Endeksler
       REKABET KURUMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA          
                 YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/5/1997, No: 97/9468         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 7/12/1994, No: 4054           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 21/6/1997, No: 23026          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5,     Cild: 36 S:         
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Esaslar                 
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Genel Hükümler                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti en- 
gelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya  
hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun
için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak 
maksadiyle kurulan Rekabet Kurumu'nun; kuruluş, görev, çalışma usul ve esasları-
nı belirlemektir.                                
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Rekabet Kurumunun teşkilatı, yönetim ve çalışma kural ve yöntem- 
leri bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.                      
  Dayanak                                   

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 07.12.1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunma- 
sı Hakkındaki Kanun'un 62 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.         
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,                  
  Kurum  : Rekabet Kurumu'nu,                        
  Kurul  : Rekabet Kurulu'nu                         
  Başkan : Rekabet Kurulu Başkanı'nı,                    
  Teşkilat: Rekabet Kurumu'nun 4054 sayılı Kanun'un kendisine verdiği görevle-
ri yerine getirmek maksadıyla, bu Kanun'un 21 ve 32 nci Maddeleri uyarınca oluş-
turduğu teşkilatı,                               
  Personel: Rekabet Kurumu teşkilatında çalışan personeli,          
  Kanun  : 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,         
  ifade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
              Kuruluş ve Teşkilat                 
                                        
  Kurumun kuruluşu ve hukuki yapısı                      

  Madde 5 - Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  
ve diğer kanunlarda öngörülen görevleri yerine getirmek üzere Kanunla kurul-  
muş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve  
mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişisidir.                   
  Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi,  
Kurumun nihai kararını etkilemek amaciyle emir ve talimat veremez.       
  Kurum, Rekabet Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimleri'nden, oluşur.     
  Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro veya   
temsilcilik açabilir.                              
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                 Rekabet Kurulu                 
                 BİRİNCİ KISIM                 
              Kurulun Teşekkülü ve Görev Süreleri         
                                        
  Kurulun teşekkülü                              

 

 
  Madde 6 - Rekabet Kurulu biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam 
 11 üyeden oluşur.                               
  Kurul üyelerinin seçimi                           

  Madde 7 - Bakanlar Kurulu, dört üyeyi Rekabet Kurulu'nun, iki üyeyi Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı'nın, bir üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 
bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'nın, birer üyeyi ise Yargıtay, Danıştay, Üniversi-
telerarası Kurul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her boş üyelik için 
kendi Kurumları içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından seçer 
ve atar.                                    
  Başkan                                   

  Madde 8 - Altı yıllık süre dolmadan Başkan'ın herhangi bir nedenle görevin- 
den ayrılması halinde, Başkanın yerine seçilecek üyenin belirlenmesinden sonra 
Başkanın kalan görev süresini tamamlayacak veya müteakip dönemlerde görev yapa- 
cak Başkan, Kurulun göstereceği üç aday arasından Bakanlar Kurulu tarafından  
atanır.                                     
  Altı yıllık görev süresinin sonunda Başkan ve İkinci Başkan dahil beş üye  
değişir. Görev süresinin dolmasından iki ay önce, değişecek üyeler yerine ilgili
kuruluşlarca gösterilecek adaylar Bakanlar Kurulu'na bildirilir. Bakanlar Kuru- 
lu'nca üyelerin görev sürelerinin dolduğu tarihe kadar yeni Kurul üyeleri seçi- 
lerek atanır. Başkanın görev süresinin                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dolmasından sonra yeni kurul üyelerinin de iştiraki ile toplanacak Kurul    
tarafından, üyeler arasından gizli oyla üç Başkan adayı belirlenerek Bakanlar  
Kurulu'na sunulur. Bakanlar Kurulu bu üç aday arasından birini Başkan olarak  
bir ay içinde görevlendirir.                          
  Başkanın görev süresinin bittiği tarihten, yeni Başkanın Bakanlar Kuru-   
lu'nca görevlendirildiği tarihe kadar Kurul toplantılarına;           
  a- Varsa daha önceki dönemlerde Başkanlık yapanlardan bir üye,       
  b- Aksi halde, daha önceki dönemlerde ikinci başkanlık yapanlardan bir   
üye,                                      
  c- Bu da mümkün olmadığı takdirde, en kıdemli üye başkanlık eder.      
  Yukarıdaki koşullarda eşitlik olması halinde, Kuruldaki hizmet süresi en  
fazla olan üye, onda da eşitlik olması halinde en yaşlı olan üye tarafından   
toplantılar yönetilir.                             
  Kurul İkinci Başkanı Kurulun ilk toplantısında seçilir ve Kurula Başkan-  
lık eder.                                    
  Yeni Kurul, Bakanlar Kurulu'na bildirilecek üç Başkan adayını seçer. Se-  
çimde en çok oy alan üç üye Başkan adayı olur. Oyların eşit olması halinde,   
Kurul eşit oy alanlar arasından seçim yapar. Eşit oy devam ederse kura çekilir. 
  Kurul İkinci Başkanı                            

  Madde 9 - Kurul İkinci Başkanını Kurul Üyeleri kendi aralarından seçer. Bu- 
nun için Kurulun Başkan ve üyelerinin belirlenmesinden sonra, adaylar Başkana  
bildirilir. Kurul Başkanı, adayları da belirterek gündeme alır. Kurul toplantı- 
sında gizli oyla ikinci başkan seçilir.                     
  Atanma şartları                               

  Madde 10 - Kurul Başkanı ve üyeleri hukuk, iktisat, mühendislik, işletme  
veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğ- 
renim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslek- 
leri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olanlar  
arasından atanır. Başkan ve Üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu- 
nu'nun 48 inci Maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belir- 
tilen şartları taşımaları zorunludur.                      
  Kurulca gösterilecek adayların en az yarısının Kurumun uzmanlık sıfatını  
kazanmış meslek personeli arasından belirlenmesi zorunludur.          
  Görev süreleri