Endeksler
                                        
       REKABET KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ           
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 11.7.1997   No: 97/9659        
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 7.12.1994   No: 4054          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 7.8.1997   No: 23073         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5       Cildi: 36  S:      
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                    
                                        
  Yönetmeliğin Konusu ve Kapsamı                       

  Madde 1 - Rekabet Kurumu'nun Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin konusu ve  
kapsamı aşağıda gösterilmiştir:                         
  a) Rekabet Kurumu'nun 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun'un 39 ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun'un 29 uncu maddelerinde belirtilen gelirleri ile Kurum'a ait   
nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, kıymet ve bun- 
ların gelirleri, kiraları ve satış bedelleri ve bu işlerle görevli olanların  
yetki ve sorumlulukları,                            
  b) Kurum bütçesinin hazırlanmasına, içeriğine ve kabulüne, bütçenin uygu-  
lanmasına, gelirlerin tahsiline ve giderlerin yapılmasına ve bütçe uygulama   
sonuçlarına ilişkin genel esaslar,                       
  c) Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışı-
ğı altında, Kurum'un hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, ay- 
lık ve yıllık mizanın çıkarılması, bilançonun ve gelir tablosunun düzenlenmesi 
ve kıymetlerin korunmasına dair işlemler,                    
  d) Yukarıdaki iş ve işlemlerin denetlenmesinde uyulacak kural ve yöntemler, 
  Dayanak                                   

  Madde 2- Bu Yönetmelik 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun'un 62 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.            
  Hesap Dönemi                                

  Madde 3- Rekabet Kurumu'nun hesap dönemi her yılın 1 Ocak tarihinden başla- 
yıp 31 Aralık tarihinde son bulur.                       
  Tanımlar                                  

  Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;                  
  a) Kurum: Rekabet Kurumu'nu,                        
  b) Kurul: Rekabet Kurulu'nu                         
  c) Kanun: 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında   
Kanun'u                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Başkan: Rekabet Kurulu Başkanı'nı,                    
  e) Başkanlık: Rekabet Kurulu Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul Başkan Yardım- 
cılarından teşekkül eden Başkanlığı,                      
  f) Yetkili Merci: Mal ve hizmetin niteliği ve yıllık bütçede gösterilen pa- 
rasal büyüklüğü bakımından bu Yönetmeliğe göre yetkili kılınmış Makamı,     
  ifade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
          Gelir ve Gidere İlişkin Hesaplar,              
           Görev, Yetki ve Sorumluluklar               
                                        
  Muhasebe Müdürünün Görevleri                        

  Madde 5 - Muhasebeden sorumlu müdürün görevleri şunlardır:         
  a) Muhasebe işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararlarında belirtilen usullere 
uygun şekilde yapılması,                            
  b) Muhasebe defter kayıtlarının tutulması,                 
  c) Usulüne uygun tahakkuk ettirilen hakedişlerin hak sahiplerine ödenmesi, 
gelirlerin tahsil edilmesi,                           
  d) Mali tablo ve raporların zamanında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlı- 
ğı'na sunulması,                                
  e) Depo, ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesi-  
nin denetlenmesi,,                               
  f) Demirbaş ve depo kayıtlarının deftelere uygunluğunun sağlanması,     
  g) Banka ve kasada bulunan para ve bu nitelikteki kıymetli evrakın kontrolü,
  h) Giderlerin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebliğlere, Kurul ka- 
rarlarına uygun olmasının, tahakkuk için gerekli belgelerin tamam olmasının sağ-
lanması,                                    
  i) Kurumun alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesi ya da ödenmesi, 
  j) Aylık mizan raporlarının 15 gün içinde İdari ve Mali İşler Dairesi Baş- 
kanlığı'na sunulması,                              
  k) Yıllık mali rapor dosyasının, hesap dönemini izleyen bir ay içinde İdari 
ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na sunulması,                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  l) Gelirlere, giderlere ve muhasebeye ilişkin her türlü belge, defter ve  
makbuzların saklanması,                             
  m) Muhasebe işlemleri hakkında Başkanlıkça istenen her türlü bilginin ve-  
rilmesi,                                    
  n) Muhasebe ile ilgili diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,      
  o) İdare Hesabının Sayıştay'a verilmesi.                  
  Muhasebe Müdürünün Ödemeden Önce Yapacağı İnceleme             

 

 
  Madde 6- Muhasebe Müdürü, gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları  
aramak ve sağlamakla yükümlüdür:                        
  a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,                  
  b) Giderin bütçedeki tertibine uygun olması,                
  c) Giderin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, tebliğ ve Kurul kararları- 
na uygun olması,                                
  d) Belgelerde ve işlemlerde maddi hata bulunmaması,             
  e) Tahakkuk için gerekli belgelerin tamam olması,              
  f) Hak sahibinin kimliği,                          
  g) Ödeme yapılacak atama ve istihdamın kadroya dayalı olması.        
  Ödeme Belgelerinin İadesi ve Sorumluluk Üstlenme              

  Madde 7- Muhasebe Müdürü yaptığı inceleme sonucunda bu Yönetmeliğin 6 ncı  
maddesinde belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye  
ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir.    
  Anılan maddenin (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlara ay- 
kırılık nedeniyle Muhasebe Müdürünün geri çevirmeleri kesin olup aksine işlem  
yapılamaz.                                   
  Aynı maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle  
geri çevirmelerde sorumluluk İta Amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde  
Muhasebe Müdürü ödemeyi yapar. Bu belge ödeme evrakına bağlanır.        
  Muhasebe Müdürünün Sorumluluğu                       

  Madde 8- Muhasebe Müdürü;                          
  a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden,               
  b) Alacakların izlenmesinden,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan,              
  d) Gelir ve giderlere ilişkin belge ve makbuzların iyi saklanmasından,   
  e) Mali tablo ve raporların ve bunlara ilişkin dosyaların zamanında ha-   
zırlanmasından,                                 
  f) Giderlerin ödenek içinde yapılmasından,                 
  g) Gider gerçekleştirme belgelerinin tamam olmasından,           
  h) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğler ve Kurul kararlarına uy- 
gun olarak yapılmasından,                            
  i) Ödeme yapılacak atama ve istihdamın kadroya dayalı olmasından,      
  j) Ödemelerin hak sahibine yapılmasından,                  
  k) Maddi hatalardan,                            
  ilgisine göre tahakkuk memuru, ita amiri ve diğer personelle birlikte so-  
rumludur.                                    
  Tahakkuk Memuru                               

  Madde 9- Tahakkuk memurluğu görevi, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığın-
ca yerine getirilir.                              
  Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirlere ilişkin işlemler, tahakkuk 
memurları tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" durumuna getirilir.  
  Tahakkuk memuru, Kurum'un gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesi  
ile ilgili işlemleri mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde yerine getirir.  
  Tahakkuk memuru, giderlere ilişkin tahakkuk belgelerinde, bu Yönetmeliğin  
6 ncı maddesinde belirtilen hususları aramakla yükümlüdür.           
  İta Amiri                                  

  Madde 10- Kurum hizmetlerine ilişkin giderlerin geçici ya da kesin olarak  
ödenmesi hakkında Muhasebe Müdürüne yazılı emir ve izin veren yetkililere    
"ita amiri" denir.                               
  Kurum'un ita amiri Başkan'dır. Başkan bu yetkisinin bir bölümünü, niteliği 
ve sınırlarını belirterek Başkan Yardımcılarına devredebilir.          
  Birleşemeyecek Görevler