Endeksler
      ASKERLİK ÇAĞINA GİRENLERİN İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ          
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/11/1996 No: 96/8792          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 21/6/1927 No: 1111            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/1/1997 No: 22871           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi 5, : Cildi: 36, S.:              
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Amaç, Kapsam, Tanımlar               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik çağına giren yükümlülerin ilk yok-
lama işlemlerine ilişkin esas, usul ve sorumlulukları belirlemektir.      
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; askerlik çağına giren yükümlüler ile nüfus idarele-
rini, mülki makamları ve Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Teşkilatını kapsar. 
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Askerlik çağı; her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre 20 ya-
şına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak, erbaş ve erler için 
41 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününe kadar olan süreyi,      
  b) İlk yoklama; her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin sayısını, kimlik-
lerini ve adreslerini tespit etmek amacıyla yapılan işlemleri,         
  c) ilk yoklama zamanı; her yıl 1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasındaki  
zamanı,                                     
  d) İlk yoklama kaçağı; askerlik çağına girdiği yılın Temmuz ayının birinci 
gününe kadar kimliklerini ya da kimliklerine ilişkin eksiklik veya yanlışlıkla- 
rı nüfus idarelerine kayıt ettirmeyen yükümlüleri,               
  e) Göçmen; fert olarak veya toplu halde yerleşmek maksadıyla ve geri dön-  
memek üzere bulunduğu ülkeden ayrılarak Türkiye'ye gelen, Türk kültürüne bağlı 
ve Türk soyundan kişileri,                           
  f) Mülteci; yerleşmek maksadıyla olmayıp, bir zaruret nedeniyle geçici   
olarak oturmak üzere Türkiye'ye sığınan kişileri,                
  g) Yabancı; Türkiye Cumhuriyeti uğruğunda olmayan kişileri,         
  ifade eder.                                 
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
               İlk Yoklama İşlemleri               
                                        
  İlk Yoklamanın Duyurulması                         

  Madde 4 - O yıl askerlik çağına giren yükümlülerin, kimlik çizelgelerinin  
nerelerde ve hangi tarihler arasında askıya çıkarılacağı, ne kadar süre ile as- 
kıda kalacağı ve yükümlülerin yapması gereken işlemler, Mart ayı içerisinde,  
Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığı ile duyu- 
rulur.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   EK-A    
    ASKERLİK ÇAĞINA GİREN YÜKÜMLÜLEREİLİŞKİN KİMLİK BİLDİRİM ÇİZELGESİ    
İLİ   :                                    
İLÇESİ :                                    
MAH/KÖY :                                    
DOĞUMU :                                    
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
|SIRA | SOYADI,ADI |BABA ADI  |ANA ADI|DOĞUM|AİLE| CİLT| BİREY| DÜŞÜNCELER |  
|NO  | (DİĞER ADI)|(DİĞER ADI)|    |YERİ |S.NO| NO | S.NO |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| 1. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| 2. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| 3. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| 4. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| 5. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| 6. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| 7. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| 8. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| 9. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|10. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|11. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|12. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|13. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|14. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|15. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|16. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|17. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|18. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|19. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
|-----|------------|-----------|-------|-----|----|-----|------|------------|  
|20. |      |      |    |   |  |   |   |      |  
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
                                Nüfus Müdürü  
                                İmza/Mühür   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   EK-B   
                                        
          KİMLİK BİLDİRİM ÇİZELGESİNE EK BİLGİ FORMU          
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|EK-A | SOYADI,ADI,(DİĞER ADI)  :           İLİ   :      | 
|SIRA | BABA ADI         :           İLÇESİ :      | 
|NO  | AİLE/CİLT/BİREY SIRA NO :           MAH/KÖY :      | 
|   | STATÜSÜ         :           DOĞUMU :      | 
|-----|----------------------------------------------------------------------| 
|   | GÖÇMEN,MÜLTECİ VE YABANCILAR İÇİN BU BÖLÜM DOLDURULACAKTIR.     | 
|   |                                   | 
|   | GELDİĞİ ÜLKE     :                       | 
|   |                                   | 
|   | YURDA GELİŞ TARİHİ  :                       | 
|   | TC.VATANDAŞLIĞINI KAZANDIĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARININ TARİHİ:| 
|   | VE SAYISI      :                       | 
|-----|----------------------------------------------------------------------| 
|   | BİRDEN FAZLA TABİİYETLİ YÜKÜMLÜLER İÇİN BU BÖLÜM DOLDURULACAKTIR.  | 
|   |                                   | 
|   | TABİİYETİNDE BULUNDUĞU ÜLKE  :                  | 
|   |                                   | 
|   | TABİİYETİNDE BULUNDUĞU ÜLKE VATANDAŞLIĞINI KAZANDIĞI TARİH :    | 
-----------------------------------------------------------------------------| 
                                       | 
-----------------------------------------------------------------------------| 
|EK-A | SOYADI, ADI, (DİĞER ADI) :         İLİ   :       | 
|SIRA | BABA ADI         :         İLÇESİ  :       | 
|NO  | AİLE/CİLT/BİREY SIRA NO  :         MAH/KÖY :       | 
|   | STATÜSÜ          :         DOĞUMU  :       | 
|   |----------------------------------------------------------------------| 
|   | GÖÇMEN,MÜLTECİ VE YABANCILAR İÇİN BU BÖLÜM DOLDURULACAKTIR.     | 
|   |                                   | 
|   | GELDİĞİ ÜLKE      :                      | 
|   |                                   | 
|   | YURDA GELİŞ TARİHİ   :                      | 
|   |                                   | 
|   | TC. VATANDAŞLIĞINI KAZANDIĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARININ TARİHİ:| 
|   | VE SAYISI       :                       | 
|   |----------------------------------------------------------------------| 
|   | BİRDEN FAZLA TABİİYETLİ YÜKÜMLÜLER İÇİN BU BÖLÜM DOLDURULACAKTIR.  | 
|   |                                   | 
|   | TABİİYETİNDE BULUNDUĞU ÜLKE  :                   | 
|   | TABİİYETİNDE BULUNDUĞU ÜLKE VATANDAŞLIĞINI KAZANDIĞI TARİH :    | 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
                                        
EK-A'DA GÖÇMEN/MÜLTECİ/YABANCI/BİRDEN FAZLA TABİİYETLİ TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU  
BİLDİRİLEN YÜKÜMLÜLER İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.                   
                                        
                                        
                                Nüfus Müdürü   
                                İmza Mühür    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
            İLK YOKLAMA KİMLİK ÇİZELGESİ               
                                  EK-C     
İLİ   :                                    
İLÇESİ :                                    
MAH/KÖY :                                    
DOĞUMU :                                    
                                        
 SIRA  SOYADI ADI   BABA ADI  ANA ADI  DOĞUM AİLE CİLT BİREY ADRES   
 NO       (DİĞER  (DİĞER   (DİĞER  YERİ S.NO NO  S.NO       
         ADI)   ADI)    ADI)                   
 ------ ------ -------- ---------- -------- ----- ---- ---- ----- --------- 
  1.                                      
 .............................................................................. 
                                        
  2.                                      
 .............................................................................. 
                                        
  3.                                      
 .............................................................................. 
                                        
  4.                                      
 .............................................................................. 
                                        
  5.                                      
 .............................................................................. 
                                        
  6.                                      
 ...............................................................................
                                        
  7.                                      
 ...............................................................................
                                        
  8.                                      
 ...............................................................................
                                        
  9.                                      
 ...............................................................................
                                        
 10.                                      
 .............................................................................. 
                                        
 11.                                      
 .............................................................................. 
                                        
 12.                                      
 .............................................................................. 
                                        
 13.                                      
 ...............................................................................
                                        
 14.                                      
 ...............................................................................
                                        
 15.                                      
 .............................................................................. 
                                        
 16.                                      
 .............................................................................. 
                                        
 17.                                      
 .............................................................................. 
                                        
 18.                                      
 .............................................................................. 
                                        
 19.                                      
 .............................................................................. 
                                        
 .............................................................................. 
                                        
                                        
                             As.Ş.Bşk.       
                             İmza/Mühür      
                                        
  Bu çizelge, 1 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar asılarak ilan edilmiş ve yükümlü- 
lerin kayıtlarının doğrululukları ile adres tespit işlemi yapılmıştır.     
                                        
                              Köy/Mah.       
                              Muhtarı       
                              İmza Mühür