Endeksler
                                        
     KAMU BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :26/10/1995  No:95/7477          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :       No:             
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi :4/11/1995  No: 22453          
  Yayımlandığı Düsturun Tertipi  : 5      Cild: 35,  Sayfa:     
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Amaç, Kapsam ve Tanımlar                 
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kulla-
nılan binaların yangınlara karşı korunması için yangın öncesinde ve esnasında  
alınacak tedbirleri, can ve mal kaybının en aza indirilmesi konusunda yapılacak 
iş ve işlemler ile görevlileri belirlemektir.                  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, iktisadi devlet  
teşekkülleri, özel idare ve belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanun-
larla kurulan kurum ve kuruluşlar ile, bunların yüzde 50'den fazla sermaye iş- 
tiraki suretiyle oluşturulmuş her türlü ortaklık tarafından malik, kiracı,tahsis
ve sair sıfatlarda kullanılan tüm binaları kapsar.               
  Silahlı kuvvetlerce kullanılan binaların yangından korunması, bu Yönetmelik 
esaslarına uygun şekilde hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetme- 
liği'ne göre yapılır.                              
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen bazı kavramların tanımları aşağıda göste-  
rilmiştir.                                   
  a) Umuma Açık Kullanım: Binanın önceden kimliği bilinen kişilerin yanısıra 
işi olan herkesin giriş - çıkışına açık olarak kullanılmasıdır. Otel, ceza infaz
kurumu ve tutukevi, sinema, tiyatro, hastane, okul, yurt, lokal, işyeri, eğitim 
ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar, umuma açık olarak kullanılırlar.     
  b) Kaçış Yolu: Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya
sokağa kadar olan ve hiç bir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır.   
Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçiş-
ler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina çıkışına giden yollar 
bu kapsamdadır.                                 
  c) Yangın Merdiveni: Yangın vukuunda binadaki insanların tahliyesi için özel
olarak yapılan merdivenlerdir. Kaçış yolları bütününün bir parçası olup diğer  
kaçış yolu bölümlerinden bağımsız olarak tasarlanamazlar.            
  d) Ex-proof: LPG, doğalgaz veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde   
kullanılan tesisat ve elektrik elemanlarının niteliği olup, "patlama güvenlikli"
anlamındadır.                                  
  e) Yangın mukavemet Süresi: Yanma hızı 0.8 mm/dakika kabul edilmek sure-  
tiyle, ahşap elemanın bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı 1.00'e 
eşit alınarak üzerine gelen gerçek yükü taşıyabildiği süre olup; ahşap eleman- 
ların yangın mukavemet hesaplarında dikkate alınır.               
  f) Otomatik Sprinkler: Bir mekandaki sıcaklığın belli seviyeye çıkması   
üzerine kendiliğinden su püskürterek yangını önleyen sistemdir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Yüksek Bina: Kat sayısı 7'den fazla olan binadır.            
  h) Yırtılma Yüzeyi: Doğalgaz kaçağından olabilecek patlama riskine karşı,  
kapalı bölümün yan duvarında her 1 m3 için 20 cm2 genişliğinde inşa edilecek  
yüzeydir.                                    
                İKİNCİ BÖLÜM                  
        Yangın Güvenliği Hakkında Genel Tedbirler            
  Kapı numaraları                               

  Madde 4 - Bina içindeki kapılar numaralanır ve anahtarlarına 3x3 cm. eba-  
dında madeni numara plakası takılır. Anahtarlar binanın uygun bir yerindeki ki- 
litli-camlı dolapta saklanır.                          
  Çok katlı binalarda oda anahtarlarını koymak üzere her katta "anahtar dola- 
bı" tesis edilebilir. Bu takdirde, katlardaki dolapların anahtarları da birin- 
ci fıkrada belirtilen camlı dolapta muhafaza edilir.              
  Sigara yasağı olan yerler                          

  Madde 5 - Sigara içilmesi sakıncalı olan yerler, levhalarla belirtilir ve  
yasağa uyulması hususu takip edilir.                      
  Sigara içilen yerler                            

 

 
  Madde 6 - Sigara içilmesi serbest olan yerlerde sigara tablaları ve içinde 
su, ıslak kum veya toprak bulunan madeni kutular bulundurulur. Sönmemiş sigara- 
ların, kağıt sepeti ve kağıt varillerine atılması önlenir. Sigara tabla ve ku- 
tuları sık sık temizlenir.                           
  Kağıt toplama, kırpma ve yakma                       

  Madde 7 - Her odada etrafı kapalı madeni kağıt sepeti ve binanın belli yer- 
lerinde kağıt varilleri bulundurulur. Buralarda toplanan kağıtlardan hurda ola- 
rak depolanması sakıncalı olanlar, öncelikle kırpılarak hurda haline getiri-  
lir;mümkün değilse, çalışma saati bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus yerde 
toplu halde yakılır. Yakılmasına gerek görülmeyen ve kırpıntı haline getirilen 
kağıtlar ise, hurda olarak değerlendirilmek üzere özel bir depoya konulur.   
  Personel adresleri                             

  Madde 8 - Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösteren genel 
bir listenin, gerektiğinde çağırılmak üzere görevliler tarafından kolayca görü- 
lebilecek bir yerde; dairesince lüzum görülenlerin adreslerinin de ayrıca o ma- 
hallin emniyet veya jandarma karakollarında bulunması sağlanır.         
  Güvenlik nedeniyle adres ve telefon numaralarının açıkta kalması sakıncalı 
olan personele ilişkin bilgiler, sadece görevlinin nüfuz edebileceği bir mahal- 
de saklanır.                                  
  Çatı güvenliği                               

  Madde 9 - Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, ya- 
nıcı-parlayıcı madde ve saire bulundurulmaz.                  
  Çatı, depo ve arşiv olarak kullanılamaz; çatı aralarında insan yatmasına  
kesinlikle izin verilmez.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Giriş kapısı devamlı kilitli tutu-   
lur ve yalnızca pilli veya akülü el feneri kullanılarak ve bu Yönetmelik    
gereğince çıkarılacak yönergeyi uygulamakla görevli amirin izniyle çatıya çı-  
kılabilir. Bunun için kapı yakınında madeni bir merdiven bulundurulur. Çatıya  
ancak ısıtma, soğutma ve klima gibi elektrikli cihazların yerleştirilmesi şek- 
lindeki çok zorunlu hallerde, yangına karşı gerekli tedbirler ve mahalli itfa- 
iye teşkilatının izni alınarak elektrik tesisatı çekilebilir.          
  Asansörlerin makina dairelerine çatı aralarından geçilerek ulaşılan düzen- 
lemeler yapılamaz.                               
  Bitişik çatılar, bölme duvarları ile yangına karşı birbirlerinden ayrılır. 
  Umumun kullanımına açık binalarda, çatı malzemesinin ahşap olmaması ter-  
cih edilir.                                   
  Çatı araları periyodik olarak kuş gübresi ya da rüzgarın getirdiği pis-   
liklerden temizlenir.                              
  Evrak güvenliği                               

  Madde 10 - Binalarda yangında ilk kurtarılacak kıymetli ve önemli evrak   
için yeteri kadar kilitli çelik dolap ve kasa temin edilip anahtarları sorum-  
lulara verilir. Bu dolap ve kasalara, "YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR" eti- 
keti konulur.                                  
  Ahşap malzeme güvenliği