Endeksler
                                        
           REKABET KURUMU İHALE YÖNETMELİĞİ              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/7/1997 No: 97/9613          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 7/12/1994 No: 4054           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 30/7/1997 No: 23065           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :    Cildi: 36  S:           
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                    
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Rekabet Kurumu'nun alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mül- 
kiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı hükümlere 
göre yürütülür.                                 
                                        
  Dayanak                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun'un 62 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.            
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;                  
                                        
  Kurum: Rekabet Kurumu'nu                          
  Kurul: Rekabet Kurulu'nu,                          
  Kanun: 7.12.1994 tarihli ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,
  Başkan: Rekabet Kurulu Başkanı'nı,                     
  Başkanlık: Rekabet Kurulu Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul Başkan Yardımcı- 
larından teşekkül eden Başkanlığı,                       
  Alım-Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri,   
hizmet ve satımını,                               
  Hizmet: Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli  
yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel  
kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, imalat, etüd, plan, proje,  
kontrollük, pazarlama, müşavirlik ve benzeri hertürlü hizmetleri,        
  Yapım: Her türlü inşaat,ihzarat,imalat,sondaj,tesisat,onarım,yıkma,değiş-  
tirme,iyileştirme,yenileştirme ve montaj işlerini,               
  Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya  
verilmesini,                                  
  Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni 
Kanunu'nun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde  
gösterilen işlemleri,                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Taşıma: Yükleme,taşıma,boşaltma,depolama ve bunlara ilişkin ambalaj     
işlerini,                                    
  Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve  
yapım işlerinde keşif bedelini,                         
  Uygun bedel: Artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif
edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek   
üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tahmini yapılma- 
yan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,            
  İta Amiri: Kurul Başkanı veya yetkisini devredeceği kimseyi,        
  İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,            
  İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin isteklileri arasından 
seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı  
ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,                  
  Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,         
  Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 
  Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini 
gösteren belge veya belgeleri,                         
  Sözleşme: İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaş-  
mayı,                                      
  ifade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
          Kurumun Alım, Satım ve ihale İşleri             
                                        
  İhtiyaç Bildirimi                              

  Madde 4 - Kurumun hertürlü satınalma, satma, inşaat, tesis, onarım, bakım, 
taşıma ve benzeri işlerine ilişkin istekler ilgili daire başkanlıklarına yapı- 
lır. Daire başkanlığı konuyu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletir ve 
bu istek bu Yönetmelikte öngörülen esaslar çerçevesinde Daire Başkanlığınca ye- 
rine getirilir.                                 
  Ancak, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ihtiyacın yerinde olmadığı 
kanısına varılırsa durum yazı ile öneriyi yapan daire başkanlığına bildirilir. 
İlgili daire başkanlığının görüşünde ısrar etmesi halinde konu, Kurum Başkanlı- 
ğınca sonuçlandırılır.                             
  Bedel Tahmini                                

  Madde 5 - Mal ve hizmetin niteliğine göre tahmin edilen bedel Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarınca yayımlanan 
birim fiyatları veya listelerine, genel tarifelere, bilirkişilerin hesap veya  
tahminlerine ve piyasa rayiçlerine                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
göre, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan belge alınarak ve fiyatlar gözönünde  
tutularak hesaplanır ve saptanır.                        
  Ancak, özellik ve ivedilik gösteren işlerde ilgili daire başkanlığının öne- 
risi ve Kurum Başkanı'nın onayında açıklanmış olmak kaydıyla, yetki sınırları  
içinde fiyat tahmini yaptırılmayabilir.                     
                                        
  Yetki Sınırları                               

 

 
  Madde 6 - Taşınır ve taşınmaz mal ile demirbaş eşya alımı gibi, satınalma, 
kiralama, taşıtma ve benzeri konulardaki öneriler Kurulda görüşülüp karara bağ- 
lanır. Ancak, Kurul bu yetkilerinden bir kısımını Başkana devredebilir. Yetki  
sınırları her yıl Kurul bütçesinde belirlenir. Parasal limitler Kurul Kararı ile
arttırılabilir.                                 
  Satın alınmasının veya onarılmasının gecikmesinde Kurumun işlerinin aksaması
sözkonusu olan, Kurumun zararına yol açabilecek ve özelliği bulunan, kaliteli  
işçiliğe gerek gösteren ve bütçede bu amaçla belirtilen sınırı aşmayan satınalma
ve hizmetlerle, onarım işleri, durumun neden ve zorlukları ile beklenen sonuç- 
ları belirtilerek İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı'nın önerisi ve Başkanın  
onayı ile yaptırılabilir.                            
                                        
  Alım-Satımda İlke                              

  Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin yapılmasında ilke Kurum men-  
faatlerinin gözetilmesi ve korunmasıdır.                    
                                        
  Alım-Satımda Usul                              

  Madde 8 - İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'nün yetki sınırları içindeki alım, 
satım, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işler bu Yönetmelikte konulan esaslar 
çerçevesinde, anılan Müdürlük'çe yürütülür.                   
  İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'nün yetkisini aşan işler için yetkili üst ma- 
kamdan yazılı bir ön izin alınması gerekir.                   
  Ön izin istemi, yetkili makamın en yakın astı tarafından imzalanmış ve İdari
ve Mali İşler Müdürlüğü'nce sözkonusu istemde gerekçe, bedel tahmini ve usul  
tayini belirtmiş olmalıdır.                           
  Daha sonra bu izin esasları çerçevesinde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'nce 
hazırlanacak şartnamelere, gerekirse projelere göre istenecek teklifler, Alım, 
Satım ve ihale Komisyonu'nca incelendikten sonra verilen karar, yetkili makamın 
onayı ile kesinleşir.                              
                                        
  Satınalma Görevlisi                             

  Madde 9 - Yetkili merciler tarafından uygun görülen satınalmalar İdari ve  
Mali İşler Müdürlüğü'nce belirlenecek bir veya daha çok satınalma görevlisince 
yapılır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fiyat Tutanakları                              

  Madde 10 - İnşaat ve onarım işlerine ait ve fiyatı önceden tespit edilmemiş 
işler için, o işin yaptırılmasına karar verilirken Bayındırlık ve İskan Bakan- 
lığı, kamu ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatları ve
listeler ile piyasa rayiç ve şartları, nazara alınarak usulü dairesinde bir ke- 
şif ve fiyat tutanağı düzenlenir.                        
                                        
  Sözleşmeler