Endeksler

  SAĞLANMASI, GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK      
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10/6/1949 No: 5442           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 14/8/1997 No: 23080           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : Cildi: 36 S.:              
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                  
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Bu Yönetmelik, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapı- 
larında güvenlik ve diğer hizmetlerin tek otoritenin yönetimi altında düzenli, 
sürekli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi, sivil hava meydanlarında Ulus- 
lararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı   
(ECAC) tarafından belirlenen güvenlik önlemlerinin alınması, sivil hava meydan- 
ları, limanlar ve sınır kapılarında görevli kuruluşlar arasında koordinasyon ve 
işbirliğinin sağlanmasında mülki idare amirlerinin görev, yetki ve sorumlulukla-
rının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.                   
  Kapsam                                   

  Madde 2- Bu Yönetmelik, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapı- 
larında genel güvenliğin sağlanmasını, buralara giriş çıkışların düzenlenmesi- 
ni, görevli kuruluşların teknik nitelikteki hizmetleri ile ticari faaliyetleri 
hariç, görev ve hizmetlerinin denetimini, bunlar arasında işbirliği ve koordi- 
nasyonun sağlanmasını, vali ve görevlendirilen mülki idare amirlerinin bu ko-  
nulardaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.               
  Hukuki dayanak                               

  Madde 3- Bu Yönetmelik, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun Ek 1 inci maddesi- 
ne dayanılarak hazırlanmıştır.                         
  Tanımlar                                  

  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:                       
  a) Sivil hava meydana; karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve  
inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçla- 
rının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına, verilmesine elverişli tesisler  
bulunan yerleri,                                
  b) Limanlar; deniz limanlarındaki giriş çıkış kapılarını,          
  c) Sınır kapıları; karayolu sınır kapılarını,                
  ç) Vali; sivil hava meydanlarının, limanların ve sınır kapılarının bulunduğu
illerin valilerini,                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Bakanlık; sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında görev   
yapan kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı ve/veya ilgili bulunduğu bakanlığı,  
  e) Genel müdürlük, kurum ve kuruluş; sivil hava meydanları, limanlar ve  
sınır kapılarında görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı olduğu, genel 
bütçeye tabi, katma bütçeli veya kamu iktisadi teşebbüsü olarak kurulmuş genel 
müdürlükleri veya benzeri kurum ve kuruluşları,                 
  f) Mülki idare amiri; sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında 
ilgili vali tarafından 5442 sayılı Kanun gereğince görevlendirilen vali yar-  
dımcıları ile kaymakamları,                           
  g) (ICAO); Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü'nü,            
  h) (ECAC); Avrupa Sivil Havacılık Konferansı'nı               
  ifade eder.                                 
               İKİNCİ BÖLÜM                    
           Görev Yetki ve Sorumluluklar                
                                        
  Valinin görev, yetki ve sorumlulukları                   

  Madde 5- Vali, bu Yönetmelik kapsamına giren yerlerdeki kuruluşların teknik 
nitelikteki hizmetleri ile ticari faaliyetleri dışındaki görev ve hizmetlerinin 
Yönetmelikte öngörülen biçim ve ölçüde yerine getirilmesi amacıyla;       
  a) Hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi için görev-
li kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve denetlemekle,   
  b) Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında gerekli güven- 
lik önlemlerini almak, özel ve genel kolluk kuvvetlerinin tam bir işbirliği ha- 
linde çalışmalarını temin etmek ve uygulamaları denetlemekle,          
  c) Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında giriş ve çıkışların 
düzenli bir şekilde yapılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, muhtemel ya- 
sadışı eylemlere karşı gerekli tertip ve tedbirlerin alınması, yolcu ve eşya  
trafiğinin güven içinde yürütülmesi amacıyla gerekli önlemleri almak, aldırmak 
ve denetlemekle,                                
  ç) Hizmetlerle ilgili yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli
gördüğü önlemleri belirlemek ve bunların uygulanması için ilgili bakanlık ve ku-
ruluşlara önerilerde bulunmakla,                        
  d) (ICAO) ve (ECAC) tarafından belirlenen güvenlik önlemleri başta olmak  
üzere, Türkiye'nin katıldığı uluslararası sivil havacılıkla ilgili sözleşme-  
lerle, ikili hava ulaştırma anlaşmaları ve uluslararası diğer anlaşma ve bel-  
gelerin gereklerini takip etmekle,                       
                                        
                                        
                                        
  e) Genel güvenlik, sivil havacılık, sınır ve limanlarla ilgili mevzuat   
ile Başbakanlık, bakanlık genelgeleri ve güvenlik talimatları, yetkili kurum-  
ların düzenlediği teftiş, inceleme ve değerlendirme raporlarında belirtilen   
eksiklik ve önerileri değerlendirmek ve izlemekle,               
  f) Basın ve yayın kuruluşları ile ilişkileri, hizmet gerekleri ve genel   
güvenlik ilkeleri çerçevesinde belli esaslara bağlamakla,            
  g) Uluslararası nitelikteki kuruluşları temsil eden kişi ve kuruluşların  
sahadaki temas ve incelemelerini; güvenlik, verimlilik ve karşılıklılık çer-  
çevesinde takip etmekle,                            
  h) Protokol kurallarını, karşılama ve uğurlamaları, ilgili mevzuat, Başba- 
kanlık genelgeleri, uygulanan teamül ve diğer talimatlar çerçevesinde uygulan- 
masını sağlamakla,                               
  ı) Resmi ve özel kuruluşlara bağlı personelin uluslararası standartlara   
uygun Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve Milli Sivil Havacılık Güvenli- 
ği Eğitim Programında belirtilen eğitimlerini sağlamakla,            
  i) Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında meydana gelecek muh-
temel olaylara karşı güvenlik talimatı, muhtemel harekat tarzı planı, acil durum
planı, yasadışı müdahale eylemlerine karşı yapılacak işlemler yönergesi ile   
yangın-kaza-kırımlara karşı yapılacak işlemlere dair yönerge ve talimatları il- 
gili kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek hazırlatmak ve bunların yü- 
rürlüğünü takip etmekle,                            
  görevli, yetkili ve sorumludur.                       
  Valinin yetki devri                             

  Madde 6- Vali, bu Yönetmelikle kendisine verilen yetkileri sivil hava meyda-
nı, liman ve sınır kapılarında 5442 sayılı Kanun kapsamında mülki idare amiri  
sıfatıyla sürekli olarak görevlendireceği vali yardımcısına veya kaymakama dev- 
redebilir.                                   
  Vali, mülki idare amirine devrettiği yetkilerin ilgili mevzuat ile bu Yönet-
meliğin amacına uygun olarak kullanılmasını ve işlerin yürütülmesini izlemek,  
gözetlemek ve denetlemekle yükümlüdür.                     
  Vali devrettiği yetkileri ve mülki idare amirlerine tanınan diğer yetkileri 
gerektiğinde bizzat kullanır.                          
  Bu yerlerde, mülki idare amirinin izin, hastalık gibi nedenlerle görevinde 
bulunamaması ya da henüz görevlendirilmemiş olması halinde vali tarafından mül- 
ki idare hizmetleri sınıfından bir vekil tayin edilir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
  Giriş çıkışlar ve giriş kartları                      

  Madde 7- Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında görevli 
resmi ve özel kuruluşlara bağlı tüm personel ile araçlar için verilecek giriş  
kartları emniyet birimlerince gerekli güvenlik tahkikatı yapıldıktan ve Güm-  
rükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Daire Baş-  
kanlığındaki Kaçakçılık Bilgi Bankasından sorulduktan ve ilgili birimce tanzim 
edildikten sonra mülki idare amirliklerince onaylanarak verilir.        
  Düzenlenecek giriş kartlarının çeşitleri, veriliş şekli, değiştirilmesi,  
iptali, diğer giriş çıkışlar, park yerleri ve her türlü trafik düzenlemeleri  
ile sair hususlara ilişkin esaslar ilgili birimlerin görüşü alınarak mülki   
idare amirlerince hazırlanıp vali tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek   
yönergelerle belirlenir.                            
  Arama yetkisi                                

  Madde 8- Mülki idare amiri, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerek- 
li gördüğü hallerde; sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, 
5442 sayılı Kanununun Ek 1 inci maddesi çerçevesinde binaları, uçakları, heli- 
kopterleri, gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcu- 
lar ile buralarda görevli kamu ve özel kuruluşların tüm personelinin üstlerini, 
araçlarını ve eşyalarını aratmaya yetkilidir. Bu aramada gümrük mevzuatı ile  
ilgili mühürlerin sökülmesi gerekiyorsa ilgili kuruluşların da katılımı sağla- 
nır.                                      
  Arama emri, aramanın kimler tarafından yapılacağı belirtilmek kaydıyla ve  
yazılı olarak verilir. Acil durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine 
getirilir ve bu emir en kısa zamanda yazı ile teyit edilir. Aramalar gümrüklü  
alanlarda gümrük ve gümrük muhafaza diğer sahalarda ise kolluk görevlileri ta- 
rafından yapılır.                                
  1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1615 sayılı Gümrük 
Kanunundaki hükümler saklıdır.                         
  Haber iletme ve yardımlaşma                         

  Madde 9- Gerekli tedbirlerin zamanında alınması amacıyla emniyet, Jandarma, 
Jandarma ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı sınır birlikleri, sahil gü- 
venlik, gümrük, gümrük muhafaza ve diğer kamu kuruluşları elde ettikleri bil-  
gileri kendi görev alanında değerlendirerek gereğini yapmakla birlikte, ilgili 
birimlere ve mülki idare amirine hemen iletmek ve varsa mülki idare amirinin,  
emirlerine göre hareket etmekle yükümlüdür.                   
  Kuruluşlar, bu çerçevede ve diğer hizmetlerle ilgili olarak mülki idare   
amirinin talebi üzerine, mevzuatla verilen görevleri aksatmayacak şekilde bir- 
birlerine geçici olarak personel, araç ve gereç yardımı yaparlar. Ancak bu şe- 
kilde görevlendirilen personel, görevlendirildiği birim amirinin sevk ve ida-  
resinde istihdam edilir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mülki idare amirinin değerlendirmesi                    

  Madde 10- Mülki idare amiri, hizmet kuruluşlarının amir ve memurları hak-  
kında, sicil raporu verilmesinde, yükselme ve atamalarda gözönünde tutulmak   
üzere, değerlendirme raporu düzenler. Bu raporlar ilgili bakanlık, vali, kurum 
ve kuruluşlara gönderilir.                           
  Disiplin kovuşturması                            

  Madde 11- Mülki idare amiri, gerekli gördüğü hallerde, sivil hava meydanla- 
rında, limanlarda ve sınır kapılarında görevli amir ve memur hakkında disiplin 
mevzuatına, işçi veya diğer personel hakkında ise tabi oldukları muvzuata göre 
işlem yapılmasını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirir. Kuruluşlar yapı- 
lan kovuşturma sonucunda tanzim edilen raporu ve yapılan işlem sonucunu en kısa 
zamanda ilgili mülki idare amirlerine bildirmekle yükümlüdür.          
  Mülki idare amiri, gerekirse disiplin kovuşturması yapabilir, uyarma ve kı- 
nama cezası verebilir. Mülki idare amirine göre vali bir üst disiplin amiridir. 
Mülki idare amirince verilen cezalara karşı valiye itiraz edilebilir.      
  Takdirname ve ödül                             

  Madde 12- Mülki idare amiri, görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile  
başarı sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlara takdir-
name verebilir. Verilen takdirnameler sicile geçer. Gerekli gördüklerinin ödül- 
lendirilmesi için ilgili kuruluşlara öneride bulunur.              
  657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelin, özel yasaları gereği ödüllendi- 
rilmelerini kendi kuruluşlarından ister.                    
  Soruşturma ve görevden uzaklaştırma                     

  Madde 13- Mülki idare amiri, hizmet kuruluşlarında görevli amir ve memurlar 
hakkında soruşturma açmaya, soruşturmaları bizzat yapmaya veya yaptırmaya, bu  
amaçla ilgili bakanlık veya kurum ve kuruluşlardan denetim elemanı istemeye,  
memurların yargılanmaları usulüne tabi olmayanların evrakını doğrudan adli mer- 
cilere intikal ettirmeye yetkilidir.                      
  Hizmetin gerektirdiği hallerde, görev başında kalmalarında sakınca görülen 
birinci derecede amir düzeyindeki personel valinin muvafakatı ile, diğerleri re-
sen olmak üzere, mülki idare amirinci görevden uzaklaştırılır. Uzaklaştırma iş- 
lemleri valiliklerce ilgili bakanlık veya kurum ve kuruluşlara bildirilir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İzin                                    

  Madde 14- Mülki idare amiri, görev ve yetki alanı içinde bulunan kuruluş-  
ların bu yerlerdeki en büyük amirlerinin yıllık izinlerinin kullanma zamanı   
hakkında görüş bildirmeye ve mazeret izni vermeye; ilgili amirin görüşünü    
alarak diğer personele mazeret izni vermeye yetkilidir.             
  Yazışmalar                                 

  Madde 15- Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar bu yerlerdeki kuruluşları ile  
yazışmalarını mülki idare amirliği aracılığı ile yaparlar.           
  Yönetmelik kapsamındaki alanlarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları-  
nın kendi aralarında yapacakları yazışmalarda da bu usule uyulur.        
  Teknik, istatistiki, mali ve ticari konularda doğrudan yazışma yapılır. Ge- 
rektiğinde hangi konuların bu mahiyette olduğu valiliğin görüşü alınmak sure-  
tiyle ilgili bakanlıkca tespit olunur.                     
  Yatırımlar                                 

  Madde 16- Bu Yönetmelik kapsamına giren yerlerde yapılacak yatırımların her 
safhasında valiye bilgi verilir.                        
  Mülki idare amirleri yatırım faaliyetlerini takip etmeye ve görüş bildir-  
meye yetkilidirler. Gerekli hallerde ilgili kuruluşlardan yatırımların hızlan- 
dırılması yönünde tedbir alınmasını isteyebilirler.               
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
             Güvenlik Tertip ve Tedbirleri             
  Güvenlik tedbirleri                             

  Madde 17- Mülki idare amiri, kamu ve özel sektöre ait havaalanlarında (ICAO)
ve (ECAC) tarafından belirlenen güvenlik önlemlerinin alınması, havaalanları,  
limanlar ve sınır kapılarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya 
trafiğinin güvenlik içinde yürütülmesi, yasadışı müdahale, yangın ve diğer teh- 
likelere karşı korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır, aldırır ve denetler. 
  Bu görevin yerine getirilmesinde, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Turizm bakan- 
lıkları ile Gümrük Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirlerine  
gereken desteği sağlar ve işbirliğinde bulunur.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Merkez Güvenlik Kurulu                           

  Madde 18- Ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havalanları, li-  
manlar ve sınır kapılarında, güvenlik politikası, alınması gerekli tedbirler  
ile milli ve milletlerarası güvenlik politika ve Programlarını görüşmek, oluş- 
turmak ve mülki amirlerden intikal eden sorunları görüşmek ve çözümlemek ama-  
cıyla İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya güvenlikten sorumlu müsteşar yardımcı- 
sının başkanlığında Ulaştırma Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarları veya yardımcı-  
ları; Denizcilik Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Ko-  
mutanlığı temsilcileri ile Gümrükler Genel Müdürü ve Gümrükler Muhafaza Genel  
Müdürü, Sivil Havacılık Genel Müdürü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdüründen oluşan "Merkez Güvenlik Kurulu" oluşturulur. Kurul 2 ayda bir veya  
gerekli hallerde daha sık toplanır.                       
  Kurul'a gerektiğinde konuyla ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri çağ- 
rılabilir. Kurul'un sekreterya hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından  
yerine getirilir. Kurul'da alınan kararlar ilgili kuruluşlara gönderilir. Tes- 
pit edilen eksiklik ve aksaklıklar ivedilikle giderilir.            
  Merkez Güvenlik Kurul'u sivil hava alanları, limanlar ve sınır kapıları   
için ayrı ayrı olarak da oluşturulabilir.                    
  Güvenlik Komisyonu                             

  Madde 19- Sivil havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik tedbir 
ve tertiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması; yürütülen güvenlik eğitim ve  
denetim hizmetleri ile ilgili uygulanan tedbirleri, görülen aksaklık ve    
eksiklikleri görüşmek üzere mülki idare amirinin başkanlığında, Ulaştırma Ba-  
kanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, emniyet, jandarma, sağlık kuruluşlarının ve li-  
manlarda Denizcilik Müsteşarlığının temsilcilerinin katılımı ile "Güvenlik   
Komisyonu" oluşturulur. Kurul her ay toplanır. Sekreterya görevi, koruma şube  
müdürlüğü veya büro amirliğince yerine getirilir.                
  Acil durumlarda bu Komisyon kriz yönetim merkezi olarak da görev yapar.   
Gerektiğinde konuyla ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri komisyona çağrı- 
lır.                                      
  Toplantıda alınan kararlar, görülen eksiklik ve aksaklıklar ilgili kuru-  
luşlara bildirilir ve kuruluşlar gereğini ivedilikle yerine getirirler.     
  Güvenlik kuvvetlerinin koordinasyonu                    

  Madde 20- Mülki idare amiri, havalanları, limanlar ve sınır kapılarında gü- 
venlik görev ve sorumluluğunu, genel kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik teşkila-
tıyla yerine getirir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
  Havaalanları güvenliği                           

  Madde 21 - Sivil havaalanlarında kanun dışı eylemlere karşı, yolcuların,  
mürettebatın, yer personelinin ve halkın güvenliği için alınacak tedbirler,   
hizmetlerin düzen içinde ve süratle yürütülmesine engel olmayacak şekilde dü-  
zenlenir.                                    
  Alınacak güvenlik tertip ve ttedbirleri (ICAO) ve (ECAC) tarafından belir- 
lenen standartlar çerçevesinde her havaalanının mahalli şartlarına ve eldeki  
imkanlara göre, maksadı en iyi sağlayacak şekilde düzenlenir ve geliştirilir.  
  Yolcuların, bagajların, yolcu beraberindeki eşyaların kontrol ve denetimin- 
den geçirilmesini sağlayacak, silah, patlayıcı madde ve uçak için tehlike    
arzeden maddelerin havaalanı sınırları içerisine ve uçağa girişini önleyecek,  
caydıracak, muhtemel saldırıyı uçağa ulaşmadan ortaya çıkaracak tedbirler alı- 
nır.                                      
  Havayoluyla, paket, yük ve kargo nakleden posta idareleri, kargo şirketleri 
ve ilgili kuruluşlar; patlayıcı madde, silah ve uçuş güvenliğini tehlikeye dü- 
şürecek maddelerin, eşya ve paketlerin uçaklara yüklenmesine ve girmesine meydan
vermeyecek tedbirleri alırlar.                         
  Muayene ve kontrol usulleri                         

  Madde 22- Yolcuların ve kabin bagajlarının kargo, posta paketi ve uçağa ve- 
rilen yüklerin kontrolünde; metal, el ve kapı dedektörleri, röntgen cihazları, 
düşük basınçlı hücre, koklama dedektörleri (patlayıcı, uyuşturucu) ve köpek kul-
lanılır. Gerektiğinde paketler açtırılarak elle arama yapılır veya 24 saat bek- 
lemeye alınır. Gerekli görüldüğünde uçak başında sahiplerince gösterilmesi sağ- 
lanır. Sahipsiz bagajlar uçağa alınmaz.                     
  Arama için kullanılan teknik ve elektronik cihazların temini, bagaj, paket 
ve kargoları kabul eden kuruluşlara aittir.                   
  Uçağa geçiş kontrolleri                           

  Madde 23- Uçağa biniş kartı ile uçağa binen yolcu sayısı arasında mutabakat 
sağlanır. Terminal ve uçağa giriş kontrollerinde kuyruk teşkiline, yolcuların  
rahat ve huzurunun gereksiz yere bozulmasına meydan vermeyecek tedbirler alınır.
  Transit ve transfer yolcular ile bunların bagajlarının diğerleri ile karış- 
maması için gümrük muhafaza idaresince gerekli tedbirler alınır.        
  Güvenliğin gerektirdiği ve benzeri acil hallerde yolcuların eşyaları ile  
uçağı boşaltmaları ve uçağın aranması istenebilir. Bu arama, uçak mürettebatı  
veya bir pilot eşliğinde yapılır. Uçakta kalan yolcuların eşyalarını belirleme- 
leri istenir. Mevcut olmayan yolculara ait eşyalar uçaktan indirilir ve aramaya 
tabi tutulur. Uçaklara yüklenen uçuş doküman çantaları, ikram malzemeleri ve  
uçakta yolculara satılmak üzere alınmış olan gümrüksüz maddeler hazırlanma ve  
uçağa giriş safhasında güvenlik kontrolünden geçirilir. Yetkisiz kişilerin ba- 
gajlara ve kargo maddelerine ulaşmasına ve sabotaj cihaz ve düzenleri yerleşti- 
rilmesine imkan vermeyecek tedbirler alınır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Güvenlikle ilgili diğer hususlar                      

  Madde 24- Havaalanlarının karaya ve havaya dönük bölümlerinde güvenlik,   
mülki idare amiri tarafından sağlanır. Ancak havaya dönük bölümlerinde uçuş   
güvenliği (ICAO) ve (ECAC) kurallarına göre uçuş tarifeleri,slot uygulamaları, 
havalaanlarında zorunlu tadilat ve düzenlemelerin yapılması, fiziki engelle-  
rin tesisi, diğer engeller ile yetkisiz kişilerin geçişini önleyecek tesisle-  
rin yapılması Ulaştırma Bakanlığı tarafından yerine getirilir.         
  Uçak güvenliği                               

  Madde 25- Uçakların güvenliğinde temel sorumluluk işletmeciye aittir. Yet- 
kisiz kişilerin uçağa yaklaşmasını önleyecek tedbirler ise ilgili güvenlik bi- 
rimince alınır.                                 
  Uçaklar, patlayıcı madde yerleştirilmesi ihtimaline karşı, yetkili teknis- 
yenler, patlayıcı uzmanları veya uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi veren  
kuruluşlar tarafından uygun zamanlarda önceden hazırlanmış kontrol listelerine 
göre aramaya tabi tutulur.                           
  Uçak park yerleri aydınlatılır, mümkünse kapalı devre TV sistemi ile gözet- 
lemeye alınır.                                 
  VİP salonları                                

  Madde 26- VİP salonlarına, Başbakanlıkça belirlenen esaslara uymayan kişi- 
lerin alınması önlenir. Buradan faydalananlar ve bagajları teknik cihazlarla  
kontrol edilir. Üzerinde silah bulunanların silahlarını inişte almak üzere gö- 
revlilere teslim etmeleri zorunludur.                      
  Karşılayıcı ve uğurlayıcılar                        

  Madde 27- Karşılayıcı ve uğurlayıcıların terminale alınmaması esastır. Ha- 
valanına girişlerde karşılayıcı ve uğurlayıcı bölümü bulunmayan havaalanlarında 
gerekli kontroller yapılmak kaydıyla terminale alınabilirler.          
  Görevlilerin dışında karşılayıcı ve uğurlayıcıların aprona geçmesi kesinlik-
le önlenir.                                   
  Alınan tedbirlerin denetimi                         

  Madde 28- Havalanlarında alınan tüm tertip ve tedbirler 2920 sayılı Türk  
Sivil Havacılık Kanunu, (ICAO) ile (ECAC) kural ve standartlarına uygun olarak 
yerine getirilir.                                
  Bu kurallara uyulup uyulmadığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığınca
denetlenir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Güvenlik Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi               

  Madde 29- Sivil hava meydanlarında görev yapan güvenlik personeli başta   
olmak üzere hava meydanlarındaki kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar- 
da görev yapan her seviyedeki personelin (ICAO) ve (ECAC) ile Milli Sivil Ha-  
vacılık Eğitim Programının öngördüğü standartlarda eğitimlerini sağlamak, hava 
meydanlarında alınan güvenlik tertip ve tedbirlerini denetlemek, araştırmak   
ve geliştirmek üzere mülki idare amirine bağlı Güvenlik, Eğitim, Araştırma ve  
Denetleme Birimi oluşturulur.                          
  Güvenlik, Eğitim, Araştırma ve Denetleme Biriminde Devlet Hava Meydanları  
İşletmesi Baş Müdürlüğü, Hava Meydanı Emniyet Koruma Şube Müdürlüğü ve Gümrük  
Müdürlüğü tarafından yeteri kadar uzman görevlendirilir. Gerektiği hallerde   
diğer kamu ve özel sektöre ait kuruluşlardan temsilci görevlendirilebilir.   
  Güvenlik, Eğitim Araştırma ve Denetleme Birimi oluşturulamayan hava meydan- 
larında eğitim ve denetleme görevleri Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı  
gereğince oluşturulan Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu tarafın- 
dan yerine getirilir.                              
  Limanlarda alınacak tedbirler                        

  Madde 30- Limanlarda hertürlü güvenlik tertip ve tedbirleri ilgili mevzuat 
ile vali tarafından verilecek emir ve talimatlara göre görevlendirilen mülki  
idare amiri tarafından alınır.                         
  Mülki idare amiri bu tedbirleri, kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik birim- 
leri ile alır ve aldırır.                            
  Güvenlik için gerekli teknik ve elektronik cihazlar, Emniyet Genel Müdür-  
lüğünün görüşü alınarak limanı işleten kurum ve kuruluş tarafından temin edi-  
lir.                                      
  Mülki idare amiri yolcu ve eşya naklinin güvenlik içinde yapılması için   
gerekli tedbirleri alır, aldırır ve denetler; gördüğü eksiklik ve aksaklıkları 
ilgili kuruluşlara bildirir ve en kısa zamanda giderir.             
  Limanlardaki güvenlik makamları                       

  Madde 31- Limanlarda, karada alınacak güvenlik tedbirleri polis, jandarma, 
gümrük muhafaza ve özel güvenlik personeli; denizde alınacak tedbirler ise   
Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve gümrük muhafaza idaresi aracılığı  
ile alınır.                                   
  Sınır kapılarında alınacak tedbirler                    

  Madde 32- Ülkemize giriş ve çıkış yapılan sınır kapılarında, ülkemiz va va- 
tandaşlarımızın can, mal ve sağlığına zarar verecek her türlü maddenin girme-  
sini ve çıkmasını önleyecek tedbirler alınır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu tedbirler mülki idare amiri tarafından, buralarda görevli ilgili ku-   
ruluşlarla koordine edilerek, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yerine   
getirilir. Yasadışı yollarla yurt dışına çıkış ve yurda girişler önlenir.    
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
               Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Yardımcı personel ve büro hizmetleri                    

  Madde 33- Mülki idare amirlerine yardımcı olmak ve büro hizmetlerini yürüt- 
mek üzere gerekli personel kadroları ile büronun demirbaş, kırtasiye ve benzeri 
ihtiyaçları valinin talebi üzerine sivil hava meydanlarında Devlet Hava Meydan- 
ları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, limanlarda Denizcilik Müsteşarlığınca, sınır 
kapılarında ise gümrük idaresinin bağlı olduğu bakanlıkca karşılanır.      
  Mülki idare amirinin taşıt ve lojman ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca karşıla-
nır.                                      
  İstisnai hizmetler                             

  Madde 34- Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında görevli 
kuruluşların işletmecilik bakımından özellik arzeden ve teknik nitelikli hiz-  
metleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın kuruluşların özel mevzuatları 
uyarınca ilgili bakanlıkların, genel müdürlüklerin ve kuruluşların görevlilerin-
ce yerine getirilir. Gümrüklü saha içinde yer alsalar dahi birden fazla il ile 
bağlantılı olarak görev yapan bölgesel kuruluşların bu mahiyetteki hizmetleri  
açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.                  
  Hizmet veren kamu kuruluşlarının çalışma saatleri, mülki idare amirinin   
görüşü alınarak düzenlenir.                           
  İhtiyaçların bildirilmesi                          

  Madde 35- Mülki idare amiri, hizmetlerin yoğunlaştığı dönemlerde ilgili   
bakanlık ve kurumlara ek personel, ödenek ve geçici personel ihtiyaçlarını bil- 
dirir. Bu istekler öncelikle değerlendirilerek yerine getirilir.        
  Sivil hava meydanı, liman ve sınır kapılarında hizmetlerin güvenliği, ve-  
rimliliği ve etkinliği bağlamında mülki idare amirinin gerekli gördüğü düzen-  
leme, personel, araç gereç konularına ilişkin istek, dilek ve önerileri ilgili 
bakanlık, genel müdürlük ve kuruluşlarca öncelikle değerlendirilir. Değerlen-  
dirme sonucu konusuna göre, valiliğe veya mülki idare amirine bildirilir.    
  Sınır görüşmeleri                              

  Madde 36- Komşu ülkelerden Türkiye'ye giriş çıkış yapacak olan yolcuların, 
hudut komisyonlarına intikali gerekmeyen boyutta olan ve halledilebilecek so-  
runları mülki idare amirine bildirilir. Sorunun çözümüne ilişkin olarak mülki  
idare amirinin vereceği talimata göre hareket edilir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Uygulama düzeni                               

  Madde 37- Bu Yönetmelik maddelerinin uygulanmasını detaylandırmak amacıy-  
la, mülki idare amirleri ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle birden  
fazla yönerge veya genelge çıkarabilirler. Çıkarılan metinlerin birer örneği  
ilgili bakanlık ve kurumlara gönderilir.                    
  Kaldırılan hükümler                             

  Madde 38- 21/12/1981 tarihli ve 8/4018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
yürürlüğe konulan "Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev  
ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik", 21/1/1988 tarihli ve 88/12526 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Havaalanlarında Alınacak  
Güvenlik Tertip ve Tedbirleri Yönetmeliği" ve 28/4/1989 tarihli ve 89/14080   
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sınır Kapıları ve Gümrük  
Sahaları İçinde Uyulacak Esaslara Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. 
  Yürürlük                                  

  Madde 39- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          
  Yürütme                                   

  Madde 40- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.