Endeksler
    SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN     
            YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK             
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 19/12/1996, No: 96/9012        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 28/2/1995, No: 4083          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 30/1/1997  No: 22893         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi:36,S.:            
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve 
savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürünü olan silah, mühim- 
mat, araç, gereç, teçhizat, malzeme ve yedek parçaları ile bunların kullanılma- 
sına ait hizmetlerin milli sanayinin kaynak ve üretimleriyle karşılanması için 
gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasına ilişkin esas ve usulleri dü-
zenlemektir.                                  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, harp sanayii faaliyetinin yürütülmesi için barış  
döneminden itibaren; yapılacak hazırlık, planlama ve teşkilatlanmayı, ilgili  
bakanlıklar ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyacı olan her türlü harp sanayii ürününü üretebileceği tespit edilen kamu  
ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait görev ve sorumlu- 
lukları kapsar.                                 
  Hukuki dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4083 sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin  
Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
hazırlanmıştır.                                 
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının başta askeri güç olmak  
üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, ter-
tiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve  
hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hali,      
  b) Seferberlik Hali: Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, 
kaldırıldığı gün ve saate kadar devam eden durumu,               
  c) Savaş: Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve mil- 
li hedefleri elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi  
ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanıl- 
masını gerektiren silahlı mücadeleyi,                      
  d) Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının 
ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla  
kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumu,                  
  e) Harp Sanayii: Yurt içinden sağlanan harp silah, mühimmat, araç, gereç,  
teçhizat, malzeme, yedek parçalar ve bunların kullanılmasına ait her türlü hiz- 
met ile Silahlı Kuvvetlerin yurt dışından sağlanan ihtiyaçlarının milli sanayi 
imkanlarıyla karşılanması amacıyla, milli sanayinin seferberlik ve savaş hali  
şartlarına göre düzenlenmesi ve üretimin planlanması faaliyetini,        
  f) Prototip İmali: Üretime esas teşkil edecek numunenin üretimini,     
  ifade eder.                                 
  İlkeler                                   

  Madde 5 - Harp sanayii faaliyetinin planlanmasında ve yürütülmesinde aşağı- 
daki ilkeler esas alınır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Harp sanayii faaliyetinin temel amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin sefer- 
berlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürününün ve hiz-
metlerin milli sanayinin kaynak ve üretimleri ile azami ölçüde yurt içinden kar-
şılanması için, barıştan itibaren başlanarak mevcut sanayinin kapasitesinin ay- 
rıntılı olarak değerlendirilmesi ve bu imkan ve kabiliyetlerin Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması istikametinde düzenlenmesi ve geliştiril-
mesidir.                                    
  b) Harp sanayiinin tanziminde ana unsurları oluşturan istihdam, kaynak,   
üretim, stoklar ve ihtiyaçlar istatistiki tahminlerle sağlıklı olarak düzenle- 
nir.                                      
  c) Seferberlik ve savaş haline ait ihtiyaçlar uygun ve eksiksiz tespit edi- 
lerek, kaynak israfına sebep olacak uygulamalardan kaçınılır.          
  d) İhtiyaçların yurt dışından tedarik yolu ile karşılanması gerektiğinde,  
harp sanayii ürünlerinin teknoloji transferi ve bu teknolojiyi geliştirecek   
araştırma ve geliştirme çalışmalarını özendirecek teşviklerin barıştan itibaren 
uygulanması suretiyle yurt içinde imali ve bu şekilde kaynak tasarrufunun sağ- 
lanması ve üretim potansiyelinin artırılması hedef alınır.           
  e) Türk Silahlı Kuvvetlerinin 4083 sayılı Kanun kapsamında tedarik edilecek 
ihtiyaçlarının öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu mümkün olmadığı tak- 
dirde özel sektörden karşılanması esastır. Ancak, özel sektörü teşvik etmek   
amacıyla kamu kesimine sağlanan imkanların özel sektöre de sağlanması için teş- 
vik mevzuatında gerçekleştirilecek düzenlemeler her yıl ilgili firmalara ayrıca 
duyurulur.                                   
  f) Yeni ve/veya geliştirilecek yatırımlarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ih- 
tiyaçları dikkate alınarak yapılacak ve/veya geliştirilecek tesisin üretim   
planlaması için özendirici teşviklere yer verilmesi sağlanır. Seferberlik ve  
savaş halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
üretimler için teşvik belgesi aranmaksızın uygulamalar yapılabilir.       
  Genelkurmay Başkanlığının görevleri                     

  Madde 6 - Genelkurmay Başkanlığının bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri  
şunlardır:                                   
  a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamındaki ihtiyaçlarını tes- 
pit etmek, önceliklerini belirlemek ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığına öne- 
ride bulunmak.                                 
  b) İhtiyaçların, üretim planlamalarının hazırlanması için Milli Savunma Ba- 
kanlığına teknik düzeyde yardım sağlamak.                    
  c) Üretim faaliyetlerine ilişkin olarak, talep edildiğinde, uygun test ve  
deney teçhizatı bulunan her türlü tesis ve alanı tahsis etmek, ayrıca prototi- 
pe esas teşkil edecek gerekli desteği sağlamak.                 
  Milli Savunma Bakanlığının görevleri                    

  Madde 7 - Milli Savunma Bakanlığının bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri  
şunlardır:                                   
  a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ihti- 
yaçlarının incelenmesi ve hazırlayıcı programların uygulanması için, Genelkur- 
may Başkanlığı ile koordine edilmek suretiyle, Milli Savunma Bakanlığı bünye-  
sinde Harp Sanayii birimini kurmak ve harp sanayii faaliyetlerini bu birim va- 
sıtasıyla yürütmek.                               
  b) Üretimine karar verilen harp sanayii ürünlerinin prototipini ve gerek-  
tiğinde seri olarak üretimini yaptırmak için her yıl bütçe teklifinde gerekli  
ödeneği planlamak.                               
  c) Harp sanayii faaliyetinin yürütülmesi sırasında, ilgili Bakanlık, kurum 
ve kuruluşlar arasında koordinatörlük yapmak.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaşta özel olarak ihtiyaç  
duyacağı araç, gereç, mal ve hizmetlerin karşılanmasına ilişkin planlamaları  
yapmak, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli sanayi tesisleri ve hizmet  
kuruluşlarını Genelkurmay Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile koor-  
dine ederek belirlemek, barıştan itibaren seferberlik ve savaş hali için ihti- 
yaç duyulan hazırlıkların tamamlanmasını sağlamak.               
  e) Bu Yönetmelik kapsamında görev verilen kamu ve özel kurum ve kuruluşlar 
ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşların personel ve araç ertelemelerini  
yapmak.                                     
  f) Üretimi palanlanan harp sanayii ürünlerini üretecek kuruluş veya firma- 
ları belirlemek,tespit edilen ürünü imal ettirmek için gereken protokolu yapmak,
protokol kapsamında imal ettirilen prototipin uygunluğunu Genelkurmay Başkanlığı
ile koordineli olarak tespit ve tayin etmek, malzemenin üretimi ile ilgili tek- 
nik bilgileri oluşturmak ve onaylamak, seri üretim aşamasında kalite denetimini 
sağlamak, üretilen prototipi ve teknik bilgileri muhafaza etmek.        
  g) Diğer bakanlıklar tarafından yurt dışından tedarik edilmesi gereken kri- 
tik ikmal maddelerinin tespit edilmesinde yardımcı olmak.            
  h) Harp sanayii faaliyetleri konusunda diğer bakanlıklarca hazırlanacak olan
planlarla ilgili koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak.             
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri                  

  Madde 8 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Yönetmelik kapsamındaki görev- 
leri şunlardır:                                 
  a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ve  
belirlenen ihtiyaçlarının üretimi için kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile   
gerçek ve tüzel kişilere ait üretim birimlerini;                
  1) Barış döneminde doğrudan harp, silah, araç ve gereçlerini üretmek maksa- 
dıyla kurulmuş olan savunma sanayii işletmeleri,                
  2) En kısa zamanda üretim türü veya tesis tevsii suretiyle harbin ihtiyaç- 
larına dönüştürülebilmeleri için, barıştan itibaren önceden hazırlanmaları ge- 
reken işletmeler,                                
  3) Harp esnasında, harbin getireceği şartlara göre alternatif işletme ola- 
rak değerlendirilmeleri gereken sanayi işletmeleri,               
  olmak üzere üç kategoride tespit ederek Milli Savunma Bakanlığına bildirmek.
  b) Milli Savunma Bakanlığı ile koordine etmek suretiyle, ilgili kurum ve  
kuruluşları seferberlik ve savaş hali planlamasına dahil etmek, "Kamu ve Özel  
Sektör Sanayi Kuruluşlarının Harp Sanayiine Dönüşüm Planı"nı hazırlamak.    
  c) Harp sanayii ürünlerinden uygun bulunanların üretimi için Milli Savunma 
Bakanlığı ile protokol yapmak ve bu protokolün bir suretini üretimi yapacak   
olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşlara   
göndererek müteakip detay protokol/sözleşmelerin yapılmasına sağlamak.     
  d) Prototip ve üretilen malzemenin test ve kalite kontrolunun yapılması   
için, talep edildiğinde, laboratuvar ve poligon tahsis etmek.          
  e) Seferberlik ve savaş hali planlarına dahil edilen sanayi kuruluşlarının 
işi bırakma, iş değiştirme, adres değiştirme gibi durumlarının, bu hususların  
vukuu tarihinden itibaren gerekçeleri ile birlikte 60 gün içinde Milli Savunma 
Bakanlığına bildirilmesini sağlamak.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Üretim için seçilen kurum veya kuruluşun, seferberliğin başlangıcı veya 
seferberliğin devamı esnasında Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak, ge- 
rekli görüldüğünde emin bölgelere nakli için planlar hazırlamak, bu tesislerin 
savaş hasar onarım planları ile düşman eline geçebilecek stratejik önemi haiz  
sanayi işletmelerinin imha planını ilgili Bakanlıkla koordineli şekilde yapmak. 
  g) Yurt içi üretimi olmayan kritik malzemelere ait üretime esas olacak tek- 
nik bilgi paketini Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek öncelik sıralamasına 
göre kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluş- 
lara araştırma-geliştirme projesi olarak vermek ve ödeneğini Milli Savunma Ba- 
kanlığından temin etmek.                            
  h) Yüksek teknoloji gerektiren silah sistemleri, araç, gereç, mühimmat gibi 
ürünlerin teknolojisini yapabilecek nitelikli firmalarla, anılan ürünlerin in- 
celenmesini koordine etmek, ayrıca uluslararası bilgi iletişim ağları veya sair 
kanallar aracılığı ile dünyadaki mevcut patent ve bilgi akışını yeterli ve ye- 
tenekli firmalara ücretsiz sağlamak.                      
  ı) Mevcut ileri teknolojilere sahip kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile  
gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşların işbirliğini sağlamak.         
  j) Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek  
ve tüzel kişilere ait kuruluşların personel ve araç erteleme tekliflerini ilgi- 
li mevzuat hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığına bildirmek.     
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kendisine verilen görevleri yerine getirirken; 
savunma sanayii alanında üretim yapan kuruluşlar ile kalite güvencesi ve Nato  
Bakım ve İkmal Ajansı (NAMSA) kodlandırmasını tamamlamış ya da amaçla NAMSA'ya 
başvuruda bulunmuş kuruluşlar ve Stratejik Hedef Planı (SHP)'na yönelik üretim 
yapan kuruluşlardan başlayarak, yurt dışı tedarik şeklinde planlanan malzemeleri
yurt içinde üretmiş ve üretecek nitelikte olan, araştırma-geliştirme faaliyetle-
ri yapan ve ülke teknolojisine katkıda bulunacak olan firmalara öncelik verir. 
  Diğer Bakanlıkların görevleri                        

  Madde 9 - Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hariç ol- 
mak üzere diğer bakanlıkların bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri şunlardır:  
  a) Bakanlığın kuruluşunda ve kontrolünde bulunan fabrika ve işyerlerinden  
uygun olanlarının harp sanayiine dönüşüm planlamasını yaparak Türk Silahlı Kuv- 
vetlerinin harp sanayii kapsamına değerlendirilen ihtiyaçlarının barış dönemin- 
den itibaren karşılanmasını Milli Savunma Bakanlığı ile koordine ederek planla- 
mak.                                      
  b) Üretimi planlanan harp sanayii ürünlerinin prototipini belirlenen kuru- 
luş veya firmalara imal ettirmek ve seri üretime esas olacak planlamayı yapmak. 
  c) Prototip ve üretilen malzemenin kalite kontrolunun yapılmasında, talep  
edildiğinde laboratuvar ve poligon tahsis etmek.                
  d) Harp sanayii ürünlerinden uygun bulunanların üretimi için Milli Savunma 
Bakanlığı ile protokol yapmak ve bu protokolün bir suretini üretimi yapacak olan
kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşlara  
göndererek müteakip detay protokol/sözleşmelerin yapılmasına sağlamak.     
  e) Üretim için seçilen kurum veya kuruluşun, seferberliğin başlangıcı veya 
seferberliğin devamı esnasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak, 
gerekli görüldüğünde emin bölgelere nakli için planlar hazırlamak, düşman eline 
geçebilecek stratejik önemi haiz sanayi işletmelerinin imha planını yapmak.   
  f) Yurt içi üretimi olmayan kritik malzemelere ait üretime esas olacak tek- 
nik bilgi paketini Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek öncelik sıralamasına 
göre kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel tişilere ait kuruluş- 
lara araştırma-geliştirme projesi olarak vermek ve ödeneğini Milli Savunma Ba- 
kanlığından temin etmek.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Bu yönetmelik kapsamındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek  
ve tüzel kişilere ait kuruluşların personel ve araç erteleme tekliflerini ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığına bildirmek.       
  Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin görev ve   
sorumlulukları                                 

  Madde 10 - Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin  
bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri şunlardır:                 
  a) Harp sanayii kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile aralarında mali ve  
idari hususlarda protokol yapılan kurum ve kuruluşlar; prototip üretimi yapmak, 
denemelerinde hazır bulunmak ve üretime esas olacak teknik bilgi paketini ve  
malzemeyi çalışmanın tamamlanmasını müteakip Milli Savunma Bakanlığına teslim  
etmek, talep edildiğinde seri üretim hazırlığını yapmak zorundadır.       
  b) Seferberlik ve savaş hali planlarına dahil edilen sanayi kuruluşları;  
işi bırakma, iş değiştirme, adres değiştirme gibi durumlarını, bu hususların  
vukuu tarihinden itibaren 30 gün içinde gerekçeleri ile birlikte sözleşme yapı- 
lan Komutanlığa, Milli Savunma Bakanlığna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bil- 
dirmekle yükümlüdürler.                             
  c) Harp Sanayii faaliyetleri kapsamında görev alan kurum ve kuruluşlar;   
kritik araç ve personeli için, olabilecek erteleme tekliflerini ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde yaparlar.                        
  Mali hükümler                                

  Madde 11 - Bu Yönetmelikte belirtilen harp sanayii üretiminin gerçekleşti- 
rilebilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığınca seçilen kuruluşta yapılması   
gereken değişikliklerin gerektirdiği ödenek, bu Bakanlıkça belirlenen esaslara 
göre kendi bütçesinden karşılanır. Seçilen özel kurum ve kuruluşun özendiril-  
mesi için Milli Savunma Bakanlığınca gerekli mali destek sağlanır ve teşvik   
tedbirleri alınır.                               
  Harp sanayii ihtiyacı için kamu ve özel sektörce üretilen ürünler Milli   
Savunma Bakanlığınca tedarik edilir ve bedeli Milli Savunma Bakanlığı bütçesin- 
den karşılanır.                                 
  Yönerge                                   

  Madde 12- Bu Yönetmelikte belirtilen görev alanları ile ilgili teknik    
ayrıntılar çıkarılacak yönergeler ile düzenlenir.                
  Yürürlük                                  

  Madde 13 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı   
tarihinde yürürlüğe girer.                           
  Yürütme                                   

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.