutanaklara geçirilerek ilgili ba-  
kanlık ve kurumlara dağıtımı sağlanır.                     
  Yürürlük                                  

  Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.