Endeksler
                                        
         ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ           
                                        
    Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 24/7/1996   No: 96/8396      
    Dayandığı Kanunun Tarihi    : 27/9/1984   No: 3046        
    Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 22/8/1996   No: 22735       
    Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5  Cildi: 35  S:          
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
       Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar             
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz ormancılığının tanıtılması ile or- 
man ve ağaç sevgisinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere yapılacak çalışma- 
lara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.                  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Orman Haftasına, Ağaç Bayramına, Dünya Ormancılık 
Günü kutlamalarına ve ormancılığın tanıtılmasına katılacak kamu kurum ve kuru- 
luşları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak işbirliğin esas ve    
usullerini kapsar.                               
  Hukuki dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 37 nci  
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.                      
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  Bakanlık : Orman Bakanlığını,                        
  Kurul  : Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulunu,        
        ifade eder.                           
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
              Kurul ve Görevleri                 
  Kurul                                    

  Madde 5 - Her ilde valinin başkanlığında bir kurul oluşturulur. İlgili bele-
diye başkanlıkları, garnizon komutanı veya temsilcisi, Orman Bakanlığı, Milli  
Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri,  
doğa ve çevre koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek ve kooperatif 
başkanları ve ildeki muhtarlar derneği başkanı Kurulun sürekli üyeleridir.   
  Kurul başkanlığınca,gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de
çalışmalara çağrılır.                              
  Her ilçede kaymakamın başkanlığında benzer kurullar oluşturulur.      
  Kurul Sekreterliği                             

  Madde 6 - Kurulun çalışmalarında sekreterlik hizmetlerini Bakanlık bölge mü-
dürlüklerinin olduğu illerde Bakanlık bölge müdürlükleri, Bakanlık bölge müdür- 
lüklerinin bulunmadığı illerde orman bölge müdürlükleri, diğer illerde ise orman
işletme müdürlükleri yaparlar.                         
  Orman Haftası ve Ağaç Bayramı düzenlenecek ilçelerdeki sekreterlik hizmet- 
lerini o ilçelerdeki orman işletme müdürlükleri veya ağaçlandırma başmühendis- 
likleri, yoksa bunların şeflikleri yürütürler.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurulun görevleri                              

  Madde 7 - Kurulun görevleri şunlardır:                   
  a) İl, ilçe ve beldelerde yapılacak Orman Haftası ve Ağaç Bayramı uygulama- 
ları ile eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yer ve zamanlarını tesbit etmek ve  
programlamak,                                  
  b) Orman Haftası içinde kutlanacak Ağaç Bayramının gününü ve yerini tesbit 
etmek,                                     
  c) Orman Haftası içinde yapılacak faaliyetler için basın, radyo ve televiz- 
yon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,                      
  d) Doğa ve orman koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek, koope- 
ratif ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurup Orman Haftası ve   
Ağaç Bayramı faaliyetlerine katılmalarını sağlamak,               
  e) Başta okullar ve askeri birlikler olmak üzere il ve ilçelerdeki kamu   
kurum ve kuruluşlarının Orman Haftası ve Ağaç Bayramı çalışmalarına katılmala- 
rını sağlamak,                                 
  f) Doğa, orman ve ağaç sevgisini işleyen konularda, toplumun bütün kesimle- 
rine açık yarışmalar düzenlemek ve sergiler açmak, yarışma konularını, ödülleri 
ve jüri üyelerini belirlemek,                          
  g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma yap-
malarını teşvik için bu konudaki mevzuatı öğretici ve tanıtıcı çalışmalar    
yapmak,                                     
  h) Benzeri faaliyetleri düzenlemek.                     
  Çalışma esasları                              

  Madde 8 - Kurul, her yıl ocak ayının ilk haftasında vali veya kaymakamın  
başkanlığında ve sürekli üyelerin katılımıyla çalışmalara başlar. Kurul, 21 Mart
tarihinde başlayan haftayı Orman Haftası, bu hafta içindeki bir günü de Ağaç  
Bayramı günü olarak ilan eder.                         
  İklim şartlarının elverişsiz olduğu bölgelerde Ağaç Bayramı günü başka bir 
tarihe alınabilir.                               
  Orman Haftası, Dünya Ormancılık Günü olan 21 Mart tarihinde yapılacak tören 
ve kutlamalarla başlar.                             
  Kurul, çalışmalarında alınan kararları bir protokole bağlar. Protokole göre 
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için kuruluşlara verilen görevlerden, o kuruluş- 
ların il veya ilçedeki en üst amirleri sorumludur.               
  Kurulun protokole bağlanan çalışmalarını, sekreterlik hizmetlerini yürüten 
kuruluş koordine eder.                             
  Okullarda düzenlenecek yarışmalar                      

  Madde 9 - İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, protokol esaslarına göre  
doğa, orman ve ağaç sevgisi konularında ilkokullarda resim ve şiir, orta öğre- 
timde ise resim, şiir, komposizyon, afiş ve sergi dallarında yarışmalar açar.  
Her okul yarışma birincilerini seçer.                      
  Okul idareleri, yarışma birincilerini eserleri ile birlikte en geç Orman  
Haftasından 15 gün önce Kurula bildirir. Kurulun belirleceği jüri, okul birin- 
cileri arasında ayrı ayrı değerlendirme yaparak il veya ilçe düzeyinde yarış-  
macıların birinci, ikinci ve üçüncülerini seçer.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İlk üç dereceyi kazanan eserler, o il veya ilçede Orman Haftasının açılış  
gününde halkın ve davetlilerin huzurunda okunur, sergilenir ve ödüllendirilir. 
  İllerde birincilik ödülü kazanan eserler Bakanlığa gönderilir. Ankara'da  
Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıkça belirlenecek bir jüri tarafından değerlen- 
dirilir. Bu eserlerin Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüleri seçilir. Bu   
eserler de Bakanlıkça ödüllendirilir.                      
  Ayrıca, ödül alan eserler, orman ve ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması   
amacıyla değerlendirilir.                            
  Diğer yarışmalar                              

  Madde 10 - Kurulca okullar dışında düzenlenen yarışmalar, mahallinde değer- 
lendirilerek ödüllendirilirler.                         
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
        Ödenek, Fidan Temini ve Saha Belirlenmesi            
                                        
  Ödenek ve fidan temini                           

  Madde 11 - Orman Haftası ve Ağaç Bayramı nedeniyle öğrenciler arasında dü- 
zenlenecek yarışmalarda il veya ilçe birinci, ikinci ve üçüncüleri ile Türkiye 
genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olanların ödülleri Bakanlık bütçesine konu- 
lacak ödenekle karşılanır.                           
  Diğer yarışmaların ödülleri ise mahallinde temin edilir.          
  Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için yapılacak harcamalar ile gereken fidanlar
Bakanlıkça karşılanır.                             
  Saha belirlenmesi                              

  Madde 12 - Ağaç Bayramında fidan dikilerek ağaçlandırılacak sahalar Kuru-  
lunca belirlenir.                                
  Ağaç Bayramları öncelikle, halen bu amaçla kullanılan veya ulaşım imkanı  
müsait projelendirilmiş sahalarda yapılır.                   
  Buna imkan bulunmadığı takdirde; Ağaç Bayramı sahaları il ve ilçelerde be- 
lediyelerce, köy çevrelerinde ise muhtarlık tarafından köylülerin onayı alınarak
tahsis edilir.                                 
  Bu tür ve diğer şekillerde temin edilecek sahalar için kanuni gerekler   
yerine getirilir.                                
                                        
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                    
              Son Hükümler                    
                                        
  Yürürlükten Kaldırma                            

  Madde 13 - 26/10/1972 tarihli ve 7/5267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
yürürlüğe konulan "Kamu Ağaçlandırmaları ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği" yürürlük- 
ten kaldırılmıştır.                               
  Yürürlük                                  

  Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer          
  Yürütme                                   

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.