Endeksler

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ      
                HAKKINDA YÖNETMELİK               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararınının Tarihi  : 1/12/1995  No:95/7621       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       :       No:           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 9/1/1996  No: 22518        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : ?      Cild:?  S:?      
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Amaç, Kapsam ve Tanımlar                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar ile bunlara bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar ve fonların amaç ve görevleri istikametinde yayımla- 
yacakları kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten ve broşür gibi yayınlar için
ödenecek telif ve işlenme ücretlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek maksa-
dıyla hazırlanmıştır.                              
  Yüksek öğretim kurumları ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve 
bağlı kuruluşların yayınları hakkında, özel kanun ve yönetmelik hükümleri uygu- 
lanır.                                     
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarınca çıkarılacak yayınlarda
yer alacak telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, şiir,
hatıra, manzum ve benzeri fikir mahsulü eserler ile fotoğraf, resim, harita,  
grafik, tablo, çizelge, şekil, karikatür, nota ve motifleri kapsar.       
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan 
meydana getirilen fikir mahsullerini,                      
  İşlenmeler: Diğer bir eserden veya eserlerden yararlanarak meydana getirilen
ve bu eserlere göre müstakil olmayıp işleyenin de katkılarını taşıyan yazılı fi-
kir ve sanat mahsullerini,                           
  Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,       
  Kurum: Genel ve katma bütçeli kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli ku-
ruluşlar ile fonları, (1 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan kuruluşlar ha- 
riç.)                                      
                                        
                                        
  Nevi Değişikliği: Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden   
birinin diğerine çevrilmesini,                         
  Külliyat: Bir eser sahibinin değişik neviden eserlerini veya aynı cinsten  
olan eserlerini toplayan diziyi,                        
  Derleme: Belli bir maksada göre ve özel bir plan dahilinde seçme ve topla- 
ma eserler tertibini,                              
  İtibari Sayfa: Basılmış olan bir eserin 200 kelimeden meydana gelen kısmı- 
nı,                                       
  Forma: Kitap, dergi ve benzeri yayınların 16 sayfalık bölümünü,       
  Fasikül: Ansiklopedinin dört formadan meydena gelen kısmını,        
  ifade eder.                                 
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                
              Ücretlerin Hesabına Dair Esaslar           
                                        
  Ücret Ödenmesi                               

  Madde 4 - Bir esere telif ve işlenme ücreti ödenmesi için, yayın kurulunun 
bu yönde alınan kararının yetkili makam tarafından onaylanması ve eserin kurum 
adına yayımlanması gerekmektedir.                        
  Kurum personelinin asli görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sonucunda  
 meydana getirdikleri bu Yönetmelik kapsamına giren eserleri için telif ve iş- 
lenme ücreti ödenmez. Ancak sözkonusu personelin makale, tebliğ ve konferansla- 
rı ile bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerinden görev saatleri dışında meydana
getirdikleri eserleri için ücret ödenebilir.                  
  Ücretlerin Hesabına Dair Esaslar                      

  Madde 5 - Eser sahibine ödenecek telif ve işlenme ücreti, bu Yönetmeliğe gö-
re belirlenen itibari sayfa adedi ile göstergelerin memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımından elde edilen miktara, eserin baskı adedine göre hesapla- 
nacak rakam eklenmek suretiyle bulunur.                     
  Hesaplamalarda, eserin ilk ve sonraki baskılarının basım işleminin tamamlan-
dığı, ansiklopedilerde ise yayım onayının alındığı tarihdeki memur aylıklarına 
uygulanan katsayı esas alınır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İtibari Sayfa Tesbiti                            

  Madde 6 - Telif ve işlenme ücretinin hesaplanmasında 200 kelimelik bir metin
"bir itibari sayfa" kabul edilir.                        
  İtibari sayfa adedinin tesbitinde;                     
  1 - Basılmış olan eserin çeşitli yerlerinden metinle tam olarak dolu 10   
sayfa seçilerek kelimeleri sayılır ve toplanır. Bulunan bu miktar 10'a bölünerek
eserin dolu bir sayfasında ortalama kaç kelime bulunduğu belirlenir.      
  Kaynakça, içindekiler, önsöz, dizin ve dipnot bölümleri metin sayılır.   
  2 - Sonra eserin tamamındaki dolu sayfalar sayılır, bulunan rakamla, bir  
dolu sayfadaki ortalama kelime sayısı çarpılarak eserin toplam kelime sayısı  
bulunur.                                    
  Yarım ve yarımdan fazla sayfalar dolu sayfa kabul edilir.          
  3 - Eser sahibi tarafından çizilmiş veya hazırlanmış olan fotoğraf, harita, 
grafik,tablo,çizelge ve şekillerin santimetre karesi 2 kelime, resim ve motif- 
lerin santimetre karesi 4 kelime olarak kabul edilir ve bu şekilde bulunacak ke-
lime adedi, toplam kelime adedine ilave olunur.                 
  4 - Eserdeki toplam kelime sayısı 200'e bölünmek suretiyle eserin itibari  
sayfa adedi belirlenmiş olur.                          
  Gösterge Tesbiti                              

  Madde 7 - Ödenecek telif ve işlenme ücretinin hesabında esas alınacak gös- 
tergeler aşağıda belirtilmiştir. Eserin niteliğine göre bu göstergelerin altında
rakam tespitine, yayın kurullarının teklifi üzerine ilgili makam yetkilidir.  
                                        
                                 Gösterge   
                                ------------  
  1 - Telif eserler: (İlmi ve edebi eserler)           105     
  2 - İşlenmeler:                               
  a) Tercümeler                                
  aa) Almanca, Fransızca ve İngilizceden Türkçeye         60     
  bb) Diğer dillerden Türkçeye                   75     
  cc) Türkçeden Almanca, Fransızca ve İngilizceye         80     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  dd) Türkçeden diğer dillere                   90      
  b) Nevi değişikliği                      65      
  c) Kaynakça ve toplu katalog                  90      
  d) Külliyat                          35      
  e) Derleme                           45      
  f) Değişik alfabeli metinlerin latin alfabesine çevrilmesi   60      
  g) Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve          
    çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getiril-         
    mesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsülü olmayan çevi-        
    ri yazıları ile tıpkıbasımlar hariç)            45      
  h) Başkasına ait bir eserin açıklanması veya yorumlanması          
    yahut kısaltılması                     50      
  i) Eleştirmeli basım (birden fazla nüshanın karşılaştırıl-         
    ması sonucu oluşturulan metin)               50      
  j) Sadeleştirme                        45      
  3 - Şiir ve manzum eserler:                         
  Bir kitaptaki şiir ve manzum eserlerden, her 12 mısra bir şiir kabul edilir 
ve her şiir için aşağıdaki göstergeler esas alınır. Artık mısralar bir şiir sa- 
yılır.                                     
  a) Telif şiir ve manzume                   115      
  b) Türkçeden yabancı dillere tercüme              90      
  c) Yabancı dillerden Türkçeye tercüme             75      
  d) Eski manzumelerin latin harflerine çevrilmesi        50      
  e) Külliyat, derleme ve sadeleştirme              30      
  Baskı Miktarının Ücrete Etkisi                       

  Madde 8 - Telif ve işlenme ücretleri, eserin baskı miktarına göre aşağıdaki 
nisbetlerde arttırılır. Tespit olunan nisbetler, eserin toplam itibari sayfa  
adedine göre hesaplanan ücrete uygulanır.                    
  a) 10.000 baskıya kadar, her 1.000 baskı için,        % 10     
  b) 20.000 baskıya kadar, 10.000 baskı için % 100, sonraki          
    her 1.000 baskı için                    % 8     
  c) 30.000 baskıya kadar 20.000 baskı için % 180; sonraki her        
    1.000 baskı için,                     % 6     
  d) 40.000 baskıya kadar, 30.000 baskı için % 240; sonraki          
    her 1.000 baskı için                    % 4     
  e) 50.000 baskıya kadar, 40.000 baskı için % 280; sonraki          
    her 1.000 baskı için,                   % 2     
  f) 100.000 ve daha fazlasına, 50.000 baskı için % 300            
    sonraki her 1.000 baskı için                % 1     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Artık baskıdan 500 ve daha fazlası 1.000 baskı olarak kabul edilir.     
  İkinci ve sonraki baskılarda, sadece baskı adedine göre hesaplanacak ücret 
ödenir. Bunun için önce toplam baskı adedi dikkate alınarak yukarıdaki esaslara 
ve yeni katsayıya göre ödenmesi gereken ücret hesaplanır. Hesaplanan bu miktar- 
dan, önceki baskılar için yeni katsayı dikkate alınarak bulunacak miktar düşü- 
lerek, aradaki fark ikinci ve sonraki baskılar için ücret olarak ödenir.    
  Eserde Yapılacak Değişiklikler                       

  Madde 9 - İkinci ve sonraki baskılarda eserin tamamında veya bir kısmında  
değişiklik yapılmış ve bu değişiklik yayın kurulunca tespit ve kabul edilmişse, 
sadece değişen kısımlar için itibari sayfa esasına göre ilk baskı gibi telif  
ücreti ödenir. Kitabın esas metin kısmında herhangi bir değişiklik yapılmadan, 
sadece bölüm ve konu itibariyle sıra değişikliği yapılmışsa bu hüküm uygulanmaz.
  Periyodik Yayınlar                             

  Madde 10 - Dergi, gazete bülten gibi periyodik yayınlar ile tanıtma ve du- 
yurma amacına matuf el kitabı ve broşür gibi yayınlarda baskı adedi dikkate   
alınmaz. Bu yayınlarda yeralan eserlere sadece itibari sayfa veya şiir karşılığı
ücret ödenir. Bu eserlerin telif ücreti yayın kurullarının teklifi üzerine,yet- 
kili makamın onayı ile %100'e kadar arttırılabilir. İkinci ve sonraki baskılar 
için herhangi bir ücret ödenmez.                        
  Ansiklopediler                               

  Madde 11 - Telif hakkı kuruma ait olmak üzere hazırlattırılan ansiklopedi- 
lerde telif ücreti, eserde yeralan her madde için ayrı ayrı hesap edilir ve   
yayın kurulu kararının yetkili makamca onaylanmasını müteakip ödenir. Maddeler- 
deki her 6 kelime bir itibari satır sayılır. Bir itibari satıra ödenecek telif 
ücreti, 9 rakamıyla memur aylıklarına uygulanan katsayının çarpımından elde   
edilir.                                     
  Ansiklopedilerde yeralan tercüme maddeler için 6 rakamı esas alınır.    
  Ansiklopedilerde, eser sahibi tarafından çizilmiş veya hazırlanmış olan fo- 
toğraf, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil, motif ve benzeri şekille- 
rin santimetrekaresi 2 kelime olarak kabul edilir.               
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
     Ders Kitapları İçin Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri        
                                        
  Okul Ders Kitapları                             

  Madde 12 - Okul ders kitapları için ödenecek telif ücreti, baskı adedi yüz- 
ellibinden fazla olanlar için forma adedi ile, bu Yönetmelikte tespit olunan  
göstergelerin, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilen 
miktardır.                                   
  Hesaplamalarda, ilk ve sonraki baskılarda kitabın okutulacağı ders yılı ba- 
şında uygulanmakta olan memur aylık katsayı esas alınır.            
  Forma Başına Gösterge Tespiti                        

  Madde 13 - Okul ders kitapları telif ücretinin hesabında esas alınacak gös- 
tergeler aşağıda belirtilmiştir. Kitabın niteliğine göre yayın kurulunun teklifi
ve yetkili makamın onayı ile bu göstergelerin altında rakam tespit edilebilir. 
  1 - Okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta okullar, çıraklık ve yaygın  
eğitim kurumları ders kitapları:                        
                                        
                                 Gösterge    
                                -------------  
  a) 5 formaya kadar, her forma için,              3600     
  b) 10 formaya kadar, ilk 5 forma için 18.000; sonraki            
    her forma için,                       3120     
  c) 15 formaya kadar, ilk 10 forma için 33.600; sonraki           
    her forma için,                       2880     
  d) 16 ve daha fazlasına, ilk 15 forma için 48.000;sonraki          
    her forma için,                       1440     
  2 - Lise ve dengi okullar ile yüksek okullar ders kitapları         
  a) 5 formaya kadar, her forma için,              3840     
  b) 10 formaya kadar, ilk 5 forma için 19.000; sonraki            
    her forma için,                       3360     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) 15 formaya kadar, ilk 10 forma için 36.000 sonraki her forma       
    için,                            3120    
  d) 20 formaya kadar, ilk 15 forma için 51.600; sonraki her         
    forma için,                         2880    
  e) 21 ve daha fazlasına, ilk 20 forma için 66.000 sonraki          
    her forma için,                       1440    
  gösterge esas alınır.                            
  Tam forma oluşturmayan sayfalar için gösterge tespitinde, tam formaya uy-  
gulanan gösterge 16'ya bölünmek suretiyle elde edilecek rakam artık sayfa adedi 
ile çarpılır.                                  
  Baskı Miktarının Ücrete Etkisi                       

  Madde 14 - Baskı adedi yüzellibinden fazla olan kitapların telif ücreti,  
13 üncü madde ile belirlenen göstergeler esas alınmak suretiyle 3 yıllık oku-  
tulma süresi için hesaplanır ve bir defada peşin olarak ödenir.         
  Baskı adedi yüzellibinden az olan kitapların telif ücreti ise, 3 yıllık   
okutma süresi için aşağıdaki şekilde hesaplanır ve peşin ödenir.        
  a) Baskı adedi 15.000'den az olan kitaplar için birinci fıkraya göre hesap- 
lanan ücretin % 50'si,                             
  b) Baskı adedi 15.001 ile 60.000 arasında olan kitaplar için, birinci fık- 
raya göre hesaplanan ücretin % 75'i,                      
  c) Baskı adedi 60.001 ile 150.000 arasında olan kitaplar için, birinci fık- 
raya göre hesaplanan ücretin % 90'ı,                      
  ödenir.                                   
  Okutulma Sürelerinin Uzatılması Halinde Telif Ücretinin Hesaplanması    

  Madde 15 - Okutulma süresi uzatılan ve bu süreler içerisinde basımı yapılan 
kitaplara her yıl için 13'üncü madde uyarınca hesaplanan telif ücretinin;    
  1 - İlk baskısı 150.000'den fazla olan kitaplar için 1/6'sı,        
  2 - İlk baskısı 60.001 ile 150.000 arasında olan kitaplar için 1/5'i    
  3 - İlk baskısı 15.001 ile 60.000 arasında olan kitaplar için 1/4'ü     
  4 - İlk baskısı 15.000'in altında olan kitaplar için 1/3'ü         
  ödenir.                                   
  İkinci ve sonraki baskılarda baskı miktarı dikkate alınmaz ve uzatılma sü- 
resinde eser basılmadığı takdirde telif ücreti ödenmez.             
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
             İnceleme, Redaksiyon ve Yayın Kurulları        
               Üyelerine Ödenecek Ücretler            
  Yarışma, Ismarlama ve Satın Alma Yoluyla Eser Temini            

  Madde 16 - Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin yazdırılması ve yaptırıl-
masını sağlamak amacıyla kurumlar gerek gördüklerinde, ödüllü ve ödülsüz yarışma
açabilir veya ısmarlama verebilirler.                      
  Ismarlama yöntemiyle yazdırılacak ve yaptırılacak eserlerde yayın kurulu ka-
rarı ve yetkili makamın onayından sonra, yapılan sözleşmede belirtilen asgari  
sayfa sayısına göre avans olarak % 10, eserin yazımının tamamlanıp tesliminde ve
kurumca kabulü halinde % 40, yayımlanmasını müteakipte % 50'si ödenir. Her ödeme
aşamasında o tarihteki memur maaş katsayısı esas alınır.            
  Yarışmalarda ders kitapları için 10.000, diğer kitaplar için 8.000 rakamı- 
nın, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek miktarı 
geçmemek üzere, yayın kurullarının teklifi ve yetkili makamın onayı ile tes-  
pit edilecek miktarda ödül verilebilir.                     
  Özellikleri nedeniyle konusunda yetkinliği tartışmasız kişilerden satın   
alınmasında yarar görülen fotoğraf, diya,slayt, afiş, nota ve karikatür gibi  
müstakil sanat eserleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre sa-  
tın alınabilir.                                 
  İnceleme Ücreti                               

  Madde 17 - Yayımlanacak eserler, yayın kurulunun teklifi ve yetkili makamın 
onayı ile uygun görüldüğü takdirde, kurum dışından görevlendirilecek bir veya  
birden fazla uzmana incelettirilebilir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
  Memur olmayan uzmanlara, inceledikleri eser için, sadece itibari sayfa ade- 
dine göre hesaplanacak teklif ücretinin %20'si kurum tarafından inceleme ücreti 
olarak ödenir.                                 
  Redaksiyon, Tashih ve Koordinatörlük ücreti                 

  Madde 18 - Yayımlanacak eserlerin yayın kurulunun teklifi ve yetkili makamın
onayı ile redaksiyonuna gerek görülmesi halinde, bu iş için kurum dışından gö- 
revlendirilen ve memur olmayan uzmanlara eser için sadece itibari sayfa adedine 
göre hesaplanacak telif ücretinin %10'u redaksiyon ücreti olarak ödenir. Bu   
miktar eser sahibine ödenecek telif ücretinden düşülür.             
  Redaksiyon yapmakla görevli uzmanlara, birinci fıkraya göre hesaplanan mik- 
tar kadar da kurum tarafından ödeme yapılır.                  
  Eserin baskısı sırasında yayın kurulunun kararı ve yetkili makamın onayı ile
tashih işlemine gerek görülmesi halinde ve kurum dışından görevlendirilen ve  
memur olmayan kişilere sadece itibari sayfa adedine göre hesaplanacak telif   
ücretinin % 10'u tashih ücreti olarak ödenir.                  
  Yayın kurulu kararı ve yetkili makamının onayı ile yayın koordinatörlüğü  
hizmeti kurum dışından ve memur olmayan kişilerden alınması halinde telif ücre- 
tinin %10'unu geçmiyecek miktarda koordinatörlük ücreti ödenir.         
  Yayın ve Ansiklopedi Yazı Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretler        

  Madde 19 - Yayın kurullarına kurum dışından katılan ve memur olmayan üyele- 
re, her toplantı günü için 600 rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı  
ile çarpımından elde edilen miktar üzerinden ücret ödenir.           
  Ansiklopedi yazı kurulu, bir başkan, bir başkan vekili ve üç üyeden oluşur. 
Bu kurula, kurum dışından katılan ve memur olmayan üyelere her fasikül için;  
başkana 3600, başkan vekiline 3300, üyelere 3000 rakamının memur aylıklarına uy-
gulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek miktarda ücret ödenir.      
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
  Ücretsiz Yayın Verilmesi                          

  Madde 20 - Yazarlara, yayımlanan eserlerin yer aldığı kitaplardan en çok  
100 adet, dergi ve benzeri periyodik yayınlardan 5 adet, sözlüklerden 5 adet,  
ansiklopedilerde yazılarının çıktığı her fasikülden 5'er adet ücretsiz olarak  
verilir.                                    
  Çeviri ve işlenmelerde eserin yazarına da çevireni ya da işleyenine verile- 
nin yarısı kadar ücretsiz kitap verilir.                    
  Yayın Kurulları                               

  Madde 21 - Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin seçilmesi, yayımlanması, 
yayın kurullarının kurulması, çalışma esasları, görevleri ve yetkileri ile diğer
hususlar kurumlar tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.      
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 22 - a) 20/2/1987 tarihli ve 87/11526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
ile yürürlüğe konulan ve 2/3/1987 tarihli ve 19388 sayılı Resmi Gazete'de    
yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri  
Hakkında Yönetmelik;                              
  b) Kurumların özel yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri;    
  yürürlükten kaldırılmıştır.                         

  Geçici Madde 1 - Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre yayım- 
lanmasına karar verilmiş veya basımına başlanmış olan işler, ilgili yönetmelik 
hükümlerine göre sonuçlandırılır.                        
  Yürürlük                                  

  Madde 23 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.                             
  Yürütme                                   

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.