Endeksler
       MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN           
          ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA              
                 YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 3/6/1997  No:97/9522         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 13/11/1996 No: 4208          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 2/7/1997 No: 23037          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :   Cildi:  S.:           
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
             Amaç ve Kapsam, Tanım, Dayanak             
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1- Bu Yönetmelik, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun yöne- 
tim, toplanma ve çalışma esas ve usulleri ile toplantı ve karar nisabına ilişkin
hususları düzenler.                               
  Tanımlar                                  

  Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;                       
  a) Kurul: Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,           
  b) Başkan: Kurul Başkanını,                         
  ifade eder.                                 
  Hukuki dayanak                               

  Madde 3- Bu Yönetmelik, 4208 sayılı Karaparının Aklanmasının Önlenmesine,  
2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Dev-
let Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.                      
                  İKİNCİ BÖLÜM                
                Kuruluş, Görev ve Yetkileri           
                                        
  Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun kuruluşu           

  Madde 4- Koordinasyon Kurulu; Maliye Müsteşarının başkanlığında, Maliye Tef-
tiş Kurulu, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazi- 
ne Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, Hazine Kontrolörleri Kuru- 
lu ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanları ile Gelirler Genel Müdürü, Banka ve  
Kambiyo Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü, Dışişleri Bakan- 
lığı Ortadoğu, Afrika ve Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürü ve İçiş-  
leri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanından meydana gelir.                        
  Koordinasyon Kuruluna gerektiğinde Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Mü- 
dürü, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık 
İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı ile Başbakanlık, Sağlık Ba- 
kanlığı ve T.C.Merkez Bankasından en az genel müdür düzeyinde birer temsilci  
üye sıfatıyla katılmak üzere davet olunur.                   
  Kurul, gerek duyduğunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci   
çağırabilir.                                  
  Kurul üyeleri yerlerine başkalarını gönderemezler. Ancak Kurul Başkan ve  
üyelerinin herhangi bir nedenle işlerinden geçici veya sürekli olarak ayrıl-  
maları halinde yerlerine Devlet Memurları Kanununa veya ilgili kanunlarına gö- 
re atanacak vekilleri toplantıya iştirak eder.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları                   

  Madde 5- Kurul;                               
  a) Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda, Mali Suçları   
Araştırma Kurulunun yürüteceği faaliyetleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla    
birlikte koordine etmek,                            
  b) Karapara aklanmasının önlenmesi amacıyla uygulamaya ilişkin politikala- 
rı tespit etmek,                                
  c) Mevzuat düzenleme ve tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,   
  ile görevli ve sorumludur.                         
  Başkanın görevleri                             

  Madde 6- Başkanın görevleri şunlardır:                   
  a) Kurulun olağan toplantılarını düzenlemek ve gerektiğinde Kurulu olağan- 
üstü toplantıya çağırmak,                            
  b) Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların
verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,             
  c) Kurulun almış olduğu karar ve önerileri ilgili makamlara bildirmek.   
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
                  Çalışma Esasları              
  Toplantı ve karar nisabı                          

  Madde 7- Kurul, altı ayda bir Başkanın belirleyeceği tarihte olağan olarak 
toplanır. Toplantılar gizlilik esasına göre yapılır.              
  Olağan toplantılar dışında Kurul, başkanın gerek gördüğü hallerde veya Ku- 
rul üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine Başkan tarafından olağanüstü  
toplantıya çağrılabilir.                            
  Kurul, toplantıya çağırılan üye sayısının yarısından bir fazlası ile topla- 
nır.                                      
  Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Üyeler çe- 
kimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. 
  Toplantının gündemi, yeri, tarihi ve saati onbeş gün önceden üyelere duyuru-
lur.                                      
  Sekreterya                                 

  Madde 8- Kurulun sekreterya hizmetlerini Mali Suçları Araştırma Kurulu yürü-
tür.                                      
                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                  Son Hükümler                 
  Yürürlük                                  

  Madde 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          
  Yürütme                                   

  Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.