Endeksler
                                        
     SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ     
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.8.1996 No: 96/8510          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 30.5.1973 No: 1738            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1.10.1996 No: 22774           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5 Cildi: 35 S.:             
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
            Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar             
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri 
Kanunu gereğince çevre denizlerimizde denizcilerin can ve mal emniyetinin temi- 
nine yönelik seyir duyurularının yayımlanması esaslarını belirlemektir.     
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlıları ile,   
seyir, hidrografi ve oşinografi işleriyle ilgili bakanlıkları ve bunlara bağlı 
veya özerk kamu tüzel kişileri ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ile   
gerçek kişileri kapsar.                             
  Dayanak                                   

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu- 
nun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.                
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) SHOD : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi   
Dairesi Başkanlığını,                              
  b) IALA : Uluslararası Fener Birliğini,                   
  c) NAVAREA : 16 bölgeden meydana gelen Dünya seyir uyarı sistemi coğrafik  
deniz alanını (EK-A),                              
  d) NAVAREA III Saha Koordinatörü : Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinin oluş-  
turduğu bölgenin koordinatörünü,                        
  e) Tali Saha: Her NAVAREA bölgesinin bir çok ülkeyi kapsayan alt ayrımları- 
nı,                                       
  f) NAVTEX : Denizcilere seyir ile ilgili en son acil bilgilerin, meteorolo- 
jik raporların, tehlike mesajlarının özel olarak geliştirilmiş vericiler ve   
alıcılar vasıtası ile ulaştıran otomatik seyir uyarı teleks sistemini (EK-B)  
  g) Türkiye Tali Saha NAVTEX Koordinatörü: NAVTEX duyurularının düzenlenme- 
sinden ve yayımlanmasından sorumlu NAVTEX ulusal koordinatörünü,        
  h) Hidrografi : Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kı-
yı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel  
unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları denizcilerin kullanmalarına elverişli  
bir şekilde yayınlayan bilim dalını,                      
  ı) Oşinografi : Denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özel- 
likleriyle bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolojik, fiziksel ve    
meteorolojik özelliklerini ve birbirlerine olan etki kurallarını inceleyen bi- 
lim dalını,                                   
  i) Seyir yardımcıları : Deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları, radyo   
farları, görünür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyuna tesis ve istas- 
yonları gibi gerek milli, gerekse milletlerarası standartlara göre gemilerin se-
yir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları,           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  j) Notik yayınlar : Fener, kılavuz ve radyo işaretleri kitapları, almanak, 
harita katalogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere dağı- 
tılan ilanlar ve benzeri gibi seyir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgi-  
leri kapsayan yayınları,                            
  k) Seyir Duyuruları : Denizlerde meydana gelen, gemi seyrini tehlikeye   
düşüren can ve mal emniyetini doğrudan etkileyen hususlarda denizcilere süratle 
ulaştırılması için hazırlanan ve yayımlanan bildirileri,            
  l) SAR : Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği ile sınırları belirlenmiş deniz 
sorumluluk sahası içinde hava ve deniz vasıtalarının tehlikeye maruz kalması,  
kaybolması veya kazaya uğraması durumunda bu vasıtalardaki şahısların aranması 
ve kurtarılması işlemini,                            
  m) TDİ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi : Türkiye Denizcilik İşlet- 
mesine bağlı olan ve Türkiye sahillerindeki fener, bikın, radyofar ve benzeri  
seyir yardımcılarını IALA'nın öngördüğü standartlarda kurup işleten kuruluşu,  
  ifade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
      Seyir Duyurusu Hazırlanması, Yayımı, Yetki ve Sorumluluklar     
                                        
  Seyir Duyurusu Hazırlanmasını Gerektiren Hususlar              

  Madde 5 - denizcilerin can ve mal emniyeti ile seyir güvenliği için tehli- 
keye teşkil eden hususlar şunlardır:                      
  a) Seyir yardımcılarındaki önemli arızalar, sönmüş fenerler, çalışmayan   
kadyofarlar,                                  
  b) Sürüklenen şamandıralar,                         
  c) Şüpheli cisimler,                            
  d) Deniz kazaları,                             
  e) Deniz yangınları,                            
  f) Seyre tehlikeli batıklar,                        
  g) Rapor edilen sığlıklar,                         
  h) Yeri değiştirilen seyir yardımcıları,                  
  ı) Su yollarının tıkanmasına neden olan engeller ile bu su yollarında yedek-
leme işlemleri,                                 
  i) SAR,                                   
  j) Deniz kirliliği ve deniz kirliliğini önleme, temizleme çalışmaları,   
  k) Kablo döşeme ve tamir işlemleri,                     
  l) Deniz dibi tarama faaliyetleri,                     
  m) Haritalarda gözükmeyen, seyre tehlikeli hidrografik değişiklikler (yeni 
mendirek, iskele, rıhtım, barınak),                       
  n) Denizaltı boru döşeme faaliyetleri,                   
  o) Araştırma gemileri tarafından çekilen sismik kablo ve benzeri işlemler  
ile araştırma faaliyetleri,                           
  p) Seyre tehlike teşkil eden sualtı yapı ve inşaatları,           
  r) Seyir duyuruları yayımlayan istasyonların yayımlarında meydana gelen   
önemli değişiklikler.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  s) Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsur-   
larınca çevre denizlerimizde yapılacak atış ve eğitimler,            
  ş) Türkiyenin karasuları ve ekonomik bölgesi içerisinde düzenlenen sportif 
faaliyetler,                                  
  Yukarıda belirtilen hususlar en seri muhabere vasıtaları kullanılarak (EX-C)
deki Hidrap mesaj formu ile SHOD'a bildirilir.                 
  Yetki ve Sorumluluklar                           

 

 
  Madde 6 - SHOD; Türkiye'nin karasularında, içsularda ve çevre denizlerinde, 
denizcilerin can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kendisine intikal eden 5
inci maddedeki hususlara ilişkin bilgileri değerlendirerek gerekli seyir duyuru-
larını hazırlamakla ve bunları (EK-D)'deki "denizcilere duyuru formu" ile; TRT, 
Türk Telekominikasyon A.Ş, NAVTEX Koordinatörlüğü ve gerektiğinde Devlet Meteo- 
roloji İşleri Genel Müdürlüğü ile diğer yayım organlarından yayımlatmakla, bu  
kurum ve kuruluşlar da SHOD'dan intikal ettirilen seyir duyurularını 7 nci mad- 
dede belirtilen kendilerine ait yayım organlarından zamanında yayımlamakla yü- 
kümlüdürler.                                  
  Yayım Organları                               

  Madde 7 - 5 inci maddede belirtilen hususların SHOD'a intikal etmesi üzerine
SHOD'ca gerekli değerlendirmelerin yapılmasını müteakip;            
  a) TRT Radyolarının I. programında,                     
  b) Türk Telekominikasyon A.Ş. sahil telsiz istasyonları yayım peryotlarında,
  c) Türkiye NAVTEX istasyonlarında,                     
  d) NAVAREA III Saha Koodinatörlüğünce,                   
  e) Gerektiğinde Bandırma Deniz Meteoroloji İstasyonunda ve diğer yayım or- 
ganlarında,                                   
  (EK-E)'deki yayım saati ve frekans cetveline uygun olarak yayımlanır.    
  Yayım Esasları                               

  Madde 8 - Seyir duyuruları aşağıdaki esaslara göre yapılır;         
  a) SHOD tarafından yayımlanan seyir duyurularına, NAVTEX Türk Telekominikas-
yon A.Ş. sahil telsiz istasyonları ve TRT I radyoları için ayrı ayrı olmak üze- 
re, her takvim yılı başlangıcında bir seri numarası verilir.          
  b) Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıkları, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Ana Ast Komutanlıklar, Üs, Bölge, Deniz Komutan- 
lıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı Bölge Komutanlıkları, gemi komu- 
tanları ve kaptanları ile diğer denizciler; denizcilerin can ve mal emniyetini 
doğrudan etkileyebileceğini değerlendirdikleri 5 inci maddede belirtilen husus- 
ları en seri vasıta ile SHOD'a bildirir. SHOD tarafından seyir duyurusu yapıl- 
masını müteakip, batimetrik değişiklikler ile ilgili kontrol mesahasına acil  
ihtiyaç duyulması halinde, SHOD'un teklifi Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ona- 
yı ile hidrografik mesaha gerçekleştirilerek, ilgili haritalara ve notik yayın- 
lara işlenir ve bu husus denizcilere haftalık ilanlar ile duyurulur.      
  c) Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlık-  
ları; bölgelerinde bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, denizcilik ve ba- 
lıkçılık dernekleri, sportif amaçlı kulüpler/dernekler ile sürekli koordinasyon 
içinde bulunarak can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren veya düşürmesi muhte- 
mel olayları tespit edip, süratle denizcilere duyurulmasını sağlamak üzere   
SHOD'a bildirir ve ayrıca mahalli yayım organları ile de yayımlanması hususun- 
da gerekli tedbiri alırlar.                           
  d) İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda (b) bendinde   
belirtilen ve ilgililerce trafik ayrım düzenleri içinde ve dışında tespit edi- 
len her türlü deniz olayı; trafik kontrol merkezlerine/istasyonlarına, Sahil  
Güvenlik Komutanlığına/Bölge Komutanlıklarına, ilgili Liman Başkanlıklarına ve 
SHOD'a vakit geçirilmeksizin bildirilir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı İstanbul ve Çanakkale Boğazı trafik   
kontrol merkezleri/istasyonları; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale  
Boğazında trafik ayrım düzenleri içinde ve dışında olan 5 inci maddedeki hu-  
susları mevcut muhabere vasıtaları ile VHF kanallarından tehlikenin bitimi-   
ne kadar her saat başı veya daha sık aralıklar ile yayımlarlar.         
  f) TDİ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi tarafından yeni tesis edi- 
len, yerleri değiştirilen ve faaliyeti geçici veya sürekli durdurulan her tür- 
lü fener, şamandıralı fener, alamet, radyo bikın, radyofar ve her türlü seyir  
yardımcısı ile ilgili gerekli bilgiler SHOD ile sağlanacak koordinasyona gö-  
re zamanında bildirilerek harita ve notik yayınların düzeltilmesi sağlanır.   
  Tesislerin Sorumluluğu                           

  Madde 9 - Aşağıda belirtilen tesisleri yaptıran/işleten kurum ve kuruluş-  
lar:                                      
  a) Su üstünde; şamandıra, şamandıralı fener, alamet, radyobikın ve reflek- 
törleri,                                    
  b) Su altında; deşarj boru hatları, doğal gaz, sanayi gazı ve petrol boru  
hatları ve bunların korunması/markalanması amacıyla döşenmiş şamandıra veya   
cisimler ile değişik amaçlı tesislerin emniyet ve işaret sistemlerini,     
  c) Sahillerde; iskele, barınak, rıhtım ve sahil hattında yapılan mühen-   
dislik çalışmaları için tesis edilmiş yüzebilir cisim/alametleri,        
  Periyodik olarak kontrol eder ve izler. Yerinden çıkma, kopma ve sürüklen- 
meleri durumunda can ve mal emniyetinin süratle sağlanabilmesi için liman baş- 
kanlıklarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bağlısı Bölge Komutanlıklarına ve 
SHOD'a en seri vasıta ile bildirir.                       
  Yayım Giderleri                               

  Madde 10 - 5 inci maddede belirtilen hususların SHOD'a rapor edilmesi veya 
bildirilmesi nedeniyle T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne posta ücreti   
ödenmez.                                    
  SHOD tarafından yayımlanan seyir duyuruları ve denizcilere haftalık ilan-  
lar, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 5 inci maddesi gere- 
ğince TRT kurumu araçlarından ve Türk Telekominikasyon A.Ş. sahil telsiz is-  
tasyonları ve T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü merkezlerinden ücretsiz ola- 
rak ilgililere duyurulur.                            
  NAVTEX Yayınları