Endeksler

   ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/7/1997  No: 97/9637         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 17/10/1983 No: 2924          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 31/7/1997  No: 23066          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :   Cildi:36 S.             
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
               Amaç,Kapsam,Tanımlar               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlar Kurulunca nakline karar verilen  
orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve orman sınırları dışına çıkarılmış 
ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesi suretiyle orman köylülerinin kalkındı-
rılmalarının desteklenmesine ilişkin uygulama esaslarını tespit etmektir.    
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik;                          
  a- 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2 nci maddesi uyarınca orman kadastro komis-
yonları tarafından Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan;        
  1) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç bir yarar görül- 
meyip aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar bulunan yerlerin,  
  2) Otlak,kışlak,yaylak gibi yerlerin,                    
  3) Tarla, bağ, bahçe,meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıs- 
tığı), çam fıstığı gibi çeşitli tarım alanlarının,               
  4) Şehir,kasaba,köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerdeki sahaların,  
  İmar, ıslah, ihya ve değerlendirilmesine,                  
  b- Bu sahalara yerleştirilecek orman içi köylülerinin nakil, kamulaştırma, 
ifraz ve tapulama, şekil ve esasları ile gelir ve giderlere,          
  ait iş ve işlemleri kapsar,                         
  Dayanak                                   

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının  
Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) İmar ve ıslah: Bitki örtüsünün açılması, varsa taşlığının giderilmesi,  
gerekiyorsa teraslanması veya tesviyesi ile asitli, tuzlu, alkali, yaş ve tur- 
biyer toprakların ıslahı suretiyle arazinin kullanım amacına uygun hale getiril-
mesini,                                     
  b) İhya: Toprağın bitki yetiştirilmesine elverişli hale getirilmesi için ge-
rekli tedbirlerin alınmasını,                          
  c) Fon: 6831 sayılı Orman Kanunu'na 1744 sayılı Kanunla eklenen Ek-3 üncü  
madde ile oluşan Orman Köylüleri Kalkınma Fonu'nu,               
  d) Orman içi köy: Evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanlarından itibaren  
aralıksız olarak devam eden arazi topluluğu dört yönden ormanlarla çevrili olan 
köyleri,                                    
  e) Ormana bitişik köy ve belde: Evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından 
itibaren aralıksız olarak devam eden arazi topluluğu, bir,iki veya üç yönden or-
manlara bitişik olan köyleri ve beldeleri,                   
  f) Orman köyü: Orman içi veya ormana bitişik köyleri,            
  g) Otlak: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken hay- 
vanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi,   
  h) Yaylak: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden ve müştereken hay-  
vanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri,hayvanlarını otlatmaları ve   
otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi,               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ı) Kışlak: Bir veya birkaç köy veya beldeye, münferiden veya müştereken   
hayvanlarını kış mevsiminde barındırmaları ve otundan yararlanmaları için    
tahsis edilen araziyi,                             
  i) Yapı ve tesis: Ev, ahır, samanlık, depo, sundurma,kümes, ağıl,saya,   
mandıra, imalathane, ambar ve benzeri taşınmazları,               
  j) Orman köylüsü: Orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak bu köyde 
oturan halkı,                                  
  k) Kullanan kişi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro 
Kanunu'na göre kadastrosu yapılan yerlere ait kadastro tutanağının beyanlar ha- 
nesine kaydedilen kişiyi,                            
  l) Hak sihibi kişi: Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 4127 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde 
ikamet etmiş bulunan kişi ile, 31.12.1981 tarihinden itibaren Orman köyü nüfu- 
suna kayıtlı kişiyi,                              
  m) İdare: Orman Bakanlığını, Orköy Genel Müdürlüğünü, Bakanlık bölge mü-  
dürlüğünü, orköy başmühendisliğini, orköy mühendisliğini,            
  n) Bakan: Orman Bakanını,                          
  o) Bakanlık: Orman Bakanlığını,                       
  p) Merkez: Orman Bakanlığı merkez teşkilatını,               
  r) Genel müdürlük: Orköy Genel Müdürlüğünü,                 
  s) Bölge müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüğünü,               
  t) Başmühendislik: Orköy başmühendisliğini,                 
  u) Mühendislik: Orköy mühendisliğini,                    
  v) Taşra teşkilatı: Bakanlık bölge müdürlüğünü,               
  ifade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
        Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve Yerleştirilmesi        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
               Etüt ve Projelendirme               
                                        
  Nakledilecek Köylerin Tespiti                        

  Madde 5 - 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/A maddesi uygulaması ile orman   
sınırları dışına çıkarılan ve Hazine adına tescil edilen yerler Orman Genel   
Müdürlüğünce Orman Bakanlığına bildirilir.                   
  Orman Kanunu'nun 13/B maddesi gerekince yerinde kalkındırılması mümkün   
görülmeyen veya toprak-su rejimi, sağlık, askerlik, turizm ve ormancılık yönün- 
den nakil edilmesi gereken öncelikle orman içi köyler Bakanlık taşra teşkilatı 
koordinatörlüğünde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatı ile Orman Genel 
Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin taşra teşkilatlarınca müşte- 
reken tespit edilir. Bu konuda hazırlanan ön etüt raporu Bakanlık bölge müdür- 
lüğünce Bakanlığa gönderilir.                          
  Köylerin Nakledileceği Arazilerin Ön Etüdü                 

 

 
  Madde 6 - 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/A maddesi uygulaması ile orman sı- 
nırları dışına çıkarılan alanların tahmini zirai iskan kapasitesini belirlemek 
amacıyla, taşra teşkilatı koordinatörlüğünde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra
teşkilatı ile Orman Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra ku- 
ruluşlarınca müştereken ön etüt raporları hazırlanarak Bakanlığın tasdikine   
sunulur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yeni Yerleşim Projeleri                           

  Madde 7 - Ön etüt raporları hazırlanan sahalara nakli öngörülen yerleşim  
yerleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre, her iskan saha-
sı için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 7269 sayılı Kanun gereği jeoteknik  
etüt yaptırılıp, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı sağlanarak "Yeni Yerle-
şim Projeleri" yapılır veya yaptırılır.                     
  Bakanlıkça belirlenecek esaslar; sahanın özellikleri ile, iskandan sonra  
köylünün gelir durumana göre, ne gibi projelerin uygulanması gerektiğine ait  
hususları ihtiva eder.                             
  Ancak; yeni yerleşim projelerinin uygulanacağı bölgelere ait planlama,   
planların onaylanarak kesinleşmesi ve plan uygulaması konularında özel kanunlar-
la verilen yetkiler saklıdı.                          
  Yıllık Programlar                              

  Madde 8 - Bakanlar Kurulunca nakline karar alınan ve Fon bütçesi programında
bulunan köylere ait yeni yerleşim ve kalkınma projelerindeki hizmetler, ilgili 
kuruluşların o yılki çalışma programlarında yer alır.              
  Nakle Esas İŞ ve İşlemler                          

  Madde 9 - Yeni yerleşim projesi hazırlanarak idarece nakli ön görülen önce- 
likle orman içi köy, mahalle veya mezranın nakledilebilmesi için Bakanlar Kuru- 
lu Kararına esas olacak iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür.          
                                        
                   İKİNCİ BÖLÜM               
               Alt Yapı ve İhya Çalışmaları           
  Tarım Arazisinin İmar, Islah ve İhyası                   

  Madde 10 - Yeniden yerleşim yapılacak arazinin,iskan sahası dışında kalan ve
tarım arazisi olarak kullanılacak kısmı, "Yeni Yerleşim Projesinde" tipleri be- 
lirtilen tarım işletmelerinin kurulmasını sağlayacak şekilde Bakanlık, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak su- 
retiyle imar, ıslah ve ihya projeleri ile zirai aile işletme projeleri hazırla- 
nır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra  
kuruluşlarınca, kendi usul ve esaslarına göre hazırlanan uygulama projelerinde 
belirtilen işlerin parasal karşılığı, Fon hesabından Tarım ve Köyişleri Bakanlı-
ğı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ödenir.                 
                                        
                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM               
                Kamulaştırma ve Borçlandırma          
  Kadastro