Endeksler
                                        
            BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM                
             MERKEZİ YÖNETMELİĞİ                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/9/1996 No: 96/8716         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :      No:             
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 9/1/1997  No: 22872          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 26 S.:            
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan 
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin, teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalış-
ma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle, krize neden 
olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde;       
  a) Krizi yaratan olayın önlenmesi, ortadan kaldırılması veya milli menfaat- 
ler doğrultusunda sona erdirilmesi maksadı ile gereken hazırlık ve faaliyetlerin
yönlendirilmesini,                               
  b) Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili  
Bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve etkin- 
lik sağlayarak krizin en az zararla ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda    
atlatılmasını,                                 
  sağlamaktır.                                
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, kamu kurum ve kuruluşlarını ve ilgili 
özel kuruluşları kapsar.                            
  Sorumluluklar                                

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Başbakan veya görevlendireceği bir
Devlet Bakanı; hizmetlerin yürütülmesinden Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile kamu kurum ve kuruluşların en üst düzey   
yöneticileri sorumludur.                            
  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri; bu Yönetmelik esasları dahilinde yü- 
rütülen kriz yönetim faaliyetlerini Başbakan (veya krizden sorumlu Devlet Baka- 
nı) adına koordine etmekten ve Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin devamlı faal
halde tutulmasından, sistem içerisinde yer alan birimlerin bilgilendirilmesin- 
den sorumludur.                                 
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Bakanlık; Bütün bakanlıkları,                      
  b) Kriz hali; Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli hedef ve  
menfaatlerine yönelik hasmane tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür  
demokrasi düzenini veya hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet 
hareketlerinin, tabi afetlerin, tehlikeli                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi  
önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımla-  
rın ve iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ayrı veya birlikte vuku bul-  
duğu halleri,                                  
  c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi; Krizle ilgili hususları çözümlemek ve 
krizi sona erdirmek üzere Başbakanlık sorumluluğunda Milli Güvenlik Kurulu   
Genel Sekreterliği bünyesinde teşkil edilen merkezi,              
  d) Bölge Kriz Yönetim Merkezi; Muhtemel veya mevcut kriz bölgesinde, merkez-
den görevlendirilen elemanlarca tesis edilen ve Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
ile, ilgili kriz merkezlerine bağlı olarak kurulan merkez veya merkezleri,   
  e) Kriz Merkezi; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlıklar, krize neden  
olan olayların çıktığı bölge, il veya ilçelerde Valiliklerce kurulan merkezleri,
  f) Olağanüstü Hal; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıkları veya ağır eko- 
nomik bunalım halleri ile, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeninin veya   
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine
ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düze- 
ninin ciddi bir şekilde bozulması durumunu,                   
  g) Seferberlik; Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak  
üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, ter- 
tiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve  
hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırılması halini,     
  h) Seferberlik Hali; Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, 
kaldırıldığı güne kadar devam eden durumu,                   
  i) Savaş; Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli
hedefleri elde etmek amacı ile, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve 
manevi tüm güç ve kaynaklarının hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanıl-  
masını gerektiren silahlı mücadeleyi,                      
  j) Savaş Hali; Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının 
ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla  
kısmen veya tamemen sınırlandırıldığı durumu,                  
  k) Diğer Haller, Yukarıda belirtilenler dışında olup, normal tedbirlere   
ilaveten olağan dışı tedbirleri ve düzenlemeleri gerektiren halleri,      
  l) İlgili Özel Kuruluşlar; Kriz bölgesinde hizmeti talep edilen özel kuru- 
luşları,                                    
  ifade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kadar uzanan bir seri faaliyetlerin manzumesidir. Kriz hallerinde yönetim ve  
birimlerin aralarındaki ilişkileri gösteren yapı, EK-A şemada olduğu gibidir.  
  b) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, kriz emaralerinin belirmesi ve baş-  
laması ile birlikte ilgili organlardan birinin (MGK, Bakanlar Kurulu veya    
krizden sorumlu Devlet Bakanı, MGK Genel Sekreteri) teklifi ve Başbakan'ın   
direktifi ile faaliyete geçer. Ancak, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Sekre-  
taryası, bu yönetmeliğin yayınlanmasını müteakip Milli Güvenlik Kurulu Genel  
Sekreterliği Bilgi Toplama, Araştırma ve Değerlendirme Başkanı başkanlığında  
çekirdek olarak Milli Güvenlik kurulu Genel Sekreterliği nezdinde kurulur ve  
çalıştırılır. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi faaliyete geçirildiğinde perso- 
neli tamamlanır.                                
  c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi başlangıçta krizin şiddeti, ihtiyaç du- 
yulan tedbirlerin özellikleri ve merkezin faaliyete geçme maksadının gizlilik  
derecesi dikkate alınarak, EK-B, C ve D'de (+) olarak işaretlenen kurum ve ku- 
ruluşlardan Başbakan tarafından seçilen bir kaçı ile faaliyete geçirilebilir.  
Bunlar çekirdek kadro olarak mütalaa edilir.                  
  d) Kriz önlenemediği veya giderek tırmanma eğilimi gösterdiği hallerde,   
durumun gelişmesine göre Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hal 
ilan edilmesi Kriz Koordinasyon Kurulu'nca yasalara uygun yöntemlerle ilgili  
mercilere önerilir. Bu hallerin ilan edilmesine kadar geçen sürede olaylar ön- 
lenememiş ise, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ve Kriz Merkezleri, harekat   
merkezleri haline dönüşür. Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş  
Halleri ilan edilen durumlarda ise Kriz Merkezleri, Başbakan tarafından aksi  
emredilmediği takdirde, ilgili mevzuatta belirtilen Koordinasyon Kurulu'na   
ve/veya Hükümet Harekat Merkezi'ne alt yapı oluşturur. Kriz ve/veya Harekat bu 
kurullarca aynı mahalden sevk ve idare edilir.                 
  e) Kriz esnasında, Kriz Merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel ku-  
ruluşlar bilgi, haber ve istihbaratı periyodik raporlarla Başbakanlık Kriz Yö- 
netim Merkezi'ne iletmekle yükümlüdür.                     
  Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin Teşkilatı               

  Madde 7 - Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin organları şunlardır:     
  a) Kriz Koordinasyon Kurulu,                        
  b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu,                   
  c) Sekretarya.                               
  Kriz Koordinasyon Kurulu ve görevleri                    

  Madde 8 - Kriz Koordinasyon Kurulu'nun oluşumu ve görevleri aşağıda göste- 
rilmiştir:                                   
  a) Kriz Koordinasyon Kurulu'nun oluşumu: Kriz Koordinasyon Kurulu, Başbakan 
veya yetki vereceği bir Devlet Bakanı başkanlığında krizin cinsine göre EK-B'de-
ki yetkilerden                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
oluşan ve kriz ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulacağı en üst kuruldur. Ku-
rul, Kurul Başkanı'nın veya Kurul üyelerinin isteği üzerine toplanır, gerekti- 
ğinde Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağ- 
rılır.                                     
  b) Kriz Koordinasyon Kurulu'nun görevleri:                 
  (1) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarla, Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'ndan
gelen bilgi ve önerileri değerlendirir. Konu ile ilgili politik direktif esas- 
larını belirler, mevcut politik direktif veya Milli Güvenlik Siyaset Belgele-  
rinde ihtiyaç duyulan değişikliklere ait kararlar alır.             
  (2) Değerledirme sonucuna göre, sorunlar ile ilgili konularda gerekli kararı
alır ve uygulanmasını sağlar. Gerektiği hallerde Bakanlar Kurulu Kararı alınması
için girişimlerde bulunur.                           
  (3) Krize neden olan olayların özelliğine göre Genelkurmay Başkanlığı, il- 
gili Bakanlık ve gerekli görülen il ve ilçelerde "Kriz Merkezleri" kurulmasına 
ve krizden etkilenen bölgede (muhtemel kriz alanında) merkezden görevlendireceği
personel ile "Bölge Kriz Yönetim Merkezi" teşkiline karar verir.        
  (4) Kriz yönetimi için, gereken konularda ilgili makamlarla koordinasyon ve 
işbirliği sağlar.                                
  (5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali ilan
edilmesini teklif eder.                             
  (6) Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlıklar ile, bölge ve il Valilerince 
Kurul'a gönderilecek raporların muhtevasını, şeklini ve gönderilme zamanlarını 
kriz halinin konusuna göre belirler.                      
  (7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Kriz Değerlendirme ve Takip Kuru- 
lu'nu yetkilendirir.                              
  Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu ve görevleri               

  Madde 9 - Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun oluşumu ve görevleri aşa- 
ğıda gösterilmiştir.                              
  a) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun oluşumu: Kriz Değerlendirme ve Ta-
kip Kurulu, Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında, krizin cinsine göre EK-C  
deki yetkililerden oluşur ve krizin şiddetine göre Koordinatör'ün teklifi, Ku- 
rul'un kararı ile uygun görülecek periyodlarda toplanır. Gerektiğinde Sekretarya
tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.                   
  b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun görevleri: Kriz Değerlendirme ve 
Takip Kurulu, kriz yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılması ve milli  
menfaatler doğrultusunda yönlendirilmesi için Kriz Koordinasyon Kurulu tarafın- 
dan verilen yetkiler çerçevesinde teknik ve bürokratik çalışmaları yürütür.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (1) Krize ilişkin bilgi ve haberleri değerlendirir, değerlendirme sonuç-  
larına göre alınacak önlemleri belirler ve bunların uygulanması için girişimler-
de bulunur, görevlendirme yapar.                        
  (2) Yapacağı bu çalışmalarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı, Bakan-  
lıklar ve gerekli görülecek kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbir- 
liği sağlar.                                  
  (3) Kamu kaynaklarından temin edilecek araç, gereç, personel ve diğer im-  
kanlarının hizmete tahsisini yönlendirir.                    
  (4) Kriz konusunda Bakanlar Kurulu ve Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından  
alınan kararların veya verilen direktiflerin yerine getirilmesini sağlar ve   
uygulamalarını takip eder.                           
  (5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali ilan
edilmesini Kriz Koordinasyon Kurulu'na teklif eder.               
  (6) Yetkilerini aşan hususların çözüme kavuşturulması için Kriz Koordinasyon
Kurulu'nu toplantıya davet eder.                        
  (7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Sekretarya'yı yetkilendirir.   
  Sekretarya, görevleri ve çalışma düzeni                   

  Madde 10 - Sekretaryanın oluşumu, görevleri ve çalışma düzeni aşağıda gös- 
terilmiştir.                                  
  a) Sekretaryanın Oluşumu: Sekretarya bu maksatla görevlendirilecek bir Baş- 
bakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında krizin cinsine göre EK_D'deki   
yetkililerden oluşur.                              
  Sekreterya, bu Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği nezdinde çekirdek olarak kurulur, faaliyetlerini yürütür ve 
krizin başlaması ile birlikte personeli tamamlanır. Seferberlik ve Savaş Hali  
ilan edildiğinde ilgili mevzuatta belirtilen personeli tamamlanarak ve ilgili  
Bakanlık, kurum ve kuruluşların personeli çağrılarak Hükümet Harekat Merkezi  
Sekreteryası'na dönüştürülür.                          
  Sekreteryanın çekirdek kadrosu ve personeli Milli Güvenlik Kurulu Genel   
Sekreteri'nin teklifi ve Başbakan'ın onayı ile ihdas edilir ve görevlendirilir. 
  Sekretaryada Başbakanlık Merkez Teşkilatı'ndan, Genelkurmay Başkanlığı,   
bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve diğer kurum ve kuruluş-
lardan, kurumun görev özelliklerini iyi bilen, güvenirliği tam, kendi alanında 
başarılı uzman personel görevlendirilir.                    
  b) Sekretaryanın görevleri şunlardır,                    
  (1) Normal durumlarda çekirdek kadro ile yapacağı görevler,         
  (a) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'ndeki cihaz, araç, gereç ve malzemenin 
bakım muhafaza ve idamesini sağlar.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (b) Muhabere devrelerini kontrol eder ve faal durumda bulundurur.      
  (c) Kriz esnasında Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlık, kurum, kuruluş ve   
illerde teşkili öngörülen kriz merkezlerinde görev alacak ilgili personelin   
eğitilmesi ve muhabere şebekelerinin denenmesi için tatbikatlar planlar ve   
icra eder.                                   
  (d) Kriz yönetimi ile ilgili mevzuatı takip eder, buna göre gerekli plan-  
lamaları yapar ve yazılı hale getirir.                     
  (e) Mevcut kriz merkezlerinin durumunu inceler. Başbakan'a sonuç raporu   
halinde bildirir.                                
  (2) Kriz Durumundaki Görevleri:                       
  (a) İç ve dış kaynaklardan gelen krizle ilgili bilgileri toplar, gereken-  
leri ilgili makamlara iletir veya Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'na sunar. 
  (b) Kriz konusundaki uygulamaları; takip eder ve yapacağı değerlendirme   
sonuçlarına göre, ihtiyaç duyulacak alternatifli yeni hal tarzları hazırlar,  
yetkisi dahilinde olanları çözüme kavuşturur, yetkisini aşanları Kriz Değer-  
lendirme ve Takip Kuruluna sunar,                        
  (c) Üst Kurullardan verilecek direktiflere göre, gerekli çalışma ve hazır- 
lıkları yapar, brifingler hazırlar ve gerekiyorsa koordinasyon faaliyetlerinde 
bulunur. Kendisine irtibatlı merkezlerle krizi yönetir,             
  (d) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin mevcut irtibat ve muhabere sis-  
temi ile ilgili ihtiyaçlarını karşılar, diğer idari ve sosyal hizmetleri yerine 
getirir,                                    
  (e) Üst kurullardan verilecek direktiflere göre gerekli çalışma ve hazır-  
lıkları yapar, brifingler hazırlar ve gerekiyorsa kamu kurum ve kuruluşları   
ile koordinasyon faaliyetlerinde bulunur,                    
  (f) Gerekli görüldüğünde, krizle ilgili devletlerin ve/veya Türkiye'nin da- 
hil olduğu uluslararası kuruluşların kriz yönetim merkeziyle koordinasyon ve  
işbirliği sağlar,                                
  (g) Verilen yetkiler dahilinde, kamuoyunu aydınlatmak üzere basın, yayın,  
radyo ve televizyon aracılığıyla gerekli görülen bilgilerin yayımlanmasını   
sağlar,                                     
  (h) Üst kurullar tarafından verilecek diğer görevleri yapar.        
  c) Sekretaryanın çalışma düzeni aşağıdaki şekildedir:            
  (1) Bakanlıkların Müsteşarları ile Genelkurmay, MİT, Emniyet Genel Müdür-  
lüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve  
kurulduğunda Başbakanlık Durum Merkezi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, 
Merkez Bankası, TRT, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı 
ve Kızılay ile doğrudan haber akışı sağlayan yeterli sayıda iletişim aracı ile 
donatılır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (2) Ulusal ve uluslararası her türlü haber ajanslarına açık olacak şekilde 
telefon, telefax ve görüntülü muhabere cihazları ile donatılır.         
  (3) Uydu haberleşmesi ile yurdun ve dünyanın her tarafına ulaşabilme imka- 
nı sağlanır.                                  
  (4) Kriz Koordinasyon Kurulu'nun olayların gelişmesini anında izleyebilme- 
si için, kapalı devre görüntülü sistemleri tesis edilir.            
  (5) Elde ettiği kayıtları istatistiki olarak derleyecek ve bunların değer- 
lendirilmesini "Kriz Tahmini" şeklinde yapabilecek "Uzman" bilgi işlem sistem- 
leri temin edilir.                               
  (6) Kriz anında niteliğine göre Sekretarya tarfından gerekli görülen sayıda,
önceden belirlenmiş ve kendi kuruluşlarında görevli personel Sekretarya'ya çağ- 
rılır. Bu personel önceden eğitilmiş, "Kriz Yönetimi" Sekretarya'lığı tecrübesi 
olan seçkin ve güvenilir personel grubudur. Vardiyalar halinde 24 saat çalışa- 
cak şekilde organize edilir.                          
  (7) Kriz dönemlerinde, Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş yet- 
kililer dışında basına ve kamuoyuna bilgi verilmez. Yapılacak açıklamalar için 
ne gibi işlemlerin uygulanacağı önceden belirlenir.               
  Kriz Merkezleri ve görevleri:                        

  Madde 11 - Kriz Merkezleri Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, ilgili   
kurum ve kuruluşlar ile krizin meydana geldiği il ve ilçelerden en üst düzey  
yöneticilerin başkanlığında kurulur. İl ve ilçelerde var ise ilgili kuruluş   
amirleri de Kriz Merkezi'ne dahil edilir.                    
  Kriz Merkezleri'nin görevleri şunlardır;                  
  (1) Krizle ilgili durumları izler ve değerlendirir, değerlendirme sonuçla- 
rına göre kararlar alır ve uygular,                       
  (2) Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirler, imkan dahilindeki ihtiyaç- 
ları karşılar, imkan dışındaki ihtiyaçları bir üst merkeze bildirir,      
  (3) Birimler arası koordinasyonu sağlar,                  
  (4) Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususları Başbakanlık Kriz Yönetim   
Merkezine bildirir,                               
  (5) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin düzenleyeceği tatbikatlara katılır.
  Bölge Kriz Yönetim Merkezi                         

  Madde 12 - Başbakanlık Kiriz Yönetim Merkezi'nin kriz bölgesindeki ünitesi 
olarak, bölgedeki uygulamaları takip ve kontrol eder, birimler arası hizmetlerin
koordinasyonunu sağlar, problemlerin çözümlenmesinde ve merkezden yapılan yardım
ve desteğin zamanında ve yerinde kullanılmasında mülki amirlere yardımcı olur. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin ve Kriz Merkezlerinin Bütçesi     

  Madde 13- Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin bütçe ihtiyaçları Başba-   
kanlık bütçesinden Kriz Merkezlerinin bütçe ihtiyaçları ilgili kuruluş     
bütçelerinden karşılanır.                            
  Kriz halinin sona ermesi                          

  Madde 14 - Kriz hali, krize neden olan durumun ortadan kalkması veya ger-  
ginliğin tırmanması ile ülkede Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve   
Savaş Hali uygulamasına geçildiğinde sona erer.                 
  Kriz halinin Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Haline dönüşmesi durumunda, Baş- 
bakanlık Kriz Yönetim Merkezi Sekretaryası Başbakan tarafından aksi emredilme- 
diği takdirde ilan edilen halin mevzuatındaki Koordinasyon Kurulu'na, Seferber- 
lik ve Savaş Haline dönüşmesi durumunda ise Hükümet Harekat Merkezi'ne alt yapı 
oluşturarak krizi ve/veya harekatı sevk ve idare eder.             
  Kriz Merkezleri Yönergesi                          

  Madde 15 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde 
Kriz Merkezi açması gereken makamlar kendi yönergelerini hazırlar ve ast birim- 
lerine yayımlar.                                
  Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Bakanlıkların onaylı yönergesini alan ast bi- 
rimler ikinci ay içerisinde kendi yönergelerini hazırlayarak ilgili makamın ona-
yını müteakip kendi ast birimlerine yayımlar.                  
  Kaymakamlıklar ve Garnizon Komutanlıkları dahil ast birimler ise kendi üst 
makamlarından aldıkları onaylı yönergelere uyumlu kendi yönergelerini üçüncü  
iki ay içeresinde hazırlayarak bağlı bulundukları makama onaylatır.       
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 16 - Bakanlar Kurulu'nun 22.07.1976 tarihli ve 7/12310 sayılı kararı 
ile kabul edilen "Buhran Değerlendirme Kurulu kurulması, Görev, Yetki ve Çalış- 
ma Esasları Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.             
  Yürürlük                                  

  Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 18 - Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  EKLER    :                               
  --------------                               
                                        
  EK-A Kriz hallerinde yönetim ve birimlerin aralarındaki ilişkileri gösteren 
     yapı.                                 
  EK-B Kriz Koordinasyon Kurulu'nda görev alacak Bakanlık,          
     Kurum ve Kuruluşlar.                          
  EK-C Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nda görev alacak          
     Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar.                     
  EK-D Sekretarya'da görev alacak Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
** BU SAYFADA YERALAN "KRİZ HALLERİNDE YÖNETİM KRİZ DURUMU" ŞEMASI İÇİN    
  9/1/1997 TARİH VE 22872 SAYILI RESMİ GAZETEYE BAKINIZ.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
*** BU SAYFADA YERALAN "KRİZ KOORDİNASYON KURULUNDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM
  VE KURULUŞ PERSONELİ" TABLOSU İÇİN 9/1/1997 TARİH VE 22872 SAYILI RESMİ   
  GAZETEYE BAKINIZ.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
**** BU SAYFADA YERALAN "KRİZ DEĞERLENDİRME VE TAKİP KURULUNDA GÖREV ALACAK   
   BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞ PERSONELİ" TABLOSU İÇİN 9/1/1997 TARİH VE    
   22872 SAYILI RESMİ GAZETEYE BAKINIZ.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
**** BU SAYFADA YERALAN " SEKRETERYA'DA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞ 
   PERSONELİ" TABLOSU İÇİN 9/1/1997 TARİH VE 22872 SAYILI RESMİ GAZEYE    
   BAKINIZ.