Endeksler
                                        
      KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR 4208 SAYILI        
         KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK           
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 3/6/1997   No: 97/9523         
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 13/11/1996  No: 4208          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 2/7/1997   No: 23037          
  Yayımlandığı Düsturun Tertipi  :   Cildi:  S.:             
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
  Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Olarak Kimlik Tespiti, Bilgi  
  Verme, Şüpheli İşlemler ve Aklamaya Konu Menfaat ve Değerlerin Belirlenmesi 
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
          Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - 4208 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak; kimlik tespiti, 
bilgi verme, şüpheli işlemler, aklamaya konu menfaat ve değerlerin belirlenme- 
si ile araştırma ve inceleme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar bu yönetme-  
likle düzenlenmiştir.                              
                                        
  Hukuki dayanak                               

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 
2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci  
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.                      
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  Bakanlık      : Maliye Bakanlığını,                  
  Başkanlık      : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,      
  Başkan       : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,       
  Koordinasyon Kurulu : Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,     
  İnceleme Elemanları : Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilen maliye mü- 
             fettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, 
             bankalar yeminli murakıpları, hazine kontrolörleri ve 
             Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarını,         
  Uzman        : Mali suçları araştırma uzmanı ve uzman yardımcılarını,
  Kanun        : 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313
             Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Ka- 
             nunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178  
             Sayılı Maliye                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar- 
       namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,            
Banka    : Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı ülkelerde kurulmuş olan  
       bankaların Türkiye'deki şubelerini,                
Yükümlü   :                                  
       a) Bankaları,                           
       b) Özel finans kurumlarını,                    
       c) Bankalar dışında asli faaliyeti kredi kartı ihraç       
         etmek olan kurumları,                     
       d) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki    
         ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketlerini,       
       e) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu kapsamındaki sigorta ve  
         reasürans şirketlerini,                    
       f) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası   
         A.Ş.ni,                            
       g) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketle- 
         rini,                             
       h) Yatırım fonlarını,                       
       i) Yatırım ortaklıklarını,                    
       J) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşlarını,         
       k) Kıymetli maden, taş veya mücevherlerin alım-satımını yapanlar, 
       l) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseleri,      
       m) Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü dahil her türlü posta ve kargo 
         şirketlerini,                         
       n) Finansal kiralama şirketlerini,                
       o) Ticaret amacıyla gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar veya  
         buna aracılık edenleri,                    
       p) Talih oyunları salon işletmeciliği yapanları,         
       r) İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıta-
         larının alım satımı ile uğraşanları,              
       s) Tarihi eser, antika, sanat eseri koleksiyoncuları ve alım sa- 
         tımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanları, 
       t) Spor kulüplerini,                       
 Karapara Aklama Suçu: Kanunun 2 inci maddesinin (b) bendinde tarif edilen   
       suçu,                               
       ifade eder.                            
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
            Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar             
                                        
  Kimlik tespiti zorunluluğu                         

  Madde 4 - (Değişik: 25/12/1997 - 97/10419 K.)                
  Yükümlüler ve bunların Türkiye'deki şube, acente, temsilci ve ticari vekil- 
leri ile benzeri bağlı birimleri; kiralık kasa hizmetleri ile taraf oldukları  
veya aracılık ettikleri toplam tutarı 2 milyar Türk Lirası veya muadili dövizi 
aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma,  
borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, sigorta-  
lama, mevduat, kar-zarara katılma hesabı veya cari hesap            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  açtırma ve bu hesaplardan para çekme veya yatırma,mevduat hesabı niteliğin- 
deki mevduat sertifikaları karşılığında ödeme yapılması, çek ve senet tahsili, 
repo ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde, bu işlemleri yap-  
madan önce müşterilerinin ve konuya taraf olanların kimliklerini tespit etmek  
ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılı başından itiba-  
ren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.               
  Merkezi Türkiye'de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki şube ve acenteleri  
de yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine yapılan transferler dahil   
Türkiye ile yapılan işlemler açısından, ülkeler itibariyle, Başkanlıkça,    
birinci fıkra hükümlerine tabi tutulabilirler.                 
 Bu maddenin uygulanması bakımından 3 üncü maddedekilere ek olarak       
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Jokey Kulubü de yükümlü    
sayılırlar.                                   
  İstisna ve muafiyetler                           

  Madde 5 - Yükümlülerin; genel, katma ve özel bütçeli idareler, kamu iktisadi
teşebbüsleri, kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yapacakları
işlemler ile bankalar ve özel finans kurumlarının kendi aralarında yapacakları 
işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu yoktur.                  
  Kimlik tespit usulü                             

  Madde 6 - (Değişik: 25/12/1997 - 97/10419 K.)                
  Kimlik tespiti, Türk uyruklu gerçek kişiler için nüfus hüviyet cüzdanı,   
sürücü belgesi veya pasaport; yabancı uyruklu gerçek kişiler için kendi ülke  
pasaportu veya ikamet tezkeresi; ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için  
tescile dair belgelerin bir örneği ile tüzel kişi adına hareket eden kişinin  
temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri; vakıflar için Vakıflar  
Genel Müdürlüğü'nde tutulan sicile; dernekler için il emniyet müdürlüklerinde  
tutulan dernekler kütüğündeki kayda ilişkin belgeler; tüzel kişiliği olmayan  
teşekküllerde ise idare etmeye yetkili olunduğuna ilişkin karar yanında işlemi 
yapan gerçek kişinin kimliği veya bunların noterce onaylanmış suretlerinin ib- 
razı sonrası, okunabilir fotokopisinin alınması veya işlemle ilgili evrakın   
arkasına kimlikte yer alan bilgilerin kaydı suretiyle yapılır. İşlemlerin baş- 
ka bir gerçek kişi adına yapılması halinde, adına hareket edilen kişinin de   
kimliği tespit edilir.                             
  Kimliği tespit edilenlerin müteakip işlemleri, ibraz edecekleri kimlikte  
yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgiler ile karşılaştırılması sure-   
tiyle yapılır.                                 
  Başkanlık kimlik tespiti zorunluğuna ilişkin usul ve esaslar ile kimlik   
tespitine esas belge nevini belirlemeye yetkilidir.               
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
           Bilgi Vermeye İlişkin Esaslar               
                                        
  Bilgi ve belge verme yükümlülüğü                      

  Madde 7 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Başkanlık 
ve inceleme elemanları tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri vermek ve ge- 
rekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başkanlık ve inceleme elemanlarınca kendilerinden bilgi ve belge istenilen 
gerçek ve tüzel kişiler, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla,
özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina 
edemezler.                                   
  Bilgi sözle veya yazıyla istenir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere key- 
fiyet yazı ile tekid edilir ve cevap vermeleri için kendilerine yedi günden az 
olmamak üzere uygun bir mühlet verilir.                     
  Devamlı bilgi verme yükümlülüğü (1)                     

  Madde 8 - (Değişik: 25/12/1997 - 97/10419 K.)                
  Başkanlık, yükümlülerden taraf oldukları veya aracılık ettikleri, Bakan-  
lıkça belirlenecek işlemlere ilişkin bilgileri devamlı olarak isteyebilir.   
  Bakanlık devamlı olarak istenecek bilgileri, parasal sınırlar, yükümlü   
grupları, uygulama tarihi, şekil, usul ve esaslar itibariyle belirlemeye, bu  
bilgilerin yükümlüler nezdinde tutulmasını düzenlemeye ve belirlenecek süre   
ile saklanmasını istemeye yetkilidir.                      
  Gümrük İdaresince yapılacak bildirim (1)                  

  Madde 9 - (Değişik: 25/12/1997 - 97/10419 K.)                
  Yolcuların beraberlerinde yurtdışından getirdikleri veya yurtdışına çıka-  
racakları altın, Türk Lirası, döviz ve bunlarla ödemeyi sağlayan belgelere   
ilişkin ilgili mevzuata aykırı tespitler, gümrük idaresince Başkanlığa bil-   
dirilir.                                    
  Devamlı bilgi vermeden istisna ve muafiyetler                

  Madde 10 - Aşağıdaki işlemler devamlı bilgi verme zorunluluğu kapsamında  
değildir:                                    
  a) Bankalar ve özel finans kurumları;                    
    1) Bankalar ve özel finans kurumlarının;                 
    2) Genel, katma ve özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri,  
    3) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar,         
    ile yapacakları işlemler.                        
-----------------                                
(1) Bu madde başlıkları 25/12/1997 tarih ve 97/10419 sayılı Bakanlar Kurulu   
  Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Bankalar ve özel finans kurumları dışındaki yükümlülerin bildireceği   
işlemlerden, ödemesi bankalar ve özel finans kurumlarında bulunan hesaplardan  
nakil yoluyla, nama yazılı çeklerle veya kredi kartlarıyla yapılanlar (talih  
oyunları salon işletmecilerinin yapacağı ikramiye ödemeleri hariç).       
  c) Sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, bankalar ve özel finans kurumları- 
nın belirleyeceği Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin, Bakanlığın  
tespit edeceği işkollarına dahil Türkiye'deki işleri ile ilgili ticari hesapla- 
rından faaliyetleriyle mütenasip olarak yapacakları işlemler.          
  Devamlı bilgi vermede süre                         

  Madde 11 - (Değişik: 25/12/1997-97/10419 K.)                
  Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile 8 inci madde kapsamında bil- 
dirilmesi gereken işlemlerden, bir takvim ayı içinde gerçekleştirilen işlem-  
ler, en geç ertesi ayın onbeşinci günü akşamına kadar Başkanlığa bildirilir.  
  Başkanlık, uygulamada işlemlerin özelliklerini de dikkate alarak, yükümlü  
grupları itibariyle farklı bildirim süreleri ve günleri tespit etmeye yetkili- 
dir.                                      
                                        
                   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM               
              Şüpheli İşlemlere İlişkin Esaslar          
                                        
  Şüpheli işlem                                

  Madde 12 - (Değişik: 25/12/1997-97/10419) K.)               
  Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşeb- 
büs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin,yasa-  
dışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi ge- 
rektirecek bir husus bulunması halinde, bunlar tarafından gerekli kimlik tes-  
piti yapıldıktan sonra Başkanlığa bildirimde bulunulması zorunludur.      
  Şüpheli işlemi Başkanlığa bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu kim-  
selerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni temsil- 
cileri ve vekilleri işleme taraf olanlara hiçbir şekilde bilgi veremez.     
  Şüpheli işlemlerin devamlı bilgi verme kapsamında bildirilmiş olması, bu  
madde uyarınca yapılacak bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.       
  Başkanlık yükümlülere yol gösterici olması için şüpheli işlem tiplerini   
belirlemeye yetkilidir.                             
  Bu madde uygulamasında 3 üncü maddedekilere ek olarak noterler, Milli Pi-  
yango İdaresi Genel Müdürlüğü, Tapu Sicil müdürlükleri ve Türkiye Jokey Kulu-  
bü de yükümlü sayılırlar.                            
  Diğer makamlara bildirim                          

  Madde 13 - İşleme konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin, Kanu- 
nun 2 nci maddesinin (a) bendinde sayılanların dışındaki fiillerin işlenmesi  
suretiyle elde edildiği kesin olarak biliniyorsa bildirim, Başkanlık yerine,  
genel hükümler çerçevesinde yetkili makamlara yapılır.             
  Şüpheli işlemi bildirme usulü                        

  Madde 14 - (Değişik birinci fıkra; 25/12/1997-97/10419 K.) Şüpheli işlemler,
işlemin tespit edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Başkanlığa bil- 
dirilir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme  
taraf olanlar derhal Başkanlığın yanısıra yetkili ve görevli Cumhuriyet sav-  
cılığına da bildirilir.                             
  Başkanlık bildirime ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
         Aklamaya Konu Menfaat ve Değerlerin Belirlenmesi       
  Aklamaya konu menfaat ve değerler                      

  Madde 15 - Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde sayılan fiillerin işlenmesi
suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla,  
mal, hak veya gelirler ile bir para biriminden diğer bir para birimine çevril- 
mesi de dahil, sözü edilen para, evrak, mal, hak veya gelirlerin birbirine dö- 
nüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değerler ve benzerleri 
aklamaya konu olur.                               
                                        
                  ALTINCI BÖLÜM                
                  Diğer Hükümler                
  Denetim                                   

  Madde 16 - Başkanlık, yükümlülerin Kanun ve bu Yönetmelikteki mükellefiyet- 
lerini yerine getirip getirmediğini inceleme elemanları vasıtasıyla denetlemeye 
yetkilidir.                                   
  Sorumlular ve müeyyide                           

  Madde 17 - Başkanlık ve diğer yetkililerin istediği bilgi ve belgeleri ver- 
meyenler, belirlenen esaslar çerçevesinde kimlik tespiti yapmayanlar, kimlik  
tespitine ilişkin belgeleri beş sene süreyle saklamayanlar, devamlı bilgi verme 
kapsamındaki işlemler ile şüpheli işlemleri süresinde veya usulüne uygun olarak 
bildirmeyenler, karaparanın aklanması suçunun tespiti ve önlenmesine ilişkin  
Bakanlar Kurulu Kararları ile bunların uygulanmasına dair tebliğlere aykırı   
davrananlar hakkında Kanundaki müeyyideler uygulanır.              
  Yukarıdaki hususlara uyulması halinde, yükümlülerin işlemi fiilen yapan ve 
yöneten mensupları, görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre so- 
rumludurlar.                                  
  Döviz kurları                                

  Madde 18 - Dövizle yapılan işlemler ile dövizle ödemeyi sağlayan belgelerin 
Türk Lirası karşılıklarının tespitinde o günkü Merkez Bankası döviz alış kurla- 
rı esas alınır.                                 
  Özel kayıtların tutulması                          

  Madde 19 - Başkanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu, yükümlüler için,
bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen işlemlerin mahiyeti ve niteliğine 
göre gerektiğinde özel kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esasları belir-  
lemeye yetkilidir.                               
  Yetki                                    

  Madde 20 -(DEĞİŞİK: 25/12/1997-97/10419 K.)                 
  Başkanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu, bu Yönetmelikteki maktu  
hadleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyat   
Endeksindeki değişimide dikkate alarak belirlemeye yetkilidir.         
  Koordinasyon Kurulunun bu konudaki kararları Resmi Gazete'de yayımını takip 
eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
             Araştırma ve İnceleme Yöntemleri            
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Araştırma ve İnceleme Usulü             
  İnceleme elemanları ve yetkileri                      

  Madde 21 - Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek inceleme elemanla- 
rı, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesine yetkilidir. İnceleme 
elemanları, özel kanunlarının kendilerine verdiği yetkilerin yanısıra, görev-  
lendirme konusuna giren hususlarda 4208 sayılı Kanunun tanıdığı yetkileri de  
kullanırlar.                                  
  İnceleme elemanları, araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklan- 
masına yönelik ciddi emarelerin tesbiti halinde, ilgilinin hak ve alacaklarına 
tedbir konulması için durumu Başkanlığa yazılı olarak intikal ettirirler.    
  İnceleme elemanlarının görevlendirilme usulü                

  Madde 22 - Cumhuriyet savcıları veya Cumhuriyet savcılarının talimatı üzeri-
ne zabıta makamlarınca intikal ettirilen konular ve bu makamların karaparanın  
aklanması suçunun tespitine ilişkin ilettikleri talepler veya usulüne uygun ola-
rak yapılan ihbarlar veya re'sen elde edilen diğer bilgi ve belgeler üzerine  
Başkanlık, doğrudan veya yapılacak ön inceleme sonucunda gerekli gördüğünde, ka-
rapara aklama suçunun araştırılması ve incelemesi görevlerini inceleme elemanla-
rı vasıtasıyla yerine getirir.                         
  (Değişik: 25/12/1997-97/10419 K.) İnceleme elemanları, Başkanın talebi   
 üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Baka- 
nın onayı ile belirlenerek, Başkanlıkça yapılması istenilen incelemeyi tamam-  
lamak üzere geçici olarak görevlendirilirler. Görevlendirme, talep tarihinden  
itibaren en geç on gün içinde yapılarak Başkanlığa bildirilir.         
  (Mülga: 25/12/1997-97/10419 K.)                       
  (Değişik: 25/12/1997-97/10419 K.) İnceleme elemanları görevlendirme süresi 
içinde öncelikle Başkanlığa ait karapara aklama suçunun araştırılması ve ince- 
lenmesi işlerini yerine getirirler.                       
                                        
  İnceleme elemanlarının çalışma şekli                    

  Madde 23 - (Değişik: 25/12/1997-97/10419 K.) Görevlendirme, ilgili birim  
tarafından inceleme elemanının görevlendirildiğine ilişkin yazının Başkanlığa  
ulaştığı anda başlar ve inceleme elemanı tarafından düzenlenen raporun Başkan- 
lığa teslimi ile tamamlanır.                          
  Başkanlık, gerekli gördüğü durumlarda inceleme elemanlarından Başkanlıkça  
tespit edilecek çalışma yerinde araştırma ve inceleme görevinin yerine geti-  
rilmesini ister.                                
  İnceleme elemanlarına, kendilerine verilen araştırma ve inceleme görevle-  
ri için, işin niteliğine göre Başkanlıkça uygun bir süre verilebilir. İnce-   
lemenin bu sürede tamamlanamayacağı anlaşıldığı taktirde, inceleme elemanı   
gerekçeleri ile birlikte ek süre talep eder. Başkanlık ek süre verebileceği   
gibi inceleme elemanı sayısının arttırılmasını ilgili birimlerden talep     
edebilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Araştırma ve inceleme raporları                       

  Madde 24- (Değişik birinci fıkra; 25/12/1997-97/10419 K.) Kanuna göre ya-  
pılan araştırma ve inceleme sonuçları yeteri kadar düzenlenecek "Araştırma   
ve İnceleme Raporu" ile Başkanlığa bildirilir.                 
  Raporların şekline ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.      
  Raporları okuma                               

  Madde 25 - İnceleme elemanlarının Başkanlığa tevdi ettikleri raporlar, ilgi-
li makamlara verilmeden önce okumaya tabi tutulur. Okuma, raporların maddi ve  
hukuki bakımdan hatasız olmaları yönünden yapılır.               
  Raporlar görevlendirilecek başkan yardımcıları tarafından okunur. Okuma ile 
inceleme elemanının ihtilafı halinde, raporu okuyan dışındaki bir başkan yardım-
cısının başkanlığında incelemeyi yapan elemanın mensup olduğu birimden seçile- 
cek iki, farklı birimlerden inceleme elemanlarının müşterek incelemelerinde   
her birimden seçilecek bir denetim elemanından teşekkül eden komisyon nihai   
kararı verir. Komisyon kararı uygulanır.                    
  Raporlar üzerine yapılacak işlemler                     

  Madde 26 - Başkanlık, karapara aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve 
belgeleri gereği yapılmak üzere yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığına inti- 
kal ettirir. Cumhuriyet savcılığınca dava açılması halinde Bakanlık, Ceza Mu-  
hakemeleri Usulü Kanunundaki usule göre, davaya müdahil olur. Takipsizlik kararı
verilmesi halinde ise Bakanlık itiraz hakkını kullanabilir. Araştırma ve incele-
me sırasında diğer suçların tesbiti halinde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince 
işlem yapılır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              İKİNCİ BÖLÜM                    
              Çeşitli Hükümler                  
                                        
                                        
  Cumhuriyet Savcılarının bilgi vermesi                    

  Madde 27- Cumhuriyet savcılıkları, kendilerine intikal ettirilen raporlar  
üzerine verdikleri kararı Başkanlığa tebliğ ederler.              
  Başkanlığa gönderilecek raporlar                      

  Madde 28- Kendi birimlerinden verilen inceleme ve soruşturma görevlerini  
yaparken, teftiş, inceleme ve denetim elemanlarının, Kanunun 2 nci maddesinde  
sayılan karaparanın doğmasına neden olan fiillerin işlendiğine dair düzenle-  
dikleri raporlar, karapara aklama suçu yönünden değerlendirilmek üzere ilgili  
birimler tarafından Başkanlığa intikal ettirilir. Ancak, karapara aklandığına  
dair ciddi emarelerin varlığı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde incele- 
meye devam olunmakla beraber, durum Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.    
  Güvenlik                                  

  Madde 29- Başkanlığın talebi üzerine, İçişleri Bakanlığınca Başkanlık emri- 
ne geçici olarak güvenlik görevlileri görevlendirilir.             
  İdarenin yardımı                              

  Madde 30- Başkanlık ve inceleme elemanlarının 4208 sayılı Kanun uyarınca ya-
pacakları araştırma ve inceleme görevleri sırasında bilumum mülki amirler emni- 
yet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri 
ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecbur- 
durlar.                                     
                   ÜÇÜNCÜ KISIM                
                   Son Hükümler                
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 31- 24/7/1996 tarihli ve 96/8443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Bankaların Müşterilerinin Kimliklerini Tespit Yükümlülüğü Hak- 
kında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.                  
  Yürürlük                                  

  Madde 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak, Yönetmeli- 
ğin 8 ve 9 uncu maddelerindeki bilgi verme zorunluluğu 1 Ocak 1998 tarihinde  
başlar. (1)                                   
  Yürütme                                   

  Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.         
------------------------                            
(1) Bu maddede yeralan "1 Ekim 1997" tarihi, 24/9/1997 tarih ve 97/9983 tarihli 
  Bakanlar Kurulu Kararı ile "1 Ocak 1998" tarihi olarak değiştirilmiş ve   
  metne işlenmiştir. (Bkz.: 28/9/1997 - 23124)                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 3457-1                    
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
    3/6/1997 TARİH VE 97/9523 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI         
    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
   YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE        
------------------------------------------------------------------------------- 
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Farklı Tarihte            
  Tarihi       Numarası      Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe    
                       Maddeleri    Giriş Tarihi   
------------------------------------------------------------------------------- 
 25/12/1997      97/10419         ----     31/12/1997